Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

15.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1131/2008

av den 14 november 2008

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (2).

(2)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(6)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Efter information om Safa-rampinspektioner som utförts på luftfartyg från vissa EG-lufttrafikföretag samt om områdesspecifika inspektioner och granskningar som utförts av företagens nationella luftfartsmyndigheter har följande företag av sina nationella tillsynsmyndigheter blivit föremål för korrigerande åtgärder: MSR Flug Charter GmbH: Den tyska behöriga myndigheten hade funnit de korrigerande åtgärder som detta lufttrafikföretag genomfört tillfredsställande men beslutade ändå den 31 oktober 2008 att dra in dess drifttillstånd, eftersom företaget lämnat in konkursansökan och därför kan få svårigheter med att iaktta säkerhetskraven. Luzair: Den portugisiska behöriga myndigheten drog den 10 oktober 2008 in detta företags drifttillstånd i avvaktan på en ny certifiering av det som helt överensstämmer med tillämpliga gemenskapsbestämmelser. Bravo Airlines: Den spanska behöriga myndigheten inledde den 28 oktober 2008 förfarandet för att dra in detta företags drifttillstånd. Hellenic Imperial Airways: Den grekiska behöriga myndigheten drog den 24 oktober 2008 in detta företags drifttillstånd under en tid av tre månader. Företaget begärde att få framföra sina synpunkter till flygsäkerhetskommittén, vilket också skedde den 3 november 2008.

(8)

Efter antagandet av förordning (EG) nr 715/2008 har kommissionen mottagit ny information som bekräftar förekomsten av systematiska säkerhetsbrister inom INAVIC. Den 1 oktober 2008 offentliggjorde ICAO den slutliga rapporten om sin granskning av Angola som genomförts under tiden från den 26 november till den 5 december 2007 inom ramen för dess allmänna tillsynsprogram USOAP (”Universal Safety Oversight Audit Programme”). Rapporten innehåller också kommentarer från den myndighet som granskats och en presentation av de korrigerande åtgärder med anledning av påpekandena som anmälts till ICAO. Sammanlagt 46 påpekanden har gjorts på de relevanta områden som täcks av bilagorna 1, 6, 8 och 13 till Chicagokonventionen. Påpekandena tyder på en betydande brist på effektivitet i genomförandet av ICAO:s standarder och rekommenderade praxis (SARP) när det gäller samtliga åtta centrala aspekter av systemet för säkerhetstillsyn. Bland de viktiga aspekter där det bristande genomförandet motsvarar mer än 80 % återfinns primär luftfartslagstiftning (84 %), specifika driftsbestämmelser (89 %), den tekniska personalens kvalifikationer och utbildning (81 %), tillsynsansvar (80 %) och åtgärdande av säkerhetsproblem (100 %). Dessutom uttrycker ICAO betydande oro beträffande säkerheten när det gäller certifiering av och tillsyn över luftfartsverksamheten eftersom det inte har kunnat visas att lufttrafikföretag som bedriver internationell verksamhet följer det regelverk som INAVIC infört för att uppfylla bestämmelserna i bilaga 6 till ICAO ens efter det att de lämnat en plan för korrigerande åtgärder och INAVIC genomfört åtgärder. Den dag då rapporten offentliggjordes skulle 50 % av de korrigerande åtgärderna ha genomförts.

(9)

Detta bekräftar vad som sägs i rapporten från den grupp av experter från kommissionen och medlemsstaterna som genomförde ett faktainsamlingsbesök i Angola under tiden 18–22 februari 2008. I USOAP-rapporten bekräftas också att alla lufttrafikföretag i Angola för närvarande har drifttillstånd som inte uppfyller kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen. Enligt den plan för korrigerande åtgärder som överlämnats till ICAO beräknas inte certifieringen av dessa företag ha avslutats före den 31 maj 2009.

(10)

Kommissionen översände den 6 oktober 2008 en skrivelse till Angolas behöriga myndighet i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005, genom vilken myndigheten och alla lufttrafikföretag som är certifierade i Angola gavs möjlighet att konsultera handlingarna i ärendet innan beslut fattas. Alla företagen uppmanades dessutom att framföra sina synpunkter sina synpunkter, skriftligen eller muntligen, till kommissionen och flygsäkerhetskommittén.

