Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 104/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 390/2011

av den 19 april 2011

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater har i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005 lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(6)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och kommissionen har framfört sina synpunkter till flygsäkerhetskommittén om de tekniska stödprojekt som genomförts i de länder som påverkas av förordning (EG) nr 2111/2005. Kommittén har informerats om förfrågningar om mer tekniskt stöd och samarbete i syfte att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet för att åtgärda brister som resulterar i att tillämpliga internationella normer inte följs.

(7)

Flygsäkerhetskommittén har även fått information om verkställighetsåtgärder som Easa och medlemsstaterna vidtagit för att garantera fortsatt luftvärdighet och underhåll av luftfartyg registrerade i unionen och som flygs av lufttrafikföretag som är certifierade av civila luftfartsmyndigheter i tredjeland.

(8)

Flygsäkerhetskommittén har också lyssnat till presentationer som Easa gjort om kategoriseringen av brister i samband med rampinspektioner inom ramen för EU:s program för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa) och har godkänt Easas förslag till en ny bristkategori avseende Icao:s krav på kunskaper i engelska (English Language Proficiency, ELP) för piloter i syfte att så snabbt som möjligt säkerställa fullständig överensstämmelse med ELP-kraven. I enlighet med förslaget ska en brist kategori 2 noteras om ELP-kraven inte uppfylls men det land som utfärdar tillstånden har lämnat in en handlingsplan till Icao för att säkerställa att den bristande överensstämmelsen upphör. En brist kategori 3 ska noteras om ELP-kraven inte uppfylls och det land som utfärdar tillstånden inte har lämnat in någon handlingsplan till Icao eller har meddelat fullständig överensstämmelse utan att detta krav faktiskt respekteras. Slutligen ska det göras en allmän anmärkning (kategori G) om det finns intyg på att ELP-kraven formellt är uppfyllda även om det är svårt att faktiskt kommunicera i samband med rampinspektionen på grund av piloternas tydliga brist på kunskaper i engelska. Flygsäkerhetskommittén samtyckte till att sträva efter att tillämpa dessa förslag på ett harmoniserat sätt. Easa åtog sig att inom kort offentliggöra relevanta riktlinjer.

(9)

Flygsäkerhetskommittén godkände även Easas förslag om att medlemsstaterna ska upprätta officiella förbindelser med berörda leverantörer av flygtrafiktjänster för att rapportera kommunikationssvårigheter med luftfartygs besättningar till följd av piloternas otillräckliga kunskaper i engelska. Flygsäkerhetskommittén bad Easa att vid kommitténs nästa möte rapportera om Safa-resultaten avseende tillämpningen av ELP-kraven för piloter liksom om tillämpningen av den föreslagna kategoriuppdelningen.

(10)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Till följd av Easas analys av information från Safa-rampinspektioner som utförts på luftfartyg från vissa EU-lufttrafikföretag samt från områdesspecifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter har en del medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har informerats om dessa åtgärder. Cypern beslutade den 26 november 2010 att dra in drifttillståndet för lufttrafikföretaget Eurocypria Airlines till följd av att företaget ställt in flygverksamheten och inte hade tillräckliga finansiella medel för att bedriva verksamhet under säkra förhållanden. Italien beslutade att dra in lufttrafikföretaget Livingstons operativa licens den 24 oktober 2010 och lufttrafikföretaget ItaliAirlines den 11 mars 2011. Litauen beslutade att dra in lufttrafikföretaget Star 1 Airlines drifttillstånd den 11 november 2010. Efter det att lufttrafikföretaget Blue Line gått i konkurs och dess operativa licens därefter dragits in beslutade Frankrike att dra in drifttillståndet för detta lufttrafikföretag den 6 oktober 2010. Frankrike beslutade dessutom den 16 september 2010 att inte förnya Strategic Airlines drifttillstånd. Grekland beslutade att återkalla drifttillståndet för Hellas Jet i november 2010 och dra in drifttillståndet för Athens Airways i januari 2011. Grekland hade också infört utökad tillsyn över Hellenic Imperial Airways. Sverige beslutade de 31 december 2010 att inte förnya drifttillståndet för lufttrafikföretaget Viking Airlines AB och Förenade kungariket hade utökat sin tillsyn över lufttrafikföretagen Jet2.com, Oasis och Titan Airways.

(12)

Som en uppföljning av den översyn av situationen för vissa lufttrafikföretag som certifierats i Portugal vid flygsäkerhetskommitténs möte i november 2010 (4) informerade Portugals behöriga myndigheter (INAC) om resultaten av den utökade säkerhetstillsynen av lufttrafikföretagen Luzair och White. När det gäller Luzair rapporterade INAC att till följd av en förändring av flottan hade Luzairs drifttillstånd dragits in den 11 februari 2011. Avseende White rapporterade INAC att de hade genomfört 29 inspektioner i fråga om verksamheten liksom 5 inspektioner i fråga om luftvärdighet och att inspektionerna inte avslöjade några betydande brister. Dessutom rapporterade Easa att lufttrafikföretaget inspekterades i november 2010 och att ingen inspektion avslöjade några betydande brister. Inom ramen för en allmän strategiförändring i företaget togs två luftfartyg av typen A320 med registreringsnummer CS-TQO och CS-TQK ur bruk den 12 november 2010 respektive den 22 februari 2011.

(13)

Till följd av Easas analys av uppgifterna från Safa-inspektionerna och att resultaten från SAFA-inspektionerna visade att det för allt fler tyska lufttrafikföretag konstaterades mer än en allvarlig brist per inspektion, inledde kommissionen officiellt samråd med behöriga myndigheter í Tyskland (Luftfahrtbundesamt – LBA) och ett möte hölls den 10 mars 2011.

(14)

Analysen av de grundläggande orsakerna till dessa lufttrafikföretags problem visade särskild svaghet vad gäller tillsynen av företagen, vilket också påvisades direkt genom en standardiseringsinspektion utförd av Easa den 26–29 maj 2009 i fråga om verksamheten. I samband med inspektionen konstaterades att Luftfahrtbundesamt inte har tillräckligt med kvalificerad personal för att säkerställa kontinuerlig tillsyn vilket begränsar myndighetens förmåga att öka tillsynsnivån där så behövs.

(15)

Den särskilda situationen för Bin Air, ett lufttrafikföretag certifierat i Tyskland, diskuterades vid mötet den 10 mars. Lufttrafikföretaget var närvarande och presenterade de åtgärder det hade vidtagit för att åtgärda de säkerhetsbrister som konstaterats vid Safa-inspektioner. Tysklands behöriga myndigheter informerade dessutom kommissionen om att man hade dragit in drifttillståndet för lufttrafikföretaget ACH Hamburg GMBH.

(16)

Tyskland bekräftade för flygsäkerhetskommittén att ACH Hamburg GmbH:s drifttillstånd fortfarande var indraget och att situationen skulle ses över igen i maj 2011. Om lufttrafikföretaget inte hade gjort några framsteg vid den tidpunkten skulle drifttillståndet återkallas. Tyskland meddelade också att tillsynsverksamheten avseende lufttrafikföretaget Bin Air hade intensifierats, att luftfartyget av typen Cessna C550 med registreringsnummer D-IJJJ hade strukits från lufttrafikföretaget Advance Air Luftfahrtgesellschafts drifttillstånd och att Luftfahrtbundesamt hade intensifierat sin tillsyn av andra lufttrafikföretag för vilka dåliga resultat från rampinspektioner hade visat på säkerhetsbrister. Luftfahrtbundesamt uppgav att det hade klargjort för dessa lufttrafikföretag att deras drifttillstånd skulle dras in om inga förbättringar noterades.

