Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

6.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 590/2010

av den 5 juli 2010

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (2) över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i Europeiska unionen.

(2)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i Europeiska unionen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(6)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad EASA) och kommissionen har framfört sina synpunkter till flygsäkerhetskommittén om de tekniska stödprojekt som genomförts i länder som påverkas av förordning (EG) nr 2111/2005. Kommittén har informerats om de förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och samarbete som har gjorts i syfte att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet för att lösa eventuella fall där tillämpliga internationella normer inte följs.

(7)

Flygsäkerhetskommittén har även fått information om verkställighetsåtgärder som EASA och medlemsstaterna vidtagit för att garantera fortsatt luftvärdighet och underhåll av luftfartyg som är registrerade i Europeiska unionen och som flygs av lufttrafikföretag som är certifierade av civila luftfartsmyndigheter i ett tredjeland.

(8)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Till följd av information från SAFA-rampinspektioner som utförts på luftfartyg från vissa EU-lufttrafikföretag samt från områdesspecifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter har en del medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har informerats om dessa åtgärder. De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket drog den 6 april 2010 in driftstillståndet för lufttrafikföretaget Trans Euro Air Limited och drog in driftstillståndet för MK Airlines den 12 april 2010. De behöriga myndigheterna i Spanien drog den 9 juni 2010 in driftstillståndet och den operativa licensen för lufttrafikföretaget Baleares Link Express. De behöriga myndigheterna i Slovakien drog den 11 december 2009 in driftstillståndet för lufttrafikföretaget Seagle air och den 3 maj 2010 för lufttrafikföretaget Air Slovakia.

(10)

På grundval av en analys av de resultat som framkommit vid de SAFA-inspektioner som gjorts avseende de luftfartyg med vilka Air Algérie driver trafik från och till EU sedan januari 2009 inledde kommissionen den 7 december 2009 och den 5 februari 2010 samråd med de behöriga myndigheterna i Algeriet. Syftet med samråden är att finna lösningar på de problem som konstaterats vad gäller lastsäkerhet, drifts- och luftvärdighet och certifiering av flygbesättningar.

(11)

I sitt svar av den 15 mars 2010 lämnar Algeriets behöriga myndigheter information om vilka åtgärder som har vidtagits till följd av rampinspektioner som har gjorts för att komma tillrätta med de konstaterade bristerna.

(12)

Den 6 maj 2010 bad kommissionen att få ytterligare upplysningar. De behöriga myndigheterna lämnade kompletterande uppgifter den 27 maj 2010. Till följd av ett möte mellan de behöriga myndigheterna i Algeriet de behöriga myndigheterna i Frankrike och EASA den 9 juni 2010 förband sig de behöriga myndigheterna i Algeriet att före mötet i flygsäkerhetskommittén inkomma med kompletterande uppgifter, inbegripet en förteckning över de kontrollåtgärder som vidtagits avseende Air Algérie. De kompletterande uppgifterna skickades den 18 juni 2010. De algeriska myndigheterna förband sig också att snarast inkomma med en detaljerad förteckning över de korrigerande åtgärder som vidtagits, inbegripet en tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda och hur de ska kontrolleras, Parallellt med detta har de behöriga myndigheterna i Frankrike, på begäran av lufttrafikföretaget, utvecklat ett initiativ vars syfte är att öka medvetenheten och tillhandahålla utbildning inom ramen för EU:s SAFA-program.

(13)

För att säkra att lufttrafikföretagets säkerhetsprestanda övervakas kontinuerligt uppmanade kommissionen de behöriga myndigheterna i Algeriet att även skicka in månatliga rapporter om den tillsynsverksamhet som de bedriver vad gäller fortsatt luftvärdighet, underhåll och drift beträffande Air Algéries luftfartyg, samt om kontrollerna av genomförandet av den plan med korrigerande åtgärder som ska lämnas in. Kommissionen uppmanar de behöriga myndigheterna i Algeriet att fortsätta sina ansträngningar för att se till att de tillämpliga säkerhetsnormerna iakttas.

(14)

Fram till dess att detta är ett faktum ska medlemsstaterna kontrollera att tillämpliga säkerhetsnormer iakttas genom att man prioriterar rampinspektioner på lufttrafikföretagets luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008 på ett sådant sätt att man säkrar att antalet inspektioner avseende Air Algérie ökar avsevärt. Resultaten av rampinspektionerna kommer sedan att ligga till grund för en ny bedömning i detta ärende under flygsäkerhetskommitténs nästa möte, vilket kommer att äga rum i november 2010.

(15)

Kommissionen har informerat flygsäkerhetskommittén om resultaten av EASA:s resa till Folkrepubliken Bangladesh för att tillhandahålla tekniskt stöd, vilken gjordes till följd av Internationella civila luftfartsorganisationens USOAP-granskning i maj 2009. Internationella civila luftfartsorganisationens USOAP-granskning visade på allvarliga säkerhetsproblem när det gäller drift och certifiering och när det gäller den tillsyn som utövas av Bangladeshs civila luftfartsstyrelse (nedan kallad CAAB). Under resan noterades att CAAB hade gjort tydliga ansträngningar på alla nivåer för att genomföra en plan med korrigerande åtgärder och att man uppvisade en tydlig önskan om att komma till rätta med de säkerhetsproblem som framkommit vid ICAO:s granskning. Kommissionen välkomnar dessa framsteg, men kommer att fortsätta att nära följa hur CAAB framskrider med arbetet att genomföra planen med korrigerande åtgärder för att komma till rätta med de nuvarande säkerhetsbristerna så snart som möjligt.

(16)

Under besöket informerade CAAB också om att ett luftfartyg av typen B747-269B, med registreringsnummer S2-ADT, hade avlägsnats från landets register och om att lufttrafikföretaget Air Bangladesh inte finns längre. CAAB skickade en formell underrättelse om detta till kommissionen den 16 maj 2010.

