Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 331/2008

av den 11 april 2008

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (2) över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(2)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(6)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Frankrike har meddelat kommissionen att man belagt lufttrafikföretaget Albatross Avia Ltd, som är godkänt i Ukraina, med omedelbart verksamhetsförbud, eftersom Albatross i realiteten är det ukrainska lufttrafikföretaget Volare, som redan är belagt med verksamhetsförbud (4). Frankrike har också begärt att kommissionen ska uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006.

(8)

Lufttrafikföretaget har inte kunnat presentera några belägg som skulle skingra Frankrikes farhågor.

(9)

Efter samråd med kommissionen och vissa andra medlemsstater, lämnade behöriga ukrainska myndigheter till kommissionen sitt beslut om att återkalla företagets drifttillstånd. Med utgångspunkt i de gemensamma kriterierna behövs därför inga ytterligare åtgärder i fråga om Albatross Avia Ltd.

(10)

Kommissionen anser det dock oroväckande att Ukrainas behöriga myndigheter har utfärdat drifttillstånd till ett företag som till stora delar är ett lufttrafikföretag som redan är belagt med verksamhetsförbud. Om händelsen upprepas kan det ses som bevis för att myndigheterna inte uppfyller de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005.

(11)

Det finns bekräftade belägg för allvarliga säkerhetsbrister i fråga om lufttrafikföretaget Ukraine Cargo Airways som är godkänt i Ukraina, vilket påverkar alla typer av luftfartyg. Bristerna upptäcktes av Österrike, Ungern, Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, Luxemburg, Rumänien, Polen, Spanien och Nederländerna (5) vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet.

(12)

Österrike har meddelat kommissionen att man under iakttagande av de gemensamma kriterierna belagt luftfartyg av typen AN-12 från Ukraine Cargo Airways, som till dags dato bedrivit flygningar till Österrike, med omedelbart verksamhetsförbud i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005 och har lämnat in en begäran till kommissionen om att uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006.

(13)

Skälen till Österrikes åtgärd är följande: a) Bekräftade allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretaget i rapporter som avslöjar sådana brister och upprepade misslyckade försök från lufttrafikföretaget att ta itu med bristerna som angivits i rapporterna från rampinspektionerna som genomförts inom ramen för Safa-programmet och som tidigare meddelats lufttrafikföretaget. b) Lufttrafikföretaget har genom att vidta olämpliga och otillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de identifierade säkerhetsbristerna visat sin oförmåga att ta itu med dem. c) De myndigheter som ansvarar för tillsyn av lufttrafikföretaget har visat bristande förmåga och beredvillighet, vilket illustreras av deras bristande samarbete med Österrikes behöriga myndigheter som utförde rampinspektionerna samt av deras bristande förmåga att tillämpa relevanta säkerhetsstandarder.

(14)

De säkerhetsbrister som Österrike och andra medlemsstater upptäckte på luftfartyg av typen AN-12, AN-26 och IL-76 befann sig inom samma område. Bristerna fortsatte att dyka upp under den aktuella perioden. Av detta framgår att det rör sig om systematiska brister.

(15)

Under samråd med kommissionen och vissa medlemsstater lämnade Ukraine Cargo Airways in en plan med avhjälpande åtgärder som enligt lufttrafikföretaget tar itu med samtliga säkerhetsbrister i fråga om underhåll, teknik och drift som hittats på de tre typer av luftfartyg som företaget använt inom gemenskapen. Lufttrafikföretaget kunde under samråden dock inte visa att de föreslagna avhjälpande åtgärderna uppfyllde sitt syfte. Företaget kunde framförallt inte visa att de föreslagna åtgärderna är lämpliga i fråga om driftsdisciplin och kunde inte heller förklara varför inspektioner av luftfartyg som används av lufttrafikföretag för flygningar till gemenskapen fortfarande uppvisade samma brister som innan Österrike införde verksamhetsförbud, trots att flera åtgärder i handlingsplanen verkade ha genomförts för de driftsområden som omfattar alla typer av luftfartyg som används av det lufttrafikföretaget.

