Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 787/2007

av den 4 juli 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (2).

(2)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen överlämnat information som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.

(3)

En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (3).

(4)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(5)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (4).

(6)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(7)

Den 14 maj 2007 lämnade Pakistan International Airlines in en förbättringsplan till kommissionen, tillsammans med belägg för att ett antal korrigerande åtgärder vidtagits. Kommissionen noterar dels att lufttrafikföretaget gjort betydande framsteg efter upptagandet i gemenskapsförteckningen, dels att företaget, med stöd av ansvariga tillsynsmyndigheter, bekräftat att säkerhetsbrister åtgärdats inom delar av flygplansflottan. De behöriga myndigheterna i Pakistan har godkänt dessa åtgärder.

(8)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Pakistan International Airlines bör tillåtas att bedriva flygtrafik till gemenskapen även med följande elva luftfartyg: tre Boeing 747-300 med registreringsnummer AP-BFU, AP-BGG och AP-BFX; två Boeing 747-200 med registreringsnummer AP-BAK och AP-BAT; sex Airbus A-310 med registreringsnummer AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC och AP-BEG. Dessa luftfartyg bör alltså avföras från bilaga B.

(9)

De behöriga myndigheterna i Pakistan har gått med på att, innan ett luftfartyg tillåts återgå i trafik, lämna en rapport om säkerhetsinspektionen av detta luftfartyg till myndigheterna i den medlemsstat där destinationsflygplatsen ligger samt till kommissionen. I samband med mottagandet av rapporten kan den berörda medlemsstaten, om så krävs, förbjuda användning av luftfartyget i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005. En fullständig SAFA-rampinspektion bör utföras när luftfartyget landat, och rapporten från denna inspektion skall utan dröjsmål översändas till kommissionen för vidarebefordran till övriga medlemsstater. Medlemsstaterna har för avsikt att kontrollera att de gällande säkerhetsnormerna uppfylls genom systematiska rampinspektioner av detta lufttrafikföretag.

(10)

Övriga luftfartyg i detta lufttrafikföretags flotta uppfyller ännu inte fullt ut gällande säkerhetsnormer och bör därför kvarstå i bilaga B i väntan på att kvarvarande brister åtgärdas. Innan man gör någon ytterligare översyn av de driftsrestriktioner som lufttrafikföretaget belagts med bör ett uppföljningsbesök på plats bör göras i syfte att kontrollera att alla delar av förbättringsplanen börjat genomföras och att arbetet med detta fortskrider. Både lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i fråga har godtagit att detta besök äger rum.

(11)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos TAAG Angola Airlines, som godkänts i Angola. Bristerna upptäcktes av Frankrike i samband med rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet. Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister (5).

(12)

De fortsatta säkerhetsproblemen visar att TAAG Angola Airlines inte förmått åtgärda de säkerhetsbrister som påpekats av Frankrike, trots de garantier som getts av lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i fråga. De behöriga myndigheterna i Angola har inte heller, trots de garantier man gett, kunnat säkra efterlevnaden av gällande säkerhetsnormer.

(13)

Angolas behöriga myndigheter visade bristande förmåga att genomföra och tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter vid en tidpunkt då farhågor uppkommit om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av TAAG, som godkänts i denna stat.

(14)

Kommissionen är medveten om de ansträngningar som lufttrafikföretaget gjort för att ta fram åtgärder som kan lösa säkerhetsproblemen, samt den samarbetsvilja som både lufttrafikföretaget och de myndigheter som ansvarar för civil luftfart i Angola har visat. Trots detta anser man från kommissionens sida att genomförandet av en lämplig åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen inte är slutfört.

(15)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att TAAG Angola Airlines inte uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Lufttrafikföretaget bör beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och införas i bilaga A.

(16)

Nederländerna har begärt att kommissionen skall uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 så att ett verksamhetsförbud införs för Volare Aviations hela flotta.

(17)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Volare Aviation, som godkänts i Ukraina. Dessa brister upptäcktes av Nederländerna i samband med rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet, och de har senare bekräftats vid rampinspektioner i andra medlemsstater. Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister (6).

(18)

Volare Aviation har visat bristande förmåga att ta itu med de säkerhetsbrister på systemnivå som påpekats av Nederländerna, och detta har tagit sig uttryck i den otillräckliga plan för korrigeringsåtgärder som lämnats in som svar på de identifierade säkerhetsbristerna.

