Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfundFörarbeten1999:291 Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.1999:957 Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.2001:190 Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.2003:726Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2011:1394Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.2012:135Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159.Utfärdad den 4 maj 1999.Utkom från trycket den 4 juni 19991 §1 §Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Bestämmelser om kyrkoavgift finns i 7 och 8 §§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Lag (1999:957). 2 §2 § Upphävd g. Lag (2012:135). 3 §3 §Avgifter som tas in med statlig hjälp beräknas på grundval av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten. Lag (1999:957). 4 §4 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1394). 5 §5 §Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att ta ut avgifterna.Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast avse personer som den 1 november året före det beskattningsår för vilket avgiften ska tas inär skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, ellerhar eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas. Lag (2011:1394). 6 §6 §Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket. Lag (2011:1394). 7 §7 §Den som utträtt ur trossamfundet eller på annan grund inte längre är betalningsskyldig till trossamfundet skall genast få en skriftlig bekräftelse på detta från trossamfundet. Lag (1999:957). 8 §8 §Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 5 § betalar skadestånd till en person som är registrerad i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall det trossamfund som lämnat uppgiften ersätta staten i motsvarande utsträckning. Lag (2003:726). 9 §9 §Bestämmelser om beräkning av avgiftssats och utbetalning av avgifterna till trossamfundet finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (1999:957). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:291 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1999 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för inkomståret 2000 och slutlig skatt enligt 2001 års taxering. 1999:957 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2001:190 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001. 2003:726 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2011:1394 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår som börjar efter d. 31 jan. 2012.3. Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska stadgarna, vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). 2012:135 (Utkom d. 3 april 2012.)