(11)

Kommissionen medger att INAVIC gjort insatser för att gradvis genomföra de korrigerande åtgärder som föreslagits för ICAO. Fram till dess att det kan styrkas att åtgärdsplanen har fullföljts på ett tillfredsställande sätt, särskilt när det gäller en förnyad certifiering av lufttrafikföretagen som överensstämmer med bilaga 6 till Chicagokonventionen, finner kommissionen dock på grundval av de gemensamma kriterierna att alla lufttrafikföretag som är certifierade i Angola bör beläggas med verksamhetsförbud och därför införas i bilaga A. Kommissionen ska utan dröjsmål samråda med Angolas behöriga myndighet om detta.

(12)

Det finns kontrollerade bevis för att de myndigheter som är ansvariga för tillsynen över lufttrafikföretag som är certifierade i Konungariket Kambodja inte har tillräcklig förmåga att ingripa mot säkerhetsbrister. Det framgår av den USOAP-revision som ICAO genomförde i november–december 2007 under vilken det rapporterades ett stort antal fall av bristande överensstämmelse med internationella standarder. Dessutom har ICAO underrättat alla fördragsslutande parter om att det fanns betydande säkerhetsproblem när det gäller Kambodjas civila luftfartsmyndighets förmåga att utöva sitt tillsynsansvar för flygsäkerheten. Kommissionen har därför den 3 oktober 2008 uppmanat Kambodjas behöriga myndighet (SSCA) och alla lufttrafikföretag som är certifierade i Kambodja att i god tid tillhandahålla alla relevanta upplysningar avseende genomförandet av avhjälpande åtgärder inriktade på de säkerhetsbrister som ICAO upptäckt, däribland den förnyade certifieringen av företagen.

(13)

SSCA har underrättat kommissionen om att myndigheten har dragit in drifttillståndet för följande lufttrafikföretag: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines och Imtrec Aviation. Dessutom har PMT Airs drifttillstånd tillfälligt upphävts fram till den 12 april 2009 på grund av att företaget inte följt Kambodjas lagstiftning om civil luftfart.

(14)

Säkerhetsproblem kvarstår dock beträffande Siem Reap Airways International. Detta företags drifttillstånd har fortsatt att gälla utan någon geografisk inskränkning, trots att bevis lämnats för att företaget inte följer Kambodjas lagstiftning om civil luftfart och inte uppfyller ICAO:s krav. Därför har det på grundval av de gemensamma kriterierna bedömts att detta företag bör beläggas med verksamhetsförbud och därför införas i bilaga A. Kommissionen är beredd att lämna tekniskt bistånd till Konungariket Kambodjas behöriga myndighet och kommer vid nästa sammanträde i flygsäkerhetskommittén att ta upp säkerhetsläget i detta företag med stöd av den dokumentation som lämnats av Konungariket Kambodjas behöriga myndighet.

(15)

Det finns kontrollerade bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos alla lufttrafikföretag som certifierats i Republiken Filippinerna och för otillräcklig kapacitet hos den ansvariga tillsynsmyndigheten för att åtgärda sådana brister, vilket framgår av att landets säkerhetsnivå fortsatt att justeras nedåt till kategori 2 av det amerikanska transportministeriets federala luftfartsmyndighet (FAA) sänkt Filippinernas säkerhetsnivå i sitt IASA-program under hänvisning till att Filippinerna inte uppfyller de internationella säkerhetsnormer som fastställts av ICAO.

(16)

Filippinernas behöriga myndighet har dock den 13 oktober 2008 för kommissionen lagt fram en detaljerad åtgärdsplan för att korrigera säkerhetsbristerna i landets civila luftfart så att landet efter det att planen genomförts fullständigt kan styrka fortlöpande överensstämmelse med ICAO:s normer i fråga om både det statliga tillsynssystemet och den verksamhet som utförs av lufttrafikföretag som beviljats tillstånd enligt det systemet. Enligt planen ska cirka hälften av de korrigerande åtgärderna ha genomförts senast den 31 december 2008 och de återstående senast den 31 mars 2009.

(17)

Inom ramen för USOAP har Filippinernas behöriga myndighet begärt att ICAO ska senarelägga sin omfattande inspektion av landets luftfartsmyndighet (”Air Transportation Office”) som planerats äga rum i november 2008 och i stället genomföra den tidigast i oktober 2009.

