Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:729) om begravningsavgift

Utfärdad den 26 augusti 1999.
Utkom från trycket den 7 september 1999

1 §

Denna förordning gäller begravningsavgift enligt 9 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

2 §

Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftssatsen för begravningsavgift enligt 9 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

SFS 2013:807

3 §

Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkollegiet om respektive huvudmans kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten under det följande beskattningsåret. Om en församling eller kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte beslutat om sin budget, ska Svenska kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet om den kostnadsberäkning som framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall ska Svenska kyrkan senast den 15 november underrätta Kammarkollegiet om den fastlagda kostnadsberäkningen, om denna avviker från den som framgår av förslaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Skatteverket och Svenska kyrkan om den avgiftssats för begravningsavgiften som ska gälla för det följande beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala kostnaderna.

SFS 2013:807

4 §

Svenska kyrkan ska till Kammarkollegiet lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa avgiftssatsen. Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till kollegiet.

SFS 2013:807

5 §

[Upphävd g. F (2012:138).]

SFS 2012:138

6 §

Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:729

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

SFS 2003:1008

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2011:1454

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar d. 1 jan. 2013.

SFS 2012:138

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:807

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.