Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

6.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 66/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 235/2007

av den 5 mars 2007

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(2)

En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (3).

(3)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat in all information till Europeiska kommissionen som är relevant för en uppdatering av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.

(4)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(5)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (4).

(6)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(7)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos luftfartyget IL-76 med registreringsnummer ST-EWX, som är det enda av Air Wests luftfartyg som är godkänt att flyga till gemenskapen. Bristerna fastställdes av Tyskland vid en rampinspektion som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (5).

(8)

Tyskland har informerat kommissionen om att man belagt Air Wests hela flotta med ett omedelbart verksamhetsförbud med beaktande av de gemensamma kriterierna inom ramen för artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(9)

Dessutom begärde Tyskland att kommissionen skulle uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006 för att utvidga verksamhetsförbudet för hela Air Wests flotta så att det gäller i hela Europeiska gemenskapen.

(10)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air West Co. Ltds flotta inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Lufttrafikföretaget bör nu beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och flyttas från bilaga B till bilaga A.

(11)

Myndigheterna i Kazakstan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för lufttrafikföretaget BGB Air. Eftersom detta lufttrafikföretag som godkänts i Kazakstan därefter upphört med sin verksamhet, bör det utgå ur bilaga A.

(12)

Alla åtgärder som fastställs med avseende på Dairo Air Services från Uganda bör också tillämpas på DAS Air Cargo (DAZ).

(13)

Dairo Air Services/DAS Air Cargo har till kommissionen överlämnat en omfattande åtgärdsplan för att avhjälpa lufttrafikföretagets systematiska säkerhetsbrister som redan håller på att genomföras. Dessutom har de behöriga myndigheterna i Uganda godkänt lufttrafikföretagets åtgärdsplan och fastställt en detaljerad årlig tillsynsplan för lufttrafikföretaget för år 2007.

(14)

Kommissionen kontaktade de behöriga myndigheterna i Kenya för att få bekräftat att det drifttillstånd som utfärdats av Kenya till DAS Air Cargo har dragits in. Kommissionen bör söka ytterligare klargörelse i denna fråga.

(15)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Dairo Air Services/DAS Air Cargo bör få tillstånd att bedriva verksamhet inom gemenskapen och därför avlägsnas från bilaga A. Medlemsstaterna har för avsikt att, genom systematiska rampinspektioner av detta lufttrafikföretag, säkerställa ytterligare kontroller av att de gällande säkerhetsnormerna uppfylls.

(16)

De behöriga myndigheterna i Uganda har bekräftat att lufttrafikföretagets huvudsakliga driftställe ligger i Entebbe. Kommissionen kommer att göra en ny bedömning av lufttrafikföretagets situation med hänsyn till Ugandas behöriga myndigheters förmåga att utöva sitt tillsynsansvar. Både lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i Uganda har godkänt att vid behov genomgå granskning.

(17)

Myndigheterna i Kazakstan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för lufttrafikföretaget GST Aero. Eftersom detta lufttrafikföretag som godkänts i Kazakstan därefter upphört med sin verksamhet, bör det utgå ur bilaga A.

(18)

Pakistan International Airlines har till kommissionen överlämnat en åtgärdsplan för att avhjälpa lufttrafikföretagets systematiska säkerhetsbrister som fastställts av flera medlemsstater vid rampinspektioner som genomförts inom ramen för Safa-programmet. Dessutom har de behöriga myndigheterna i Pakistan godkänt lufttrafikföretagets åtgärdsplan och fastställt en årlig tillsynsplan för lufttrafikföretaget.

(19)

En grupp europeiska experter gjorde en tjänsteresa till Pakistan den 12–16 februari 2007 för att söka fakta för bedömningen av genomförandet av den inlämnade åtgärdsplanen. Av gruppens rapport framgår det att det fortfarande krävs åtgärder för att avhjälpa företagets brister när det gäller att uppfylla de gällande säkerhetsnormerna, särskilt när det gäller företagets luftfartyg av typerna Boeing B-747 och Airbus A-310. Situationen är för närvarande tillfredsställande vad gäller B-777-flottan som inte omfattas av de systematiska brister som avses i skäl 18 och vars fortsatta luftvärdighet garanteras genom lämpliga åtgärder.

(20)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Pakistan International Airlines inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna, med undantag för flygningar med Boeing B-777-flottan, och att företaget därför bör ingå i bilaga B med avseende på alla övriga flygningar (6). Medlemsstaterna har dessutom för avsikt att, genom systematiska rampinspektioner av detta lufttrafikföretag, säkerställa ytterligare kontroller av att de gällande säkerhetsnormerna uppfylls.

(21)

Myndigheterna i Liberia har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet för det enda luftfartyget som för närvarande är godkänt i Liberia – Weasua Airlines – löpte ut den 31 december 2006 och att nämnda myndigheter vägrar att förnya tillståndet. Eftersom Weasua Airlines upphört med sin verksamhet bör det utgå ur bilaga A.