(16)

Under samma samråd lämnade Ukrainas behöriga myndigheter in information om sitt beslut att begränsa företagets drifttillstånd genom att dra in luftfartyg AN-12 med registreringsnummer UR-UCK, UR-UDD och UR-UCN som Ukraine Cargo Airways använt för flygningar till Österrike, serva dem samt förbjuda flygningar med luftfartyg IL-76 med registreringsnummer UR-UCA, UR-UCC, UR-UCD, UR-UCH, UR-UCO, UR-UCQ UR-UCT, UR-UCU, UR-UCW och UR-UCX till den 19 november 2008. Lufttrafikföretaget har använt vissa av dessa luftfartyg (UR-UCA, UR-UCO och UR-UCU) för flygningar till gemenskapen. Myndigheterna har också bekräftat att de godkänt lufttrafikföretagets avhjälpande plan och har åtagit sig att kontrollera genomförandet av de avhjälpande åtgärder som Ukraine Cargo Airways vidtagit innan de godkänner att företaget återupptar flygningar med AN-12 till gemenskapen.

(17)

Kommissionen noterar de åtgärder som Ukrainas behöriga myndigheter vidtagit i fråga om luftfartygen AN-12 och IL-76. Den anser dock att genomförandet av de avhjälpande åtgärderna inte är tillräckligt för att avhjälpa de systematiska identifierade brister som påverkar alla typer av luftfartyg som hittills använts av företaget för flygningar till gemenskapen. Kommissionen anser också att resultaten från de rampinspektioner (6) av luftfartyg av typen AN-26, som utfördes efter samråden med lufttrafikföretaget och berörda myndigheter och efter det att företaget hade inlett avhjälpande åtgärder under överinseende av myndigheterna, pekar på att åtgärderna inte är tillräckliga för att lösa de verifierade säkerhetsbristerna hos dessa typer av luftfartyg eller andra typer av luftfartyg som företaget använder för flygningar till gemenskapen.

(18)

Den 1 april 2008 lämnade lufttrafikföretaget in dokumentation som omfattade en ändrad avhjälpande handlingsplan som återspeglar de ändringar som begärts av Ukrainas behöriga myndigheter efter en granskning av företaget. Lufttrafikföretaget gavs också möjlighet att den 2 april göra presentationer för kommissionen och flygsäkerhetskommittén. Företaget kunde dock inte visa att de föreslagna åtgärderna är lämpliga i fråga om driftsdisciplin och lyckades inte heller förklara hur åtgärderna skulle kunna ge hållbara lösningar på samtliga tidigare identifierade säkerhetsbrister. Denna dokumentation måste undersökas så att man kan fastställa om tidigare fastställda säkerhetsbrister har åtgärdats på korrekt sätt.

(19)

Innan undersökningen är klar och eftersom det saknas avhjälpande åtgärder som utan dröjsmål kan motverka systematiska säkerhetsbrister, anser kommissionen att lufttrafikföretaget inte ska få bedriva verksamhet i gemenskapen tills det kan garanteras att lämpliga åtgärder vidtagits för att uppfylla relevanta säkerhetsstandarder för driften av luftfartyg från Ukraine Cargo Airways.

(20)

På basis av de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005, anses Ukraine Cargo Airways inte uppfylla relevanta säkerhetsstandarder. Lufttrafikföretaget bör beläggas med verksamhetsförbud för all sin verksamhet och bör ingå i bilaga A.

(21)

Kommissionen anser att den samlade säkerhetstillsynen, och då framförallt genomförandet och tillämpningen av relevanta säkerhetsnormer av Ukrainas behöriga myndigheter, måste förstärkas så att de lufttrafikföretag myndigheterna utövar tillsyn över verkligen genomför hållbara avhjälpande åtgärder. Det ökade antal lufttrafikföretag som omfattas av undantagsåtgärder från medlemsstaternas sida och följaktligen är upptagna i bilaga A måste omedelbart åtgärdas av Ukrainas behöriga myndigheter. Myndigheterna uppmanas därför att lägga fram en åtgärdsplan för att förbättra säkerhetstillsynen av de operatörer som står under deras tillsyn och av luftfartyg som är registrerade i Ukraina och används för flygningar i gemenskapen. Kommissionen kommer att noga övervaka genomförandet av dessa åtgärder, vilket även omfattar dem som anges i skäl 15 och 18 i syfte att lämna in utkast till lämpliga åtgärder till flygsäkerhetskommitténs nästa möte.

