Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 1999/83/EG av den 8 september 1999 om ändring av bilagan till rådets direktiv 75/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för undersökning av farmaceutiska specialiteter (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 15/09/1999 s. 0009 - 0011KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/83/EG

av den 8 september 1999

om ändring av bilagan till rådets direktiv 75/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för undersökning av farmaceutiska specialiteter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/318/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för undersökning av farmaceutiska specialiteter(1), senast ändrat genom direktiv 93/39/EEG(2), särskilt artikel 2a.1 i detta, och

av följande skäl:

1. Enligt punkt 8 a och b i artikel 4 andra stycket i rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter(3) är det möjligt att ersätta resultaten av farmakologiska och toxikologiska undersökningar eller kliniska prövningar med detaljerade hänvisningar till publicerad vetenskaplig litteratur, om det kan styrkas att användningen av beståndsdelarna i den medicinska produkten är väletablerad, med erkänd effekt och tillräckligt hög säkerhetsnivå.

2. Enligt artikel 1.2 i direktiv 75/318/EEG skall bestämmelserna i det direktivet tillämpas "på motsvarande sätt" i de fall hänvisning görs till publicerade data i enlighet med punkt 8 a och b i artikel 4 andra stycket i direktiv 65/65/EEG (bibliografiska ansökningar).

3. På grund av den allt större hastighet med vilken innovationer sker och publiceras och på grund av de allt strängare kraven i gemenskapens farmaceutiska lagstiftning avseende nya medicinska produkter är det nödvändigt att närmare fastställa vilka villkor som skall gälla för "bibliografiska ansökningar" och vad som avses med "på motsvarande sätt" i artikel 1.2 i direktiv 75/318/EEG.

4. Det måste ses till att möjligheten att lämna "bibliografiska ansökningar" inte avhåller innovativa företag från att så snabbt som möjligt publicera sina forskningsresultat.

5. Det är därför nödvändigt att fastställa en mer detaljerad gemensam uppfattning om de villkor som skall gälla för "bibliografiska ansökningar" och framför allt om vad som avses med "på motsvarande sätt" enligt punkt 8 a och b i artikel 4 andra stycket i direktiv 65/65/EEG.

6. Det är bland annat nödvändigt att klargöra att en "bibliografisk hänvisning" till andra styrkande källor (undersökningar efter att produkten släppts ut på marknaden, epidemiologiska undersökningar, undersökningar av liknande produkter osv.), och inte bara till undersökningar och prövningar, kan vara ett tillräckligt bevis för produktens säkerhet och effekt, om den sökande på ett godtagbart sätt förklarar och motiverar varför dessa källor använts.

7. De regler som fastställs i detta direktiv överensstämmer till stor del med aktuell administrativ praxis i de flesta medlemsstaterna.

8. Denna ändring kan hjälpa medlemsstaterna att lösa praktiska svårigheter i samband med godkännandet av gamla medicinska produkter.

9. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för humanläkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 75/318/EEG ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 mars 2000.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 september 1999.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 147, 9.6.1975, s. 1.

(2) EGT L 214, 24.8.1993, s. 22.

(3) EGT L 22, 9.2.1965, s. 369/65.

BILAGA

1. I del 3 i bilagan till direktiv 75/318/EEG skall ett nytt avsnitt införas som avsnitt I: "I. Väletablerad medicinsk användning

Följande särskilda regler skall tillämpas när man i enlighet med punkt 8 a ii i artikel 4 i direktiv 65/65/EEG vill styrka att användningen av beståndsdelarna i en medicinsk produkt är väletablerad med en godtagbar säkerhetsnivå:

a) Indikatorer på att den medicinska användningen av beståndsdelarna i en medicinsk produkt är "väletablerad" är den tid under vilken de olika beståndsdelarna har använts, kvantitativa uppgifter om deras användning, graden av vetenskapligt intresse för deras användning (såsom den återspeglas i publicerad vetenskaplig litteratur) och den vetenskapliga bedömningens samstämmighet. Det kan därför krävas olika tidsperioder för att styrka att det rör sig om beståndsdelar med "väletablerad användning". Under alla omständigheter får den tidsperiod som krävs för att användningen av en beståndsdel i en medicinsk produkt skall anses vara väletablerad inte vara kortare än tio år från och med att den första systematiska användningen av beståndsdelen inom EU dokumenterats.