(22)

När det gäller den plan för avhjälpande åtgärder som vidtagits av Liberia för att se till att landets luftsäkerhetstillsyn överensstämmer med de gällande säkerhetsnormerna, visar de handlingar som överlämnats till kommissionen att ytterligare åtgärder måste vidtas för att en fullständig överensstämmelse skall uppnås. Detta innebär att ett lufttrafikföretag som beviljats ett drifttillstånd av Liberias civila luftfartsmyndigheter skulle omfattas av bilaga A.

(23)

Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de beviljat drifttillstånd för följande lufttrafikföretag: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines, Safe Air Company. Dessa lufttrafikföretag bör anges i bilaga A.

(24)

Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: Entreprise World Airways (E.W.A.), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines, CO-ZA Airways. Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Demokratiska republiken Kongo därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(25)

Hewa Bora Airways har köpt ett nytt luftfartyg för att ersätta det som tidigare angetts i bilaga B. Belgien har informerat kommissionen om att landet har för avsikt att fortsätta tillämpa samma tillfälliga system med rampinspektioner och övervakning av det nya luftfartyget som tillämpats på det tidigare luftfartyget. Följaktligen bör luftfartyget Lockheed L-1011 (serienr 193H-1206), med registreringsnummer 9Q-CHC, ersättas i bilaga B med luftfartyget Boeing B767-266 ER (serienr 23 178), med registreringsnummer 9Q-CJD.

(26)

Myndigheterna i Ekvatorialguinea har till kommissionen överlämnat en uppdaterad förteckning över lufttrafikföretag med drifttillstånd. Följande lufttrafikföretag är de enda som för närvarande godkänts i Ekvatorialguinea: Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aereos, Union de Transportes Aereos (UTAGE). Följaktligen bör gemenskapsförteckningen uppdateras i enlighet med detta och dessa lufttrafikföretag bör införas i bilaga A.

(27)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de beviljat drifttillstånd för följande lufttrafikföretag: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas, World Wing Aviation. Eftersom dessa nya lufttrafikföretag godkänts av myndigheterna i Kirgizistan, som visat bristande förmåga att utöva adekvat tillsyn, bör de införas i bilaga A.

(28)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air, Sun Light. Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Kirgizistan därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(29)

Efter kommissionens och medlemsstaternas analys av de handlingar som överlämnats av Phuket Air med avseende på de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av företagets plan för avhjälpande åtgärder, och efter det att de behöriga myndigheterna i Thailand godkänt och lämnat en positiv bedömning av dessa handlingar, finns det tillfredsställande bevis för att lufttrafikföretaget har slutfört de flesta av de uppgifter som fastställts i den omfattande planen för avhjälpande åtgärder som utarbetades efter det att företaget togs upp i den första gemenskapförteckningen som offentliggjordes i mars 2006.

(30)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Phuket Air har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla de gällande säkerhetsnormerna och därför bör företaget utgå ur bilaga A.

(31)

Phuket Air har uppgett att det för närvarande inte har några planer att flyga till Europa inom den närmaste framtiden. Men om lufttrafikföretaget överväger att återuppta sina flygningar till gemenskapens territorium, oavsett i vilken form detta skulle ske, skall företaget förhandsinformera kommissionen som förbehåller sig rätten att utföra de kontroller som krävs för att säkerställa att företaget fortsätter att följa de gällande säkerhetsnormerna. Under flygsäkerhetskommitténs möte den 21 februari 2007 ställde sig både lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i Thailand positiva till att godkänna dessa villkor, inbegripet inspektioner på plats om sådana krävs av kommissionen.

(32)

Kommissionen har beaktat den information som lämnats av EASA och de behöriga myndigheterna på Cypern när det gäller det tillfälliga upphävandet av lufttrafikföretaget A Jet Aviations drifttillstånd och indragande av det därefter. Med hänsyn till Cyperns behöriga myndigheters tillsyn och mot bakgrund av resultaten från EASA:s och JAA:s senaste gemensamma besök i januari 2007 som gällde luftvärdighet, underhåll, driftskrav och certifiering av flygbesättningar har kommissionen beaktat de betydande framsteg som gjorts på området. Insatserna måste emellertid fortsätta och kommissionen bör övervaka den fortsatta utvecklingen på området.

(33)

Kommissionen har granskat Johnsons Airs situation på grundval av de handlingar som Ghanas civila luftfartsmyndigheter överlämnat, inbegripet tillsynsprogrammet för lufttrafikföretaget, och är övertygad om att företaget uppfyller de gällande säkerhetsnormerna. Följaktligen anser kommissionen att Johnsons Air inte bör ingå i gemenskapsförteckningen.

(34)

Efter information som överlämnats av kommissionen till de behöriga myndigheterna i Bulgarien, beträffande vissa resultat från rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet, beslutade de senare den 21 februari 2007 att med omedelbar verkan ändra fem bulgariska lufttrafikföretags drifttillstånd. Bulgarien begränsar nu deras flygtrafik till Europeiska gemenskapen samt till Norge, Island och Schweiz. Från och med det datumet och tills vidare tillåts därför inte Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air och Vega Airlines att trafikera andra medlemsstater eller Norge, Island och Schweiz.

