Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 474/2006

av den 22 mars 2006

om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (nedan kallad ”grundförordningen”) fastställs förfaranden för hur gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen skall upprättas och för hur medlemsstaterna under vissa förhållanden kan vidta undantagsåtgärder för att införa verksamhetsförbud på sitt eget territorium.

(2)

I enlighet med artikel 3.3 i grundförordningen har alla medlemsstater meddelat kommissionen vilka lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud på deras territorium och angett orsakerna till att sådana förbud beslutats samt lämnat all annan relevant information.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de relevanta tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att läggas till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(4)

I enlighet med artikel 7 i grundförordningen har kommissionen gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén (2).

(5)

De gemensamma kriterierna för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl fastställs i bilagan till grundförordningen.

(6)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos ett visst luftfartyg i Air Bangladeshs flotta. Bristerna fastställdes vid rampinspektioner som Tyskland genomförde inom ramen för Safa-programmet (3).

(7)

Air Bangladesh har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats. Tyskland har till dags dato inte haft någon möjlighet att förvissa sig om att säkerhetsbristerna har korrigerats.

(8)

Bangladeshs myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Bangladesh har inte utövat någon adekvat tillsyn över ett av lufttrafikföretagets luftfartyg i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(9)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Bangladesh bör beläggas med stränga driftsrestriktioner och införas i bilaga B.

(10)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Koryo. Bristerna fastställdes av Frankrike och Tyskland vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (4).

(11)

Fortlöpande underlåtelse av Air Koryo att ta itu med de brister som tidigare hade förelagts företaget av Frankrike fastställdes vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (5).

(12)

Styrkt information om allvarliga incidenter har förelagts företaget av Frankrike och tyder på latenta, systematiska säkerhetsbrister hos Air Koryo.

(13)

Air Koryo har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbristerna.

(14)

Air Koryo har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Frankrikes civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att en begäran från medlemsstaten inte har besvarats.

(15)

Den plan för avhjälpande åtgärder som Air Koryo ingav som svar på Frankrikes begäran var varken lämpad eller tillräcklig för att korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som fastställts.

(16)

Demokratiska folkrepubliken Koreas myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Koryo har inte utövat någon adekvat tillsyn över detta lufttrafikföretag i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(17)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Koryo inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(18)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos vissa av Ariana Afghan Airlines luftfartyg. Bristerna fastställdes av Tyskland vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (6).

(19)

Ariana Afghan Airlines har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbrister.

(20)

Ariana Afghan Airlines har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats på ett adekvat sätt.

(21)

De ansvariga myndigheterna i Afghanistan, där de luftfartyg som används av Ariana Afghan Airlines har registrerats, har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretagets luftfartyg i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(22)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Ariana Afghan inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna för sina luftfartyg, utom för A310 med registreringsnummer F-GYYY, som har registrerats i Frankrike och över vilket de franska myndigheterna utövar tillsynen.

(23)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos BGB Air. Bristerna fastställdes av Italien vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (7).

(24)

BGB Air har visat bristande förmåga eller vilja att ta itu med säkerhetsbrister, vilket tar sig uttryck i att företaget har lämnat in en självbedömning med ICAO-normer på grundval av en kontrollista för utländska operatörer som Italien tillhandahöll och som inte befanns stämma överens med resultaten från de efterföljande Safa-inspektionerna.

(25)

BGB Air har inte inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Italiens civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att en del av medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(26)

Det finns inget som styrker att BGB Air skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att korrigera de allvarliga säkerhetsbristerna som svar på Italiens begäran.

(27)

Kazakstans myndigheter med ansvar för tillsynen över BGB Air har visat prov på bristande samarbete med Italiens civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av BGB Air, som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(28)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att BGB Air inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(29)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Buraq Airs lastnings- och lossningsarbete. Bristerna fastställdes av Sverige och Nederländerna vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (8).

(30)

Buraq Air har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets lastnings- och lossningsarbete, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(31)

Libyens myndigheter med ansvar för tillsynen över Buraq Air har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretagets lastnings- och lossningsarbete i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(32)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Buraq Air bör beläggas med stränga driftsrestriktioner och införas i bilaga B.

(33)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Service Comores. Bristerna fastställdes av Frankrike vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (9).