(17)

Med hänsyn till detta konstateras det på grundval av de gemensamma kriterierna att lufttrafikföretaget ifråga bör strykas från bilaga B.

(18)

Det finns styrkta bevis för att lufttrafikföretaget Blue Wing Airlines, som är certifierat i Surinam, uppvisar allvarliga säkerhetsbrister. Bland annat har lufttrafikföretaget haft ett antal olyckor nyligen och säkerhetsbrister har rapporterats från de rampinspektioner som genomförts i medlemsstaterna.

(19)

Blue Wing Airlines hade en olycka där 19 personer omkom den 3 april 2008, en olycka den 15 oktober 2009 som ledde till personskador och ytterligare en olycka den 15 maj 2010 där åtta personer omkom. Det stora antal olyckor som lufttrafikföretaget ifråga har haft under de senaste två åren ger upphov till stora tvivel beträffande säkerheten, men inga lärdomar har kunnat dras från tidigare olyckor då det inte finns några officiella undersökningsrapporter avseende olyckorna.

(20)

Det finns dessutom styrkta bevis för allvarlig bristande överensstämmelse med säkerhetsnormerna i Chicagokonventionen. Den bristande överensstämmelsen framkom vid de rampinspektioner (4) som de behöriga myndigheterna i Frankrike genomförde nyligen inom ramen för SAFA-programmet.

(21)

De behöriga myndigheterna i Frankrike (nedan kallade DGAC) har uppmanat de behöriga myndigheterna i Surinam och Blue Wing Airlines att tillhandahålla nödvändiga garantier avseende säkerheten i samband med lufttrafikföretagets flygningar. Eftersom det varken på grundval av svaret från de behöriga myndigheterna i Surinam eller svaret från Blue Wing Airlines har varit möjligt att identifiera grundorsakerna bakom olyckorna eller grundorsakerna till de brister som påvisats vid rampinspektionerna beslutade DGAC att vidta undantagsåtgärder för att införa verksamhetsförbud för Blue Wing Airlines på det franska territoriet från och med den 1 juni 2010 och att omedelbart underrätta kommissionen om detta i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006.

(22)

Kommissionen inledde omedelbart samråd med de behöriga myndigheterna i Surinam och Blue Wing Airlines i syfte att, vid flygsäkerhetskommittén möte, fatta brådskande beslut om utvidgning av Frankrikes åtgärder till att omfatta hela Europeiska unionen. Kommissionen och medlemsstaterna hörde Blue Wing Airlines den 25 juni 2010. Lufttrafikföretaget åtföljdes av företrädare för de behöriga myndigheterna i Surinam. Varken svaret från de behöriga myndigheterna i Surinam eller svaret från Blue Wing Airlines gjorde det möjligt att identifiera grundorsakerna bakom olyckorna eller grundorsakerna till de brister som påvisats vid rampinspektionerna och inte heller att förebygga nya olyckor.

(23)

Med tanke på lufttrafikföretagets historia och med tanke på det faktum att det redan tidigare har belagts med verksamhetsförbud i EU (5), (6) samt det antal allvarliga olyckor som det haft, de säkerhetsbrister som har konstaterats och det faktum att bristerna är återkommande gör att man på grundval av de gemensamma kriterierna måste göra bedömningen att det skulle innebära en allvarlig säkerhetsrisk att låta lufttrafikföretaget fortsätta att flyga i EU och att riskerna inte i tillräcklig mån kan åtgärdas genom de åtgärder som har vidtagits av en medlemsstat i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005. Följaktligen bör lufttrafikföretaget Blue Wing Airlines föras upp i bilaga A.

(24)

Till följd av de presentationer som de behöriga myndigheterna i Albanien gjorde vid flygsäkerhetskommitténs möte i mars 2010 och i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 273/2010 (7) har kommissionen, biträdd av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), fortsatt samråden med de behöriga myndigheterna i Albanien i syftet att följa upp resultaten av den omfattande standardiseringsinspektion i Albanien som ägde rum i januari 2010. Den slutgiltiga inspektionsrapporten, som offentliggjordes den 7 mars 2010, avslöjade allvarliga brister inom alla områden och dessa brister krävde omedelbara åtgärder.

(25)

EASA meddelade att DGCA hade tagit fram en omfattande åtgärdsplan och denna befanns vara godtagbar och godkändes den 29 april 2010. Planen innehåller en rad avhjälpande åtgärder som ska genomföras stegvis fram till slutet av 2011 samt omedelbara åtgärder för att komma till rätta med säkerhetsbristerna.

(26)

Vidare har de behöriga myndigheterna i Italien påbörjat ett omfattande samarbetsprojekt med de behöriga myndigheterna i Albanien, vilket startar i september 2010 och med vilket syftet är att hjälpa myndigheterna i Albanien att bygga upp teknisk och administrativ kapacitet.

(27)

Vid det samråd som den 28 maj 2010 hölls mellan de behöriga myndigheterna i Albanien, EASA och de behöriga myndigheterna i Italien bekräftades att samarbetet är på gång och kommer att löpa i enlighet med planen. En serie åtgärder har vidtagits och dessa innebär redan stora förändringar i förhållande till den tidigare situationen: Det har inrättats en oberoende albansk civil luftfartsstyrelse (nedan kallad ACAA) och denna är operationell sedan maj 2010. Den nyinrättade civila luftfartsstyrelsen har dragit in alla de undantag som luftfartsindustrin beviljats tidigare och den har också gjort klart för lufttrafikföretagen att varje fall av bristande efterlevnad av tillämplig lagstiftning från och med den 1 juni 2010 kommer att innebära verkställighetsåtgärder som indragning, begränsning och återkallelse av de tillstånd som lufttrafikföretagen innehar. ACAA har bjudits in till flygsäkerhetskommittén för att rapportera om omcertifieringen av lufttrafikföretagen.