(22)

Det finns bevis för att Cubana de Aviación inte uppfyller Chicagokonventionens särskilda säkerhetsföreskrifter. Bristerna fastställdes av Förenade kungariket vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (7).

(23)

Förenade kungariket har informerat kommissionen om att man, med beaktande av de gemensamma kriterierna, belade Cubana de Aviacións luftfartyg av typen Ilyushin IL-62 med registreringsnummer CU-T1283 och CU-T1284 med omedelbart verksamhetsförbud i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005. Dessa luftfartyg är inte utrustade med terrängvarningssystemet EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System), som är nödvändigt om flygningar till gemenskapen ska uppfylla kraven i bilaga 6 till Chicago-konventionen.

(24)

Efter samråd med kommissionen och vissa medlemsstater fattade Kubas behöriga myndigheter beslut om att begränsa flygtillståndet för Cubana de Aviación så att luftfartyget IL-62 förbjuds för flygningar till gemenskapen innan EGPWS installerats. De kubanska myndigheterna har vidare lovat att se till att EGPWS senast den 15 juni 2008 kommer att finnas installerat i luftföretagets samtliga luftfartyg som bedriver flygningar till gemenskapen. Slutligen har behöriga myndigheter på Kuba åtagit sig att till det datumet verifiera att samtliga upptäckta säkerhetsbrister, även installation av EGPWS, åtgärdas av Cubana de Aviación och att resultaten av verifieringen skickas till kommissionen innan lufttrafikföretaget återupptar trafik med luftfartyg av typen IL-62 till gemenskapen.

(25)

Mot bakgrund av dels de gemensamma kriterier som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005, dels de åtgärder som vidtagits av Kubas behöriga myndigheter anses inte ytterligare åtgärder nödvändiga. Vid nästa möte för flygsäkerhetskommittén ska kommissionen rapportera till medlemsstaterna om genomförandet av avhjälpande åtgärder. Om åtgärderna inte anses tillräckliga, kommer kommissionen att lämna in utkast till lämpliga åtgärder till kommittén.

(26)

Det finns bevis för att luftfartyget av typ Beech 1900 med registreringsnummer S7-IDC tillhörande lufttrafikföretaget Islands Development Company, som är godkänt på Seychellerna, inte är utrustat med EGPWS, vilket är nödvändigt för att flygningar till gemenskapen ska uppfylla kraven i bilaga 6 till Chicago-konventionen. Dessutom kunde de officiella dokument som enligt Chicago-konventionen ska finnas ombord inte visas upp. Bristerna fastställdes av Frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (8).

(27)

Frankrike har meddelat kommissionen att man belagt ovannämnda luftfartyg från det lufttrafikföretaget med omedelbart verksamhetsförbud med beaktande av de gemensamma kriterierna i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005 och att man lämnat in en begäran till kommissionen om att uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006.

(28)

Genom en skrivelse av den 11 mars 2008 bekräftade Seychellernas civila luftfartsmyndighet att lufttrafikföretaget Island Development Company, som är godkänt på Seychellerna, vidtagit åtgärder för att installera EGPWS på sitt luftfartyg Beech 1900D med registreringsnummer S7-IDC. EGPWS har beställts och installerades den 26 mars 2008. Vid ett möte med kommissionen den 31 mars 2008 överlämnades en certifierad bekräftelse av lufttrafikföretaget. Seychellernas behöriga myndigheter bekräftade dessutom att certifierade kopior av de föreskrivna dokumenten från och med den 27 februari 2008 finns ombord.

(29)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Islands Development Company har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla gällande säkerhetsnormer och företaget bör därför inte ingå i bilaga A.

(30)

Hewa Bora Airways bedriver inte längre flygningar till gemenskapen under övervakning av behöriga belgiska myndigheter med sitt luftfartyg av typen Boeing B767-266ER, nr 23 178 med registreringsnummer 9Q-CJD, som ingår i bilaga B. Eftersom det provisoriska systemet med rampinspektioner och övervakning av det här luftfartyget inte längre kan garanteras, bör luftfartyget beläggas med verksamhetsförbud.

