Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1543/2006

av den 12 oktober 2006

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, ändrad genom förordning (EG) nr 910/2006

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har antagit förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (2).

(2)

Kommissionen har antagit förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (3).

(3)

En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i grundförordningen och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (4).

(4)

Medlemsstaterna har, i enlighet med artikel 4.3 i grundförordningen, lämnat in all information till Europeiska kommissionen som är relevant för en uppdatering av gemenskapsförteckningen. Kommissionen bör, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, besluta att uppdatera gemenskapsförteckningen på grundval av detta.

(5)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 7 i grundförordningen och artikel 4 i förordning (EG) nr 473/2006, informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de relevanta tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(6)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 7 i grundförordningen och artikel 4 i förordning (EG) nr 473/2006, gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén (5).

(7)

I enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 473/2006 har kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, samrått med de myndigheter som är ansvariga för tillsynen av det berörda lufttrafikföretaget.

(8)

Det finns bevis för att DAS Air Cargo (DAZ) godkänt i Kenya är ett dotterbolag till Dairo Air Services (DSR) godkänt i Uganda. De två lufttrafikföretagen använder samma luftfartyg. Alla åtgärder som fastställs med avseende på DSR bör därför också tillämpas på DAZ.

(9)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Dairo Air Services. Bristerna fastställdes av medlemsstater (Nederländerna, Förenade kungariket, Belgien, Frankrike, Tyskland och Spanien) vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (6). Ytterligare inspektioner har gett samma resultat, vilka tyder på systematiska säkerhetsbrister. Trots samarbetet med medlemsstaterna och de enskilda åtgärder som vidtagits av Ugandas myndigheter och Dairo Air Services har man upprepade gånger nått fram till samma resultat, vilket alltså visar på systematiska säkerhetsbrister.

(10)

När Förenade kungarikets luftfartsstyrelse genomförde sin inspektion vid Dairo Air Services och Das Air Cargo, uppdagades det att underhållet av luftfartyg som mellan den 21 april och 25 juli 2006 varit i drift hos de två lufttrafikföretagen utförts av en underhållsorganisation som inte innehade lämpligt godkännande, vilket innebär att det förelåg en allvarlig säkerhetsrisk.

(11)

DSR uppvisade bristande öppenhet och oförmåga att i rimlig tid inkomma med ett lämpligt svar på en förfrågan från Nederländernas civila luftfartsmyndighet när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet.

(12)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Dairo Air Services och DAS Air Cargo inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna fullt ut och därför bör tas upp i bilaga A.

(13)

Den 10 september 2006–15 september 2006 gjorde europeiska experter en utredning i Republiken Kirgizistan på inbjudan av landets civila luftfartsmyndighet. Rapporterna visar att Republiken Kirgizistans civila luftfartsmyndighet inte har tillräcklig förmåga att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna i enlighet med deras skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

(14)

Majoriteten av de åtta lufttrafikföretag (alla med driftstillstånd (AOC) utfärdat av Republiken Kirgizistan) som besöktes av de europeiska experterna hade inte sin huvudsakliga verksamhet i Republiken Kirgizistan, vilket strider mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen.

(15)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som har godkänts i Republiken Kirgizistan inte uppfyller relevanta säkerhetsbestämmelser, och därför bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(16)

Myndigheterna i Republiken Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att driftstillståndet dragits in för följande två lufttrafikföretag: Phoenix Aviation and Star Jet. Eftersom dessa två lufttrafikföretag som godkänts i Republiken Kirgizistan därefter upphört med sin verksamhet, bör de inte ingå i bilaga A.

(17)

Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de utfärdat driftstillstånd för följande lufttrafikföretag: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Eftersom dessa nya lufttrafikföretag godkänts av myndigheter i Demokratiska republiken Kongo som visat bristande förmåga att genomföra lämpliga säkerhetskontroller, bör de införas i bilaga A.

