Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 10 § begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 kap. 10 §

2 Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas när en församling handlägger enskilda ärenden enligt denna lag.

SFS 2018:796

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEHelena Swenzén(Kulturdepartementet)
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.
Senaste lydelse 1999:306.