Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:6) med instruktion för domkapitlen

Denna förordning har enligt förordning (1999:883) upphört att gälla vid utgången av år 1999.

Utfärdad: 1989-01-12

Uppgifter, sammansättning m. m.

1 §

Föreskrifter om domkapitlens uppgifter, sammansättning m.m. finns i 27 kap. 1--8 §§ kyrkolagen (1992:300).

Av 39 kap. 2 § kyrkolagen framgår att domkapitlen i Uppsala, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift skall förvalta domkyrkan i respektive stift. Föreskrifter om förvaltningen finns i förordningen (SKFS 1992:14) om förvaltningen av vissa domkyrkor.

SFS 1992:1104

Verksförordningens tillämpning

2 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på domkapitlen:

 18 § om interna föreskrifter,

 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

 

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

 29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

 30 § om ärendeförteckning,

 31 § om myndighetens beslut och

 35 § om överklagande.

SFS 1996:235

3 §

Varje domkapitel har det ansvar för sin verksamhet och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

SFS 1996:235

Ärendenas handläggning

4 §

Domkapitlet är beslutfört när minst fem eller, om samtliga är ense om beslutet, minst fyra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

5 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i frågor som avses i 13--15 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i någon sådan fråga som avses i 35 kap. 33 § kyrkolagen (1992:300) eller i en fråga om att skilja en präst från rätten att utöva det kyrkliga ämbetet som präst eller att för viss tid förklara en präst obehörig att utöva ämbetet, tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

Vid omröstning i andra frågor gäller 18 § förvaltningslagen (1986:223).

I 19 § förvaltningslagen finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

SFS 1992:1104

6 §

Om ett ärende är så brådskande att domkapitlet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan biskopen och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får biskopen ensam avgöra ärendet.

Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

7 §

Domkapitlet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till biskopen, domkapitlets sekreterare eller en tjänsteman hos stiftssamfälligheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver avgöras av domkapitlet.

8 §

Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9 §

upphävd genom

SFS 1992:1104