Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/2007

av den 28 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(2)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen överlämnat information som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(6)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Efter granskningen av de handlingar som överlämnats av Blue Wing Airlines med avseende på de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av företagets plan för avhjälpande åtgärder, och efter det att de behöriga myndigheterna i Surinam godkänt och lämnat en positiv bedömning av dessa handlingar, finns det tillfredsställande bevis för att lufttrafikföretaget har vidtagit de åtgärder som krävs för att avhjälpa de brister som ledde till att företaget togs upp i gemenskapförteckningen.

(8)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Blue Wing Airlines har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla gällande säkerhetsnormer och företaget bör därför utgå ur bilaga A.

(9)

Pakistan International Airlines har till kommissionen överlämnat handlingar som bekräftar de avhjälpande åtgärder som vidtagits för att rätta till säkerhetsbristerna på de återstående luftfartygen i företagets flotta av typen Airbus A-310 (registreringsnummer AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS och AP-BGQ) och Boeing B-747-300 (registreringsnummer AP-BFW, AP-BFV, AP-BFY) som fortfarande omfattas av driftsrestriktioner. De behöriga myndigheterna i Pakistan har godkänt dessa åtgärder.

(10)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att de driftsrestriktioner som nu gäller för Pakistan International Airlines bör upphävas och att lufttrafikföretaget bör utgå från bilaga B.

(11)

De behöriga myndigheterna i Pakistan har samtyckt till att de, innan ett luftfartyg får återgå i trafik till gemenskapen, och inbegripet de luftfartyg som avses i skäl 8 i kommissionens förordning (EG) nr 787/2007 (4), högst 72 timmar innan luftfartyget tas i trafik ska genomföra en säkerhetsinspektion och tillhandahålla myndigheterna i den medlemsstat där destinationsflygplatsen ligger och kommissionen en rapport om inspektionen. När den berörda medlemsstaten har mottagit rapporten kan den vid behov vidta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005. En fullständig SAFA-rampinspektion bör utföras när luftfartyget landat, och rapporten från denna inspektion bör utan dröjsmål översändas till kommissionen för vidarebefordran till övriga medlemsstater. Medlemsstaterna avser att genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(12)

Efter det att Mahan Air lagt fram en reviderad plan för avhjälpande åtgärder samt styrkande handlingar när det gäller planens genomförande, och efter det att de behöriga myndigheterna i Iran godkänt och lämnat en positiv bedömning av dessa handlingar, finns det tillfredsställande bevis för att lufttrafikföretaget nu vidtar dessa åtgärder för att avhjälpa de brister som ledde till att företaget togs upp i gemenskapförteckningen.

(13)

Trots att avhjälpande åtgärder har vidtagits när det gäller underhåll och teknik finns det påvisliga omfattande brister i fråga om den fortsatta luftvärdigheten för vissa luftfartyg som trafikerar gemenskapen, vilka har lett till att ett förfarande för upphävande av luftvärdighetsbeviset för dessa luftfartyg har inletts. Vidare finns det konstaterade bevis för att det föreligger omfattande brister i fråga om underhållskraven. Ytterligare justeringar av planen för avhjälpande åtgärder i fråga om flygverksamheten har dessutom ansetts nödvändiga och begärts i enlighet med detta (5).

(14)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Mahan Air i detta stadium inte har visat att man kan vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla gällande säkerhetsnormer och företaget bör därför kvarstå i bilaga A. Kommissionen noterar att de behöriga myndigheterna i Iran är beredda att förbättra utövandet av sitt tillsynsansvar för att höja säkerheten och för detta ändamål samarbeta nära med kommissionen.

