Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

Denna förordning har enligt förordning (1999:883) upphört att gälla vid utgången av år 1999.

Utfärdad: 1989-01-12

Uppgifter

1 §

Ansvarsnämnden för biskopar fullgör de uppgifter som anges i 35 kap. 33 § kyrkolagen (1992:300) eller som enligt någon annan författning ankommer på nämnden.

SFS 1992:1105

Sammansättning

2 §

Föreskrifter om ansvarsnämndens sammansättning finns i 35 kap. 35 § kyrkolagen (1992:300).

För ledamöterna finns personliga ersättare.

SFS 1992:1105

Organisation

3 §

Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

 30 § om ärendeförteckning och

 31 § om myndighetens beslut.

SFS 1996:236

Ärendenas handläggning

5 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

7 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Detsamma gäller om det är uppenbart att avgörandet bör gå ut på att inte vidta någon åtgärd.

Om ärendet gäller avstängning och det inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §

Ärendena avgörs efter föredragning.

9 §

Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

10 §

Av 35 kap. 30 § kyrkolagen (1992:300) framgår att föreskrifterna i 14 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas vid handläggningen av frågor enligt 35 kap. 17--28 §§ kyrkolagen.

Ordföranden utfärdar på nämndens vägnar sådana anmaningar som avses i 14 kap. 1 § lagen om offentlig anställning.

SFS 1992:1105

11 §

Nämnden får bereda dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har närvarit har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader. Sådana frågor prövas av nämnden.

Förordnanden

12 §

Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

13 §

Sekreterare utses av regeringen.

Överprövning

14 §

Föreskrifter om rätt att få vissa beslut överprövade vid tingsrätten eller arbetsdomstolen finns i 35 kap. kyrkolagen (1992:300) och i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

SFS 1992:1105

15 §

upphävd genom

SFS 1992:1105

16 §

Nämndens beslut enligt 11 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:362