(31)

Följaktligen bör lufttrafikföretaget nu beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och flyttas från bilaga B till bilaga A.

(32)

Den 18–22 februari 2008 gjorde en grupp experter från kommissionen och medlemsstaterna en utredning i Angola på inbjudan av behöriga myndigheter i landet och lufttrafikföretaget TAAB Angola Airlines. Under besöket lade företaget fram en uppdaterad lista över sin avhjälpande och förebyggande åtgärdsplan, som syftar till att uppfylla ICAO-normerna. Av gruppens rapport framgår att TAAG Angola Airlines gjort goda framsteg i fråga om genomförandet av åtgärdsplanen, vilket återspeglas av att mer än hälften av åtgärderna kan anses genomförda. Framförallt har goda framsteg gjorts i fråga om flyg- och markverksamhet. Företaget uppmanades att vidta ytterligare åtgärder för att uppfylla hela åtgärdsplanen. Gruppen noterade vidare att företaget har fullgjort första steget mot målet att Angolas behöriga myndigheter ska utfärda ett nytt tillstånd.

(33)

Gruppen uppmärksammade betydande brister på områdena fortsatt luftvärdighet och underhåll, som rapporterades till TAAG Angola Airlines och dess myndigheter och som måste åtgärdas innan någon ändring av företagets verksamhetsförbud kan ske.

(34)

Gruppen bedömde även den plan med avhjälpande åtgärder som Angolas behöriga myndigheter lagt fram (INAVIC) som syftar till att förbättra säkerhetstillsynen av TAAG Angola Airlines och andra lufttrafikföretag som myndigheterna utövar tillsyn över. Därför gjorde gruppen en bedömning av i vilken utsträckning INAVIC uppfyller tillämpliga ICAO-normer, även med resultaten från ICAO USOAP-revisionen från november 2007 som underlag. Av rapporten från gruppen framgår att ny lagstiftning om civil luftfart offentliggjordes den 16 januari 2008 och att INAVIC gör framsteg mot att inrätta en oberoende och välstrukturerad civil luftfartsmyndighet. Gruppen noterade dock att de nya bestämmelserna i lagstiftningen om civil luftfart och därmed förknippade specifika driftsbestämmelser ännu inte har börjat tillämpas och att samtliga lufttrafikföretag i Angola innehar drifttillstånd som inte uppfyller kraven i bilaga 6 till Chicago-konventionen. INAVIC uppmanades att fortsätta omstrukturera sin organisation, att så snart som möjligt gå vidare med sitt kapacitetsbyggande, samt att fortsätta arbetet med att utfärda nya drifttillstånd för lufttrafikföretagen för att visa efterlevnad av Angolas regelverk och ICAO-standarder. Vidare uppmanades INAVIC att rapportera resultaten i vederbörlig tid till kommissionen.

(35)

Kommissionen erkänner de åtgärder TAAG Angola Airlines och INAVIC vidtagit för att förverkliga de åtgärder som krävs för att uppfylla relevanta säkerhetsnormer. Kommissionen anser dock att det ännu är för tidigt att fatta beslut om att avföra TAAG Angola Airlines från gemenskapsförteckningen, eftersom det fortfarande föreligger avsevärda säkerhetsbrister som måste åtgärdas av både lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna. Dessutom pågår förnyandet av drifttillstånd för TAAG Angola Airlines samt för resten av lufttrafikföretagen från behöriga myndigheters sida. Kommissionen noterar att om arbetet med förnyandet av drifttillstånd ska bli klart inom de tidsgränser de behöriga myndigheterna i Angola angivit, är det nödvändigt att kraftigt öka deras personalresurser och finansiella resurser.

(36)

Kommissionen anser att frågan om Angolas behöriga myndigheter ska kunna uppfylla ICAO:s obligatoriska standarder och rekommenderade praxis, framförallt utövande av tillsyn, också beror på myndigheternas finansiella resurser. Kommissionen förväntar sig genomföranderapporter från TAAG Angola Airlines och INAVIC inom utsatt tid.