(34)

Det finns inget som styrker att Air Service Comores skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att som svar på Frankrikes begäran korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som fastställts.

(35)

Myndigheterna med ansvar för tillsynen över Air Service Comores har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbrister.

(36)

Komorernas tillsynsmyndigheter samarbetade inte med Frankrikes civila luftfartsmyndighet inom utsatt tid, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag, som licensierats eller godkänts i den aktuella staten.

(37)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Service Comores inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(38)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos GST Aero Air Company. Bristerna fastställdes av Italien vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (10).

(39)

GST Aero Air Company har visat bristande förmåga eller vilja att ta itu med säkerhetsbrister.

(40)

GST Aero Air Company har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Italiens civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(41)

Det finns inget som styrker att GST Aero Air Company som svar på Italiens begäran skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att korrigera de allvarliga säkerhetsbristerna.

(42)

Kazakstans myndigheter med ansvar för tillsynen över GST Aero Air Company har visat prov på bristande samarbete med Italiens civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag, som licensierats eller godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att Italiens korrespondens inte har besvarats.

(43)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att GST Aero Air Company inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(44)

Kirgizistans tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i fråga om Phoenix Aviation. Phoenix Aviations drifttillstånd (AOC) har utfärdats av Kirgizistan. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen finns det emellertid uppgifter om att flygbolaget har sitt huvudsakliga driftställe i Förenade Arabemiraten. I en lägesrapport från Förenta staternas trafiksäkerhetsverk (National Transportation Safety Board) (11) om en olycka rörande Kam Air flight 904, som trafikeras av Phoenix Aviation, fastställs att Phoenix Aviation har sitt säte i Förenade Arabemiraten.

(45)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Phoenix Aviation inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(46)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Phuket Airlines. Bristerna fastställdes av medlemsstater (Förenade kungariket och Nederländerna) vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (12).

(47)

Phuket Airlines har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbristerna inom utsatt tid och på ett adekvat sätt.

(48)

Thailands tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Nederländernas civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Phuket Airlines, som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att det inte har inkommit några relevanta svar på medlemsstatens korrespondens.

(49)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Phuket Airlines inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(50)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Reem Air. Bristerna fastställdes första gången av Nederländerna vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (13).

(51)

Att Reem Air fortlöpande har underlåtit att ta itu med bristerna bekräftades av Nederländerna vid senare rampinspektioner på ett specifikt luftfartyg som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (14).

(52)

Reem Air har visat bristande förmåga eller vilja att ta itu med säkerhetsbrister.

(53)

Reem Air har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Nederländernas civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(54)

Det finns inget som styrker att Reem Air skulle ha genomfört någon plan för avhjälpande åtgärder för att som svar på Nederländernas begäran korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som fastställts.

(55)

Kirgizistans myndigheter med ansvar för tillsynen över Reem Air har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretaget i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen, vilket framgår av den fortsatta förekomsten av allvarliga säkerhetsbrister. De uppgifter som Reem Air lämnade till kommissionen vid en utfrågning visar dessutom att Reem Airs AOC visserligen har utfärdats av Kirgizistan, men att flygbolaget, i strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen, har sitt huvudsakliga driftställe Förenade Arabemiraten.

(56)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Reem Air inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(57)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Silverback Cargo Freighters. Bristerna fastställdes av Belgien vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, som också står för underhållet (A- och B-kontroller) av de egna luftfartygen, har inte inkommit med något adekvat svar på en förfrågan från medlemsstatens civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att det inte har inkommit några relevanta svar på medlemsstatens begäran.

(59)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Silverback Cargo Freighters inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(60)

Trots gjorda ansträngningar har Demokratiska republiken Kongos civila luftfartsmyndigheter visat att de har fortlöpande svårigheter med att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna, vilket framgår av ICAO-USOAP – Audit Report of the Directorate of Civil Aviation of the Democratic Republic of Congo (”ICAO-USOAP-rapport – granskning av Demokratiska republiken Kongos civila luftfartsstyrelse”) (Kinshasa den 11-18 juni 2001). Bland annat saknas för närvarande ett system för certifiering av lufttrafikföretag.

(61)

Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter har därför visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn.