(18)

Europeiska kommissionen avser att med bistånd av medlemsstaterna genomföra en säkerhetsbedömning av Filippinernas behöriga myndighet, som också ska innefatta en kontroll av den nämnda åtgärdsplanen, i början av 2009 för att kunna besluta om lämpliga åtgärder vid ett kommande sammanträde i flygsäkerhetskommittén.

(19)

Myndigheterna i Ekvatorialguinea har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de utfärdat drifttillstånd för följande lufttrafikföretag: EGAMS och Star Equatorial Airlines. Eftersom de nämnda myndigheterna har uppvisat bristande förmåga att utöva lämplig tillsyn över de lufttrafikföretag som de har certifierat, bör även dessa båda företag införas i bilaga A.

(20)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines och Osh Avia. Eftersom dessa lufttrafikföretag följaktligen upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(21)

Sierra Leones behöriga myndighet har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet återkallats för lufttrafikföretaget Bellview Airlines. Eftersom detta lufttrafikföretag upphört med sin verksamhet, bör det utgå ur bilaga A.

(22)

Efter antagandet av förordning (EG) nr 715/2008 mottog kommissionen information från Republiken Jemens behöriga myndighet och lufttrafikföretaget Yemenia om att planen för korrigerande åtgärder diskuterades och sågs över tillsammans med Airbus som genomfört granskningar av bolaget avseende underhåll och drift. Den 17 september 2008 fick kommissionen resultaten av dessa diskussioner.

(23)

Kommissionen har ingående följt lufttrafikföretagets säkerhetsarbete och anser att resultaten av de rampinspektioner som gjorts av luftfartyg som Yemenia utnyttjat för trafik till gemenskapen sedan antagandet av förordning (EG) nr 715/2008 tyder på att företaget har genomfört sin plan för korrigerande åtgärder på områdena för underhåll och driftdisciplin på ett hållbart sätt för att undvika återkommande allvarliga säkerhetsbrister. Efter rampinspektioner av luftfartyg tillhöriga Yemenia vid vilka iakttagelser gjordes som tydde på allvarliga säkerhetsbrister hörde kommissionen företaget den 15 oktober och mottog då dokumentation som styrkte att företaget reagerat snabbt och på lämpligt sätt för att varaktigt åtgärda de iakttagna bristerna. På grundval av dessa förhållanden finner kommissionen att inga ytterligare åtgärder krävs. Medlemsstaterna torde genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg systematiskt kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(24)

Lufttrafikföretaget Nouvelle Air Affaires Gabon hade ombetts lämna en föredragning inför flygsäkerhetskommittén och hördes den 3 november 2008. Kommissionen noterade att företaget har inlett en omstrukturering och en rad korrigerande åtgärder för att som resultat kunna styrka överensstämmelse med internationella flygsäkerhetsnormer. Företaget har dock inte överlämnat någon dokumentarisk bevisning för att Gabons behöriga myndighet godkänt den korrigerande åtgärdsplanen och kontrollerat dess genomförande.

(25)

I fråga om säkerhetstillsynen beträffande företaget har Gabons behöriga myndighet inte lämnat några bevis för att tillsynen över flygningarna genomförs i enlighet med internationella normer och inte heller för att de åtgärder som avses i skäl 15 i förordning (EG) nr 715/2008 har genomförts när det gäller företaget i fråga. Den 5 november 2008 överlämnade Gabons behöriga myndighet information om sin tillsynsverksamhet beträffande vissa lufttrafikföretag med certifiering i Gabon. Denna information innehöll inte några styrkta uppgifter om tillsyn över flygningar.

(26)

Följaktligen finner kommissionen på grundval av de gemensamma kriterierna att lufttrafikföretaget inte kan strykas från bilaga A i gemenskapsförteckningen.

(27)

Efter antagandet av förordning (EG) nr 715/2008 överlämnade Ukrainas behöriga myndighet den 14 augusti 2008 Ukraine Cargo Airways nya drifttillstånd, giltigt från och med den 4 augusti 2008, och meddelade att man efter inspektioner av företaget i juni och juli beslutat upphäva alla tidigare restriktioner och godkänna att följande luftfartyg läggs till i företagets drifttillstånd: Fem IL-76, registrerade UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO, Ett AN-12, registrerat UR-UCN och två AN-26, registrerade UR-UDM och UR-UDS. I det nya drifttillståndet hade också följande luftfartyg utgått på grund av att de inte uppfyllde internationella säkerhetsnormer: Fyra IL-76, registrerade UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW, ett AN-26, registrerat UR-UCP och ett TU-154-B2, registrerat UR-UCZ. Österrikes behöriga myndighet underrätta den 31 oktober sin ukrainska motsvarighet om att de betraktade de frågor som uppkommit under Safa-rampinspektioner 2007 och 2008 av företagets AN-12, registrerat UR-UCK, som avgjorda. Luftfartyget avfördes från företagets drifttillstånd.