(37)

Den 14 december 2007 och den 12 mars 2008 höll kommissionen och vissa medlemsstater samråd med Mahan Air samt behöriga myndigheter från Iran om dessa myndigheters verifiering av lufttrafikföretagets genomförande av avhjälpande åtgärder. Vid samrådet den 14 december 2007 begärde kommissionen att dokumentation om framstegen av genomförandet av de avhjälpande åtgärderna från Mahan Air skulle lämnas till kommissionen senast i slutet av februari 2008.

(38)

Vid samråden den 12 mars 2008 framhöll Irans behöriga myndigheter att de inspekterat Mahan Air och att samtliga säkerhetsbrister hade åtgärdats. Varken lufttrafikföretaget eller dess myndigheter presenterade dock någon dokumentation om genomförandet av avhjälpande åtgärder som visar hur ändamålsenliga åtgärderna varit i fråga om att leda till hållbara lösningar och efterlevnad av de avhjälpande handlingsplaner som lades fram i september och november 2007.

(39)

Efter en revision av företaget lämnade behöriga iranska myndigheter den 26 mars 2008 dokumentation om en detaljerad rapport och material som rörde Mahan Airs genomförande av avhjälpande åtgärder till kommissionen. Kommissionen kommer att undersöka dokumentationen för att verifiera om de tidigare upptäckta säkerhetsbristerna har åtgärdats.

(40)

Innan undersökningen är klar anser kommissionen att det för närvarande ännu saknas tillräckliga bevis för att lufttrafikföretaget har vidtagit avhjälpande åtgärder för att åtgärda de brister som ledde till att företaget fördes upp på gemenskapsförteckningen.

(41)

På basis av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att det inte kunnat verifieras att Mahan Air vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla relevanta säkerhetsnormer och att företaget därför ännu inte kan tas bort från bilaga A. Kommissionen kommer att fortsätta samarbeta med behöriga iranska myndigheter för att övervaka genomförandet av avhjälpande åtgärder från Mahan Airs sida och för att se till att de ger hållbara lösningar på lång sikt. Kommissionen besöker därför Iran under de närmaste månaderna.

(42)

I enlighet med vad som fastställs i förordning (EG) nr 1400/2007 tillåts vissa lufttrafikföretag, genom ett beslut av den 26 november 2007 från behöriga myndigheter i Ryssland, att flyga till gemenskapen förutsatt att de har särskild utrustning. Det rör sig om följande lufttrafikföretag och luftfartyg: Krasnoyarsk Airlines: luftfartygen Boeing B-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), B-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), B-767 (EI-DMP/DMH), Tupolev Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720), Ural Airlines: luftfartygen Airbus А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844), Gazpromavia: luftfartyget Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008), Atlant-Soyuz: luftfartygen Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740), UTAir: luftfartygen ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808), Kavminvodyavia: luftfartygen Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746), Kuban Airlines: luftfartyget Yak-42 (RA-42386/42367/42375), Air Company Yakutia: luftfartygen Тu-154М (RA-85700/85794) och B-757-200 (VP-BFI), Airlines 400: luftfartyget Тu-204 (RA-64018/64020). Enligt det beslutet får vissa lufttrafikföretag inte trafikera gemenskapen med vissa luftfartyg. Det rör sig om följande lufttrafikföretag och luftfartyg: Orenburg Airlines: luftfartygen Tu-154 (RA-85768) och B-737-400 (VP-BGQ), Air Company Yakutia: luftfartyget Tu-154 (RA-85101 och RA-85109), Air Company Sibir: luftfartyget B-737-400 (VP-BTA), och Rossija: luftfartyget Tu-154 (RA-85753 och RA-85835).

(43)

Den 26 mars 2008 informerade behöriga ryska myndigheter kommissionen om att de planerade att ändra sitt beslut av den 26 november 2007 om verksamhetsförbud för vissa lufttrafikföretag som godkänts i Ryssland så att samtliga tidigare verksamhetsförbud för samtliga berörda lufttrafikföretag skulle hävas från och med den 25 april 2008.