(18)

Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att driftstillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR – Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Demokratiska republiken Kongo därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(19)

Myndigheterna i Liberia har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att driftstillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberia), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberia), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Liberia). Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Liberia därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(20)

Myndigheterna i Sierra Leone har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att driftstillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Sierra Leone därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(21)

Myndigheterna i Swaziland har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att driftstillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Swaziland därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(22)

Myndigheterna i Swaziland och Sydafrika har på ett tillfredsställande sätt kunnat styrka att det driftstillstånd som utfärdats till African International Airways av den civila luftfartsmyndigheten i Swaziland har dragits in, och att lufttrafikföretaget numera har ett nytt driftstillstånd utfärdat av Sydafrikas civila luftfartsmyndighet som därför har ansvaret för tillsynen. På grundval av gemensamma kriterier och utan att det påverkar kontrollen, genom rampinspektioner, av att relevanta säkerhetsbestämmelser följs på ett effektivt sätt, görs bedömningen att African International Airways bör utgå ur bilaga A.

(23)

Till svar på en förfrågan från Frankrikes civila luftfartsmyndighet uppgav Air Service Comores att en åtgärdsplan har upprättats för att avhjälpa de säkerhetsbrister som konstaterades vid rampinspektioner. Det finns emellertid fortfarande inget som styrker att det införts en lämplig åtgärdsplan för alla flygningar som utförs av Air Service Comores.

(24)

De tillsynsmyndigheter på Komorerna som har ansvaret för kontrollen av Air Service Comores har gett Frankrike tillräckliga uppgifter rörande säkerheten på flygningar som utförs med luftfartyget LET 410 UVP med registreringsnummer D6-CAM.

(25)

På grundval av gemensamma kriterier görs därför bedömningen att Air Service Comores uppfyller relevanta säkerhetsbestämmelser, men endast för flygningar som utförs med luftfartyg LET 410 UVP med registreringsnummer D6-CAM. Därför bör Air Service Comores beläggas med driftsrestriktioner, och bör flyttas från bilaga A till bilaga B.

(26)

Ariana Afghan Airlines har begärt att få utgå ur gemenskapens förteckning, har lämnat in handlingar som styrker denna begäran och har visat stor samarbetsvilja gentemot kommissionen och medlemsstaterna. Eftersom lufttrafikföretaget ännu inte har genomfört en lämplig plan för avhjälpande åtgärder anser kommissionen emellertid att Ariana Afghan Airlines bör fortsätta att ingå i kommissionens förteckning.

(27)

Ariana Afghan Airlines har lämnat uppgifter om att de har upphört med flygningar med luftfartyget Airbus A-310 registrerat i Frankrike under numret F-GYYY, eftersom det har sålts.

(28)

De särskilda villkor som är tillämpliga på gemenskapens driftsrestriktioner för Ariana Afghan Airlines har därför ändrats. Lufttrafikföretaget bör nu beläggas med driftsrestriktioner för alla sina flygningar och därför fortsätta att ingå i bilaga A.

(29)

Handlingar som lämnats in av Air Koryo och den civila luftfartsmyndigheten i Demokratiska folkrepubliken Korea visar att lufttrafikföretaget har inlett en plan för avhjälpande åtgärder i avsikt att inom rimlig tid rätta sig helt efter relevanta säkerhetsnormer.

(30)

Den civila luftfartsmyndigheten i Demokratiska folkrepubliken Korea har dessutom förklarat att Air Koryo inte har tillstånd att flyga på några destinationer i Europa, såvida företaget inte utrustar sig med nya luftfartyg som uppfyller relevanta internationella normer.

(31)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Air Koryo fortfarande inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna, och därför bör fortsätta att ingå i bilaga A.

(32)

Den 11 september 2006–15 september 2006 gjorde en europeisk expertgrupp en utredning hos Phuket Air i Bangkok, Thailand, på inbjudan av lufttrafikföretaget. Rapporten från besöket visar att lufttrafikföretaget gjort betydande framsteg sedan det togs upp i gemenskapens förteckning, men betydande säkerhetsbrister återstår fortfarande att åtgärda.