(19)

Ukrainas behöriga myndigheter visade bristande förmåga att genomföra och tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter vid en tidpunkt då farhågor uppkommit om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Volare Aviation, som godkänts i denna stat.

(20)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Volare Aviation inte uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Lufttrafikföretaget bör sålunda beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och införas i bilaga A.

(21)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos alla lufttrafikföretag som godkänts i Indonesien. Bristerna påpekades i en granskningsrapport om säkerhet som den civila luftfartsmyndigheten i Indonesien utarbetat efter en serie olyckor, och det framgick av denna rapport att inget av landets lufttrafikföretag uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

(22)

Det amerikanska transportministeriets federala luftfartsmyndighet (FAA) sänkte Indonesiens säkerhetsnivå i sitt IASA-program eftersom Indonesien inte uppfyller de internationella säkerhetsnormer som fastställts av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Denna åtgärd innebär i praktiken ett verksamhetsförbud för alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesien. Indonesiska lufttrafikföretag kommer därför inte tillåtas att inleda flygningar till USA.

(23)

ICAO:s senaste USOAP-rapport (Universal Safety Oversight Audit Programme) samt uppföljningsrapporten till denna har visat att det finns allvarliga brister när det gäller Indonesiens civila luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(24)

Indonesiens behöriga myndigheter har inte i tillräckligt hög grad kunnat genomföra och tillämpa gällande säkerhetsnormer. Dessa myndigheter reagerade inte heller på ett godtagbart och snabbt sätt när kommissionen uttryckte sina farhågor beträffande säkerheten hos de lufttrafikföretag som godkänts i Indonesien.

(25)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som godkänts i Indonesien bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(26)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de beviljat drifttillstånd för följande lufttrafikföretag: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, och S Group Aviation. Eftersom dessa nya lufttrafikföretag godkänts av myndigheterna i Kirgizistan, som visat bristande förmåga att utöva adekvat säkerhetstillsyn, bör de införas i bilaga A.

(27)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: British Gulf International Airlines FEZ och Kyrgyz General Aviation. Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Kirgizistan därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(28)

Det framgår av tre olika källor – ICAO:s senaste USOAP-rapport, resultaten från det senaste utvärderingsbesöket till Albanien inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet, samt information som tillhandahållits av Italien – att det finns allvarliga brister i Albaniens luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(29)

Den 4–8 juni 2007 gjorde en grupp europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Albanien på inbjudan av landets civila luftfartsmyndighet. Gruppens rapport visar att Albaniens civila luftfartsmyndighet, trots alla ansträngningar som gjorts, fortfarande saknar de resurser, de rättsliga ramar och den expertkunskap som krävs för att den på ett tillfredsställande sätt skall kunna utöva sitt tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(30)

När det gäller två av de lufttrafikföretag som godkänts i Albanien – Albanian Airlines och Belle Air – visar rapporten att båda driver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter och faktiskt vidtar ytterligare åtgärder i form av egna säkerhetskontroller; detta mot bakgrund av de nationella civila luftfartsmyndigheternas tydliga brister.

(31)

Det har gjorts ett flertal rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet på luftfartyg som dessa båda företag använder i trafiken till europeiska flygplatser, och man har i samband med detta inte kunnat påvisa några allvarliga säkerhetsbrister.

(32)

Albaniens civila luftfartsmyndigheter har samtyckt till att lämna in en omfattande plan för korrigerande åtgärder som syftar till att ta itu med alla brister i fråga om tillsynsansvaret för flygsäkerheten som fastställts i de olika rapporter som anges ovan, i synnerhet den rapport som utarbetats av den europeiska expertgrupp som besökte Albanien den 4–8 juni 2007.

(33)

Albaniens regering har på nytt meddelat att man har den tydliga ambitionen att inrätta ett effektivt omstruktureringsprogram för landets civila luftfartsmyndighet, samt att landet inte kommer att utfärda fler drifttillstånd innan detta program har genomförts på ett tillfredsställande sätt.

(34)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Albanian Airlines och Belle Air uppfyller gällande säkerhetsnormer och därför inte bör ingå i gemenskapsförteckningen. Albaniens behöriga myndigheter bör inom tre månader förse kommissionen med all nödvändig information beträffande utarbetandet och genomförandet av planen med korrigerande åtgärder. Medlemsstaterna har dessutom för avsikt att genom systematiska rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag kontrollera att gällande säkerhetsnormer följs.