(17)

I fråga om bristen på kvalificerad personal meddelade Tyskland flygsäkerhetskommittén att inga förbättringar av situationen skulle komma att ske under 2011. En bedömning av Luftfahrtbundesamts personalresurser höll dock på att göras och skulle avslutas under våren 2011. En förbättrad personalsituation är således att vänta från 2012 och framåt.

(18)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterade de ansträngningar som de tyska behöriga myndigheterna gjort vad gäller att åtgärda de konstaterade säkerhetsbristerna för vissa lufttrafikföretag och det arbete som är på gång för att ta i tu med bristen på personal vid Luftfahrtbundesamt. Kommissionen betonade emellertid också, utan att det påverkar de verkställighetsbefogenheter fördraget ger den, att om åtgärderna inte var tillräckligt effektiva vad gäller att förbättra resultaten för lufttrafikföretag certifierade i Tyskland skulle det vara nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att de konstaterade säkerhetsbristerna hade kontrollerats som sig bör.

(19)

Till följd av Easas analys av uppgifterna från Safa-inspektionerna och att resultaten från Safa-inspektionerna visade att det för allt fler spanska lufttrafikföretag konstaterades mer än en större brist per inspektion, inledde kommissionen officiellt samråd med de behöriga myndigheterna i Spanien (AESA) och ett möte hölls den 14 mars 2011.

(20)

Den särskilda situationen för Flightline, ett lufttrafikföretag licensierat i Spanien, diskuterades vid mötet. Lufttrafikföretaget var närvarande och presenterade de åtgärder det hade vidtagit för att avhjälpa de säkerhetsbrister som konstaterats vid Safa-inspektioner. Dessutom beskrev lufttrafikföretaget i detalj de åtgärder som vidtagits efter olyckan med ett luftfartyg av typen Fairchild Metro 3 med registreringsnummer EC-ITP. Flightline förklarade att det hade ingått en affärsöverenskommelse med företaget Air Lada, som inte är ett certifierat lufttrafikföretag, för att bedriva flygverksamhet med två luftfartyg av typen Fairchild Metro 3, med registreringsnummer EC-GPS och EC-ITP, med piloter från Air Lada. Kommissionen påpekade för Flightline att samma luftfartyg tidigare hade använts inom ramen för Eurocontinentals (ett annat lufttrafikföretag certifierat i Spanien) drifttillstånd och att AESA till följd av resultaten av Safa-inspektioner och allvarliga säkerhetsincidenter i samband med driften av dessa luftfartyg hade dragit in Eurocontinentals drifttillstånd.

(21)

Flightline förklarade att piloterna hade fått all övergångsutbildning och att företaget hade utfört kvalitetskontroller av driften av luftfartyget på Isle of Man. Kommissionen begärde ytterligare detaljer avseende lufttrafikföretagets plan med avhjälpande åtgärder och kopior av de interna granskningsrapporterna för driften av Fairchild Metro 3. Efter att denna information mottagits den 22 mars inbjöd kommissionen lufttrafikföretaget Flightline att yttra sig inför flygsäkerhetskommittén.

(22)

Vid mötet den 14 mars 2011 underrättade AESA kommissionen om att de hade beslutat att begränsa Flightlines drifttillstånd för att förhindra flygningar med luftfartyg av typen Fairchild Metro 3 och att de hade inlett ett förfarande för att dra in drifttillståndet.

(23)

Kommissionen bad Easa om ytterligare förtydliganden avseende verkställighetsåtgärder för fyra andra lufttrafikföretag certifierade i Spanien som Easa hade konstaterat hade dåliga Safa-resultat. Den 28 mars 2011 informerade AESA kommissionen om att i samband med nyligen genomförda granskningar av Air Taxi and Charter International och Zorex hade betydande säkerhetsavvikelser noterats och att man därför hade inlett förfarandet för att dra in drifttillstånden för båda dessa lufttrafikföretag. När det gäller lufttrafikföretaget Jetnova avvaktade AESA företagets svar avseende specifika brister som AESA konstaterat. Om svaret är otillfredsställande kommer AESA att inleda förfarandet för att dra in drifttillståndet. När det gäller Aeronova, Tag Aviation och Alba Star fortsatte AESA sin tillsyn men ansåg inte att det förelåg anledning att ingripa i det här skedet. Lufttrafikföretaget Flightline hördes av flygsäkerhetskommittén den 5 april 2011. De meddelade att de hade reviderat sina förfaranden för att förbättra den operativa kontrollen över sina flygningar, i synnerhet de som genomförs från andra flygplatser än deras huvudflygplats, hade ändrat sin driftsmanual så att den innehåller riktlinjer för användning av alternativa flygplatser, hade ändrat sitt utbildningsprogram för att stärka piloternas kunskap om driftsförfarandena och hade ändrat sina förfaranden för att välja ut piloter.

(24)

Spanien meddelade flygsäkerhetskommittén att efter att avvikelser hade konstaterats vid inspektioner av Flightline hade AESA den 14 mars 2011 inlett förfarandet för att dra in Flightlines drifttillstånd och hade infört säkerhetsåtgärder. AESA meddelade att Flightline därefter hade vidtagit åtgärder för att avhjälpa de akuta säkerhetsproblemen och också tillhandahållit en handlingsplan med avhjälpande åtgärder som håller på att utvärderas av AESA.

(25)

Mot bakgrund av de åtgärder som de spanska behöriga myndigheterna har vidtagit för att lösa de fastställda säkerhetsbristerna vid Flightline och andra spanska lufttrafikföretag gör kommissionen bedömningen att det inte behövs några vidare åtgärder. Kommissionen betonade dock att om åtgärderna inte var tillräckligt effektiva vad gäller att förbättra resultaten för lufttrafikföretag certifierade i Spanien, skulle det vara nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att de konstaterade säkerhetsbristerna hade kontrollerats som sig bör. Under tiden kommer kommissionen tillsammans med Easa att fortsätta att övervaka säkerhetsresultatet för spanska lufttrafikföretag.

(26)

INAVIC rapporterade att ytterligare framsteg gjorts när det gäller att åtgärda de brister som Icao konstaterade under sitt besök på plats i januari 2010. INAVIC har framför allt uppdaterat Angolas bestämmelser om luftfartssäkerhet på grundval av de senaste ändringarna i Icao-normerna, förstärkt sin kapacitet ytterligare, gjort framsteg vad gäller omcertifieringen av luftfartygen i enlighet med dessa bestämmelser och ytterligare konsoliderat sitt tillsynsprogram.

(27)

När det gäller översynen av TAAG Angolan Airlines, bekräftade INAVIC följande uppgifter som presenterades för kommissionen den 3 mars 2011: två luftfartyg av typen B777 som flygs av TAAG hade varit inblandade i två allvarliga incidenter i december 2010, i Portugal och i Angola, med skador som inte begränsades till motorn. Av de preliminära resultaten av den undersökning som behöriga myndigheter i Portugal utförde framstår det i detta skede som att både lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda de orsaker till incidenterna som fastställts när det gäller tillverkaren och att förhindra att de upprepas. Flygningarna har nu återupptagits, inbegripet till EU, inom ramen för ett utökat tillsynsprogram i samarbete med tillverkaren.

(28)

INAVIC har rapporterat att man i samband med omcertifieringen vid tillsynen konstaterat att vissa luftfartyg var behäftade med säkerhetsbrister och att gällande säkerhetsföreskrifter inte följdes, vilket resulterat i att INAVIC vidtagit lämpliga verkställighetsåtgärder. Det konstaterades att följande sex lufttrafikföretag inte uppfyllde Angolas flygsäkerhetsbestämmelser: AIR GEMINI, SERVISAIR, ALADA, RUI & CONCEICAO, PHA och SAL. INAVIC lade framför allt fram bevisning för att deras drifttillstånd hade gått ut, och inte hade förnyats, eller dragits in. På grundval av de gemensamma kriterierna bör dessa lufttrafikföretag därför strykas från bilaga A.

