Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

8.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 237/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 791/2010

av den 6 september 2010

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) av den 22 mars 2006 upprättas en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 (3) över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i Europeiska unionen.

(2)

Som en reaktion på oförutsedda säkerhetsproblem har två medlemsstater vidtagit undantagsåtgärder i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005, vilka innebär ett omedelbart verksamhetsförbud på de medlemsstaternas territorier.

(3)

Dessa två medlemsstater har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i Europeiska unionen i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 (4) av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(4)

Det är uppenbart att dessa lufttrafikföretags fortsatta verksamhet sannolikt kommer att utgöra en allvarlig säkerhetsrisk och att denna risk inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom de brådskande åtgärder som de två berörda medlemsstaterna har vidtagit.

(5)

Kommissionen har informerat de berörda lufttrafikföretagen och angivit vilka huvudsakliga fakta och skäl som ligger till grund för beslutet att belägga dem med verksamhetsförbud i Europeiska unionen.

(6)

Eftersom brådskande åtgärder krävs för att komma till rätta med denna situation är kommissionen, i enlighet med artikel 4.3 i förordning 473/2006, inte tvungen att följa bestämmelserna i artikel 4.1 i den förordningen. Kommissionen har emellertid gett lufttrafikföretagen i fråga möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att lämna en muntlig redogörelse till kommissionen och medlemmar av flygsäkerhetskommittén.

(7)

Kommissionen och vissa medlemsstater har samrått med de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(8)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Meridian Airways som har godkänts i Ghana. Dessa brister fastställdes av Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Förenade kungariket vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (5).

(10)

Vid ett möte med kommissionen den 9 juni 2010, i vilket även företrädare för de behöriga myndigheterna i Ghana deltog tillsammans med företrädare för de behöriga myndigheterna i Belgien och Förenade kungariket, lade Meridian Airways fram en plan för avhjälpande åtgärder i syfte att rätta till säkerhetsbristerna.

(11)

Förenade kungariket och Belgien har informerat kommissionen om att man den 23 juli respektive den 27 juli 2010 belade Meridian Airways hela flotta med ett omedelbart verksamhetsförbud med beaktande av de gemensamma kriterierna inom ramen för artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(12)

Dessutom begärde Belgien och Förenade kungariket den 29 juli 2010 att kommissionen skulle uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006 för att införa ett verksamhetsförbud för hela Meridian Airways flotta i Europeiska unionen.

(13)

Meridian Airways har visat bristande förmåga att åtgärda de säkerhetsbrister som Belgien har påpekat, vilket framgår av att säkerhetsbristerna kvarstår. Vid rampinspektioner i Förenade kungariket i juli 2010 konstaterades att Meridians luftfartyg har ett flertal luftvärdighetsproblem, vilket också väckte frågor om Meridian Airways kontroll och hantering av flygsäkerhetsstandarder. Dessa kontroller uppvisar samma negativa mönster som rampinspektioner som under de senaste åren utförts av andra medlemsstater, vilket tyder på allvarliga systematiska säkerhetsproblem hos lufttrafikföretaget.

(14)

De behöriga myndigheterna i Ghana har, samtidigt som man varit villig att samarbeta med medlemsstaterna för att ta itu med de konstaterade säkerhetsbristerna, inte åtgärdat de allvarligaste säkerhetsproblem som fastställts i samband med SAFA-inspektionerna, vilket framgår av att säkerhetsbristerna kvarstår. Efter det att kommissionen framfört sina farhågor i fråga om lufttrafikföretagets säkerhetsstandarder drog de behöriga myndigheterna i Ghana dock in Meridian Airways drifttillstånd den 29 juli 2010.

(15)

Meridian Airways fick den 12 augusti 2010 framföra sina synpunkter till kommissionens behöriga avdelningar och till de behöriga myndigheterna i Belgien, Tyskland och Förenade kungariket. Samråden ledde inte fram till några tillfredsställande lösningar för att åtgärda de fastställda säkerhetsbristerna på kort sikt. Ghanas behöriga myndigheter avstod från att delta i mötet.

(16)

Kommissionen noterar att lufttrafikföretaget fortsätter att tillämpa planen för avhjälpande åtgärder. Meridian Airways framsteg i fråga om genomförandet av planen för avhjälpande åtgärder och annan utveckling bör granskas vid nästa möte inom flygsäkerhetskommittén.

(17)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Meridian Airways inte uppfyller de relevanta säkerhetsstandarderna. Lufttrafikföretaget bör beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och föras upp i bilaga A.

(18)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister inom Airlift International (GH) Ltd som godkänts i Ghana. Bristerna fastställdes av Förenade kungariket vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (6).

(19)

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket meddelade kommissionen att man den 29 juli 2010 infört omedelbart verksamhetsförbud för Airlift International (GH) Ltd:s hela flotta på grund av det stora antalet allvarliga och stora brister som konstaterats i samband med rampinspektionen och besättningens bristande efterlevnad av gällande flygtidsbegränsningar.

(20)

Dessutom begärde Förenade kungariket den 29 juli 2010 att kommissionen skulle uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 6 i förordning (EG) nr 473/2006 för att införa ett verksamhetsförbud för hela Airlift International (GH) Ltd:s flotta i Europeiska unionen.

(21)

Till följd av Förenade kungarikets begäran höll kommissionen samråd med Airlift International (GH) Ltd och de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen. Dessa resulterade inte i någon bekräftelse på att de konstaterade säkerhetsbristerna åtgärdats och att en lämplig handlingsplan genomförts för att förhindra att situationen upprepas.