(35)

I enlighet med skäl 35 i kommissionens förordning (EG) nr 235/2007 bör situationen för fem bulgariska lufttrafikföretag – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air och Vega Airlines – noggrant övervakas. Följaktligen genomförde den civila luftfartsmyndigheten i Bulgarien, med hjälp av experter från kommissionen, EASA och medlemsstaterna, kontrollbesök hos dessa lufttrafikföretag för att fastställa lämpliga åtgärder med avseende på de driftsrestriktioner som gäller för dem sedan den 21 februari 2007.

(36)

Mot bakgrund av resultaten från det besök som genomfördes den 27 maj–2 juni görs bedömningen att det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air och Vega Airlines. Ytterligare inspektioner har gett samma resultat, vilket tyder på systematiska säkerhetsbrister.

(37)

Vid besöket framkom också belägg för att lufttrafikföretaget Air Scorpio, sett ur ett bolagsperspektiv, både administrativt, finansiellt och tekniskt förvaltas och kontrolleras av lufttrafikföretaget Scorpion Air och att luftfartyg som drivs av Air Scorpio för kommersiella transporter tidigare drevs och ägdes av Scorpion Air. Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Scorpio.

(38)

Kommissionen har noterat de bulgariska behöriga myndigheternas beslut av den 21 juni 2007 om att dra in drifttillståndet för Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air och Air Sofia, samt att tillfälligt dra in drifttillståndet för Air Scorpio. Eftersom dessa lufttrafikföretag inte kan bedriva någon lufttrafik krävs inga ytterligare åtgärder från kommissionens sida.

(39)

Kommissionen har också noterat de bulgariska myndigheternas beslut av den 21 juni 2007 om en ändring av drifttillståndet för Heli Air Service i form av en tillfällig indragning av trafiken till Europeiska gemenskapen, Schweiz, Norge och Island med luftfartyg av typen LET 410 med registreringsnummer LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF och LZ-LSB. Ett luftfartyg av typen LET 410 med registreringsnummer LZ-CCP hos detta lufttrafikföretag tillåts utföra flygningar inom gemenskapen, eftersom det för närvarande är det enda luftfartyg som är utrustat med nödvändig och obligatorisk säkerhetsutrustning (EGPWS och TCAS) och därför i stånd att utföra säkra flygningar i gemenskapen. Kommissionen bör, i samarbete med EASA och medlemsstaterna, noggrant övervaka situationen för detta lufttrafikföretag och kontrollera genomförandet av företagets plan för korrigerande åtgärder.

(40)

Kommissionen är medveten om de framsteg som de behöriga myndigheterna i Bulgarien gjort när det gäller att fullgöra sina skyldigheter. Kommissionen stöder de bulgariska myndigheternas fortsatta ansträngningar att fullgöra sitt tillsynsansvar. Kommissionen kommer också i fortsättningen att övervaka processen tillsammans med EASA och medlemsstaterna.

(41)

I enlighet med skäl 36 i kommissionens förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 (7) gjorde en europeisk expertgrupp ett besök i Mauretanien den 18–21 juni 2007 för att följa upp framstegen i genomförandet av den nya lagstiftningen samt de nya kraven och förfarandena. Gruppens rapport visar att den nationella civila luftfartsmyndigheten (ANAC) fullgör sina skyldigheter och även har börjat utveckla de tekniska bestämmelser och de arbetsprocedurer som krävs vid tillsynen över den civila luftfartsindustrin.

(42)

Air Mauritanie har också vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som upptäckts i samband med rampinspektioner på gemenskapens flygplatser och för att förbättra sina rutiner.

(43)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Mauretanien vidtagit nödvändiga åtgärder för att på ett godtagbart sätt fullgöra sitt tillsynsansvar i syfte att se till att lufttrafikföretag från Mauretanien uppfyller internationella säkerhetsnormer.

(44)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream och Tiramavia, som godkänts i Moldavien. Bristerna upptäcktes av Belgien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Spanien och Turkiet vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet. Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister (8).

(45)

Den 4–8 juni 2007 gjorde europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Moldavien på inbjudan av landets civila luftfartsmyndighet. Gruppens rapport visar att Moldaviens civila luftfartsmyndighet inte i tillräckligt hög grad förmår genomföra och tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter i enlighet med deras skyldigheter enligt Chicagokonventionen när det gäller följande lufttrafikföretag: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti, och Tiramavia.