(15)

Efter det att Ukrainian Mediterranean Airlines lagt fram en reviderad plan för avhjälpande åtgärder samt styrkande handlingar när det gäller planens genomförande, och efter det att de behöriga myndigheterna i Ukraina godkänt och bedömt dessa handlingar, finns det bevis för att lufttrafikföretaget nu vidtar dessa åtgärder för att avhjälpa de brister som ledde till att företaget togs upp i gemenskapförteckningen. De behöriga myndigheterna i Ukraina har inspekterat lufttrafikföretaget och har utfärdat ett nytt drifttillstånd som gäller tolv månader fram till den 15 oktober 2008. Enligt uppgifter som lades fram den 13 november 2007 av de behöriga myndigheterna i Ukraina är myndigheterna fortfarande bekymrade över att luftföretagets ledning inte i tillräcklig utsträckning har kontrollerat upprepade brister och över kvaliteten på dokumentationen när det gäller flygförberedelserna. Enligt de behöriga myndigheterna i Ukraina konstateras sådana brister så ofta att det inte är möjligt för dem att avgöra om förbättringarna inom lufttrafikföretaget är solida och långsiktiga, trots de positiva förändringarna. De behöriga myndigheterna i Ukraina bekräftar slutligen att lufttrafikföretaget behöver mycket resurser och lång tid för att uppfylla de relevanta normerna.

(16)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Ukrainian Mediterranean Airlines inte har visat att man kan vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla gällande säkerhetsnormer och företaget bör därför kvarstå i bilaga A.

(17)

Kommissionen noterar att de behöriga myndigheterna i Ukraina är beslutna att förbättra tillsynen över detta lufttrafikföretag i syfte att påskynda ett korrekt genomförande av planen för avhjälpande åtgärder.

(18)

Hewa Bora Airways har under de senaste fyra månaderna upphört med flygningar till gemenskapen med luftfartyget av typen Boeing B767-266ER, serienr 23 178, och med registreringsnummer 9Q-CJD, som företaget får flyga med enligt förordning (EG) nr 235/2007. Företaget har för sin trafik till gemenskapen i stället använt sig av ett s.k. wet lease-avtal (luftfartyg som hyrs in med besättning) med ett belgiskt lufttrafikföretag.

(19)

På grundval av dessa uppgifter anser kommissionen att det inte har skett några förändringar i fråga om lufttrafikföretagets status och att luftfartyget av typen Boeing B767-266ER, serienr 23 178, bör kvarstå i bilaga B.

(20)

Företaget Cronos Airlines har underrättat kommissionen om att man har fått ett drifttillstånd från myndigheterna i Ekvatorialguinea. Eftersom detta nya lufttrafikföretag har godkänts av myndigheterna i Ekvatorialguinea, som visat bristande förmåga att utöva adekvat säkerhetstillsyn, bör det införas i bilaga A.

(21)

Myndigheterna i Ekvatorialguinea har till kommissionen överlämnat aktuell information om flygverksamheten för de lufttrafikföretag som myndigheterna har godkänt. Myndigheterna har bl.a. angett att Guinea Airways inte längre bedriver flygverksamhet. Det finns dock inga handlingar som styrker att detta lufttrafikföretags drifttillstånd har dragits in. Utan dessa uppgifter kan lufttrafikföretaget i detta skede därför inte utgå från bilaga A.

(22)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att man av säkerhetsskäl har dragit in drifttillståndet för World Wing Aviation. Eftersom detta lufttrafikföretag som godkänts i Kirgizistan därefter har upphört med sin verksamhet, bör det utgå ur bilaga A.

(23)

Den 5–9 november 2007 gjorde europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Indonesien på inbjudan av landets civila luftfartsmyndighet. Deras rapport visar att luftfartsmyndigheten redan under 2007 har börjat vidta avhjälpande åtgärder som ska förbättra deras förmåga att genomföra och tillämpa gällande säkerhetsnormer. Luftfartsmyndigheten har angett att man under 2007 har börjat omorganisera myndigheten och att inspektörerna har fått utökade befogenheter. Rapporten visar emellertid också att tillsynen över godkända lufttrafikföretag inte har kunnat utföras fullt ut under de första tio månaderna av 2007. Luftfartsmyndigheten planerar att ytterligare mänskliga och ekonomiska resurser ska finnas på plats från och med 2008 så att man kan uppfylla sina förpliktelser enligt Chicagokonventionen. Kommissionen noterar dessa framsteg och uppmanar myndigheten att vidta alla avhjälpande åtgärder som lagts fram för kommissionen. Kommissionen anser dock att den nuvarande situationen i fråga om luftfartsmyndighetens genomförande av avhjälpande åtgärder ännu inte gör det möjligt att upphäva det verksamhetsförbud som gäller för alla lufttrafikföretag som godkänts av denna myndighet.