(28)

ACAA hördes av flygsäkerhetskommittén den 21 juni 2010 och bekräftade då att Belle Air och Albanian Airlines omcertifierats i juni 2010 i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser. ACAA informerade också om att driftstillståndet för Star Airways dragits in. Dessutom förband sig ACAA att för tillfället inte utfärda några fler driftstillstånd.

(29)

ACAA uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den åtgärdsplan som man enats om tillsammans EASA genomförs effektivt och snabbt, och att ACAA därvid prioriterar åtgärder för att åtgärda de brister som innebär säkerhetsrisker om de inte åtgärdas så fort som möjligt. ACAA uppmanas att skynda på arbetet med att utöka sin kapacitet och säkra att det görs tillsyn av alla lufttrafikföretag som är certifierade i Albanien i enlighet med tillämplig säkerhetslagstiftning och att verkställighetsåtgärder vidtas vid behov.

(30)

ACCA har förbundit sig att regelbundet rapportera om de framsteg som görs i genomförandet av den planen med korrigerande åtgärder. Kommissionen kommer, med bistånd av EASA och medlemsstaterna, att fortsätta att verifiera hur effektiva ACAA:s åtgärder är och säkerhetsprestandan för lufttrafikföretag som är certifierade i Albanien.

(31)

De behöriga myndigheterna i Kambodja (nedan kallade SSCA) har rapporterat om ytterligare framsteg i arbetet med att genomföra den plan med korrigerande åtgärder som antogs för att åtgärda de brister som identifierades vid den granskning som ICAO utförde 2007 inom ramen för sitt allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen

(32)

Vid ICAO:s samordnade valideringsbesök (Coordinated Validation Mission-ICVM) som genomfördes mellan den 26 och den 29 oktober 2009 bekräftades att det har gjorts vissa framsteg med att förbättra det bristande genomförandet av ICAO:s normer, vilket hade konstaterats i oktober 2009, och att genomförandet 2009 låg på 58 % jämfört med 71% under 2007. Vid besöket påpekades också att landet måste se till att man fortsätter att genomföra de korrigerande åtgärderna, särskilt vad gäller organisationen av SSCA och utökandet av dess kapacitet.

(33)

SSCA rapporterade att de återstående lufttrafikföretag som certifierats i Kambodja hade fått sina driftstillstånd indragna eller återkallade. Bland annat löfte driftstillståndet för Helicopter Cambodia ut den 15 oktober 2009 och förnyades inte. Driftstillståndet för Sokha Airlines återkallades den 27 oktober 2009. Driftstillstånden för Angkor Airways och PMT Air återkallades den 21 april 2010. ICAO har därför strukit punkten om allvarliga säkerhetsproblem vad gäller lufttrafikföretag som licensieras i Konungariket Kambodja (8).

(34)

SSCA informerade också om att det sedan januari 2009 pågår ett omcertifieringsförfarande för Siem Reap International Airways, vars driftstillstånd har dragits in. SSCA uppgav att lufttrafikföretaget hade ytterligare fyra månader på sig att avsluta omcertifieringsförfarandet, och att om förfarandet misslyckas, kommer lufttrafikföretagets driftstillstånd att återkallas. Med hänsyn till att situationen är osäker vad gäller Siem Reap International Airways och på grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att detta lufttrafikföretag även fortsättningsvis bör uppföras i bilaga A.

(35)

Kommissionen noterar de verkställighetsåtgärder som SSCA har vidtagit hittills och de framsteg som har gjorts när det gäller genomförandet av den plan med korrigerande åtgärder som syftar till att åtgärda de brister som ICAO identifierat och kommissionen är beredd att stödja uppbyggnaden av de kambodjanska behöriga myndigheternas kapacitet genom riktat tekniskt stöd.

(36)

Alla lufttrafikföretag som certifierats i Demokratiska republiken Kongo är belagda med totalt verksamhetsförbud i EU och uppförda i bilaga A. Kommissionen har fått information om att de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har beviljat driftstillstånd till lufttrafikföretaget Congo Express. Kommissionen har vänt sig till de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo för att få bekräftat att uppgiften stämmer. Myndigheterna har inte besvarat förfrågan.

(37)

Då det inte finns några bevis för att det skulle ha förekommit några förändringar vad gäller den kapacitet som de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har för att se till att det görs tillsyn av att samtliga lufttrafikföretag som beviljas driftstillstånd i landet iakttar gällande säkerhetsnormer gör kommissionen, på grundval av de gemensamma kriterierna, bedömningen att Congo Express bör föras upp i bilaga A.

(38)

På begäran av kommissionen genomförde EASA en resa till Gabon mellan den 11 och den 15 januari 2010 för att tillhandahålla tekniskt stöd. Rapporten från resan, som färdigställdes den 6 april 2010, visar att de behöriga myndigheterna i Gabon (nedan kallade ANAC) arbetar med att åtgärda de brister som ICAO identifierade i maj 2007 inom ramen för sitt allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen. Rapporten visar emellertid också att det är nödvändigt att fortsätta uppbyggnaden av ANAC:s kapacitet genom att myndigheten ges en adekvat budget och genom att det rekryteras och utbildas kvalificerade inspektörer, samt att det är nödvändigt att säkra att det fortsättningsvis görs ordentlig tillsyn av lufttrafikföretag som licensieras i Gabon. I rapporten ingår en plan, som utarbetats i samarbete med ANAC, i vilken man fastställer de åtgärder som är nödvändiga och lämpliga för arbetet med att åtgärda de brister som identifierats av ICAO. Enligt planen kommer arbetet med att genomföra de nödvändiga åtgärderna inte att kunna avslutas förrän i början av 2011.