(22)

Airlift International (GH) Ltd och de behöriga myndigheterna i Ghana fick den 18 augusti 2010 framföra sina synpunkter till kommissionens behöriga avdelningar och de behöriga myndigheterna i Tyskland och Förenade kungariket. Airlift International (GH) Ltd tillhandahöll dokumentation som visade att man hade tillstånd att flyga fyra luftfartyg av typ DC8-63F (med registreringsnummer 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 9G-SIM) men att 9G-FAB och 9G-SIM stod i förvar. Airlift International (GH) Ltd redogjorde för de säkerhetsförfaranden som lufttrafikföretaget tillämpar men var oförmögen att klargöra varför luftfartyget 9G-RAC, som tagits ur förvar för att flyga till Förenade kungariket, inte uppfyllde internationella standarder. Airlift International (GH) Ltd meddelade att man nyligen förbättrat företagets kvalitets- och säkerhetstyrningssystem och att man för närvarande höll på med en översyn av säkerhetsstyrningsförfarandena.

(23)

Med hänvisning till de åtgärder som hittills vidtagits av Airlift International (GH) Ltd och på grundval av de gemensamma kriterierna bör Airlift International (GH) Ltd föras upp i bilaga B och flygningar enbart tillåtas med luftfartyget med registreringsnummer 9G-TOP. Kommissionen kommer att se över situation vid flygsäkerhetskommitténs nästa möte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 september 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EU) nr 590/2010 (EUT L 170, 6.6.2010, s. 9).

(3)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(4)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.

(5)  BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

(6)  CAA-UK-2010-673.


BILAGA A

FÖRTECKING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på driftstillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolags-kod

Operatörens hemmastat

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Konungariket Kambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Republiken Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som uppförts i bilaga B, däribland

Republiken Angola

AEROJET

015

Okänd

Republiken Angola

AIR26

004

DCD

Republiken Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

003

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ALADA

005

RAD

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

011

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

PHA

019

Okänd

Republiken Angola

RUI & CONCEICAO

012

Okänd

Republiken Angola

SAL

013

Okänd

Republiken Angola

SERVISAIR

018

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

014

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Okänd

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Okänd

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i Demokratiska republiken Kongo (RDC), däribland

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, däribland

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, däribland

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EGAMS

Okänt

EGM

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ekvatorialguinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ekvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, däribland

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, som uppförts i bilaga B, däribland,

Republiken Kazakstan

AERO AIR COMPANY

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AEROPRAKT KZ

Okänt

APK

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republiken Kazakstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republiken Kazakstan

AIR DIVISION OF EKA

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AIR FLAMINGO

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Okänt

AKS

Republiken Kazakstan

ALMATY AVIATION

Okänt

LMT

Republiken Kazakstan

ARKHABAY

Okänt

KEK

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republiken Kazakstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiken Kazakstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republiken Kazakstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republiken Kazakstan

BERKUT KZ

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republiken Kazakstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Okänt

KZE

Republiken Kazakstan

FENIX

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiken Kazakstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAIRWEST

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

KAZAVIA

Okänt

KKA

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

Okänt

KZS

Republiken Kazakstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republiken Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republiken Kazakstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republiken Kazakstan

NAVIGATOR

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Okänt

KOV

Republiken Kazakstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

SALEM AIRCOMPANY

Okänt

KKS

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

Okänt

SAV

Republiken Kazakstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

Okänt

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republiken Kazakstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republiken Kazakstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republiken Kazakstan

SKYSERVICE

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

TYAN SHAN

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Okänt

JTU

Republiken Kazakstan

ZHERSU AVIA

Okänt

RZU

Republiken Kazakstan

ZHEZKAZGANAIR

Okänt

Okänd

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndighet, däribland

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

ASIAN AIR

Okänt

AAZ

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiken Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiken Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Republiken Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiken Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republiken Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Okänt

KGA

Republiken Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiken Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republiken Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, däribland

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Filippinerna

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

BEACON

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Okänd

Republiken Filippinerna

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM AERO

4AN2000001

Okänd

Republiken Filippinerna

CORPORATE AIR

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

HUMA CORPORATION

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND AVIATION

2009009

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Okänd

Republiken Filippinerna

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Okänd

Republiken Filippinerna

WORLD AVIATION, CORP.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOKOTA AVIATION, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZENITH AIR, INC.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Okänd

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, däribland

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, däribland

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Okänt

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES

Okänt

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

Okänt

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

Okänt

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

Okänt

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

Okänt

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

Okänt

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Okänt

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndighet, däribland

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, däribland

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt driftstillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolags-kod

Operatörens hemmastat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Tu-204

Hela flottan förutom: P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50; 2 luftfartyg av typen Falcon 900;

Hela flottan förutom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen B767; 4 luftfartyg av typen B757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 5 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom: 9G-TOP

Republiken Ghana

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200

Hela flottan förutom: TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom:

14 luftfartyg av typen A300, 8 luftfartyg av typen A310 och 1 luftfartyg av typen B737,

Hela flottan förutom:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Challenger CL601; 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom: TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon; Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom: 3 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Hela flottan förutom ett luftfartyg av typen MD-83

Hela flottan förutom: UR-CFF

Ukraina


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.

(3)  Air Astana får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.

(4)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.

(5)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 15.