(29)

INAVIC angav också att drifttillståndet för de två lufttrafikföretagen ANGOLA AIR SERVICES och GIRA GLOBO hade dragits in. I väntan på tecken på att det finns teknisk kapacitet för att på tillfredsställande sätt avsluta certifieringsprocessen senast den 15 april 2011, på grundval av de gemensamma kriterierna, görs bedömningen att dessa lufttrafikföretag ska vara kvar i bilaga A.

(30)

INAVIC angav att man hade omcertifierat följande fem lufttrafikföretag i enlighet med Angolas flygsäkerhetsbestämmelser: SONAIR Air Services i december 2010, AIR26 den 31 januari 2011, HELI-MALONGO Aviation Services of Angola, AEROJET, AIRJET och HELIANG den 15 februari 2011. Hittills finns det dock inget bevis för att tillräckliga undersökningar hade utförts innan dessa nya drifttillstånd utfärdades eller att den allvarliga säkerhetsbrist som Icao hade konstaterat i samband med certifieringen av lufttrafikföretag i Angola faktiskt hade åtgärdats. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag även fortsättningsvis ska föras upp i bilaga A.

(31)

INAVIC angav vidare att det hade certifierat ett nytt lufttrafikföretag, nämligen: FLY540 den 31 januari 2011. Det finns dock inget bevis för att tillräckliga undersökningar hade utförts innan dessa nya drifttillstånd lämnades eller att den allvarliga säkerhetsbrist som Icao hade konstaterat i samband med certifieringen av lufttrafikföretag i Angola faktiskt hade åtgärdats. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag ska föras upp i bilaga A.

(32)

INAVIC meddelade slutligen att omcertifieringsprocessen fortfarande pågår för följande fyra lufttrafikföretag: DIEXIM, AIRNAVE, GUICANGO och MAVEWA. Processen, som skulle ha avslutats före 2010 års utgång, försenades till den 15 april 2011, den dag som INAVIC har angett att dessa lufttrafikföretag ska avbryta sina flygningar om de inte har omcertifierats i enlighet med Angolas flygsäkerhetsbestämmelser. På grundval av de gemensamma kriterierna konstateras att dessa lufttrafikföretag liksom övriga lufttrafikföretag som faller under INAVIC:s ansvarsområde även fortsättningsvis bör föras upp i bilaga A.

(33)

Kommissionen uppmanar INAVIC att med fasthet slutföra omcertifieringen av de angolanska lufttrafikföretagen med beaktande av eventuella säkerhetsbrister som konstateras i samband med detta förfarande. Kommissionen uppmanar också INAVIC att samarbeta till fullo med Icao för att validera de framsteg som görs vad gäller genomförandet av dess plan för avhjälpande åtgärder, om så är möjligt och i tillämpliga fall, i form av ett samordnat valideringsbesök på plats.

(34)

Efter sin senaste rapport om läget i Kambodja (5) har de berörda myndigheterna i landet (SSCA) informerat att de verkställighetsåtgärder som har vidtagits för att avhjälpa de brister som fastställdes vid Icao:s granskningar har lett till att alla drifttillstånd som hade utfärdats till lufttrafikföretag som var certifierade i Kambodja vid tidpunkten för Icao:s granskning har återkallats.

(35)

De bekräftade framför allt att Siem Reap International Airways drifttillstånd hade dragits in den 10 oktober 2010. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att detta lufttrafikföretag bör strykas från bilaga A.

(36)

Easa rapporterade om besöket för att tillhandahålla tekniskt stöd som genomfördes i januari 2011 för att hjälpa till med kapacitetsuppbyggande vid de behöriga myndigheterna i Kambodja. Easa bekräftade att de behöriga myndigheterna i Kambodja har gjort betydande framsteg när det gäller åtgärdandet av de brister som Icao har konstaterat. De har framför allt helt och hållet arbetat om luftfartslagstiftningen och de interna förfarandena för inledande och kontinuerlig tillsyn av företag, vilket bereder vägen för tillsyn i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Kommissionen är medveten om de betydande ansträngningar som SSCA har gjort för att uppfylla de internationella säkerhetsnormerna och vikten av de verkställighetsåtgärder som har vidtagits i detta hänseende.

(37)

Alla lufttrafikföretag som certifierats i Demokratiska republiken Kongo är belagda med totalt verksamhetsförbud i gemenskapen och uppförda i bilaga A. Det finns bevis för att de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo den 7 januari 2011 har beviljat operativ licens till lufttrafikföretaget Korongo Airlines.

(38)

Kommissionen har inlett samråd med de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo för att få klarhet i läget beträffande detta lufttrafikföretag och myndighetens tillsyn. De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har inte kunnat besvara dessa frågor.

(39)

Då det inte finns några bevis för att det skulle ha förekommit några förändringar vad gäller den kapacitet som de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har för att se till att det görs tillsyn av att samtliga lufttrafikföretag som beviljas drifttillstånd i landet iakttar gällande säkerhetsnormer gör kommissionen, på grundval av de gemensamma kriterierna, bedömningen att Korongo Airlines bör föras upp i bilaga A.

(40)

Det finns bevis för att det vid Safa-rampinspektioner (6) av luftfartyg från vissa lufttrafikföretag registrerade i Georgien konstaterades flera större brister. De behöriga myndigheterna i Georgien (United Transport Administration – UTA) överlämnade information avseende de verkställighetsåtgärder som vidtagits beträffande drifttillstånden för dessa liksom för andra lufttrafikföretag. Enligt informationen hade följande drifttillstånd återkallats: LTD Eurex Airline och JSC Tam Air återkallade den 24 november 2010, LTD Sky Way och LTD Sakaviaservice återkallade den 29 november 2010, LTD Jav Avia återkallat den 18 januari 2011, LTD Carre Aviation Georgia återkallat den 8 februari 2011, LTD Air Batumi återkallat den 17 mars 2011 och LTD Air Iberia återkallat den 4 april 2011. LTD Sun Ways drifttillstånd upphörde att gälla den 3 februari 2011 och förnyades inte.

(41)

Det finns bevis för olyckor och incidenter med flera georgiska lufttrafikföretag. Det handlar till exempel om olyckan med ett luftfartyg av typen Ilyushin med registreringsnummer 4L-NGI som flögs av Sun Way som skedde i Karachi i Pakistan den 28 november 2010 och den nyligen inträffade olyckan med ett luftfartyg av typen Canadair CL 600 med registreringsnummer 4L-GAE som flögs av Georgian Airways som skedde i Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo den 4 april 2011. Det finns också bevis för säkerhetsbrister hos luftfartyg som är registrerade i Georgien men som har importerats från länder vars lufttrafikföretag har varit föremål för verksamhetsförbud i Europeiska unionen.

(42)

Med anledning av dessa bevis träffade kommissionen de behöriga myndigheterna i Georgien den 22 mars 2011. Dessa lämnade den 22, 25, 28 och 29 mars 2011 in kompletterade dokumentation. I dokumentationen angavs att en ny oberoende byrå för civil luftfart ska inrättas från och med den 15 april 2011 och att ett antal luftfartyg har avregistrerats (7) till följd av översynen av reglerna för statlig registrering och utfärdande av luftvärdighetscertifikat till georgiska civila luftfartyg.

(43)

De behöriga myndigheterna i Georgien yttrade sig muntligt inför flygsäkerhetskommittén den 5 april 2011. De bekräftade då att ett antal drifttillstånd hade återkallats och att 29 av de 79 luftfartygen i det statliga registret hade strukits. Vidare informerade de behöriga myndigheterna i Georgien om de avhjälpande åtgärder som vidtagits till följd av Icaos USOAP-granskning 2007 och lade fram ett reformprogram för att harmonisera luftfartslagstiftningen med EU:s regelverk till följd av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum. Dessa insatser stöds av olika initiativ så som samverkansprogram och tekniskt stöd till UTA inom ramen för Traceca-programmet (transportkorridor Europa–Kaukasien–Asien).

