Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

13.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1321/2007

av den 12 november 2007

om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (1), särskilt artikel 6.4, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2003/42/EG krävs att det inrättas nationella system för rapportering av händelser för att säkerställa att relevant säkerhetsinformation rapporteras, samlas in, utvärderas, bearbetas och lagras i nationella databaser.

(2)

Medlemsstaterna bör delta i ett utbyte av relevant säkerhetsinformation och kommissionen bör underlätta utbytet av sådan information med det enda syftet att förebygga flyghaverier och tillbud, och följaktligen inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor samt benchmarking av flygsäkerheten.

(3)

Modern teknik bör användas på bästa sätt för överföringen av information samtidigt som skyddet av hela databasen säkerställs.

(4)

Det effektivaste sättet att säkerställa utbytet av en stor mängd information mellan alla medlemsstater är att skapa ett centralt upplag som får uppgifter från de nationella databaserna och som medlemsstaterna har tillgång till.

(5)

För att ta hänsyn till särarten för varje nationellt system som införts i enlighet med artikel 5.1 i direktiv 2003/42/EG bör detaljerna för uppdateringen av den information som medlemsstaterna tillhandahåller fastställas genom ett tekniskt protokoll som kommissionen kommer överens om med varje medlemsstat.

(6)

För att möjliggöra att förfaranden för kvalitetssäkring genomförs och för att undvika dubbelregistrering av händelser som rapporteras av medlemsstaterna bör all information som lagras i den nationella databasen även lagras i det centrala upplaget.

(7)

För en korrekt tillämpning av artikel 7.1 i direktiv 2003/42/EG bör den information som utbyts vara tillgänglig för sådana organ som reglerar säkerheten inom den civila luftfarten eller som utreder olyckor och tillbud i gemenskapen.

(8)

I enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2003/42/EG ska information som härrör från haverier och allvarliga tillbud som utreds i enlighet med rådets direktiv 94/56/EG (2) också lagras i dessa databaser. Under en pågående utredning bör emellertid endast grundläggande faktauppgifter läggas in i databaserna medan den fullständiga informationen om dessa haverier och allvarliga tillbud ska lagras när utredningen är genomförd.

(9)

Två år efter ikraftträdandet av denna förordning bör kommissionen göra en översyn av hur pass relevant den utbytta informationen är för säkerheten.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs åtgärder avseende integreringen i ett centralt upplag av relevant säkerhetsinformation som medlemsstaterna utbyter med varandra i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2003/42/EG.

Artikel 2

Det centrala upplaget

1.   Kommissionen ska inrätta och förvalta ett centralt upplag för att lagra all information som erhålls från medlemsstaterna i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2003/42/EG.

2.   Varje medlemsstat ska komma överens med kommissionen om de tekniska protokollen för uppdateringen av det centrala upplaget genom överföring av all relevant säkerhetsinformation som finns i de nationella databaser som avses i artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 2003/42/EG. Detta ska säkerställa att all relevant säkerhetsinformation som finns i de nationella databaserna integreras i det centrala upplaget.

3.   I enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2003/42/EG ska det organ som ålagts uppdraget att reglera säkerheten och att utreda haverier och tillbud inom den civila luftfarten i gemenskapen ha tillgång on-line till all information som finns i det centrala upplaget utom sådan information genom vilken den operatör eller det luftfartyg som är föremål för en rapport om en händelse identifieras.

4.   Information som fortfarande får vara konfidentiell är namn, igenkänningskod, operatörens anropssignal eller flygnummer och luftfartygets registreringsmärke eller serienummer/tillverkningsnummer.

I de fall sådan information anses nödvändig för säkerhetsanalysen ska tillstånd begäras av den medlemsstat som tillhandahöll informationen.

Artikel 3

Uppgifter om utredningarna

Grundläggande faktauppgifter om haverier och allvarliga tillbud ska överföras till det centrala upplaget medan en utredning om dessa pågår. När utredningen är genomförd ska all information, inbegripet, om sådan finns, en sammanfattning på engelska av slutrapporten om utredningen tillfogas.

Artikel 4

Översyn

Två år efter ikraftträdandet av denna förordning ska kommissionen göra en översyn av hur pass relevant den information som lagras och utbyts är för säkerheten.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 14.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1900/2006 (EUT L 377, 27.12.2006, s. 176).