Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/50


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1043/2007

av den 11 september 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(2)

Tre medlemsstater har vidtagit undantagsåtgärder i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005, vilka innebar ett omedelbart verksamhetsförbud på de medlemsstaternas territorier som en reaktion på oförutsedda säkerhetsproblem.

(3)

Två medlemsstater har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 (3) över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(4)

Det är uppenbart att lufttrafikföretagens fortsatta verksamhet sannolikt utgör en allvarlig säkerhetsrisk och att denna risk inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom brådskande åtgärder från de tre berörda medlemsstaterna.

(5)

Kommissionen har informerat de berörda lufttrafikföretagen och angivit de huvudsakliga fakta och skäl som skulle ligga till grund för beslut att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(6)

Eftersom brådskande åtgärder krävs för att komma till rätta med denna situation är kommissionen, i enlighet med artikel 4.3 i förordning 473/2006, inte tvungen att följa bestämmelserna i artikel 4.1 i den förordningen. Kommissionen har emellertid gett lufttrafikföretagen i fråga möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse till kommissionen.

(7)

Kommissionen och vissa medlemsstater har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(8)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Mahan Air, som har godkänts i Iran. Bristerna fastställdes av Tyskland och Förenade kungariket vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (4). Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister.

(9)

Förenade kungariket har informerat kommissionen om att man den 20 juli 2007 belade Mahan Airs hela flotta med ett omedelbart verksamhetsförbud med beaktande av de gemensamma kriterierna inom ramen för artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(10)

Mahan Air flyger med två luftfartyg av typen Airbus A-310 med registreringsnummer F-OJHH och F-OJHI som inte är utrustade med EGPWS i enlighet med punkt 6.15.3 del 1 i bilaga 6 till Chicagokonventionen. Luftfartyg som inte uppfyller ICAO:s bilaga 6 får inte flyga till något annat land utan särskilt godkännande från det landet. Medlemsstaterna har beslutat att inte ge tillstånd efter den 1 januari 2007 för luftfartyg som inte är utrustade med EGPWS. Av dessa anledningar bör nämnda luftfartyg inte flyga till gemenskapen.

(11)

Information om allvarliga incidenter visar att lufttrafikföretaget inte kan garantera säkerheten under sina flygningar, enligt uppgift från Förenade kungariket.

(12)

Mahan Air har visat bristande förmåga att åtgärda de säkerhetsbrister som Förenade kungariket har påpekat, vilket framgår av att säkerhetsbristerna kvarstår.

(13)

De behöriga myndigheterna i Iran har inte velat samarbeta med den civila luftfartsmyndigheten i Förenade kungariket i frågor som rör säkerheten vid flygningar med Mahan Air.

(14)

Mahan Air fick den 9 augusti möjlighet att uttrycka sina synpunkter inför kommissionen och de behöriga myndigheterna i Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket. Den 13 augusti lämnade lufttrafikföretaget in en plan för avhjälpande åtgärder som inte ansågs tillräcklig för att åtgärda de systematiska säkerhetsbristerna.

(15)

Den 23 augusti hördes de behöriga myndigheterna i Iran och, för andra gången, Mahan Air av kommissionen och de behöriga myndigheterna i Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket. De samråden har inte möjliggjort några tillfredsställande lösningar för att förbättra de fastställda säkerhetsbristerna på kort sikt. Kommissionen noterar att lufttrafikföretaget har åtagit sig att lämna in en ändrad plan för avhjälpande åtgärder. Vid nästa möte i flygsäkerhetskommittén kommer det att undersökas i hur hög grad planen har genomförts och vad som har hänt i lufttrafikföretaget.

(16)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Mahan Air inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Lufttrafikföretaget bör beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och införas i bilaga A.

(17)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Ukrainian Mediterranean Airlines, som godkänts i Ukraina. Bristerna upptäcktes av Frankrike, Italien, Rumänien, Spanien, Turkiet och Tyskland vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet. Ytterligare inspektioner har gett samma resultat, vilket tyder på systematiska säkerhetsbrister (5).

(18)

Tyskland och Italien har informerat kommissionen om att man den 23 respektive 13 juli belade Ukrainian Mediterranean Airlines hela flotta med ett omedelbart verksamhetsförbud med beaktande av de gemensamma kriterierna inom ramen för artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(19)

Dessutom begärde Tyskland och Italien den 26 juli att kommissionen skulle uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006 för att införa ett verksamhetsförbud för hela Ukrainian Mediterranean Airlines flotta i Europeiska gemenskapen.

(20)

Ukrainian Mediterranean Airlines har visat bristande förmåga att åtgärda de säkerhetsbrister som Tyskland, Italien och de behöriga myndigheterna i Ukraina har påpekat, vilket framgår av att säkerhetsbristerna kvarstår. Den 6 augusti lämnade lufttrafikföretaget in en första plan för avhjälpande åtgärder och den 22 augusti lämnade det in en ändring av den planen, men inga bevis har lämnats på att planen faktiskt har genomförts. Dessutom har de behöriga myndigheterna i Ukraina angivit att planen inte behandlar de större säkerhetsrelaterade brister som upptäckts vid en nationell inspektion i juli 2007.