(39)

De behöriga myndigheterna i Gabon (ANAC), har begärt att bli hörda av flygsäkerhetskommittén för att presentera vilka framsteg som gjorts hittills. Kommittén hörde ANAC den 21 juni 2010. ANAC informerade om att man för närvarande håller på att se över lagstiftningen på området och bland annat arbetar med att omarbeta luftfartslagen, vilken kommer att antas den 31 december 2010. Dessutom arbetar man med att ta fram ett omfattande paket med luftfartsbestämmelser, som kommer att träda kraft stegvis fram till 2011. ANAC rapporterade om ytterligare framsteg i arbetet med att bygga upp myndighetens kapacitet. Bland annat har nya inspektörer anställts och sju av dessa håller på att ackrediteras. Vidare har ANAC rapporterat att det gjorts framsteg när det gäller tillsynen av lufttrafikföretagen och när det gäller genomförandet av gällande säkerhetslagstiftning, vilket bland annat bevisas genom det faktum att SCD Aviation fick sitt driftstillstånd indraget den 16 oktober 2009, genom de varningar som utfärdats för lufttrafikföretagen Air Service, Gabon Airlines, National Regional Transport och SN2AG och genom de böter som man ålagt lufttrafikföretagen Allegiance och Sky Gabon. Vissa av de identifierade bristerna är så pass många och av en sådan art att det kan komma att krävas fler verkställighetsåtgärder, om lufttrafikföretagen underlåter att tillämpa gällande säkerhetsnormer.

(40)

Afrijet Business Services, som är licensierat i Gabon, har begärt att bli hört av flygsäkerhetskommittén. Lufttrafikföretaget önskar få de nuvarande begränsningarna på ett luftfartyg av typen Falcon 900B med registreringsnummer TR-AFR upphävda, och har också lämnat i en skriftlig förfrågan om detta. Lufttrafikföretaget lämnade garantier för att driften och underhållet av luftfartyget sker i enlighet med gällande säkerhetsnormer och detta bekräftades av ANAC. Följaktligen görs, på grundval av de gemensamma kriterierna, bedömningen att det inte finns något skäl att begränsa Afrijet Business Services användning av luftfartyget av typen Falcon 900B med registreringsnummer TR-AFR och att luftfartyget ifråga bör läggas till bland de luftfartyg i bilaga B med vilka lufttrafikföretaget får bedriva trafik i EU.

(41)

Det har hittills inte inkommit några uppgifter till kommissionen som skulle kunna bekräfta att övriga lufttrafikföretag som är upptagna i gemenskapsförteckningen eller de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa lufttrafikföretag skulle ha vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag även i fortsättningen bör vara belagda med verksamhetsförbud (bilaga A) eller driftsrestriktioner (bilaga B).

(42)

Kommissionen välkomnar de framsteg som har gjorts när det gäller genomförandet av planen för korrigerande åtgärder, vars syfte är att åtgärda de brister som identifierats av ICAO, och när det gäller att bygga upp gabonska behöriga myndigheternas kapacitet. Kommissionen är beredd att understödja arbetet, bland annat i form av ett besök på plats för att se vilka framsteg som görs, så snart den rättsliga ramen har införts.

(43)

Indonesiens behöriga myndigheter (DGCA) har rapporterat att stora framsteg har gjorts för att lösa de problem som ICAO fastställde vid sin granskning i februari 2007 inom ramen för sitt allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme. Vid ICAO:s besök (Coordination and Validation Mission, ICVM) som genomfördes i augusti 2009 konstaterades det att avsevärda framsteg hade gjorts i och med att det bristande genomförandet av ICAO:s standarder hade minskat till 20 %. Den 19 mars 2010 rapporterade DGCA till ICAO att de återstående korrigerande åtgärderna hade genomförts.

(44)

DGCA informerade om hur deras luftsäkerhetstillsyn har förbättrats. Budgeten har ökat kraftigt 2009 och 2010, och 25 nya flyginspektörer och 8 inspektörer av säkerheten i kabinen har anställts, samtidigt som man har fått omfattande teknisk assistans av ICAO och Australiens och Nederländernas luftfartsmyndigheter. Detta har lett till att bestämmelserna om civil luftfartssäkerhet (Civil Aviation Safety Regulations, CASR) har kunnat uppdateras ytterligare och att tillsynen av fler lufttrafikföretag har kunnat stärkas.

(45)

DGCA begärde att få bli hörda av flygsäkerhetskommittén för att få de nuvarande restriktionerna upphävda för följande tre lufttrafikföretag: Indonesia Air Asia, Metro Batavia och Lion Air. De yttrade sig i detta sammanhang skriftligt och muntligt den 22 juni 2010.

(46)

Indonesia Air Asias och DGCA:s redogörelser bekräftade att detta lufttrafikföretag certifierats på nytt den 30 september 2009 i enlighet med CASR, och att företaget är föremål för en lämplig tillsyn av DGCA. DGCA bekräftade att lutfttrafikföretaget till fullo iakttar gällande säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att Indonesia Air Asia bör strykas från bilaga A.

(47)

Metro Batavias och DGCA:s redogörelser bekräftade att även detta lufttrafikföretag certifierats på nytt den 30 september 2009 i enlighet med CASR, och att företaget är föremål för en lämplig tillsyn av DGCA. DGCA bekräftade att lufttrafikföretaget till fullo iakttar gällande säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att Metro Batavia bör strykas från bilaga A.

(48)

Av Lion Airs redogörelse framgick det att flygtrafikföretaget, som för närvarande har en flotta på 50 luftfartyg, har varit utsatt för 2 olyckor och 2 allvarliga tillbud sedan 2004. Företaget har inte tillhandahållit tillräcklig information om dessa olyckor och tillbud och om vad som orsakat dem, och man har inte heller visat att lämpliga åtgärder vidtagits för att undvika fler olyckor och tillbud, särskilt med tanke på att flottan kommer att utökas betydligt under de närmaste åren. Det har dessutom inte kunnat fastställas att DGCA har utövat lämplig tillsyn över verksamheten, eftersom det inte finns några uppgifter om påpekanden i samband med över 100 flyginspektioner under 2009 och 2010. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att Lion Air även fortsättningsvis bör uppföras i bilaga A.