(44)

Den 27 mars 2007 uppmanade kommissionen berörda ryska myndigheter att till kommissionen och flygsäkerhetskommittén lämna bevis på den tillförlitliga information om förbättring av interna övervakningssystem hos berörda lufttrafikföretag i fråga om flygsäkerhet som påverkade dem att överväga att häva verksamhetsförbuden för berörda lufttrafikföretag. Myndigheterna åtog sig att presentera informationen senast den 9 april 2008 och att tillsammans med berörda lufttrafikföretag för kommissionen och medlemsstaterna presentera säkerhetsläget hos dessa företag innan myndigheternas beslut träder i kraft. Om denna information lämnas till kommissionen vid ett senare tillfälle, lovade de behöriga ryska myndigheterna den 2 april 2008 inför flygsäkerhetskommittén att skjuta upp ikraftträdandet av sitt planerade beslut efter överenskommelse med kommissionen.

(45)

Kommissionen noterar det planerade beslutet från de ryska behöriga myndigheterna och kommer att undersöka de handlingar som dessa myndigheter har åtagit sig att lämna in mot bakgrund av de planer med avhjälpande åtgärder som tidigare lämnats in till kommissionen av berörda lufttrafikföretag. Kommissionen kommer att tillsammans med de ryska behöriga myndigheterna samordna resultaten av sin undersökning innan det ovannämnda planerade beslutet träder i kraft.

(46)

Fram till dess bör beslutet av den 26 november 2007 från de ryska behöriga myndigheterna gälla. Det innebär att flygningar till gemenskapen som utförs av ovannämnda lufttrafikföretag endast bör ske enligt villkoren i det beslutet och i enlighet med skälen 34–36 i förordning (EG) nr 1400/2007.

(47)

Kommissionen har för avsikt att övervaka dessa lufttrafikföretags resultat och undersöka deras säkerhetsarbete mot bakgrund av resultaten från ovanstående process. Om det visar sig nödvändigt, kommer kommissionen, med beaktande av artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005, att anta lämpliga åtgärder för att se till att efterlevnaden av samtliga relevanta standarder garanteras i gemenskapen.

(48)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att man av säkerhetsskäl har dragit in drifttillståndet för Galaxy Air. Eftersom detta lufttrafikföretag, som godkänts i Kirgizistan, därefter har upphört med sin verksamhet, bör det utgå ur bilaga A.

(49)

Kommissionen har fått information om att lufttrafikföretaget Ceiba Intercontinental bedriver kommersiell verksamhet i enlighet med ett drifttillstånd utfärdat av behöriga myndigheter i Ekvatorialguinea och har begärt att dessa myndigheter lämnar in all relevant information om företaget. Myndigheterna har dock inte besvarat kommissionens begäran.

(50)

På grundval av de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 bör lufttrafikföretaget Ceiba Intercontinental beläggas med verksamhetsförbud och bör därför ingå i bilaga A.

(51)

Lufttrafikföretaget Cronos Airlines, som är godkänt i Ekvatorialguinea, har lämnat en begäran till kommissionen om att få bli borttagen från bilaga A. Företaget hävdar att det luftfartyg man använder har ett s.k. ACMI-baserat wet lease-avtal (vilket innebär att företaget hyrs in med besättning) från ett lufttrafikföretag som är godkänt i Sydafrika.

(52)

Kommissionen anser inte att Cronos Airlines skäl räcker för att flytta företaget från bilaga A. Alla lufttrafikföretag i bilaga A kan dock få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(53)

Behöriga myndigheter i Swaziland har begärt att lufttrafikföretagen Royal Swazi Airways Corporation och Scan Air Charter ska undantas från bilaga A, eftersom de bägge företagen inte längre äger några luftfartyg och följaktligen inte bedriver någon verksamhet. De begärde vidare att lufttrafikföretaget Swaziland Airlink skulle strykas från bilaga A, eftersom det bedriver verksamhet med luftfartyg som är godkända och underhållna och med en besättning på licens från Sydafrika. Behöriga myndigheter i Swaziland validerar berörda certifikat, godkännanden och licenser.