(21)

De behöriga myndigheterna i Ukraina har efter en omfattande och djupgående bedömning av lufttrafikföretaget angivit att de anser att det inte är säkert och inte följer de nationella flygsäkerhetsnormerna (tekniska och operationella), och de har meddelat kommissionen att de har för avsikt att tillfälligt upphäva drifttillståndet för företaget. Någon sådan åtgärd har emellertid inte vidtagits.

(22)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Ukrainian Mediterranean Airlines inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Lufttrafikföretaget bör beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och införas i bilaga A. Kommissionen noterar de avhjälpande åtgärder som Ukrainian Mediterranean Airlines föreslagit. Vid nästa möte i flygsäkerhetskommittén kommer det att undersökas i hur hög grad den planen har genomförts och vad som har hänt i lufttrafikföretaget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A skall ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B skall ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 september 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 787/2007 (EUT L 175, 5.7.2007, s. 10).

(3)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.

(4)  LBA/D-2004-124, LBA/D-2004-270, LBA/D-2004-291, LBA/D-2005-554, LBA/D-2006-56, LBA/D-2006-512, LBA/D-2006-760, LBA/D-2007-43, LBA/D-2007-154, LBA/D-2007-177, LBA/D-2007-376, LBA/D-2007-393, LBA/D-2007-405, LBA/D-2007-431, CAA-UK-2006-241, CAA-UK-2007-3, CAA-UK-2007-7, CAA-UK-2007-71, CAA-UK-2007-89.

(5)  ACG-2007-2, BCAA-2007-49, CAA-NL-2004-174, CAO-2005-19, CAO-2007-14, DGCATR-2006-69, DGCATR-2007-142, DGCATR-2007-157, DGCATR-2007-191, DGAC-E-2006-1417, DGAC-E-2007-776, DGAC/F-2007-280, ENAC-IT-2004-68, ENAC-IT-2005-229, ENAC-IT-2005-541, ENAC-IT-2005-745, ENAC-IT-2005-872, ENAC-IT-2006-32, ENAC-IT-2007-231, ENAC-IT-2007-258, FOCA-2004-83, LBA/D-2005-334, LBA/D-2006-375, LBA/D-2006-507, LBA/D-2007-302, LBA/D-2007-365, LBA/D-2007-385, LBA/D-2007-389, RCAARO-2007-56, RCAARO-2007-59, RCAARO-2007-73.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG MED FULLSTÄNDIGT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Flygbolagskod enligt ICAO

Lufttrafikföretagets hemstat

AIR KORYO

Okänt

KOR

Nordkorea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways (2), dvs. följande:

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Underskrift från regeringen

(beslut 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ej tillämplig

Ekvatorialguinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillämplig

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive

Indonesien

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Okänt

DHI

Indonesien

AIR TRANSPORT SERVICES

Okänt

Okänd

Indonesien

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Okänt

Okänd

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Okänt

Okänd

Indonesien

GARUDA

Okänt

GIA

Indonesien

INDONESIA AIRASIA

Okänt

AWQ

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

Okänt

KAE

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

Okänt

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

Okänt

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

Okänt

Okänd

Indonesien

MEGANTARA

Okänt

Okänd

Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Okänt

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

Okänt

BTV

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

Okänt

PAS

Indonesien

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. AIRFAST INDONESIA

Okänt

AFE

Indonesien

PT. ASCO NUSA AIR

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. ASI PUDJIASTUTI

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. AVIASTAR MANDIRI

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. ATLAS DELTASATYA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. DABI AIR NUSANTARA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. DERAYA AIR TAXI

Okänd

DRY

Indonesien

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Okänt

DIR

Indonesien

PT. EASTINDO

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. GATARI AIR SERVICE

Okänt

GHS

Indonesien

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. HELIZONA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. KURA-KURA AVIATION

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Okänt

IDA

Indonesien

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. PELITA AIR SERVICE

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. PURA WISATA BARUNA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. SMAC

Okänt

SMC

Indonesien

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. TRAVIRA UTAMA

Okänt

Okänd

Indonesien

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Okänt

Okänd

Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Okänt

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

Okänt

RIU

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

Okänt

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

Okänt

PNS

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Okänt

Okänd

Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Okänt

XAR

Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Okänt

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

Okänt

TGN

Indonesien

WING ABADI AIRLINES

Okänt

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Kirgizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänd

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KIRGIZISTAN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänd

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänt

Okänd

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer)

Flygbolagskod enligt ICAO

Lufttrafikföretagets hemstat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom:

B767-266 ER

Hela flottan utom:

9Q-CJD (serienr 23 178)

Demokratiska republiken Kongo

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistan

Hela flottan utom:

alla B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Hela flottan utom:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.