(49)

Kommissionen har fram till nu inte fått några uppgifter om att övriga lufttrafikföretag som är uppförda på gemenskapsförteckningen har vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag även fortsättningsvis bör omfattas av verksamhetsförbud (bilaga A).

(50)

Kommissionen uppmuntrar de insatser och framsteg som Indonesiens behöriga myndigheter har gjort för att på ett varaktigt sätt avhjälpa säkerhetsbristerna.

(51)

I enlighet med förordning (EU) nr 273/2010 (9) har kommissionen fortsatt samråden med de behöriga myndigheterna i Filippinerna (nedan kallade CAAP) om de åtgärder som dessa har vidtagit för att förbättra luftfartssäkerheten i Filippinerna och se till att de tillämpliga säkerhetsnormerna iakttas.

(52)

De behöriga myndigheterna i Filippinerna har informerat om att de har inlett en serie åtgärder, som bland annat inbegriper en omarbetning av de nuvarande tillämpningsföreskrifterna och förordningarna (denna förväntas vara klar i slutet av 2010), ytterligare uppbyggnad av CAAP:s kapacitet genom att kvalificerade inspektörer som för närvarande arbetar för ICAO inom ramen för projektet för tekniskt stöd, (som beräknas vara slutfört i slutet av 2010), överförs till CAAP, och genom att man anställer mer personal. Vidare kommer man att genomföra nya granskningar och omcertifiering för alla lufttrafikföretag, även avseende de lufttrafikföretag som CAAP certifierade före mars 2010. Dessutom kommer man att utarbeta planer för kontinuerlig övervakning av samtliga lufttrafikföretag och att stärka de verkställighetsåtgärder som vidtas vid identifierade säkerhetsbrister.

(53)

CAAP har informerat om att man den 19 mars 2010 drog in driftstillståndet för Pacific East Asia Cargo Airlines (PEAC), ett lufttrafikföretag som hade fortsatt att bedriva trafik utan någon adekvat certifiering från de behöriga myndigheterna i Filippinerna.

(54)

Lufttrafikföretaget Interisland Airlines Inc., som certifierades av CAAP den 16 mars 2010, drabbades av en allvarlig olycka den 21 april 2010. Luftfartyget omfattades av lufttrafikföretagets driftstillstånd och var av typen Antonov 12BP, med registreringsnummer UP-AN216. CAAP gjorde en utredning av olyckan och beslutade den 23 april 2010 att dra in driftstillståndet för Interisland Airlines Inc, och lufttrafikföretaget ställde därefter in all trafik. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Interisland Airlines Inc. bör utgå ur bilaga A.

(55)

Lufttrafikföretaget Philippine Airlines har begärt att bli hört av flygsäkerhetskommittén för att rapportera om den senaste utvecklingen. Lufttrafikföretaget hördes den 22 juni 2010. Lufttrafikföretaget meddelade att det genomgått ett omfattande förfarande för omcertifiering via CAAP, att alla korrigerande åtgärder har avslutats och att ett nytt driftstillstånd hade utfärdats den 17 juni 2010. Emellertid var det inte möjligt att på plats verifiera detta eftersom omcertifieringsprocessen avslutats ganska nyligen och de styrkande handlingarna lämnats in sent.

(56)

Lufttrafikföretaget Cebu Pacific Airlines begärde att bli hört av flygsäkerhetskommittén för att rapportera om den senaste utvecklingen. Lufttrafikföretaget hördes den 22 juni 2010. Lufttrafikföretaget meddelade att det genomgått ett omfattande förfarande för omcertifiering via CAAP, att man höll på med att genomföra de nödvändiga korrigerande åtgärderna, men att vissa säkerhetsproblem fortfarande var olösta. Trots detta hade ett nytt driftstillstånd utfärdats den 7 juni 2010, med begränsningar i form av förbud för transport av farligt gods och bestämmelser om precisionsinflygningar för ATR-72-flottans kategori II. Emellertid gjorde det faktum att de styrkande handlingarna lämnats in sent och att vissa säkerhetsproblem fortfarande var olösta att det inte var möjligt att verifiera situationen på plats som det var tänkt.

(57)

Det allvarliga säkerhetsproblem som ICAO identifierade vid sin USOAP-granskning i oktober 2009 och som meddelats alla medlemmar av Chicagokonventionen och som påverkar tillsynen av lufttrafikföretag som är licensierade i Filippinerna (10) har fortfarande inte åtgärdats. CAAP informerade om att man lämnat in en omfattande åtgärdsplan till ICAO, vars syfte är att åtgärda de brister som ICAO har identifierat. CAAP underlät emellertid att skicka en kopia av planen och av ICAO:s bedömning av den. CAAP informerade också om att Filippinerna inte kommer att kunna ansöka om någon översyn av den nuvarande klassificeringen hos Förenta staternas luftfartsmyndighet FAA före sista kvartalet 2010.

(58)

Kommissionen välkomnar de åtgärder som de behöriga myndigheterna har vidtagit för att reformera luftfartssystemet i Filippinerna. I väntan på att man faktiskt vidtar lämpliga korrigerande åtgärder för att ta itu med de allvarliga säkerhetsbrister som Förenta staternas luftfartsmyndighet FAA och ICAO påpekat anser kommissionen på grundval av de gemensamma kriterierna att de behöriga myndigheterna i Filippinerna i dagsläget inte kan tillämpa och genomföra nödvändiga säkerhetsnormer när det gäller de lufttrafikföretag som faller under deras myndighetskontroll. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som är licensierade i Filippinerna, förutom Interisland Airlines Inc, även fortsättningsvis bör uppföras i bilaga A.

