Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

2 På en allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid dödsfallet var folkbokförda inom församlingen eller kommunen. Där ska gravplats också beredas en dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan är folkbokförd inom huvudmannens förvaltningsområde. Detsamma gäller i fråga om en dödfödd som avlidit före utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan begär det och ett läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen.
Om tillgången på gravplatsmark medger det, får också andra beredas gravplats där.

SFS 2008:208

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHKnut Weibull(Kulturdepartementet)
Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163.
Senaste lydelse 1999:306.