b) De upplysningar som den sökande lämnar bör täcka alla frågor rörande säkerhetsbedömningen och måste omfatta eller hänvisa till en artikel i den relevanta litteraturen, med hänsyn tagen till undersökningar som genomförs innan och efter det att produkten släppts ut på marknaden, och publicerad vetenskaplig litteratur om de erfarenheter som gjorts i form av epidemiologiska undersökningar, framför allt jämförande epidemiologiska undersökningar. Alla upplysningar bör lämnas, oberoende av om de gagnar ansökan eller ej.

c) Om vissa uppgifter saknas, måste detta påpekas särskilt. Dessutom måste man motivera varför man anser sig kunna styrka en godtagbar säkerhetsnivå trots att vissa undersökningar saknas.

d) I expertrapporten måste det finnas en förklaring om att inlämnade uppgifter som rör en annan produkt än den som skall släppas ut på marknaden är relevanta. Det måste göras en bedömning av huruvida den undersökta produkten trots förekommande skillnader kan anses likna den produkt som kommer att beviljas försäljningstillstånd.

e) Erfarenheterna av sådana produkter som redan släppts ut på marknaden och som innehåller samma beståndsdelar har stor betydelse, varför de sökande bör ägna detta särskild uppmärksamhet."

2. I del 4 i bilagan till direktiv 75/318/EEG skall ett nytt avsnitt införas som avsnitt I: "I. Väletablerad medicinsk användning

Följande särskilda regler skall tillämpas när man i enlighet med punkt 8 a ii i artikel 4 i direktiv 65/65/EEG vill styrka att användningen av beståndsdelarna i en medicinsk produkt är väletablerad med erkänd effekt:

a) Indikatorer på att den medicinska användningen av beståndsdelarna i en medicinsk produkt är "väletablerad" är den tid under vilken de olika beståndsdelarna har använts, kvantitativa uppgifter om deras användning, graden av vetenskapligt intresse för deras användning (såsom den återspeglas i publicerad vetenskaplig litteratur) och den vetenskapliga bedömningens samstämmighet. Det kan därför krävas olika tidsperioder för att styrka att det rör sig om beståndsdelar med "väletablerad användning". Under alla omständigheter får den tidsperiod som krävs för att användningen av en beståndsdel i en medicinsk produkt skall anses vara väletablerad inte vara kortare än tio år från och med att den första systematiska användningen av beståndsdelen inom EU dokumenterats.

b) De upplysningar som den sökande lämnar bör täcka alla frågor rörande effektbedömningen och måste omfatta eller hänvisa till en artikel i den relevanta litteraturen, med hänsyn tagen till undersökningar som genomförs innan och efter det att produkten släppts ut på marknaden, och publicerad vetenskaplig litteratur om de erfarenheter som gjorts i form av epidemiologiska undersökningar, framför allt jämförande epidemiologiska undersökningar. Alla upplysningar bör lämnas, oberoende av om de gagnar ansökan eller ej.

c) Om vissa uppgifter saknas, måste detta påpekas särskilt. Dessutom måste man motivera varför man anser sig kunna styrka effekten trots att vissa undersökningar saknas.

d) I expertrapporten måste det finnas en förklaring om att inlämnade uppgifter som rör en annan produkt än den som skall släppas ut på marknaden är relevanta. Det måste göras en bedömning av huruvida den undersökta produkten trots förekommande skillnader kan anses likna den produkt som kommer att beviljas försäljningstillstånd.

e) Erfarenheterna av sådana produkter som redan släppts ut på marknaden och som innehåller samma beståndsdelar har stor betydelse, varför de sökande bör ägna detta särskild uppmärksamhet."