(46)

Trots att de åtta ovannämnda lufttrafikföretagen har ett drifttillstånd (AOC) utfärdat av Moldavien har de inte sin huvudsakliga verksamhet i detta land, vilket strider mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen.

(47)

Kommissionen har noterat att myndigheterna i Moldavien dragit in drifttillståndet för ovannämnda lufttrafikföretag, vilka alltså har upphört med sin verksamhet.

(48)

Kommissionen har vidare noterat att myndigheterna i Moldavien förbundit sig att inte utfärda fler drifttillstånd innan planen med korrigerande åtgärder genomförts på ett tillfredsställande sätt samt att rådgöra med kommissionen för detta ändamål.

(49)

Moldaviens civila luftfartsmyndighet har gått med på att senast i slutet av september 2007 lämna in en omfattande plan med korrigerande åtgärder tillsammans med en vägledande tidsplan i syfte att åtgärda alla brister när det gäller tillsynen av flygsäkerheten som upptäckts under det faktainsamlingsbesök som den europeiska expertgruppen gjorde i Moldavien den 4–8 juni 2007.

(50)

Mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i Moldavien och i väntan på att en plan med korrigerande åtgärder lämnas in, anser kommissionen att övriga lufttrafikföretag med drifttillstånd utfärdade av Moldavien (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero och Nobil Air) inte bör ingå i gemenskapsförteckningen. Kommissionen bör övervaka säkerhetsnivån hos dessa lufttrafikföretag. Medlemsstaterna har därför för avsikt att också i fortsättningen kontrollera efterlevnaden av gällande säkerhetsnormer genom systematiska rampinspektioner av de luftfartyg som drivs av dessa lufttrafikföretag.

(51)

I enlighet med skälen 36 och 39 i kommissionens förordning nr 235/2007 gjorde kommissionen, understödd av experter från medlemsstaterna, ett besök i Ryssland den 15–21 april 2007 för att fastställa i vilken utsträckning lufttrafikföretaget Rossyias (f.d. Pulkovo) plan för korrigerande åtgärder hade genomförts och för att kontrollera säkerheten hos vissa andra ryska lufttrafikföretag som sedan den 12 februari 2007 är belagda med driftsrestriktioner efter beslut av Rysslands behöriga myndigheter, samt för att kontrollera dessa myndigheters utövande av sitt tillsynsansvar.

(52)

När det gäller lufttrafikföretaget Rossyia visar resultaten från besöket att företaget har förbättrat sina interna säkerhetsrutiner och gjort framsteg i införandet av ICAO:s säkerhetsnormer. Företagets kvalitetsledningssystem är under utarbetande. Den 26 juni 2007 överlämnade Rysslands behöriga myndigheter ytterligare information. Eftersom alla korrigerande åtgärder ännu inte har genomförts bör emellertid Rysslands behöriga myndigheter fortsätta att noggrant övervaka lufttrafikföretaget i syfte att granska det fortsatta genomförandet av planen för korrigerande åtgärder.

(53)

Samtliga de nio lufttrafikföretag som sedan den 12 februari 2007 är belagda med driftsrestriktioner efter beslut av Rysslands behöriga myndigheter kunde vid besöket bekräfta att de övervakats mycket noggrant efter det att de behöriga myndigheterna infört driftsrestriktioner och förhandstillstånd för flygningar. Dessa åtgärder ledde i samtliga fall till omedelbara positiva reaktioner. Resultaten av besöket visade också att den positiva utvecklingen måste utmynna i hållbara lösningar och leda till att man inför välfungerande interna säkerhetssystem. De behöriga myndigheterna i Ryssland beslutade den 27 april 2007, och meddelade kommissionen detta beslut den 2 maj 2007, att häva restriktionerna för följande sex lufttrafikföretag: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz och Aviacon Zitotrans. Lufttrafikföretagen Centre Avia och Russian Sky (Russkoe Nebo) är enligt samma beslut fortfarande belagda med driftsrestriktioner. Vidare har systemet med förhandstillstånd för flygningar utvidgats till att även omfatta UTairs regelbundna lufttrafik.

(54)

Under besöket diskuterades också de ryska lufttrafikföretagen Krasnoyarsky Airlines (9) och Kuban Airlines (10) beträffande vilka kommissionen hade uppgifter om systematiska säkerhetsbrister och vars säkerhetsstatus också uppmärksammats av de behöriga myndigheterna i Ryssland. Dessa myndigheter beslutade den 27 april 2007 att inspektioner före avgång skulle intensifieras för dessa lufttrafikföretag.

