Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1989:272) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfundDenna förordning har enligt förordning (1999:975) upphört att gälla den 1 januari 2000.Utfärdad: 1989-05-11Uppgifter 1 §1 §Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan.Sammansättning2 §2 §Nämnden består av företrädare för varje trossamfund och grupp av församlingar eller trossamfund som anges i 3 § förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.För varje ledamot finns en personlig ersättare.3 §3 §Ledamöterna och deras ersättare förordnas efter förslag av de trossamfund och grupper av församlingar eller trossamfund som skall vara företrädda i nämnden.Organisation4 §4 §Hos nämnden finns en sekreterare.Verksförordningens tillämpning5 §5 §Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 18 § om interna föreskrifter,  26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,   27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,  29 § om inhämtande av uppgifter,  31 § om myndighetens beslut och  35 § om överklagande. 6 §6 §Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Ärendenas handläggning7 §7 §Samarbetsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.8 §8 §Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera ledamöter eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.9 §9 §Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.Förordnanden 10 §10 §Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.11 §11 §Ordföranden och vice ordföranden utses av nämnden för en bestämd tid.12 §12 §Sekreteraren utses av nämnden.