(62)

Central Air Express har belagts med verksamhetsförbud på grund av styrkta brister med avseende på internationella säkerhetsnormer och företagets bristande samarbete med en medlemsstat.

(63)

Belgien (16) och Hewa Bora Airways (HBA) har lämnat uppgifter som för HBA:s del visar att de brister som tidigare hade uppdagats av de belgiska myndigheterna har korrigerats i fråga om vissa luftfartyg i avsevärd omfattning. Belgien har dessutom informerat kommissionen om att landet har för avsikt att genomföra systematiska rampinspektioner med avseende på HBA. Det anses därför att lufttrafikföretaget bör tillåtas att fortsätta med sin nuvarande verksamhet.

(64)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Demokratiska republiken Kongo bör införas i bilaga A, med undantag för Hewa Bora Airways (HBA), som bör införas i bilaga B.

(65)

Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av lufttrafikföretag, som licensierats eller godkänts i den aktuella staten. I en skrivelse från Förenade kungariket av den 27 mars 2002 (17) uppmanades Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse att klargöra följande:

Det har konstaterats en avsevärd ökning av antalet luftfartyg som har registrerats i Ekvatorialguinea, och det finns anledning att tro att det är myndigheten för flygplansregistrering (Aircraft Registration Bureau, ARB) eller något liknande organ som sköter registret.

Ett antal operatörer med drifttillstånd (AOC) som har utfärdats av Ekvatorialguinea har inte sina huvudsakliga driftställen i Ekvatorialguinea.

I skrivelsen underrättas Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse dessutom om att Förenade kungariket inte längre kan tillåta kommersiell trafik till sitt territorium av flygbolag från Ekvatorialguinea, så länge de brittiska myndigheterna inte är övertygade om att tillsynen över flygbolagen i fråga är tillfredsställande. Ekvatorialguinea svarade inte på skrivelsen.

(66)

Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna, vilket bland annat framgår av de revisioner och därav följande planer för avhjälpande åtgärder som har utarbetats inom ramen för ICAO:s allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP). En sådan USOAP-granskning av Ekvatorialguinea ägde rum i maj 2001. Av granskningsrapporten (18) framgår att Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse vid tidpunkten för granskningen varken kunde utöva någon adekvat tillsyn över sina flygbolag eller se till att de följde ICAO-normerna. Granskningen uppdagade bland annat följande:

Det finns ingen organisation som kan utöva tillsynsverksamhet. Framför allt saknas specialiserad personal i fråga om licenser, flygplanstrafik och luftvärdighet.

Det är inte möjligt att fastställa hur många luftfartyg som har registrerats eller hur många giltiga luftfärdighetsbevis som har utfärdats.

Det finns inget strukturerat system för certifiering av och tillsyn över lufttrafikföretag.

Det har inte antagits några luftfartsbestämmelser.

Det har inte utövats någon tillsyn över godkända operatörer.

Det har inte införts något system för att en myndighet för övervakning av luftvärdigheten skall kunna utöva sina grundläggande skyldigheter.

Dessutom har Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse till dags dato inte överlämnat någon plan till ICAO för att avhjälpa de brister som upptäcktes vid granskningen (19), och granskningen har därför ännu inte följts upp.

(67)

Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen (20) har nämligen några av operatörerna med ekvatorialguineanska drifttillstånd (AOC) inte sina huvudsakliga driftställen i Ekvatorialguinea.

(68)

Ekvatorialguineas myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Ekvatorialguinea bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(70)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos International Air Services, som har godkänts i Liberia. Bristerna fastställdes av Frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (21).

(71)

Liberias tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet, när de underrättades om de allvarliga säkerhetsbrister som Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet fastställde vid en rampinspektion på ett i Liberia registrerat luftfartyg den 5 mars 1996 (22). Det uppstod genast tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i Liberia, när Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet den 12 mars 1996 underrättade Liberias civila luftfartsstyrelse om att alla ansökningar om tillstånd för i Liberia registrerade luftfartyg att bedriva kommersiell trafik till Förenade kungariket skulle vägras till det att de liberianska myndigheterna kunde visa att det införts ett effektivt tillsynssystem som säkerställer luftvärdigheten av i Liberia registrerade luftfartyg. De liberianska myndigheterna svarade aldrig på detta. De liberianska myndigheterna har också visat prov på bristande samarbete med Frankrikes civila luftfartsmyndighet genom att vägra svara när Frankrike framförde farhågor om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i Liberia.