(59)

Kommissionen är beredd att understödja Filippinernas ansträngningar, bland annat genom ett kontrollbesök i samarbete med ICAO, medlemsstaterna och EASA, om möjligt före nästa möte i flygsäkerhetskommittén. Syftet med ett sådant kontrollbesök är att kontrollera de framsteg som CAAP har gjort, inbegripet vad gäller lufttrafikföretagens säkerhetsprestanda.

(60)

I enlighet med förordning (EU) nr 273/2010 (11), genomförde kommissionen tillsammans med EASA och i samarbete med medlemsstaterna ett kontrollbesök i Islamiska republiken Iran mellan den 29 maj och den 3 juni 2010 för att kontrollera att de korrigerande åtgärder som de behöriga myndigheterna (nedan kallade CAO-IRI) och Iran Air hade förbundit sig att genomföra verkligen genomförts på ett tillfredsställande sätt.

(61)

Under kontrollbesöket kunde CAO-IRI bevisa att man har infört ett tillsynssystem för luftfartssektorn som överensstämmer med vad som krävs enligt ICAO:s dokument 8335 - Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance (handledning för förfaranden för driftstillsyn, certifiering och fortsatt tillsyn). Dessutom hade myndigheten åtgärdat en tidigare identifierad brist avseende förfarandena för uppföljning av granskningar genom att man antagit ett trenivåsystem för klassificering av identifierade brister som gör det möjligt för myndigheten att utan dröjsmål ta itu med allvariga säkerhetsfrågor. Myndigheten visade också att man vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de iranska lufttrafikföretagens säkerhetsproblem, särskilt Iran Air.

(62)

När det gäller luftvärdighet och underhåll av luftfartyg kunde man emellertid konstatera ett flertal brister i CAO-IRI:s tillsyn av Iran Air, bland annat bristande översyn av underhållsprogrammen och minimiutrustningslistorna, vilket leder till att det finns risk för att man inte upptäcker misstag som lufttrafikföretaget gör.

(63)

CAO-IRI kunde inte heller tillhandahålla någon konsoliderad förteckning över incidenter som drabbat Iran Airs flygningar och det är därför inte möjligt att göra någon övergripande bedömning av lufttrafikföretagets säkerhetsprestanda. CAO-IRI kunde dock bevisa att man gör ingående utredningar av alla större incidenter och utfärdar rekommendationer.

(64)

Vid kontrollbesöket noterades att CAO-IRI har en stark vilja att införa moderna metoder för säkerhetsstyrning och att man gjort avsevärda framsteg under de senaste sex månaderna. Kontrollteamet noterade också att CAO-IRI har en öppen, samarbetsvillig och konstruktiv inställning när det gäller att komma till rätta med bristerna i myndighetens förfaranden.

(65)

När det gäller Iran Air visar rapporten på avsevärda brister i förvaltningen av luftvärdighet och underhåll. Grundläggande fel hade gjorts när det gäller underhållsprogrammen och detta hade lett till man missat brister i förhållande till programmen för säkerhetsutrustning ombord på Airbus A-320-flottan och fraktfartyget Boeing 747-200. Vidare hade brister i underhållssystemet för Airbus A-320-flottan gjort att utestående säkerhetsproblem inte åtgärdats inom den fastställda tiden. Dessutom skedde ingen övervakning av flygdata för Airbus A-320-flottan och den omfattning i vilken det samlas in flygdata för övriga flottor är väldigt liten. I rapporten anges dessutom att lufttrafikföretaget inte klarar av att åtgärda grundläggande brister för att säkra fortsatt luftvärdighet för sina luftfartyg. Detta gäller särskilt förvaltningen av luftfartyg av typerna Airbus A320, Boeing 727 och Boeing 747.

(66)

Rapporten tar emellertid också upp att det gjorts tydliga framsteg när det gäller Iran Airs system för kvalitets- och säkerhetsstyrning, särskilt tack vare användningen av flygbolagsinriktade säkerhetskontroller och tack vare det säkerhetsråd som inrättats, med lufttrafikföretagets verkställande direktör som ordförande. Säkerhetsrådets uppgift är att samordna och övervaka arbetet med att genomföra goda säkerhetsnormer inom de avdelningar som har hand om den faktiska driften. Kontrollteamet noterade också att det råder har en öppen och samarbetsvillig inställning när det gäller att komma till rätta med de identifierade säkerhetsbristerna och att lufttrafikföretaget är villigt att införa moderna metoder för säkerhetsstyrning.

(67)

Iran Air har gjort framställningar till flygsäkerhetskommittén och har lämnat in uppgifter om en plan med korrigerande åtgärder med vilken syftet är att åtgärda de problem som konstaterades vid besöket på plats.

(68)

De rampinspektioner som medlemsstaterna har gjort inom ramen för SAFA-programmet under de senaste 14 månaderna visar på en stadig förbättring av prestandan. Emellertid får luftfartygen av typen A-320 avsevärt sämre resultat än lufttrafikföretagets övriga luftfartyg.

(69)

Mot bakgrund av de konstaterade bristerna när det gäller fortsatt luftvärdighet och underhåll, samt resultaten av SAFA-inspektionerna, konstateras, på grundval av de gemensamma kriterierna, att alla luftfartyg av typerna A-320, Boeing B-727, Boeing B-747100-serien, Boeing B-747200-serien och Boeing B-747-SP om omfattas av Iran Airs driftstillstånd inte bör få tillåtas att bedriva flygverksamhet på Europeiska unionen, och att luftfartygen ifråga bör föras upp i bilaga B. Lufttrafikföretaget bör tillåtas att flyga till Europeiska unionen under förutsättning att verksamheten begränsar sig till nuvarande nivå (frekvenser och destinationer) och bedrivs med de luftfartyg som är tillåtna enligt bilaga B.