(44)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterade de framsteg som UTA hade gjort, dess vilja att tillhandahålla tydlig information och till ett nära samarbeta för att avhjälpa de skillnader som finns och det faktum att ytterligare reformer planeras i en nära framtid. Kommissionen kommer att fortsätta det nära samarbetet med de behöriga myndigheterna i Georgien i deras insatser för att modernisera säkerhetssystemet för landets civila luftfart.

(45)

Medlemsstaterna ska se till att de rampinspektioner som görs av luftfartyg tillhörande lufttrafikföretag som är registrerade i Georgien i syfte att kontrollera att de faktiskt uppfyller relevanta säkerhetsnormer intensifieras i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 (8) så att det finns underlag för en ny bedömning av det här fallet vid flygsäkerhetskommitténs nästa möte.

(46)

I enlighet med förordning (EU) nr 590/2010 (9) har kommissionen fortsatt samråden med de behöriga myndigheterna i Indonesien om de åtgärder som dessa har vidtagit för att förbättra luftfartssäkerheten i Indonesien och se till att de tillämpliga säkerhetsnormerna iakttas.

(47)

De behöriga myndigheterna i Indonesien deltog i en videokonferens med kommissionen den 11 mars 2011 och meddelade att alla lufttrafikföretag certifierade i Indonesien, med undantag av Wing Air, hade omcertifierats. Myndigheterna meddelade vidare att bara 9 % av luftfartygsflottan som flyger i Indonesien fortfarande saknar den Icao-utrustning som krävs och att de hade utfärdat ett undantag som tillät flygningar till slutet av 2011 men att luftfartyg som efter det datumet inte hade den utrustningen skulle beläggas med startförbud.

(48)

Flygsäkerhetskommittén noterar denna utveckling och uppmuntrar de behöriga myndigheterna i Indonesien att fortsätta arbetet med att öka tillsynen av de lufttrafikföretag för vilka de har rättsligt ansvar.

(49)

De behöriga myndigheternas i Indonesien begärde att de rena fraktlufttrafikföretagen Cardig Air, Republic Express, Asia Link och Air Maleo skulle tas bort från listan, och överlämnade dokumenterad bevisning för att dessa företags flygningar var begränsade till enbart frakt och uteslöt passagerartransport, och att dessa myndigheter vidtog tillräckliga verkställighetsåtgärder för att begränsa företagens drifttillstånd och därigenom undanta flygningar till och från Europeiska unionen.

(50)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att de indonesiska lufttrafikföretagen Cardig Air, Republic Express, Asia Link och Air Maleo bör strykas från bilaga A.

(51)

Till följd av Easas analys av resultaten av de rampinspektioner som utförts på luftfartyg som lufttrafikföretaget Sun D’Or, certifierat i Israel, använder för flygningar till EU sedan 2008, som avslöjade upprepad allvarlig bristande överensstämmelse med internationella säkerhetsnormer, inledde kommissionen formella samråd med behöriga myndigheter och hörde lufttrafikföretaget den 16 mars 2010. Av samråden framkom att lufttrafikföretaget inte var ordentligt certifierat av de behöriga myndigheterna i Israel. Det innehade ett drifttillstånd trots att det inte kunde visa att det i samband med de flygningar det var ansvarigt för garanterade säker drift av luftvärdiga luftfartyg (underhåll och verksamhetskontroll skedde utanför företaget). Företaget kunde dessutom inte visa att det hade vidtagit lämpliga avhjälpande och korrigerande åtgärder för att finna en hållbar lösning på de olika brister som framkommit i samband med Safa-rampinspektioner. Samrådet kunde således inte säkerställa att lufttrafikföretaget uppfyller relevanta säkerhetsnormer.

(52)

Till följd av samråden med kommissionen och Easa och ytterligare samråd med lufttrafikföretaget beslutade Israels behöriga myndigheter att återkalla Sun D’Ors drifttillstånd den 1 april 2011. Detta ledde till att alla luftfartyg därefter fördes upp på drifttillståndet för ett annat israeliskt lufttrafikföretag och att Sun D’Or nu enbart är aktivt med biljettförsäljningsverksamhet.

(53)

Israels behöriga myndigheter uppmanades att yttra sig om tillsynen av detta lufttrafikföretag inför flygsäkerhetskommittén vilket de gjorde den 6 april 2011. De angav då att Sun D’Or inte skulle (om)certifieras. De informerade också om sina insatser för att öka sin tillsynskapacitet och för att modernisera Israels säkerhetssystem.

(54)

På grundval av de gemensamma kriterierna gjordes därför bedömningen att det inte föreligger något behov av ytterligare åtgärder.

(55)

Till följd av Easas analys av resultaten av de rampinspektioner som utförts på luftfartyg som lufttrafikföretaget Israir, certifierat i Israel, använder för flygningar till EU sedan 2008, som avslöjade upprepad allvarlig bristande överensstämmelse med internationella säkerhetsnormer, inledde kommissionen formella samråd med behöriga myndigheter och frågade ut lufttrafikföretaget den 16 mars 2010. Av samrådet framkom att lufttrafikföretaget hade vidtagit en rad strukturella åtgärder i syfte att säkerställa att det på ett hållbart sätt uppfyller relevanta säkerhetsnormer. Lufttrafikföretaget bytte ut ledningen (befattningshavare) i syfte att effektivt införa en säkerhetsstrategi på grundval av ett säkerhetsstyrningsystem. Det avlägsnade tre luftfartyg av typen Airbus A-320 (registreringsnummer 4X-ABH, 4X-ABD och 4X-ABF) från sin flotta. Dessa luftfartyg gav upphov till majoriteten av de allvarliga problem som upptäcktes i samband med Safa-rampinspektioner. Företaget utökade utbildningen för kvalificerad personal för att säkerställa att inspektioner före flygning utförs riktigt, det såg över sitt interna driftsförfaranden och införde ett nytt kvalitetssäkringssystem jämte ett system för kvalitetsgarantigranskning, det gjorde en fullständig översyn av sin markverksamhetsmanual och sin underhållsmanual och införde en modern manual för driftledningscentraler.

(56)

Med anledning av dessa förändringar och mot bakgrund av yttrandet från Israels behöriga myndigheter inför flygsäkerhetskommittén den 6 april 2011 görs bedömningen att lufttrafikföretaget kontinuerligt kan förbättra sitt resultat. Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att Israir uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(57)

De behöriga myndigheterna i Kazakstan meddelade kommissionen att man håller på med en ambitiös reform av luftfartssektorn som inleddes 2009 i syfte att förbättra flygsäkerheten. Efter antagandet av en ny lag för civil luftfart i juli 2010 håller mer än 100 specifika luftfartsbestämmelser på att utarbetas varav de flesta har redan antagits. Behöriga myndigheter är nu i färd med att bygga upp kapaciteten genom att anställa fler kvalificerade inspektörer. Fler rekryteringar kommer att göras under kommande månader.

(58)

Kazakstans behöriga myndigheter meddelade att de fortsatte att vidta verkställighetsåtgärder, och att de hade återkallat drifttillståndet för följande lufttrafikföretag: Air Flamingo, Almaty Aviation, Atyrau Aye Zholy, Arkhabay; Asia Continental Avialines, Centr Pankh, Kazavia National Airlines, Kokhshetau Airlines, Orlan 2000 och Zherzu Avia.

(59)

Kazakstans behöriga myndigheter uppgav och tillhandahöll bevis för att dessa lufttrafikföretag inte längre bedriver kommersiell lufttransport och inte längre innehar någon giltig operativ licens för detta. De betraktas således inte längre som lufttrafikföretag i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 2111/2005. Med hänsyn till detta och på grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa tio lufttrafikföretag ska strykas från bilaga A.

