Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att 26 kap. 12 § och 44 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före rubriken till 41 kap. ska lyda ”AVDELNING VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS HOS VISSA ORGAN”.

26 kap.

26 kap. 12 §

Sekretess gäller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag och om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

44 kap.

44 kap. 3 §

2 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av
  • 1. 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och
  • 2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2019:311

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226.
Senaste lydelse 2018:1919.