(55)

När det gäller utövande av tillsynsansvar visar besöket att de behöriga myndigheterna i Ryssland ytterligare måste öka tempot när det gäller att anpassa de ryska säkerhetsnormerna efter ICAO:s normer och att de bör koncentrera sig på att genomföra dessa normer samt de rekommendationer som lämnades vid ICAO:s senaste säkerhetskontroll. De bör också intensifiera sitt samarbete med ryska tillverkare för att säkerställa att ryskbyggda luftfartyg uppfyller ICAO:s normer. Detta verkar också vara nödvändigt för att undvika dubbla standarder för luftvärdighet inom Ryssland – en för operatörer och luftfartyg som flyger till gemenskapen och en annan (lägre) för operatörer och luftfartyg som flyger inom Ryssland eller OSS. De behöriga myndigheterna måste också öka sina ansträngningar med avseende på fortsatt luftvärdighet och se till att luftfartyg byggda i väst – som i allt större utsträckning köps och används av ryska lufttrafikföretag – underhålls på lämpligt sätt av de berörda företagen.

(56)

Efter besöket i Ryssland visar resultaten från rampinspektioner hos samtliga ovannämnda lufttrafikföretag att vissa av de lufttrafikföretag som är belagda med driftsrestriktioner inte har bedrivit någon trafik till gemenskapen.

(57)

Lufttrafikföretagen Gazpromavia och Atlant Soyuz, som tidigare varit belagda med driftsrestriktioner, har både bedrivit trafik till gemenskapen och varit föremål för rampinspektioner (11). Resultaten från dessa inspektioner visar att allvarliga brister återkommer på samma områden som före införandet av driftsrestriktionerna, vilket tyder på systematiska säkerhetsbrister av sådan art att de kraftigt påverkar driftssäkerheten.

(58)

Lufttrafikföretaget UTair har också kontrollerats (12). Denna inspektion har gett samma resultat som inspektionerna före införandet av driftsrestriktioner, vilket visar att lufttrafikföretaget fortfarande inte helt och hållet har slutfört de korrigerande åtgärder som rekommenderades i februari 2007. Dessa resultat, tillsammans med bevis på allvarliga säkerhetsbrister för lufttrafikföretagen Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16), överlämnades till de behöriga myndigheterna den 29 maj och 5 juni 2007.

(59)

Mot bakgrund av ovanstående och på grundval av de gemensamma kriterierna uppmanade kommissionen följande lufttrafikföretag att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005: Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTair, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines och Yakutia Airlines. Samtidigt inleddes överläggningar med de behöriga myndigheterna i Ryssland. På grundval av synpunkterna från dessa lufttrafikföretag samt från kommissionen och de behöriga myndigheterna i Ryssland, beslutade de senare den 23 juni 2007 att med verkan från och med den 25 juni införa driftsrestriktioner för 10 lufttrafikföretag till dess att deras säkerhetsbrister har åtgärdats på ett sätt som både kommissionen och de behöriga myndigheterna i Ryssland anser tillfredsställande.

(60)

De behöriga myndigheterna i Ryssland beslutade också att förbjuda all flygverksamhet till gemenskapen för fyra av lufttrafikföretagen i fråga: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines och Airlines 400. Drifttillståndet för Airlines 400 drogs också tillfälligt in.

(61)

Myndigheterna beslutade även att begränsa verksamheten för vissa lufttrafikföretag så att bara vissa luftfartyg får användas för flygningar till gemenskapen. Krasnoyarsky Airlines får bara använda sig av följande: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ och EI-CLW; Boeing-757 EI-DUC och EI-DUE; samt Boeing-767 EI-DMH och EI-DMP. Ural Airlines får bara använda sig av följande: Airbus A-320 VP-BQY och VP-BQZ. Gazpromavia får bara använda sig av följande: Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006 och RA-09008. Atlant-Soyuz får bara använda sig av följande: Boeing 737 VP-BBL och VP-BBM. UTair får bara använda sig av följande: ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ och VP-BPK; Gulfstream IV RA-10201 och RA-10202; samt Tu-154M RA-85805 och RA-85808. Rossyia (f.d. Pulkovo) får inte bedriva flygverksamhet till gemenskapen med luftfartyget IL-62M (RA-86467).