(60)

Kazakstans behöriga myndigheter informerade också att de hade omprövat lufttrafikföretaget KazAirWest, vars drifttillstånd tidigare hade återkallats, och utfärdat ett nytt drifttillstånd till detta lufttrafikföretag. På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att detta lufttrafikföretag även fortsättningsvis bör föras upp i bilaga A.

(61)

Kommissionen välkomnar de ambitiösa reformerna av det civila luftfartssystemet som myndigheterna i Kazakstan inlett och uppmanar dem att beslutsamt fortsätta ansträngningarna att genomföra den plan för avhjälpande åtgärder som överenskommits med Icao. Man bör framför allt inrikta sig på de allvarliga säkerhetsproblem som fortfarande inte är lösta och på omcertifieringen av samtliga operatörer som man har tillsynsansvar för. Kommissionen är beredd att, när tiden är mogen och med hjälp av Easa och medlemsstaterna, genomföra en utvärdering på plats för att kontrollera de framsteg som gjorts i fråga om genomförandet av handlingsplanen.

(62)

De behöriga myndigheterna i Kirgizistan informerade kommissionen om att drifttillstånden för följande fyra lufttrafikföretag Golden Rules Airlines (GRS), Max Avia (MAI), Tenir Airlines (TEB) och Sky Gate International (SGD) drogs in under 2009 och 2010 och att Icao återkallade deras Icao-koder. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag bör strykas från bilaga A.

(63)

De behöriga myndigheterna i Kirgizistan informerade också kommissionen om att drifttillståndet för tre andra lufttrafikföretag, Itek Air, Trast Aero och Asian Air, hade dragits in, men lade inte fram några bevis för detta. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag även fortsättningsvis ska föras upp i bilaga A.

(64)

Eftersom kommissionen hittills inte fått några bevis för att fullständiga nödvändiga avhjälpande åtgärder vidtagits av övriga lufttrafikföretag som certifierats i Kirgizistan och de myndigheter som har tillsynsansvar för dessa lufttrafikföretag, bedömer kommissionen på grundval av de gemensamma kriterierna i dagsläget att dessa lufttrafikföretag även fortsättningsvis ska föras upp i bilaga A.

(65)

Kommissionen uppmanar de behöriga myndigheterna i Kirgizistan att fortsätta sina ansträngningar för att åtgärda de brister som konstaterats i samband med den kontroll som Icao genomförde i april 2009 inom ramen för sitt allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP). Då man kommit tillräckligt långt med den handlingsplan som lämnats till Icao är kommissionen beredd att göra en utvärdering på plats av läget med hjälp av Easa och medlemsstaterna. Syftet med detta besök skulle vara att kontrollera hur behöriga myndigheter och de företag som faller under deras tillsynsansvar tillämpar gällande säkerhetsbestämmelser.

(66)

Det finns bevis för ett flertal säkerhetsbrister hos Air Madagascar, som certifierats i Madagaskar. Bristerna konstaterades av behöriga myndigheter i Frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet. Luftfartygen av typen B-767 får avsevärt sämre resultat än lufttrafikföretagets övriga luftfartyg. Antalet brister vid varje Safa-inspektion, att bristerna konstaterats vid upprepade tillfällen och det faktum att läget har blivit värre sedan 2010 tyder på allvarliga säkerhetsproblem.

(67)

Icao genomförde en granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit) i februari 2008 och rapporterade ett stort antal betydande brister när det gäller Madagaskars civila luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(68)

Kommissionen inledde den 28 februari 2011, mot bakgrund Safa-inspektionerna och resultatet av Icao:s granskningsrapporter, formella samråd med behöriga myndigheter i Madagaskar varvid man uttryckte allvarlig oro för säkerhetsaspekterna kring Air Madagascars flygverksamhet och uppmanade företaget och de behöriga myndigheterna att i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005 vidta åtgärder för att ta itu med de säkerhetsbrister Icao konstaterat, och på ett tillfredsställande sätt åtgärda de brister som konstaterats vid Safa-inspektionerna.

(69)

Den 16 mars 2011 träffade kommissionen Madagaskars civila luftfartsmyndigheter och företrädare för Air Madagascar i syfte att få bekräftat att båda har vidtagit åtgärder för att åtgärda de säkerhetsbrister som konstaterats under Safa-inspektionerna eller att de åtminstone har vidtagit lämpliga åtgärder för att mildra de konstaterade säkerhetsbristerna. Tyvärr kunde de uppgifter som presenterades vid detta möte varken visa att det hade genomförts en omfattande analys av de underliggande orsakerna, att företaget hade genomfört en solid handlingsplan för avhjälpande och förebyggande åtgärder eller att myndigheterna tillämpade ett lämpligt program för säkerhetstillsyn. Följaktligen inbjöds Madagaskars civila luftfartsmyndigheter och lufttrafikföretaget Air Madagascar att klargöra situationen vid flygsäkerhetskommitténs möte i april 2011.

(70)

Air Madagascar och Madagaskars behöriga myndigheter hördes av flygsäkerhetskommittén den 5 april 2011. Air Madagascar lade fram en ytterligare förstärkt handlingsplan med avhjälpande och förebyggande åtgärder baserad på en solid analys av de grundläggande orsakerna, men kunde inte framlägga bevis för att dessa åtgärder hittills hade gett några resultat.

(71)

Samtidigt som kommittén välkomnade de positiva insatser som lufttrafikföretaget hade gjort uttryckte den sin oro för att det fortfarande förekom allvarliga brister när det gäller fortsatt luftvärdighet för alla luftfartyg som Air Madagascar flyger. Lufttrafikföretaget accepterade bristerna rörande dess luftfartyg av typen Boeing B-767. Det ansåg att de åtgärder som vidtogs för tillfället skulle vara tillräckliga för att mildra säkerhetsriskerna för resten av dess flotta, till följd av lägre flygfrekvens och/eller dessa luftfartygs ålder.

(72)

Kommittén noterade att lufttrafikföretaget gjort ansträngningar för att finna hållbara lösningar för de säkerhetsbrister som konstaterats under Safa-inspektionerna och uppmanade de behöriga myndigheterna i Madagaskar att utöka sin tillsyn i syfte att så snart som möjligt säkerställa ett effektivt genomförande av lufttrafikföretagets handlingsplan med avhjälpande och förebyggande åtgärder.

(73)

Med tanke på de talrika och upprepade säkerhetsbrister som uppdagats vid rampinspektioner av luftfartyg av typen Boeing B-767 som används av Air Madagascar, företagets hittills bristande förmåga att genomföra en lämplig handlingsplan med avhjälpande och förebyggande åtgärder och Madagaskars behöriga myndigheters bristande förmåga att utöva fullgod säkerhetstillsyn över detta lufttrafikföretags flygningar, anser kommissionen, efter utlåtandet från flygsäkerhetskommittén, att lufttrafikföretaget inte ska tillåtas att flyga på EU med sina luftfartyg av typen Boeing B-767. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air Madagascar bör införas i bilaga B och dess verksamhet begränsas i form av ett förbud att använda alla luftfartyg av typen Boeing B-767. Lufttrafikföretaget ska tillåtas flyga på EU med de andra luftfartygstyper som deras drifttillstånd omfattar, i enlighet med bilaga B.

