Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om begravningslagen (1990:1144)

dels att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 1 kap. ska lyda ”Inledande bestämmelser”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

2 kap.

2 kap. 6 §

Enskilda begravningsplatser får anordnas och hållas bara av trossamfund eller stiftelser som har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen.

SFS 2012:82

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.