(54)

Kommissionen anser att det saknas skäl att ta bort Royal Swazi Airways Corporation och Scan Air Charter från bilaga A, eftersom det saknas belägg att de upphört med sin verksamhet. Även i fråga om Swaziland Airlink anser kommissionen att det inte är motiverat att ta bort dem från bilaga A. Samtliga lufttrafikföretag i bilaga A kan dock få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(55)

Den 25 mars 2008 mottog kommissionen en ny handlingsplan som utarbetats av behöriga myndigheter i Indonesien, som saknade belägg för att den genomförts, och där flera viktiga punkter ska genomföras först i september 2008. Av informationen från myndigheterna framgår inte om de nationella myndigheterna har förmåga att säkerställa tillsyn av de lufttrafikföretag de certifierar, bland andra Garuda.

(56)

Kommissionen kommer att fortsätta ge tekniskt stöd och ger också starkt stöd till Indonesiens ansträngningar att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att garantera säkerheten.

(57)

I dagsläget anser dock kommissionen inte att myndigheterna har visat att de genomfört de föreslagna avhjälpande åtgärderna för att se till att relevanta säkerhetsstandarder är uppfyllda och därför kan inget av de indonesiska lufttrafikföretagen tas bort från gemenskapsförteckningen, såtillvida inte både lufttrafikföretaget och de behöriga nationella myndigheterna kan visa att ICAO-standarderna är uppfyllda.

(58)

Den 10 och 18 mars 2008 lämnade lufttrafikföretaget Garuda Indonesia Airline omfattande dokumentation till kommissionen som bland annat innehöll svar på frågor från expertgruppen från kommissionen och medlemsstaterna från besöket den 5-9 november 2007. Kommissionen har noggrant granskat dokumentationen och har begärt kompletterande information för att kunna slutföra bedömningen av Garudas säkerhetssituation. Företaget lovade att så snart som möjligt inkomma med information.

(59)

Den 28 mars 2008 lämnade företaget in en formell begäran att inför flygsäkerhetskommittén få lägga fram sina synpunkter muntligt vid nästa möte, vilket beviljades till mötet den 3 april 2008.

(60)

Kommissionen och medlemsstaterna noterade att lufttrafikföretaget gjort framsteg i fråga om genomförandet av avhjälpande åtgärder för att åtgärda de brister gruppen lyft fram i sin rapport. De noterade dock också att, för att uppfylla ICAO-standarderna, måste de avhjälpande åtgärderna fortsätta och fullgöras på flera områden. Bland annat måste hela Boeing 737-flottan utrustas med EGPWS, företagets hela flotta måste utrustas med system för övervakning av flyguppgifter och dess interna kontrollsystem måste förbättras.

(61)

Mot bakgrund av skälen 55-60 anser kommissionen att lufttrafikföretaget Garuda Indonesia Airline ännu inte kan tas bort från bilaga A.

(62)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att övriga lufttrafikföretag som är uppförda på gemenskapsförteckningen av den 28 november 2007 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud (bilaga A) respektive driftsrestriktioner (bilaga B).

(63)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 april 2008.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1400/2007 (EUT L 311, 29.11.2007, s. 12).

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning nr 787/2007 av den 4 juli 2007 (EUT L 175, 5.7.2007, s. 10).

(5)  Safa-rapporterna: ACG-2007-36; ACG-2007-43; ACG-2007-56; ACG-2007-150; ACG-2007-205; ACG-2008-42; DGCATR-2007-374; LBA/D-2008-95 LBA/D-2008-117 LBA/D-2008-121 CAO-2007-57; LBA/D-2007-292 MOTLUX-2008-2; CAALAT-2007-14; DGAC-E-2006-801; LBA/D-2007-29 LBA/D-2008-114 LBA/D-2008-120 CAA-NL-2007-137 ENAC-IT-2006-389 LBA/D-2006-684 RCAARO-2006-46; RCAARO-2007-118; ENAC-IT-2007-322 ENAC-IT-2007-432 RCAARO-2006-38; RCAARO-2007-58.

(6)  LBA/D-2008-117, LBA/D-2008-121, MOTLUX-2008-2, BUL-2008-3, LBA/D-2008-114, LBA/D-2008-120.

(7)  CAA-UK-2008-8.

(8)  DGAC/F-2008-152.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänt

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillämpligt

Ekvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive

Indonesien

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänt

Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Okänt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Okänt

Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Okänt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Okänt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Okänt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Okänt

Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Okänt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Okänt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Okänt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Okänt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Kirgizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänt

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänt

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.