(33)

Lufttrafikföretaget har gjort ansträngningar för att uppnå den framstegsnivå som anges i rapporten och både lufttrafikföretaget och den civila luftfartsmyndigheten i Thailand har visat stor samarbetsvilja, men det anses ännu vara för tidigt att fatta beslut om att avlägsna Phuket Air från EG-förteckningen eftersom handlingar som styrker ett fullständigt genomförande av den plan för avhjälpande åtgärder, som fortfarande tillämpas av företaget, ännu inte inkommit och kunnat granskas.

(34)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Phuket Air fortfarande inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna, och därför bör fortsätta att ingå i bilaga A.

(35)

Ett lufttrafikföretag som tidigare var känt under namnet Helios Airways är för närvarande verksamt som A Jet Aviation. Helios Airways drifttillstånd har ändrats och namnet har bytts ut mot A Jet Aviation (7).

(36)

Vid en utredning som genomfördes av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) enligt artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 (8) och av de gemensamma luftfartsmyndigheterna (JAA) vid tre gemensamma besök mellan oktober 2005 och augusti 2006 (9), upptäcktes säkerhetsbrister i samband med flygningar utförda av A Jet Aviation/Helios Airways.

(37)

Efter samråd med EASA, JAA och kommissionen har de civila luftfartsmyndigheter i Cypern som ansvarar för tillsynen av nämnda lufttrafikföretag tillhandahållit handlingar som styrker att det vidtagits provisoriska åtgärder för att åtgärda de upptäckta säkerhetsbristerna.

(38)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen i detta läge att A Jet Aviation/Helios Airways inte bör ingå i gemenskapens förteckning. Under de följande månaderna kommer kommissionen dock att i samarbete med EASA och JAA nära övervaka lufttrafikföretagets situation och Cyperns civila luftfartsmyndighets förmåga att utöva sitt tillsynsansvar.

(39)

Efter det att olika medlemsstater upptäckt brister inledde dessa medlemsstater och kommissionen samråd med Johnsons Air och de civila luftfartsmyndigheter i Ghana som har ansvaret för tillsynen av lufttrafikföretaget.

(40)

Johnsons Air har tillhandahållit handlingar som styrker att det föreligger en plan för att åtgärda de brister som upptäckts. Vidare kommer de behöriga myndigheterna i Ghana att enligt fasta tidsfrister lägga fram sitt program för säkerhetsöversyn för flygningar som Johnsons Air utför utanför Ghana.

(41)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen i detta läge att Johnsons Air inte bör ingå i gemenskapens förteckning. Utan att det påverkar ytterligare kontroll (rampinspektioner) av att relevanta säkerhetsnormer är uppfyllda, avser kommissionen att inom tre månader se över situationen inom Johnsons Air, på grundval av det program för säkerhetsöversyn som snart kommer att läggas fram av Ghanas civila luftfartsmyndigheter.

(42)

Efter det att olika medlemsstater upptäckt allvarliga säkerhetsbrister som visade på systematiska säkerhetsproblem, inledde dessa medlemsstater och kommissionen samråd med Pakistan International Airlines och de civila luftfartsmyndigheter i Pakistan som har ansvaret för tillsynen av lufttrafikföretaget.

(43)

Kommissionen har uppmanat Pakistan International Airlines att lägga fram bevis på att man tillämpar en lämplig åtgärdsplan för att avhjälpa dessa systematiska säkerhetsbrister inom fasta tidsfrister. De behöriga myndigheterna i Pakistan har också meddelat att de upprättat en åtgärdsplan för att stärka övervakningen av lufttrafikföretaget; denna plan måste snarast överlämnas till kommissionen.

(44)

I avvaktan på att ovannämnda planer meddelas inom nämnda tidsfrister och att de viseras av de pakistanska myndigheterna, anser kommissionen i detta skede att Pakistan International Airlines inte bör ingå i gemenskapens förteckning. Kommissionen kommer dock att vidta lämpliga åtgärder, om så krävs enligt artikel 5.1 i grundförordningen, om ovannämnda planer inte lämnas in i rätt tid eller om de bedöms som otillräckliga. Medlemsstaterna har också för avsikt att, genom systematiska rampinspektioner av detta lufttrafikföretag, säkerställa ytterligare kontroller av att relevanta säkerhetsnormer uppfylls.