(28)

Företaget begärde att få framföra sina synpunkter till flygsäkerhetskommittén och hördes den 3 november 2008. Vid flygsäkerhetskommitténs sammanträde hävdade Ukrainas behöriga myndighet på nytt att de tidigare bristande överensstämmelsen för ett antal luftfartyg som hittills hade varit förhindrade att användas för flygning genom dess beslut i februari 2008 hade grundats på ”tekniska och ekonomiska beslut”. Myndigheten förklarade dock inte på vilket sätt företaget hade övervunnit tidigare ”tekniska eller ekonomiska” svårigheter. Ingen information lämnades heller om företagets nya situation som skulle kunna bekräfta att eventuella korrigerande åtgärder i syfte att avhjälpa säkerhetsbristerna hos dess hela flotta skulle kunna leda till hållbara lösningar på problemen.

(29)

Kommissionen medger att företaget gjort insatser för att införa korrigerande åtgärder för att lösa alla påvisade säkerhetsbrister. Eftersom Ukrainas behöriga myndighet inte på något sätt har styrkt att genomförandet av de korrigerande åtgärderna har kontrollerats och att de visat sig kunna avhjälpa de påvisade säkerhetsbristerna på ett hållbart och effektivt sätt, finner dock kommissionen att företaget inte i nuvarande skede på grundval av de gemensamma kriterierna kan avföras från bilaga A i gemenskapsförteckningen. Ett besök på plats bör organiseras gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna innan någon ändring av företagets verksamhetsförbud kan komma i fråga. Företaget och dess tillsynsmyndighet godtog detta vid sammanträdet i flygsäkerhetskommittén.

(30)

Ukrainian Mediterranean Airlines underrättade den 15 oktober 2008 kommissionen om att företaget hade genomfört en korrigerande åtgärdsplan för att avhjälpa alla tidigare påvisade säkerhetsbrister och begärde att få framföra sina synpunkter inför flygsäkerhetskommittén. Företaget hördes den 3 november 2008. I sin presentation hänvisade företaget mer allmänt till de ekonomiska konsekvenser det vidkänts under den tid det varit upptaget i bilaga A och uppgav att dess säkerhetsnivå hade förbättrats med stöd av uppgiften att det sedan 2007 drabbats av färre allvarliga incidenter i Ukraina än andra ukrainska lufttrafikföretag. Det uppgav också att dess drifttillstånd hade förnyats den 31 oktober 2008 efter en granskning som genomförts av Ukrainas behöriga myndighet. Företaget uppvisade handlingar som styrkte Ukrainas statliga luftfartsförvaltnings godkännande av den 31 oktober 2008 av genomförandet av dess korrigerande åtgärdsplan.

(31)

Ukrainas behöriga myndighet uppmanades den 24 oktober att till kommissionen överlämna detaljerade kontrolluppgifter om företagets genomförande av sina korrigerande åtgärder för att göra det möjligt för kommissionen och flygsäkerhetskommittén att bedöma om dessa varit lämpliga. Myndigheten uppmanades också att lämna information om de granskningar och inspektioner som den genomfört av företaget med avseende på dess drifttillstånd och dess överensstämmelse med relevanta ICAO-normer och rekommenderad praxis. Kommissionen har inte fått några sådana handlingar från Ukrainas behöriga myndighet.

(32)

Eftersom den myndighet som är ansvarig för den lagstadgade tillsynen över företaget inte har styrkt att den har tillämpat och genomdrivit relevanta säkerhetsnormer, finner kommissionen att den inte har försetts med nödvändiga och tillräckliga styrkande handlingar för att kunna bedöma i vilken mån den korrigerande åtgärdsplanen har varit lämpad att varaktigt avhjälpa alla de säkerhetsbrister som föranlett att företaget belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen i enlighet med förordning (EG) nr 1043/2007 av den 11 september 2007.