(24)

Myndigheterna i Indonesien har till kommissionen överlämnat en uppdaterad förteckning över lufttrafikföretag med drifttillstånd. Följande lufttrafikföretag är för närvarande godkända i Indonesien: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (drifttillstånd 121-006 och 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (drifttillstånd 121-008 och 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (drifttillstånd 121-018 och 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (drifttillstånd 121-019 och 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara och Eastindo. Gemenskapsförteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och dessa lufttrafikföretag bör införas i bilaga A.

(25)

Angolas behöriga myndigheterna har till kommissionen överlämnat en ny plan för avhjälpande åtgärder som syftar till att de på ett bättre sätt ska kunna genomföra och tillämpa gällande säkerhetsnormer när det gäller lufttrafikföretaget TAAG Angola Airlines samt åtgärda de säkerhetsproblem som Internationella civila luftfartsorganisationen tog upp vid sin USOAP-granskning 2004.

(26)

Lufttrafikföretaget TAAG Angola Airlines har till kommissionen överlämnat information om de åtgärder som vidtas för att avhjälpa grundorsakerna till de säkerhetsbrister som fastställts vid rampinspektioner som utförts inom ramen för SAFA-programmet och som visar att dessa brister är återkommande.

(27)

Kommissionen är medveten om de ansträngningar som lufttrafikföretaget har gjort för att vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla gällande säkerhetsnormer samt om den stora samarbetsvilja som både lufttrafikföretaget och Angolas behöriga myndigheter har visat. Kommissionen anser dock att det ännu är för tidigt att fatta beslut om att avföra TAAG Angola Airlines från gemenskapsförteckningen, dels därför att det fortfarande föreligger avsevärda säkerhetsbrister som måste åtgärdas, dels med tanke på de behöriga myndigheternas förfarande för att utfärda ett nytt tillstånd till lufttrafikföretaget. Kommissionen kommer att göra ett besök på plats för att kontrollera att de avhjälpande åtgärder som företaget fortfarande håller på att vidta har genomförts fullt ut.

(28)

Den 29 augusti 2007 överlämnade den albanska civila luftfartsmyndigheten en omfattande förbättringsplan till kommissionen och förband sig att regelbundet rapportera till kommissionen om hur långt man har kommit med genomförandet av denna plan.

(29)

Luftfartsmyndigheten inkom med sin första lägesrapport den 5 november 2007 där man visar att genomförandet av planen framskrider och att man avser att den ska vara fullt genomförd senast i slutet 2008. Myndighetens engagemang för att förbättra sin flygsäkerhetstillsyn bekräftas ytterligare av rapporten från det senaste kontrollbesöket som genomfördes i Albanien den 22–26 oktober 2007 inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet (ECAA).

(30)

Kommissionen avser att fortsätta att övervaka genomförandet av planen för avhjälpande åtgärder genom de avtalade regelbundna lägesrapporterna från de albanska myndigheterna. Medlemsstaterna avser att genom rampinspektioner på dessa lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(31)

Kommissionen har granskat de moldaviska behöriga myndigheternas plan för avhjälpande åtgärder som överlämnades den 3 september 2007 och har noterat hur långt man har kommit med genomförandet. Åtgärdsplanen omfattar långsiktigt hållbara lösningar för det nuvarande antalet lufttrafikföretag som godkänts i Moldavien.