(45)

Efter att brister upptäckts av flera medlemsstater, inledde kommissionen samråd med de ryska myndigheter som ansvarar för tillsynen av ovannämnda lufttrafikföretag och hörde även det berörda företaget.

(46)

Pulkovo har lagt fram handlingar som styrker att det föreligger en åtgärdsplan för att korrigera de systematiska säkerhetsbristerna inom företaget inom fasta tidsfrister, samt för att ytterligare förbättra organisationen så att säkerheten kan kontrolleras effektivt. Åtgärdsplanen har viserats formellt av de ryska behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna i Ryssland har också lagt fram en åtgärdsplan för att stärka övervakningen av lufttrafikföretaget.

(47)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen i detta läge att Pulkovo inte bör ingå i gemenskapens förteckning. Utan att det påverkar ytterligare kontroll (via rampinspektioner) av att relevanta säkerhetsnormer är uppfyllda, avser kommissionen att, inom tre månader, se över situationen inom Pulkovo eller inom det lufttrafikföretag som blir resultatet av dess annonserade kommande fusion med ett annat ryskt lufttrafikföretag samt i fråga om de myndigheter som ansvarar för tillsynen av lufttrafikföretaget; detta kommer att ske i samarbete med Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och myndigheter i alla berörda medlemsstater. Både lufttrafikföretaget och de ryska behöriga myndigheterna har godtagit detta förfarande.

(48)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att de övriga lufttrafikföretag som ingår i förteckningen av den 20 juni 2006 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av gemensamma kriterier görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud.

(49)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006, ändrad genom förordning (EG) nr 910/2006, ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A till förordningen skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.

2.

Bilaga B till förordningen skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EUT L 168, 21.6.2006, s. 16.

(4)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.

(5)  Inrättad genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Till en början hade Helios Airways för avsikt att inrätta en ny juridisk person kallad A Jet och överföra alla sina tillgångar till det nya företaget. A Jet skulle drivas enligt de förfaranden och med de luftfartyg, anläggningar samt den personal och förvaltningsstruktur som den civila luftfartsstyrelsen redan godkänt för Helios. Med anledning av detta inleddes ett fullständigt förfarande rörande utfärdande av drifttillstånd. Helios ändrade sitt namn till A Jet i registret över lufttrafikföretag. Drifttillståndet och andra tillämpliga godkännandehandlingar har ändrats med avseende på det nya namnet.

(8)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(9)  JAA och EASA företog ett gemensamt standardiseringsbesök på Cypern i oktober 2005. Ett första uppföljningsbesök organiserades den 22–24 maj 2006, i syfte att kontrollera om de åtgärder som vidtagits av luftfartsstyrelsen innebar åtgärdande av de upptäckter som gjorts. På grund av upptäckternas allvarliga karaktär och eftersom vissa åtgärder ännu inte vidtagits eller avslutats, organiserades ett andra uppföljningsbesök den 7–9 augusti 2006. JAA gjorde ett granskningsbesök den 6 juli 2006 rörande de särskilda frågor som väckts på området driftskrav (JAR-OPS och JAR-FCL); med bistånd av UKCAA utförde Cyperns behöriga myndigheter ett inspektionsbesök den 12–15 september 2006.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Air Koryo

Okänt

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazakstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Okänt

DAZ

Kenya

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazakstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thailand

Silverback Cargo Freighters

Okänt

VRB

Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways (2), inklusive

Demokratiska republiken Kongo

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Demokratiska republiken Kongo

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Demokratiska republiken Kongo

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Demokratiska republiken Kongo

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Demokratiska republiken Kongo

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Demokratiska republiken Kongo

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Demokratiska republiken Kongo

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Lignes Aériennes Congolaises

Underskrift från regeringen (beslut 78/2005)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Demokratiska republiken Kongo

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Rwakabika ”Bushi Express”

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Demokratiska republiken Kongo

