Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1999:729) om begravningsavgiftUtfärdad den 26 augusti 1999.Utkom från trycket den 7 september 19991 §1 §Denna förordning gäller begravningsavgift enligt 9 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).2 §2 §Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftssatsen för begravningsavgift enligt 9 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). F (2013:807). 3 §3 §Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkollegiet om respektive huvudmans kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten under det följande beskattningsåret. Om en församling eller kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte beslutat om sin budget, ska Svenska kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet om den kostnadsberäkning som framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall ska Svenska kyrkan senast den 15 november underrätta Kammarkollegiet om den fastlagda kostnadsberäkningen, om denna avviker från den som framgår av förslaget till budget.Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Skatteverket och Svenska kyrkan om den avgiftssats för begravningsavgiften som ska gälla för det följande beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala kostnaderna. F (2013:807). 4 §4 §Svenska kyrkan ska till Kammarkollegiet lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa avgiftssatsen. Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till kollegiet. F (2013:807). 5 §5 § Upphävd g. F (2012:138). 6 §6 §Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:729 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999. 2003:1008 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2011:1454 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar d. 1 jan. 2013. 2012:138 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2013:807 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.