(62)

Kommissionen noterar det beslut som de behöriga myndigheterna i Ryssland fattat, och i synnerhet det faktum att eventuella ändringar av dessa restriktioner bara kan beslutas av dessa myndigheter i samordning med kommissionen. Kommissionen noterar också att samtliga ryska lufttrafikföretag som bedriver flygverksamhet internationellt, inbegripet till gemenskapen, har informerats om att alla rampinspektioner som resulterar i betydande (kategori 2) eller större (kategori 3) anmärkningar kommer att leda till att de ryska myndigheterna utfärdar driftsrestriktioner.

(63)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att de åtgärder som de behöriga myndigheterna i Ryssland vidtagit är tillräckliga på kort sikt för att åtgärda de allvarliga säkerhetsbrister som upptäckts hos vissa lufttrafikföretag. För att garantera att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas som innebär att bristerna långsiktigt rättas till på systemnivå har kommissionen för avsikt att kontrollera säkerhetsnivån hos ovanstående lufttrafikföretag innan några ändringar görs av restriktionerna i det beslut som de behöriga myndigheterna i Ryssland fattade den 23 juni 2007. Kommissionen kommer därför, i samarbete med medlemsstaterna, att göra ett besök innan denna förordning uppdateras på nytt. Medlemsstaterna bör kontrollera att gällande säkerhetsnormer uppfyllts genom systematiska rampinspektioner för all flygverksamhet som dessa lufttrafikföretag bedriver.

(64)

Eftersom lufttrafikföretag som avförts från förteckningen på grund av att de deklarerat att verksamheten upphört kan dyka upp igen med en annan identitet eller nationalitet, bör kommissionen fortsätta att aktivt övervaka alla överföringar och ändringar som sker när det gäller dessa företag.

(65)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att de övriga lufttrafikföretag som är införda i gemenskapsförteckningen av den 5 mars 2007 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud.

(66)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.

2.

Bilaga B skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 235/2007 (EUT L 66, 6.3.2007, s. 3).

(3)  EUT L 84, 23.3.2005, s. 8.

(4)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, EUT L 168, 21.6.2006, s. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 den 11 maj 2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 den 31 maj 2007 och INAC/P-2007-12 den 1 juni 2007.

(12)  UTair: SDAT-2007-12 den 24 maj 2007, LBA/D-2007-308 den 19 juni 2007

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG MED FULLSTÄNDIGT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Flygbolagskod enligt ICAO

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänd

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänd

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways (2), inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Underskrift av regeringen (beslut 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ej tillgänglig

Ekvatorialguinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillgänglig

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive

Indonesien

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Okänd

DHI

Indonesien

AIR TRANSPORT SERVICES

Okänd

Okänd

Indonesien

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Okänd

Okänd

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Okänd

Okänd

Indonesien

GARUDA

Okänd

GIA

Indonesien

INDONESIA AIRASIA

Okänd

AWQ

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

Okänd

KAE

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

Okänd

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

Okänd

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

MEGANTARA

Okänd

Okänd

Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Okänd

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

Okänd

BTV

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

Okänd

PAS

Indonesien

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. AIRFAST INDONESIA

Okänd

AFE

Indonesien

PT. ASCO NUSA AIR

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. ASI PUDJIASTUTI

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. AVIASTAR MANDIRI

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. ATLAS DELTASATYA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. DABI AIR NUSANTARA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. DERAYA AIR TAXI

Okänd

DRY

Indonesien

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Okänd

DIR

Indonesien

PT. EASTINDO

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. GATARI AIR SERVICE

Okänd

GHS

Indonesien

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. HELIZONA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. KURA-KURA AVIATION

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Okänd

IDA

Indonesien

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. PELITA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. PURA WISATA BARUNA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. SMAC

Okänd

SMC

Indonesien

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. TRAVIRA UTAMA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Okänd

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

Okänd

RIU

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

Okänd

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

Okänd

PNS

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Okänd

Okänd

Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Okänd

XAR

Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Okänd

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

Okänd

TGN

Indonesien

WING ABADI AIRLINES

Okänd

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Kirgizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänd

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänd

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänd

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänd

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänd

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänd

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänd

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänd

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänd

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänd

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänd

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänd

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänd

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänd

Okänd

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänd

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänd

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM OMFATTAS AV DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer)

Flygbolagskod enligt ICAO

Operatörens hemmastat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom:

B767-266 ER

Hela flottan utom:

9Q-CJD (serienr 23 178)

Demokratiska republiken Kongo

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistan

Hela flottan utom:

alla B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310

Hela flottan utom:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.