(33)

Kommissionen finner därför att företaget inte i detta skede kan avföras från bilaga A på grundval av de gemensamma kriterierna. Ett besök på plats bör organiseras gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna innan någon ändring av företagets verksamhetsförbud kan komma i fråga. Företaget och dess tillsynsmyndighet godtog detta vid sammanträdet i flygsäkerhetskommittén.

(34)

Kommissionen fäste Ukrainas behöriga myndighets uppmärksamhet på att kontrollen av lufttrafikföretag med tillstånd i Ukraina, trots att myndigheten ökat sin tillsynsverksamhet, fortfarande visade oroande resultat vid rampinspektionerna. Ukrainas behöriga myndighet uppmanades lämna förklaringar och vidta nödvändiga lämpliga åtgärder. Den 10 oktober lämnade myndigheten information till kommissionen om sin tillsynsverksamhet och om sina ingripanden mot ukrainska lufttrafikföretag.

(35)

I enlighet med förordning (EG) nr 715/2008 har kommissionen begärt att Ukrainas behöriga myndighet ska lämna en resultatrapport avseende genomförandet av den plan med korrigerande åtgärder som införts för att förbättra och stärka flygsäkerhetstillsynen i Ukraina. Ukrainas behöriga myndighet överlämnade den 10 oktober 2008 en resultatrapport om genomförandet av de korrigerande åtgärderna. Av rapporten framgår att Ukrainas behöriga myndighet ökat sin tillsynsverksamhet, vilket påverkat antalet inspektioner av luftfartyg och inför drifttillstånd samt antalet ingripanden av myndigheten. Det framgår dock också att de flesta åtgärder som hade planerats för september 2008 har måst skjutas upp till slutet av året. Detta gäller bland annat antagandet av lufttrafiklagen och de korrigerande åtgärderna avseende flygningar. Kommissionen kommer att kontrollera genomförandet av handlingsplanen inför nästa sammanträde i flygsäkerhetskommittén och innan ytterligare åtgärder föreslås.

(36)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att övriga lufttrafikföretag som är uppförda på gemenskapsförteckningen av 24 juli 2008 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud (bilaga A) respektive driftsrestriktioner (bilaga B).

(37)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänt

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Rwanda

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndighet, däribland

Angola

AEROJET

Okänt

Okänt

Angola

AIR26

Okänt

Okänt

Angola

AIR GEMINI

02/2008

Okänt

Angola

AIR GICANGO

Okänt

Okänt

Angola

AIR JET

Okänt

Okänt

Angola

AIR NAVE

Okänt

Okänt

Angola

ALADA

Okänt

Okänt

Angola

ANGOLA AIR SERVICES

Okänt

Okänt

Angola

DIEXIM

Okänt

Okänt

Angola

GIRA GLOBO

Okänt

Okänt

Angola

HELIANG

Okänt

Okänt

Angola

HELIMALONGO

11/2008

Okänt

Angola

MAVEWA

Okänt

Okänt

Angola

RUI & CONCEICAO

Okänt

Okänt

Angola

SAL

Okänt

Okänt

Angola

SONAIR

14/2008

Okänt

Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, däribland

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

Underskrift frå regeringen

(ordonnance 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndighet, däribland

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EGAMS

Okänt

EGM

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

-

Ekvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

-

Ekvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndighet, däribland

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänt

Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Okänt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänt

Indonesien

ATLAS DELTASATYA

135-023

Okänt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Okänt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Okänt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Okänt

Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

HELIZONA

135-003

Okänt

Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Okänt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

LINUS AIRWAYS

121-029

Okänt

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Okänt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Okänt

Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndighet, däribland

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänt

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänt

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

VALOR AIR

07

Okänt

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Liberias tillsynsmyndighet

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndighet, med undantag av Gabon Airlines och Afrijet, däribland

Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Okänt

Gabon

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sierra Leones tillsynsmyndighet, däribland

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndighet, däribland

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC)

(plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

Gabon

Hela flottan utom:

2 luftfartyg av typen Falcon 50, 1 luftfartyg av typen Falcon 900,

Hela flottan utom:

TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ

Gabon

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Gabon

Hela flottan utom:

1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200,

Hela flottan utom: TR-LHP

Gabon


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.

(3)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.