(74)

Medlemsstaterna kommer fortsättningsvis att kontrollera att Air Madagascar uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(75)

Det finns klara belägg för att den myndighet som ansvarar för säkerhetstillsynen av lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique saknar förmåga att tillämpa relevanta säkerhetsnormer och se till att de efterlevs, vilket framgår av resultaten av den granskning som Icao utförde inom ramen för sitt allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP) i januari 2010. Vid denna granskning påpekades ett stort antal allvarliga brister när det gäller Moçambiques civila luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Icao:s slutrapport uppfylldes mer än 77 % av Icao-normerna inte på ett tillfredsställande sätt. Inom vissa kritiska områden som reglerna för kvalificerad teknisk personal var över 98 % av Icao-normerna inte genomförda i praktiken. Vad gäller åtgärdandet av säkerhetsproblem var över 93 % av Icao-normerna inte genomförda i praktiken.

(76)

Efter USOAP-granskningen av Moçambique påpekade Icao för alla parter som är anslutna till Chicagokonventionen att det föreligger allvarliga säkerhetsbrister när det gäller säkerhetstillsynen av lufttrafikföretag som är registrerade i Moçambique (10). Det certifieringsförfarande som tillämpas i Moçambique för utfärdande av drifttillstånd inkluderar inte tillämpliga bestämmelser i Icaos bilaga 6. De 15 lufttrafikföretagen i Moçambique, inbegripet internationella lufttrafikföretag, bedriver fortfarande sin verksamhet med drifttillstånd som utfärdats i enlighet med de tidigare bestämmelserna vilka har ersatts. Moçambiques behöriga myndigheter (IACM) hade inte bedömt alla de särskilda frågor som hör till certifieringsförfarandet innan de utfärdade ett drifttillstånd och de kan inte säkerställa att alla 15 innehavare av drifttillstånd uppfyller bestämmelserna i bilaga 6 och nationella bestämmelser innan de utför internationella flygningar. ICAM har dessutom inte genomfört några inspektioner av lufttrafikföretag på över två år.

(77)

Det finns bevis för att de behöriga myndigheterna i Moçambique inte är i stånd att på ett tillfredsställande sätt åtgärda de brister som Icao konstaterat. Detta framgår av det faktum att Icao inte godtog en betydande del av den handlingsplan med avhjälpande åtgärder som har föreslagits av dessa myndigheter för att avhjälpa de brister som Icao konstaterat. Detta gäller framför allt de allvarliga säkerhetsproblem som Icao konstaterat, som fortfarande är olösta. De behöriga myndigheterna i Moçambique meddelade vidare att genomförandet av handlingsplanerna för avhjälpande åtgärder hade försenats.

(78)

Med beaktande av resultatet av Icao:s USOAP-granskning inledde kommissionen samråd med Moçambique behöriga myndigheter (IACM) i mars 2010 och gav uttryck för allvarliga tvivel på huruvida verksamheten vid de lufttrafikföretag som certifierats i landet kan anses vara säker; kommissionen har begärt förtydliganden avseende de åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtagit för att åtgärda de brister som konstaterats av Icao.

(79)

IACM lämnade mellan april 2010 och april 2011 in dokumentation och yttrade sig inför flygsäkerhetskommittén den 6 april 2011. IACM berättade att efter det att de hade överlämnat planen med avhjälpande åtgärder till Icao hade påbörjat de första skedena i dess genomförande. De berättade framför allt att en reform av IACM är på gång i syfte att betydligt stärka dess oberoende och tillsynskapacitet, och att i avvaktan på rekrytering av tillräckligt med kvalificerade inspektörer hade IACM ingått kontrakt med externa konsulter till stöd för tillsynsverksamheten. Enligt flygsäkerhetskommittén överlämnade IACM inte tillräckligt med bevis för att IACM självt för närvarande har tillräckliga resurser för att säkerställa tillsynen över alla lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique. De meddelade att 13 lufttrafikföretag är certifierade i Moçambique och att de med stöd av konsulterna har kunnat omcertifiera åtta av dem under 2010 i enlighet med Moçambiques lagstiftning om civil luftfart, inbegripet tre lufttrafikföretag som utför internationella flygningar – Mozambique Airlines, Mozambique Express och Trans Airways. Enligt flygsäkerhetskommittén tillhandahöll de dock inga bevis för att dessa lufttrafikföretag är föremål för kontinuerlig tillsyn i enlighet med tillämpliga säkerhetsnormer. De bekräftade slutligen att fem lufttrafikföretag, för vilka det angivits att de bara utför inrikes flygningar, fortsätter att bedriva sin verksamhet med drifttillstånd som utfärdades i enlighet med de tidigare bestämmelserna som har ersatts. IACM tillhandahöll dock inte dessa drifttillstånd. Det allvarliga säkerhetsproblem som Icao konstaterat i fråga om detta är fortfarande inte löst.

(80)

Mozambique Airlines (LAM) lämnade in skriftlig information och yttrade sig inför flygsäkerhetskommittén den 6 april 2011. Företaget bekräftade att det hade omcertifierats den 6 april 2010 i enlighet med Moçambiques lagstiftning om civil luftfart. Drifttillståndet som gick ut den 5 april förnyades av ICAM den 6 april 2011 med en begränsning i form av förbud att utföra inflygningar med dålig sikt enligt Cat III, eftersom det bekräftades att lufttrafikföretaget inte hade tillstånd att utföra sådana inflygningar. Mozambique Express (MEX) lämnade in skriftlig information och yttrade sig inför flygsäkerhetskommittén den 6 april 2011. MEX bekräftade att det omcertifierades i april 2010 i enlighet med Moçambiques lagstiftning om civil luftfart utan att vara utrustad med E-GPWS (TAWS).

(81)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén är medvetna om de ansträngningar som görs för att reformera det civila luftfartssystemet i Moçambique och om de första åtgärder som vidtagits för att ta itu med de säkerhetsbrister som rapporterats av Icao. På grundval av de gemensamma kriterierna och i väntan på att man på ett effektivt sätt ska vidta erforderliga avhjälpande åtgärder för att ta itu med de brister som Icao konstaterat, och framför allt de allvarliga säkerhetsbristerna, anser kommissionen att Moçambiques behöriga myndigheter i dagsläget inte kan tillämpa och genomföra nödvändiga säkerhetsnormer när det gäller de lufttrafikföretag som faller under deras myndighetskontroll. Följaktligen bör samtliga lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique omfattas av verksamhetsförbud och föras upp i bilaga A.

(82)

De behöriga myndigheterna i Portugal rapporterade att de hade gått med på att tillhandahålla tekniskt stöd till de behöriga myndigheterna i Moçambique och började med detta. Det tekniska stödet kommer framför allt att omfatta utbildning av kvalificerad personal och förfaranden i fråga utövande av tillsyn.

(83)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén uppmanar Moçambique att fortsätta att till fullo samarbeta med Icao i syfte att fastställa en lämplig plan med avhjälpande åtgärder för att åtgärda de brister som Icao konstaterat, och bekräfta de framsteg som görs i genomförandet av planen genom ett samordnat valideringsbesök (Coordinated Validation Mission, ICVM) när tiden är mogen. Kommissionen är beredd att, när tiden är mogen och med hjälp av Easa och medlemsstaterna, tillhandahålla tekniskt stöd om så behövs.

(84)

När det finns bevis för att man kommit tillräckligt långt med den handlingsplan som lämnats till Icao är kommissionen beredd att göra en ny bedömning av läget efter att flygsäkerhetskommittén lämnat sin synpunkt.

(85)

Efter besök av kommissionen till Ryssland i december 2010 överlämnade de behöriga ryska myndigheterna uppgifter avseende drifttillstånden för vissa ryska lufttrafikföretag vars resultat i samband med Safa-rampinspektioner visade på flera allvarliga brister per inspektion. I samband med samråd med dessa myndigheter den 8 mars åtog de sig att överlämna följande uppgifter till kommissionen: a) uppgifter om resultaten av de ryska myndigheternas tillsynsverksamhet över de ryska lufttrafikföretag som angivits, b) uppgifter dessa luftföretags genomförande av avhjälpande åtgärder för att lösa de problem som fastställts i samband med Safa-rampinspektioner, c) en förteckning över drifttillstånd för vissa ryska lufttrafikföretag som flyger på EU.