(70)

Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka Iran Airs resultat. Mot bakgrund av den situation som råder beträffande de iranska behöriga myndigheternas tillsyn uppmanar flygsäkerhetskommittén kommissionen att intensifiera samråden med myndigheterna i syfte att finna hållbara lösningar på de identifierade säkerhetsbristerna. Kommissionen uppmanar därför CAO-IRI att sända in månatliga rapporter om de kontroller som görs av genomförandet av planen med korrigerande åtgärder och tillhandahålla information om all tillsyn som görs avseende fortsatt luftvärdighet och underhåll, samt om alla andra åtgärder som CAO-IRI vidtar beträffande Iran Air.

(71)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att Iran Air uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(72)

Rysslands behöriga myndigheter informerade vid sitt möte den 22 juni 2010 flygsäkerhetskommittén om att de vidtagit en rad åtgärder för att förbättra tillsynen över vissa lufttrafikföretag efter det att man den 6 maj fått uppgifter från kommissionen om att det vid rampinspektioner framförts ett ökat antal påpekanden rörande säkerheten.

(73)

Myndigheterna upplyste bl.a. om att de hade fattat beslut om att lufttrafikföretaget YAK Service från och med den 18 maj 2010 inte längre tillåts trafikera ECAC-ländernas luftrum. Skulle det emellertid visa sig att detta beslut inte tillämpas har kommissionen rätt att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 i fråga om detta lufttrafikföretag.

(74)

Precis som vid tidigare uppdateringar av förordning (EG) nr 474/2006 upplyste de ryska behöriga myndigheterna också flygsäkerhetskommittén om att man vid den löpande tillsynen av luftvärdigheten för luftfartyg i deras register ändrat sitt beslut av den 25 april 2008, så att 13 ryska lufttrafikföretag inte längre får trafikera Europeiska unionen med sina luftfartyg inom ramen för driftstillståndet. Dessa luftfartyg var inte utrustade för internationella flygningar enligt ICAO-normerna (saknade TAWS/E-GPWS) och/eller deras luftvärdighetscertifikat hade gått ut och/eller inte förnyats. Flygsäkerhetskommittén fick därmed en förteckning över alla luftfartyg med driftstillstånd i Ryssland, och med därtill hörande utrustning. På grundval av dessa uppgifter får följande luftfartyg inte flyga till, inom eller från Europeiska unionen, eftersom de inte är utrustade med den utrustning som ICAO kräver enligt bilaga 6:

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660; AN-24-RB: RA-46470, RA-46496, RA-46510, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360, RA-47363.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 och RA-85682 som för närvarande drivs av andra lufttrafikföretag som har certifierats i Ryssland.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 och RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511 och RA-88186; Yak-40K: RA-21505, RA-98109 och RA-88300; Yak-42D: RA-42437; alla (22) helikoptrar av typen Kamov Ka-26 (registrering okänd); alla (49) helikoptrar av typen Mi-8 (registrering okänd); alla (11) helikoptrar av typen Mi-171 (registrering okänd); alla (8) helikoptrar av typen Mi-2 (registrering okänd); alla (1) helikoptrar av typen EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 och RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: Luftfartyg av typen TU-154M RA-85682 tidigare på Krasnoyarsky Airlines drifttillstånd, vilket drogs in 2009, används nu av ett annat lufttrafikföretag som är certifierat i Ryssland.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 och RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; alla TU-134 (registrering okänd); alla Antonov An-24 (registrering okänd); alla An-2 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mi-2 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mi-8 (registrering okänd).

h)

Siberia Airlines: Tupolev – inget luftfartyg.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; alla Tupolev TU-134A inbegripet: RA-65065 och RA-65102; alla Antonov AN-24RV inbegripet: RA-46625 och RA-47818; luftfartygen av typen AN24RV med registrering RA-46625 och RA-47818 flyger idag för ett annat ryskt lufttrafikföretag.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (luftfartyg RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 och RA-85432 är för närvarande inte i trafik av finansiella skäl).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; alla (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, och RA-65977; luftfartygen RA-65143 och RA-65916 flyger idag för ett annat ryskt lufttrafikföretag; alla (1) TU-134B: RA-65726; alla (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (för närvarande inte i trafik av finansiella skäl), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 och RA-88280; alla helikoptrar av typen Mil-26: (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mil-10: (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mil-8 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen AS-355 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen BO-105 (registrering okänd); luftfartyg av typen AN-24B; RA-46388, luftfartyg RA-46267 och RA-47289 och luftfartyg av typen AN-24RV RA-46509, RA-46519 och RA-47800 flyger idag för ett annat ryskt lufttrafikföretag.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, luftfartyg RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 och RA-65555 flyger idag för ett annat ryskt lufttrafikföretag; Ilyushin IL-18: luftfartyget RA_75454 flyger idag för ett annat ryskt lufttrafikföretag; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 och RA-88200 flyger idag för ett annat ryskt lufttrafikföretag.

(75)

För att förbättra samarbetet med kommissionen och medlemsstaterna bad flygsäkerhetskommittén de ryska behöriga myndigheterna att dels utse en kontaktpunkt för all kommunikation med flygsäkerhetskommitténs ledamöter i frågor som rör resultaten av rampinspektioner som genomförts hos ryska lufttrafikföretag på flygplatser i EU och hos EU:s lufttrafikföretag på flygplatser i Ryssland, dels arbeta för en ökad öppenhet genom utbyte av säkerhetsdata.

(76)

Inom ramen för det förbättrade samarbetet samt för att säkerställa klarhet angående rättsläget och ett ändamålsenligt genomförande av åtgärder för att utesluta lufttrafikföretag och luftfartyg som inte uppfyller de relevanta säkerhetsnormerna, enades man om att de ryska behöriga myndigheterna tillsammans med kommissionen och medlemsstaterna ska se över Europeiska kommissionens och dessa myndigheters gemensamma beslut av den 24 april 2008 före flygsäkerhetskommitténs nästa möte. Flygsäkerhetskommittén förklarade sig beredd att utvärdera de framsteg som görs vid nästa möte och vid behov be kommissionen att lägga fram nödvändiga åtgärder inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005.