(32)

Kommissionen anser därför att de åtgärder som myndigheterna vidtar – så länge antalet lufttrafikföretag som står under regelbunden tillsyn av Moldaviens behöriga myndigheter hålls på nuvarande nivå – är tillräckliga för att deras förmåga att utöva deras tillsynsansvar ska kunna betraktas som återställd enligt Chicagokonventionen. För att säkerställa att dessa åtgärder utgör en hållbar lösning i fråga om de brister som tidigare har konstaterats avser kommissionen att fortsätta att övervaka genomförandet av planen för avhjälpande åtgärder. Medlemsstaterna avser att systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer uppfylls genom att prioritera rampinspektioner på luftfartyg som tillhör lufttrafikföretag som dessa myndigheter har godkänt och utan dröjsmål överlämna resultaten av dessa inspektioner till kommissionen.

(33)

Efter diskussioner mellan Rysslands behöriga myndigheter och kommissionen och efter det att dessa myndigheter lagt fram uppgifter som styrker att avhjälpande åtgärder har vidtagits av lufttrafikföretag som har omfattats av driftsrestriktioner sedan den 23 juni 2007, beslutade Rysslands behöriga myndigheter den 26 november 2007 att ändra de driftsrestriktioner som man införde genom sitt beslut av den 23 juni 2007. Genom detta beslut upphävs verksamhetsförbudet för företagen Kuban Airlines, Yakutia Airlines och Kavminvodyavia.

(34)

Genom samma beslut tillåts vissa lufttrafikföretag att flyga till gemenskapen förutsatt att de har särskild utrustning. Det rör sig om följande lufttrafikföretag: Krasnoyarsk Airlines: luftfartygen Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: luftfartygen А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: luftfartyget Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: luftfartygen Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: luftfartygen ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: luftfartygen Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: luftfartyget Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: luftfartygen Тu-154М (RA-85700/85794) och Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: luftfartyget Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

Enligt detta beslut har Rysslands behöriga myndigheter också infört driftsrestriktioner för vissa luftfartyg som tillhör Orenburg Airlines – luftfartygen Tu 154 (RA-85768) och B-737-400 (VP-BGQ), Air Company Tatarstan – luftfartyget Tu-154 (RA 85101 och RA-85109); Air Company Sibir – luftfartyget B-737-400 (VP-BTA) och Rossija – luftfartyget Tu-154 (RA-85753 och RA-85835). Dessa luftfartyg får inte trafikera gemenskapen. Enligt samma beslut kommer Rysslands behöriga myndigheter före den 20 februari 2008 att lägga fram sin bedömning för kommissionen, efter det att man har kontrollerat att lufttrafikföretagen i fråga har vidtagit de avhjälpande åtgärder som de har lovat att vidta före det datumet samt att dessa åtgärder är effektiva. Det erinras om att alla luftfartyg som byggts i det tidigare Sovjetunionen och som är registrerade i Ryssland och är i kommersiell trafik måste uppfylla kravet i volym 1 del II kapitel 3 i bilaga 16 till Chicagokonventionen.

(36)

Kommissionen noterar beslutet av Ryssland behöriga myndigheter, särskilt den omständigheten att de där avsedda åtgärderna inte kommer att ändras innan säkerhetsbristerna hos de berörda lufttrafikföretagen har åtgärdats på ett sätt som både Rysslands behöriga myndigheter och kommissionen anser tillfredsställande och att eventuella ändringar av dessa åtgärder bara kan antas av landets myndigheter i samförstånd med kommissionen. Kommissionen noterar också att samtliga ryska lufttrafikföretag som bedriver flygverksamhet internationellt, inbegripet till gemenskapen, har informerats om att alla rampinspektioner som resulterar i betydande (kategori 2) eller större (kategori 3) anmärkningar kommer att leda till att de ryska myndigheterna utfärdar driftsrestriktioner om de inte åtgärdas. Rysslands behöriga myndigheter förpliktar sig genom sitt beslut att till kommissionen överlämna resultaten av inspektioner och granskningar av lufttrafikföretagen som dessa myndigheter utför.