(35)

De behöriga myndigheterna i Bulgarien har åtagit sig att se över dessa åtgärder på grundval av de lämpliga avhjälpande åtgärder som bör vidtas av dessa lufttrafikföretag efter det att myndigheterna kontrollerat och godkänt åtgärderna inom två månader. Kommissionen har noterat de bestämmelser som införts av de behöriga myndigheterna i Bulgarien och kommer under de närmaste månaderna att i samarbete med EASA och JAA noggrant övervaka lufttrafikföretagens situation och dessa myndigheters förmåga att utöva sitt tillsynsansvar.

(36)

Kommissionen har kontaktat de ryska myndigheterna för att se över situationen för lufttrafikföretaget Rossyia, som sedan den 1 november 2006 ersatt Pulkovo Airlines. Mot bakgrund av i vilken utsträckning lufttrafikföretagets plan för avhjälpande åtgärder har genomförts, anser kommissionen det vara nödvändigt att fortsätta den nära övervakningen av Rossyia. Därför kommer en granskning att genomföras under april 2007.

(37)

Kommissionen har noterat i vilken utsträckning Rysslands behöriga myndigheter har genomfört de avhjälpande åtgärderna efter det att förordning (EG) nr 1543/2006 antagits och deras beslut av den 12 februari 2007 att införa driftsrestriktioner för nio lufttrafikföretag till följd av kommissionens uppgifter som påvisade att det fanns systematiska säkerhetsbrister inom dessa lufttrafikföretag. Detta resulterade i att följande ryska lufttrafikföretag från och med den dagen inte kan utföra enskilda flygningar eller charterflygningar till gemenskapen: Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) och Utair. Sådana flygningar kan endast genomföras efter kontroll och med särskilda tillstånd utfärdade i undantagsfall av de behöriga myndigheterna i Ryssland samt med formellt godkännande av medlemsstaten i vilken destinationsflygplatsen ligger. Kommissionen och medlemsstaten kommer att informeras i god tid före det att tillståndet utfärdas. Den berörda medlemsstaten bör utföra lämpliga rampinspektioner på destinationsflygplatsen inom gemenskapen. Flygtillståndet bör medföras ombord på luftfartyget för att underlätta rampinspektioner.

(38)

Dessutom noterar kommissionen att ovannämnda arrangemang är tillfälligt och att Rysslands behöriga myndigheter kommer att lämna information om varje berört lufttrafikföretags flygningar, inbegripet den regelbundna lufttrafiken, och en plan för avhjälpande åtgärder för att fatta ett slutgiltigt beslut om dessa lufttrafikföretag senast i slutet av april 2007. Medlemsstaterna har för avsikt att, genom systematiska rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag, säkerställa ytterligare kontroller av att de gällande säkerhetsnormerna uppfylls vid alla flygningar.

(39)

Mot bakgrund av de olika åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i Ryska federationen avser kommissionen att kontrollera säkerheten hos ovannämnda lufttrafikföretag. Därför kommer kommissionen med hjälp av medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna i Ryssland att besöka lufttrafikföretagen under de kommande månaderna.

(40)

Eftersom lufttrafikföretag som utgått ur förteckningen på grund av att de deklarerat att verksamheten upphört kan dyka upp igen med en annan identitet eller nationalitet bör kommissionen fortsätta att aktivt övervaka alla överföringar och ändringar som sker när det gäller dessa företag.

(41)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att de övriga lufttrafikföretag som ingår i gemenskapsförteckningen av den 12 oktober 2006 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud.

(42)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.

2.

Bilaga B skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1543/2006 (EUT L 283, 14.10.2006, s. 27).

(3)  EUT L 84, 23.3.2005, s. 8.

(4)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1900/2006 (EUT L 377, 27.12.2006, s. 176).

(5)  LBA/D-2006-510.

(6)  Boeing B-777-flottan omfattar för närvarande följande luftfartyg: 2 B-777-340ER med registreringsnummer AP-BHV respektive AP-BHW; 4 B-777-240ER med registreringsnummer AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL respektive AP-BHX; 2 B-777-240LR med registreringsnummer AP-BGY respektive AP-BGZ.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flyg bolagskod

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänt

KOR

Nordkorea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways (2), inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Underskrift från regeringen (beslut 78/2005)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACIÓN

002/ANAC

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORT AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Kirgizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ASIA ALPHA

31

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizistan

BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ

18

BGK

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ GENERAL AVIATION

24

KGB

Kirgizistan

KYRGYZSTAN ALTYN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Okänt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd

Okänt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (Pty) Ltd

Okänt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Okänt

Okänt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyper

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom:

B767-266 ER

Hela flottan utom:

9Q-CJD (serienr 23 178)

Demokratiska republiken Kongo

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistan

Hela flottan utom:

alla B-777

Hela flottan utom:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ

Pakistan


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.