(72)

Liberias tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Liberias regering erkände själv 1996 (23) att den på grund av inre oroligheter inte kunde upprätthålla tillsynen över i Liberia registrerade luftfartyg. Ett övergripande fredsavtal undertecknades visserligen 2003, och FN och Liberias nationella övergångsregering vidtar åtgärder som långsamt förbättrar säkerheten, men det är ändå osannolikt att regeringen sedan 1996 skulle ha blivit bättre på att sköta sitt register. På grund av det osäkra läget har ICAO ännu inte genomfört någon USOAP-granskning av Liberia.

(73)

Liberias myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Liberia bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(75)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Universal Ltd. Bristerna fastställdes av Sverige vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (24).

(76)

Sierra Leones tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Sveriges civila luftfartsmyndighet, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Air Universal Ltd., som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(77)

Verksamhetstillståndet eller det tekniska tillståndet för det lufttrafikföretag som står under Sierra Leones tillsyn har tidigare vägrats eller dragits in av Förenade kungariket.

(78)

Drifttillståndet (AOC) för Air Universal Ltd. har utfärdats av Sierra Leone. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen finns det emellertid uppgifter om att flygbolaget för närvarande har sitt huvudsakliga driftställe i Jordanien.

(79)

Sierra Leones myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Universal Ltd. har inte utövat någon adekvat tillsyn över detta lufttrafikföretag i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(80)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Universal Ltd. inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(81)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretag som har godkänts i Sierra Leone. Bristerna fastställdes av tre medlemsstater, Förenade kungariket, Malta och Sverige, vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (25).

(82)

Sierra Leones tillsynsmyndigheter har visat prov på bristande samarbete med Sveriges och Maltas civila luftfartsmyndigheter, när det rådde tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Air Universal Ltd, som godkänts i den aktuella staten, vilket tar sig uttryck i att medlemsstaternas korrespondens inte har besvarats.

(83)

Sierra Leones tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen. Sierra Leone har inget system som lämpar sig för att utöva tillsyn över sina operatörer eller luftfartyg och saknar den tekniska kapacitet och de resurser som krävs för detta. I strid mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen hade några av operatörerna med sierraleonska drifttillstånd (AOC) inte sina huvudsakliga driftställen i Sierra Leone.

(84)

Den plan för avhjälpande åtgärder som Sierra Leone har lagt fram anses vara olämplig (eller otillräcklig) för att korrigera de allvarliga säkerhetsbrister som har upptäckts. Sierra Leones luftfartsstyrelse anlitar ett privat företag, International Aviation Surveyors (IAS), som utövar vissa tillsynsverksamheter på landets vägnar. Arrangemangen i samförståndsavtalet (26) mellan de båda parterna sörjer emellertid inte för någon adekvat tillsyn över luftfartyg i Sierra Leones register. Bland annat fastställdes följande:

De luftfartyg/flygbolag som omfattades av samförståndsavtalet var inte baserade i Sierra Leone, och IAS personal var varken baserad i Sierra Leone eller i det land där flygbolagen var baserade.

IAS verkade inte ha någon befogenhet att ingripa.

IAS fick ansvar för rutininspektioner av de berörda flygbolagen, men inspektionernas nivå specificerades inte.

Samförståndsavtalet gav IAS ett avtalsförhållande med flygbolagen i fråga.

Samförståndsavtalet medförde inte någon adekvat tillsyn över flygtrafiken.

(85)

Sierra Leones myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Sierra Leone bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(87)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Jet Africa, ett lufttrafikföretag som har godkänts i Swaziland. Bristerna fastställdes av Nederländerna vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (27).

(88)

Jet Africa har inte i rätt tid inkommit med något adekvat svar på förfrågan från Nederländernas civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet, vilket visar bristande öppenhet eller brist på information som tar sig uttryck i att medlemsstatens korrespondens inte har besvarats.

(89)

Det finns inget som styrker att Jet Africa har lagt fram någon plan för avhjälpande åtgärder för att korrigera de allvarliga säkerhetsbristerna som svar på Nederländernas begäran.

