Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:82 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144);utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs i fråga om begravningslagen (1990:1144) dels att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken till 1 kap. ska lyda ”Inledande bestämmelser”, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 §, av följande lydelse.1 kap.2 §2 §Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.2 kap.6 §6 §Enskilda begravningsplatser får anordnas och hållas bara av trossamfund eller stiftelser som har fått tillstånd till det.Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)