(86)

På grundval av den information som de ryska behöriga myndigheterna lämnat uppfyller följande luftfartyg, vilka finns upptagna i drifttillstånden för vissa lufttrafikföretag, för närvarande inte Icao:s normer och flygsäkerhetskommittén uppmanar kommissionen att med hjälp av de ryska myndigheterna klargöra dessa luftfartygs internationella verksamhet:

a)

Aircompany Yakutia: luftfartyg Antonov AN-140 med registreringsnummer RA-41250; AN-24RV med registreringsnummer RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; RA-47363; AN-26 med registreringsnummer RA-26660, luftfartyg Tupolev TU-154M med registreringsnummer RA-85007, RA-85707 och 85794.

b)

Atlant Soyuz: luftfartyg Tupolev TU-154M med registreringsnummer RA-85672 och RA-85682, som tidigare flugit för Atlant Soyuz, flyger för närvarande för andra lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland.

c)

Gazpromavia: luftfartyg Tupolev TU-154M med registreringsnummer RA-85625 och RA-85774; Yakovlev Yak-40 med registreringsnummer RA-87511, RA- 88300 och RA-88186; Yak-40K med registreringsnummer RA-21505, RA-98109 och RA-8830; Yak-42D med registreringsnummer RA-42437; alla (22) helikoptrar av typen Kamov Ka-26 (registrering okänd), alla (49) helikoptrar av typen Mi-8 (registrering okänd), alla (11) helikoptrar av typen Mi-171 (registrering okänd), alla (8) helikoptrar av typen Mi-2 (registrering okänd), alla (1) helikoptrar av typen EC-120B RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: luftfartyg Tupolev TU-154B med registreringsnummer RA-85494 och RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: luftfartyg av typen TU-154M RA-85672 tidigare på Krasnoyarsky Airlines drifttillstånd, vilket drogs in 2009, används nu av Atlant Soyuz. Luftfartyget av samma typ med registreringsnummer RA-85682 flyger i dag för andra lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland.

f)

Kuban Airlines: luftfartyg Yakovlev Yak-42 med registreringsnummer RA-42331, RA-42350, RA-42538 och RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: luftfartyg Tupolev TU-154B med registreringsnummer RA-85602; RA-85602, alla TU-134 (registrering okänd), alla Antonov An-24 (registrering okänd), alla An-2 (registrering okänd), alla helikoptrar av typen Mi-2 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mi-8 (registrering okänd).

h)

Moscovia Airlines: luftfartyg Antonov AN-12 RA-12193 och RA-12194.

i)

Tatarstan Airlines: luftfartyg Yakovlev Yak-42D med registreringsnummer RA-42374 och RA-42433.

j)

Ural Airlines: luftfartyg Tupolev TU-154B med registreringsnummer RA-85508 (luftfartyg RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 och RA-85432 är för närvarande inte i trafik av finansiella skäl).

k)

UTAir: luftfartyg Tupolev TU-154M med registreringsnummer RA-85733, RA-85755, RA-85806 och RA-85820; alla (24) TU-134, RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 och RA-65977, luftfartygen RA-65143 och RA-65916 flyger i dag för ett annat ryskt lufttrafikföretag, alla (1) TU-134B, RA-65726; alla (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (flyger för närvarande inte av finansiella skäl), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 och RA-88280, luftfartygen RA-87292 och RA-88244 av samma typ har tagits ur drift, alla helikoptrar av typen Mil-26, (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mil-10, (registrering okänd); alla helikoptrar av typen Mil-8 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen AS-355 (registrering okänd); alla helikoptrar av typen BO-105 (registrering okänd); luftfartygen av typen AN-24B RA-46388 och RA-87348 är inte i trafik av finansiella skäl; luftfartygen RA-46267 och RA-47289 och av typen AN-24RV RA-46509, RA-46519 och RA-47800 flyger i dag för ett annat ryskt lufttrafikföretag.

l)

Rossija (STC Russia): luftfartyg Tupolev TU-134 med registreringsnummer RA-65979, luftfartygen RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 och RA-65555 flyger i dag för ett annat ryskt lufttrafikföretag; luftfartyg Ilyushin IL-18 med registreringsnummer RA-75454 flyger i dag för ett annat ryskt lufttrafikföretag; luftfartyg Yakovlev Yak-40 med registreringsnummer RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 och RA-88200 flyger i dag för ett annat ryskt lufttrafikföretag.

m)

Russair: luftfartyg Tupolev TU-134A med registreringsnummer RA 65124, RA-65908, RA-65087, RA-65790, RA-65576, RA-65102, RA-65550 och RA-65691.

n)

Kosmos: luftfartyg Tupolev TU-134-A3 med registreringsnummer RA-65805,RA-65010, RA-65097, RA-65557, RA-65566, TU-134-B med registreringsnummer RA-65574.

o)

The 224th-Flight Unit State Airlines: luftfartyg Ilyushin IL-76MD med registreringsnummer RA-76638 och RA-78750.

p)

Daghestan Airlines: luftfartyg Tupolev TU-134B med registreringsnummer RA-65569.

q)

Kogalymavia: luftfartyg Tupolev TU-134A3 med registreringsnummer RA-65943, RA-65045, RA-65943, RA65944 och RA-65944; Tupolev TU-154B2 med registreringsnummer RA-85522.

(87)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterar den information som de behöriga myndigheterna i Ryssland har lämnat och kommer att följa upp att de säkerhetsbrister som konstaterats åtgärdas på ett hållbart sätt genom fortsatta tekniska samråd med behöriga myndigheter i Ryssland.

(88)

Samtidigt kommer medlemsstaterna även fortsättningsvis att kontrollera att ryska lufttrafikföretag faktiskt efterlever nödvändiga säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på dessa lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008. Kommissionen kommer också att nära följa de åtgärder som vidtas.

(89)

Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) begärde att få framföra sin synpunkter till flygsäkerhetskommittén, vilket skedde den 9 november 2010 och lämnade i förväg skriftlig information. Det meddelade vidare att efter deras satsning på att förnya sin luftfartygsflotta används inte längre luftfartyg av typen DC-9 51. Lufttrafikföretaget meddelade också att det hade omcertifierades i januari 2011 av den ukrainska civila luftfartsmyndigheten (UKR SAA) och att det då fick ett drifttillstånd som är giltigt i två år.

(90)

UMAir tillhandahöll också dokumentation avsedd att visa att alla avhjälpande åtgärder som härrör från EU:s besök i maj och oktober 2009 hade avslutats. Vidare tillhandahöll företaget information avseende kontrollen av hur genomförandet av de avhjälpande åtgärder som vidtagits för att ta itu med de brister som konstaterats i samband med UKR SAA:s tillsyn fortskrider. Det har också lämnat en undersökningsrapport avseende en allvarlig incident som skedde i Beirut den 21 september 2010. Enligt denna rapport berodde den nödlandning som ett luftfartyg av typen DC-9-51 med registreringsnummer UR-CBY gjorde kort efter start på att motorerna stängts av till följd av fågelkollision. Av rapporten framkom också att det i UMAirs driftsmanual inte fanns några instruktioner för hur man ska agera med en kritisk motor ur funktion.

(91)

Med anledning av att rapporten från den rampinspektion som utfördes i EU (11) den 28 februari 2011 på luftfartyget UR-CHN som flygs av lufttrafikföretaget visade på allvarliga brister, begärde kommissionen ytterligare information från lufttrafikföretaget. Till följd av denna begäran överlämnade lufttrafikföretaget dokumentation om driftsspecifikationer och luftvärdighetscertifikat för luftfartyget MD83 med registreringsnummer UR-CHN, som visade att det är utrustat med den obligatoriska utrustning som Icao föreskriver.