(90)

Swazilands tillsynsmyndigheter har visat bristande förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna, vilket bland annat framgår av en USOAP-revision i mars 1999. Av granskningsrapporten (28) framgår att Swaziland vid granskningstidpunkten inte kunde utöva någon tillfredsställande tillsyn över sina flygbolag och sitt flygplansregister. Enligt rapporten var det inte heller möjligt att fastställa det faktiska antalet luftfartyg i registret, eftersom redovisningen var bristfällig. Granskningsgruppen kunde inte heller avgöra hur många av de licenser som Swaziland hade utfärdat fortfarande verkligen var giltiga, eftersom det inte fanns någon redovisning. USOAP-granskningen har inte följts upp, eftersom Swaziland inte har informerat ICAO om sina framsteg med planen för att avhjälpa de brister som upptäcktes vid granskningen.

(91)

Swazilands myndigheter med ansvar för tillsynen över följande lufttrafikföretag har visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn över företagen: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Swaziland bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(93)

Eftersom det inte skulle äventyra säkerheten, kan samtliga ovan nämnda lufttrafikföretag tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(94)

Gemenskapsförteckningen måste uppdateras regelbundet och så snart det är nödvändigt med hänsyn till hur säkerheten hos de berörda lufttrafikföretagen utvecklas och på grundval av nya uppgifter om avhjälpande åtgärder.

(95)

Mot bakgrund av de uppgifter som Tuninter och Tunisiens tillsynsmyndigheter har lämnat, och som har bekräftats av Italien, görs bedömningen att det finns bevis för att lufttrafikföretaget har korrigerat de säkerhetsbrister som de italienska myndigheterna uppdagade vid två inspektioner på plats.

(96)

På grundval av de uppgifter som har lämnats av Tyskland, görs bedömningen att det inte längre finns bevis för bristande förmåga eller vilja hos Tadzjikistans myndigheter med ansvar för tillsynen över de lufttrafikföretag som har godkänts i denna stat.

(97)

Uppgifter från Belgien visar att de brister som gjorde att I.C.T.T.P.W. och South Airlines belades med ett nationellt verksamhetsförbud har åtgärdats fullt ut. Därför görs bedömningen att det inte längre finns bevis för fortlöpande, allvarliga säkerhetsbrister hos dessa lufttrafikföretag.

(98)

Uppgifter från Tyskland visar att det luftfartyg som gjorde att Atlant Soyuz belades med driftsrestriktioner inte längre ingår i företagets flotta. Därför görs bedömningen att det inte längre finns bevis för fortlöpande, allvarliga säkerhetsbrister hos detta lufttrafikföretag.

(99)

På grundval av tillgängliga uppgifter görs bedömningen att det inte finns bevis för icke korrigerade, allvarliga säkerhetsbrister hos Air Mauritanie. Förmågan hos Mauretaniens myndigheter med ansvar för tillsynen över detta lufttrafikföretag måste dock granskas ytterligare. Kommissionen bör därför, med bistånd från alla berörda medlemsstaters myndigheter, inom 2 månader granska Mauretaniens myndigheter med ansvar för tillsynen över detta lufttrafikföretag och över företagen under dess ansvar.

(100)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i grundförordningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

Artikel 2

Verksamhetsförbud

1.   De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A beläggs med totalt verksamhetsförbud i gemenskapen.

2.   De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B beläggs med driftsrestriktioner i gemenskapen. Driftsrestriktionerna består i förbud mot användning av de specifika luftfartyg respektive luftfartygstyper som anges i bilaga B.

Artikel 3

Verkställighet

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar i enlighet med artikel 3.1 i grundförordningen för att på sitt territorium se till att verksamhetsförbuden i gemenskapsförteckningen följs av de lufttrafikföretag som har belagts med sådana förbud.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Inrättad genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

(4)  DGAC/F 2000-210

Ref. nr för en annan Safa-inspektion som har genomförts av Tyskland.

(5)  DGAC/F-2000-895

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

(7)  ENAC-IT-2005-237

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

(9)  DGAC/F-2005-1222

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

(11)  Lägesrapport om luftfarten (Factual Aviation Report), Förenta staternas trafiksäkerhetsverk (National Transportation Safety Board) den 2 mars 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

(15)  BCAA-2005-36

(16)  SAFA-rampinspektioner som Belgiens myndigheter genomförde den 11 mars 2006 i Bryssel.