(77)

Under tiden ska medlemsstaterna fortsätta att kontrollera att tillämpliga säkerhetsnormer iakttas genom att man prioriterar rampinspektioner på lufttrafikföretagens luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008 på ett sådant sätt att man säkrar att antalet inspektioner avseende ryska lufttrafikföretag ökar avsevärt. Resultaten av rampinspektionerna kommer sedan att ligga till grund för en ny bedömning av deras arbete under flygsäkerhetskommitténs nästa möte, vilket kommer att äga rum i november 2010.

(78)

Trots kommissionens uppmaning har det hittills inte inkommit några uppgifter som styrker att bristerna fullt ut åtgärdats av övriga lufttrafikföretag som är uppförda på EU:s förteckning som uppdaterades den 30 mars 2010 och av de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa lufttrafikföretag. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag även i fortsättningen bör vara belagda med verksamhetsförbud (bilaga A) eller driftsrestriktioner (bilaga B).

(79)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juli 2010

För kommissionen, på ordförandens vägnar

DacianCIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  DGAC/F-2010-818.

(5)  Skälen 20–22 i förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006, EUT L 168, 21.6.2006, s. 17.

(6)  Skälen 7–8 i förordning (EG) nr 1400/2007 av den 28 november 2007, EUT L 311, 29.11.2007, s. 12.

(7)  Skälen 55–58 i förordning (EG) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 30.

(8)  Skäl 12 i förordning (EG) nr 1131/2008 av den 14 november 2008, EUT L 306, 15.11.2009, s. 48.

(9)  Skäl 74–87 i förordning (EU) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 33.

(10)  ICAO:s påpekande OPS/01.

(11)  Skäl 49 i förordning (EG) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 29.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på driftstillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Konungariket Kambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Republiken Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som uppförts i bilaga B, däribland

Republiken Angola

AEROJET

015

Okänd

Republiken Angola

AIR26

004

DCD

Republiken Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

003

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ALADA

005

RAD

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

011

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

PHA

019

Okänd

Republiken Angola

RUI & CONCEICAO

012

Okänd

Republiken Angola

SAL

013

Okänd

Republiken Angola

SERVISAIR

018

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

014

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Okänd

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Okänd

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i Demokratiska republiken Kongo (RDC), däribland

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, däribland

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, däribland

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EGAMS

Okänt

EGM

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ekvatorialguinea

GETRA-GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ekvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia and Metro Batavia, däribland

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, som uppförts i bilaga B, däribland,

Republiken Kazakstan

AERO AIR COMPANY

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AEROPRAKT KZ

Okänt

APK

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republiken Kazakstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republiken Kazakstan

AIR DIVISION OF EKA

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AIR FLAMINGO

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Okänt

AKS

Republiken Kazakstan

ALMATY AVIATION

Okänt

LMT

Republiken Kazakstan

ARKHABAY

Okänt

KEK

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republiken Kazakstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiken Kazakstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republiken Kazakstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republiken Kazakstan

BERKUT KZ

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republiken Kazakstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Okänt

KZE

Republiken Kazakstan

FENIX

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiken Kazakstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAIRWEST

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

KAZAVIA

Okänt

KKA

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

Okänt

KZS

Republiken Kazakstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republiken Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republiken Kazakstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republiken Kazakstan

NAVIGATOR

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Okänt

KOV

Republiken Kazakstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

SALEM AIRCOMPANY

Okänt

KKS

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

Okänt

SAV

Republiken Kazakstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

Okänt

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republiken Kazakstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republiken Kazakstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republiken Kazakstan

SKYSERVICE

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

TYAN SHAN

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Okänt

JTU

Republiken Kazakstan

ZHERSU AVIA

Okänt

RZU

Republiken Kazakstan

ZHEZKAZGANAIR

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

ASIAN AIR

Okänt

AAZ

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiken Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiken Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Republiken Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiken Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republiken Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Okänt

KGA

Republiken Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiken Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republiken Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, däribland

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Filippinerna

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Okänd

Republiken Filippinerna

Air Philippines CORPORATION

2009006

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

BEACON

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Okänd

Republiken Filippinerna

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM AERO

4AN2000001

Okänd

Republiken Filippinerna

CORPORATE AIR

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

HUMA CORPORATION

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND AVIATION

2009009

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Okänd

Republiken Filippinerna

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Okänd

Republiken Filippinerna

WORLD AVIATION, CORP.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOKOTA AVIATION, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZENITH AIR, INC.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Okänd

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, däribland

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, däribland

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Okänt

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES

Okänt

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

Okänt

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

Okänt

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

Okänt

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

Okänt

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Okänt

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndighet, däribland

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, däribland

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

DPRK

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Tu-204

Hela flottan förutom: P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50; 2 luftfartyg av typen Falcon 900;

Hela flottan förutom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFJ

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen B767; 4 luftfartyg av typen B757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 5 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200

Hela flottan förutom: TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom:

14 luftfartyg av typen A300, 8 luftfartyg av typen A310 och 1 luftfartyg av typen B737,

Hela flottan förutom:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Challenger CL601; 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom: TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon; Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom: 3 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Hela flottan förutom ett luftfartyg av typen MD-83

Hela flottan förutom: UR-CFF

Ukraina


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda det specifika luftfarkost som anges för sin trafik inom Europeiska unionen.

(3)  Air Astana får endast använda det specifika luftfarkost som anges för sin trafik inom Europeiska unionen.

(4)  Gabon Airlines får endast använda det specifika luftfarkost som anges för sin trafik inom Europeiska unionen.

(5)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfaartyget på de villkor som anges i skäl 69 i denna förordning.