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

Air Bas

Okänt

RBS

Ekvatorialguinea

Air Consul SA

Okänt

RCS

Ekvatorialguinea

Air Maken

Okänt

AKE

Ekvatorialguinea

Air Services Guinea Ecuatorial

Okänt

SVG

Ekvatorialguinea

Aviage

Okänt

VGG

Ekvatorialguinea

Avirex Guinée Équatoriale

Okänt

AXG

Ekvatorialguinea

Cargo Plus Aviation

Okänt

CGP

Ekvatorialguinea

Cess

Okänt

CSS

Ekvatorialguinea

Cet Aviation

Okänt

CVN

Ekvatorialguinea

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Okänt

COG

Ekvatorialguinea

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Okänt

LAS

Ekvatorialguinea

Ducor World Airlines

Okänt

DWA

Ekvatorialguinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Okänt

ECV

Ekvatorialguinea

Ecuatorial Express Airlines

Okänt

EEB

Ekvatorialguinea

Ecuatorial Cargo

Okänt

EQC

Ekvatorialguinea

Equatair

Okänt

EQR

Ekvatorialguinea

Equatorial Airlines SA

Okänt

EQT

Ekvatorialguinea

Euroguineana de Aviacion

Okänt

EUG

Ekvatorialguinea

Federal Air GE Airlines

Okänt

FGE

Ekvatorialguinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Okänt

GEA

Ekvatorialguinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Okänt

GET

Ekvatorialguinea

Guinea Cargo

Okänt

GNC

Ekvatorialguinea

Jetline Inc.

Okänt

JLE

Ekvatorialguinea

Kng Transavia Cargo

Okänt

VCG

Ekvatorialguinea

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Okänt

CLO

Ekvatorialguinea

Lotus International Air

Okänt

LUS

Ekvatorialguinea

Nagesa, Compania Aerea

Okänt

NGS

Ekvatorialguinea

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Okänt

ONM

Ekvatorialguinea

Prompt Air GE SA

Okänt

POM

Ekvatorialguinea

Skimaster Guinea Ecuatorial

Okänt

KIM

Ekvatorialguinea

Skymasters

Okänt

SYM

Ekvatorialguinea

Southern Gateway

Okänt

SGE

Ekvatorialguinea

Space Cargo Inc.

Okänt

SGO

Ekvatorialguinea

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Okänt

TFR

Ekvatorialguinea

Unifly

Okänt

UFL

Ekvatorialguinea

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Okänt

UTG

Ekvatorialguinea

Victoria Air

Okänt

VIT

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Kirgizistan

Anikay Air

16

AKF

Kirgizistan

Asia Alpha

31

SAL

Kirgizistan

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgizistan

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgizistan

Botir Avia

10

BTR

Kirgizistan

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgizistan

Click Airways

11

CGK

Kirgizistan

Country International Airlines

19

CIK

Kirgizistan

Dames

20

DAM

Kirgizistan

Fab — Air

29

FBA

Kirgizistan

Galaxy Air

12

GAL

Kirgizistan

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgizistan

Intal Avia

27

INL

Kirgizistan

Itek Air

04

IKA

Kirgizistan

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgizistan

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgizistan

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgizistan

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgizistan

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgizistan

Max Avia

33

MAI

Kirgizistan

OHS Avia

09

OSH

Kirgizistan

Reem Air

07

REK

Kirgizistan

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizistan

Sky Way

21

SAB

Kirgizistan

Sun Light

25

SUH

Kirgizistan

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgizistan

Trast Aero

05

TSJ

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter, inklusive

Liberia

Weasua Air Transport Co., Ltd

Okänt

WTC

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

Air Rum Ltd

Okänt

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Okänt

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

Okänt

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

Okänt

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

Okänt

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Okänt

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

Aero Africa (Pty) Ltd

Okänt

RFC

Swaziland

Jet Africa Swaziland

Okänt

OSW

Swaziland

Royal Swazi National Airways Corporation

Okänt

RSN

Swaziland

Scan Air Charter Ltd

Okänt

Okänt

Swaziland

Swazi Express Airways

Okänt

SWX

Swaziland

Swaziland Airlink

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudan

Hela flottan utom:

IL-76

Hela flottan utom:

ST-EWX (serienr 1013409282)

Sudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom:

L-1011

Hela flottan utom:

9Q-CHC (serienr 193H-1209)

Demokratiska republiken Kongo


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.