(17)  Korrespondens mellan det brittiska transportministeriet och Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse beträffande Ekvatorialguineas flygplansregister (27 mars 2002).

(18)  ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (”Sammanfattande ICAO-USOAP-rapport – granskning av Ekvatorialguineas civila luftfartsstyrelse”) (Malabo den 14-18 maj 2001).

(19)  ICAO-styrelsens arbetsdokument C-WP/12471.

(20)  Korrespondens mellan det brittiska transportministeriet och ECAC om problemet med flygplansdokumentation från icke-godkända företag (6 augusti 2003).

(21)  DGAC/F-2004 nummer 315 och 316.

(22)  UK-CAA Regulation Group – Aircraft Survey Report (”Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet – utlåtande från granskningsutskottet”) av den 5 mars 1996 (referensnr: 223).

(23)  Korrespondens mellan Liberias transportministerium och Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet om att inre oroligheter omöjliggör upprätthållandet av tillsynen över i Liberia registrerade luftfartyg, 28 augusti 1996.

(24)  LFV-S-04-0037

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

(26)  Samförståndsavtal mellan Sierra Leones luftfartsstyrelse och FAST International Aviation Surveyors om inspektion och övervakning av samt tillsyn över utomregionala lufttrafikföretag (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98

(28)  ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland (”ICAO-USOAP-rapport – granskning av Swazilands civila luftfartsstyrelse”) (Mbabane, 9-12 mars 1999).


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Air Koryo

Okänt

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Air Service Comores

Okänt

Okänt

Komorerna

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

Okänt

Kazakstan

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kazakstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizistan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thailand

Reem Air

07

REK

Kirgizistan

Silverback Cargo Freighters

Okänt

VRB

Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ATO – Air Transport Office

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELAVIA

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

C0-ZA AIRWAYS

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DAS AIRLINES

Okänt

RKC

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l.

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Okänt

KNS

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LAC – Lignes Aériennes Congolaises

Okänt

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MANGO MAT

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

RWABIKA ”BUSHI EXPRESS”

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK//2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

Air Consul SA

Okänt

RCS

Ekvatorialguinea

Avirex Guinee Equatoriale

Okänt

AXG

Ekvatorialguinea

COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Okänt

COG

Ekvatorialguinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Okänt

ECV

Ekvatorialguinea

Ecuatorial Cargo

Okänt

EQC

Ekvatorialguinea

GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA

Okänt

GEA

Ekvatorialguinea

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Okänt

GET

Ekvatorialguinea

Jetline Inc.

Okänt

JLE

Ekvatorialguinea

KNG Transavia Cargo

Okänt

VCG

Ekvatorialguinea

Prompt Air GE SA

Okänt

POM

Ekvatorialguinea

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Okänt

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter, inklusive

Okänt

Okänt

Liberia

International Air Services

Okänt

IAX

Liberia

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

Okänt

TGR

Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

Okänt

WTC

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Okänt

Okänt

Sierra Leone

AEROLIFT, Co. Ltd

Okänt

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Okänt

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, Ltd

Okänt

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Okänt

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, Ltd

Okänt

RNE

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Okänt

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Okänt

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Okänt

PRR

Sierra Leone

STAR AIR, Ltd

Okänt

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS Ltd

Okänt

WCA

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Okänt

Okänt

Swaziland

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

Okänt

AIA

Swaziland

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

Okänt

SZL

Swaziland

Jet Africa

Okänt

OSW

Swaziland

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

Okänt

NEY

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Okänt

Okänt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Ariana Afghan Airlines verksamhetsförbud gäller samtliga luftfartyg som detta lufttrafikföretag flyger med, utom följande: A310 med registreringsnummer F-GYYY.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Buraq Air

002/01

BRQ

Libyen

IL-76

UN-76007 (serienr 0003426765)

5a-DNA (serienr 0023439140)

5A-DMQ (serienr 73479392)

UN-76008 (serienr 0033448404)

Libyen

Buraq Air

002/01

BRQ

Libyen

Let L-410

5A-DMT (serienr 871928)

Libyen

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom: L-101

Hela flottan utom: 9Q-CHC (serienr 193H-1206

Demokratiska republiken Kongo


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.