(37)

Kommissionen noterar denna utveckling och avser att kontrollera att dessa avhjälpande åtgärder verkligen har vidtagits av de berörda lufttrafikföretagen innan förordning (EG) nr 474/2006 uppdateras nästa gång.

(38)

Under tiden avser medlemsstaterna att systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer uppfylls genom att prioritera rampinspektioner på dessa lufttrafikföretags luftfartyg och utan dröjsmål överlämna resultaten av dessa inspektioner till kommissionen. Kommissionen bör varje månad översända dessa resultat till Rysslands behöriga myndigheter.

(39)

Som anges i förordning (EG) nr 787/2007 har Bulgariens behöriga myndigheter informerat kommissionen om att man har dragit in drifttillståndet för lufttrafikföretagen Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air och Air Sofia, att man har dragit in drifttillståndet tillfälligt för Air Scorpio och att man har infört driftsrestriktioner för ett luftfartyg tillhörande Heli Air som inte var utrustat med nödvändig och obligatorisk säkerhetsutrustning (EGPWS och TCAS) för att kunna utföra säkra flygningar i gemenskapen.

(40)

Bulgariens behöriga myndigheter har till kommissionen överlämnat handlingar med uppgifter om vilka åtgärder som myndigheterna har vidtagit efter antagandet av de åtgärder som avses i skälen 38 och 39 i förordning (EG) nr 787/2007.

(41)

Dessa myndigheter har rapporterat att alla luftfartyg av typen Antonov 12 som tillhör lufttrafikföretagen Scorpion Air, Bright Aviation Services och Vega Airlines har avlägsnats ur Bulgariens register. Detsamma gäller Air Sofias luftfartyg av samma typ, med undantag för ett luftfartyg vars luftvärdighetsbevis slutade gälla i juli 2007 och som kommer att avlägsnas ur Bulgariens register den 30 januari 2008. Efter upphävandet av Air Scorpios drifttillstånd bedriver företaget flygundervisning och icke-kommersiell trafik.

(42)

Vad beträffar Heli Air har Bulgariens behöriga myndigheter angett att lufttrafikföretagets hela flotta av luftfartyg av typen LET L-410 kommer att vara fullt utrustad med den nödvändiga och obligatoriska säkerhetsutrustningen (EGPWS och TCAS), vilket innebär att man kan säkerställa en säker trafik i gemenskapen senast den 5 december 2007.

(43)

Kommissionen noterar dessa åtgärder och uppskattar Bulgariens behöriga myndigheters fortsatta ansträngningar för att förbättra utövandet av sitt tillsynsansvar. Kommissionen stöder de bulgariska behöriga myndigheternas fortsatta ansträngningar för att fullgöra sitt tillsynsansvar. Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka processen tillsammans med EASA och medlemsstaterna.

(44)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att övriga lufttrafikföretag som är uppförda på gemenskapsförteckningen av den 11 september 2007 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud (bilaga A) respektive driftsrestriktioner (bilaga B).

(45)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2007 (EUT L 239, 12.9.2007, s. 50).

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1900/2006 (EUT L 377, 27.12.2006, s. 177).

(4)  EUT L 175, 5.7.2007, s. 10.

(5)  Skrivelse av den 19 oktober 2007 från kommissionen till Mahan Air som även översänts till den civila luftfartsmyndigheten i Iran samma datum.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänt

KOR

Nordkorea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Underskrift från regeringen

(ordonnance 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive

Indonesien

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänt

Indonesien

AIRFAST Indonesien

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Okänt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Okänt

Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Okänt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Okänt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Okänt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Okänt

Indonesien

GARUDA Indonesien

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

Indonesien AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

Indonesien AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Okänt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Okänt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Okänt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Okänt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Kirgizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänt

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänt

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AIR Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom:

B767-266 ER

Hela flottan utom:

9Q-CJD

(serienr 23 178)

Demokratiska republiken Kongo


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.