(92)

Lufttrafikföretaget inbjöds till ett tekniskt möte den 25 mars 2011 för att klargöra kvarstående frågor. Under och efter mötet tillhandahöll de uppgifter om resultatet från interna granskningar, inspektioner och rampinspektioner och de motsvarande avhjälpande åtgärder som vidtagits och angav att dess nuvarande driftsmanual innehöll alla de normala och onormala förfaranden samt nödförfaranden som krävs och föreskriver regelbundet återkommande utbildning i simulatorer.

(93)

UKR SAA begärde att få yttra sig inför flygsäkerhetskommittén och detta skedde den 6 april 2011 då det beskrev hur inspektioner och kontroller genomförs och hur rapporteringen av hur de lufttrafikföretag som står under deras säkerhetstillsyn, inbegripet UMAir, genomför avhjälpande åtgärder. UKR SAA bekräftade att UMAir hade åtgärdat alla brister som konstaterats vid EU:s besök i maj och oktober 2009. UKR SAA anförde också att det fortsatte att fullgöra sina förpliktelser som registerstat och operatörens hemmastat vad gäller UMAirs flygningar med luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease).

(94)

Flygsäkerhetskommittén välkomnade de förbättringar som UMAir uppnått genom genomförandet av internationella säkerhetsnormer och genom att det slutat att använda luftfartyg av typen DC-9-51, liksom de utlåtanden som UKR SAA gjort, och ansåg att detta lufttrafikföretags verksamhet inte längre behöver vara föremål för några begränsningar. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) bör strykas ur bilaga B.

(95)

Medlemsstaterna kommer fortsättningsvis att kontrollera att UMAir uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(96)

Trots kommissionens uppmaning har det hittills inte inkommit några uppgifter som styrker att bristerna fullt ut åtgärdats av övriga lufttrafikföretag som är uppförda på den gemenskapsförteckning som uppdaterades den 22 november 2010 och av de myndigheter som ansvarar för tillsynen av dessa lufttrafikföretag. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag även i fortsättningen ska beläggas med verksamhetsförbud (bilaga A) eller driftsrestriktioner (bilaga B).

(97)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  Skäl 13, förordning (EU) nr 1071/2010, EUT L 306, 23.11.2010, s. 45.

(5)  Förordning (EU) nr 590/2010 av den 5 juli 2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 12.

(6)  Följande Safa-inspektioner: AESA-E-2010-255; AESA-E-2010-328; BCAA-2010-134; CAA-NL-2010-20 DGAC/F-2010-1024; DGAC/F-2010-1708; MOTLUX-2010-19.

(7)  Följande luftfartyg avregistrerades under perioden 13 augusti 2010–23 mars 2011: två AN-12 med registreringsnummer 4L-GLU och 4L-FFD och fyra IL-76 med registreringsnummer 4L-FFG, 4L-GLP, 4L-GLX, 4L-FFE som flögs av Sky Way; två IL-76 med registreringsnummer 4L-GLR och 4L-GLK och två AN-12 med registreringsnummer 4L-GLT och 4L-GLN som flögs av Sakaviaservice; tre IL-76 med registreringsnummer 4L-GLM, 4L-MGC och 4L-MGM som flögs av Sun Way; ett IL-76 med registreringsnummer 4L-AWA som flögs av Air West; tre AN-12 med registreringsnummer 4L-IRA, 4L-HUS och 4L-VAL som flögs av Air Victor Georgia; ett AN-12 med registreringsnummer 4L-PAS som flögs av Transaviaservice; ett AS-350B3 med registreringsnummer 4L-GGG som flögs av Aviaservice; ett AN-28 med registreringsnummer 4L-28001 som flögs av Georgian Aviation University; ett YAK-40 med registreringsnummer 4L-AAK som flögs av Tam Air; ett B-737 med registreringsnummer 4L-TGM som flögs av Georgia Airways; ett AN-26 med registreringsnummer 4L-JAV som flögs av Jav Avia; ett AN-12 med registreringsnummer 4L-BKN som flögs av Fly Adjara; två AN-26 med registreringsnummer 4L-GST och 4L-GSS som flögs av Carre Aviation Georgia; ett B-747 med registreringsnummer 4L-KMK som flögs av Eurex Airways; ett SAAB 340 med registreringsnummer 4L-EUI som flögs av Georgian International Airlines och ett MI-8T med registreringsnummer 4L-BGA som flögs av Tisheti.

(8)  EUT L 109, 19.4.2008, s. 7.

(9)  EUT L 170, 6.7.2010, s. 9.

(10)  Icaos påpekande OPS/01.

(11)  SCAA-2011-30.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icao-flygbolags-kod

Operatörens administrerande stat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

Silverback Cargo Freighters

Okänt

VRB

Republiken Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänt

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som uppförts i bilaga B, inklusive

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

Air Gicango

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

Diexim

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ej tillämpligt

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/048/09

ABB

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Safe AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EGAMS

Okänt

EGM

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

General work aviacion

002/ANAC

n/a

Ekvatorialguinea

GETRA - Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ekvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

UTAGE – Union de TransportE Aereo de Guinea Ecuatorial

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, inklusive

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive

Republiken Kazakstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republiken Kazakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL Airlines

AK-0345-08

CID

Republiken Kazakstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR / avia-zhaynar

AK-0435-10

SAP

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republiken Kazakstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republiken Kazakstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republiken Kazakstan

Euro-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiken Kazakstan

Euro-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republiken Kazakstan

MEGA Airlines

AK-0424-10

MGK

Republiken Kazakstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republiken Kazakstan

Prime aviation

AK-0393-09

PKZ

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republiken Kazakstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republiken Kazakstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republiken Kazakstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republiken Kazakstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

ASIAN AIR

36

AZZ

Republiken Kirgizistan

Avia Traffic Company

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek)

08

BSC

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

Click Airways

11

CGK

Republiken Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Republiken Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Europeiska miljöbyrån

Republiken Kirgizistan

ITEK Air

04

IKA

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

Kirgizistan

03

LYN

Republiken Kirgizistan

KIRGIZISTAN AIRLINE

Okänt

KGA

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

Sky Way air

21

SAB

Republiken Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Mauretaniens tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska Republiken Mauretanien

MAURITANIA AIRWAYS

MTW

Islamiska Republiken Mauretanien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, däribland

Republiken Moçambique

Mozambique Airlines – linhas aereas de moçambique

MOZ-01/2010

LAM

Republiken Moçambique

Mozambique Express/MEX

02-2010

MXE

Republiken Moçambique

Trans Airways/KAYA AIRLINES

03-2010

Okänd

Republiken Moçambique

Helicopteros Capital

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

CFA Moçambique

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

Unique Air Charter

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

Aerovisao de Mozambique

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

Safari Air

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

ETA Air Charter LDA

04-2010

Okänd

Republiken Moçambique

Emilio Air Charter lda

05-2010

Okänd

Republiken Moçambique

CFM-TTA sA

07-2010

Okänd

Republiken Moçambique

Aero-Servicos sarl

08-2010

Okänd

Republiken Moçambique

VR Cropsprayers lda

06-2010

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Filippinerna

Aerowurks Aerial SprAying Services

2010030

Okänd

Republiken Filippinerna

Air Philippines Corporation

2009006

GAP

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

Airtrack Agricultural Corporation

2010027

Okänd

Republiken Filippinerna

Asia Aircraft Overseas Philippines Inc.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

Aviation Technology Innovators, Inc.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR’S FLY’N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA aviation corp.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

Beacon

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE transport management inc.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

Canadian helicopters philippines inc.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

Cebu Pacific Air

2009002

CEB

Republiken Filippinerna

Chemtrad Aviation Corporation

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM aero

4AN2000001

Okänd

Republiken Filippinerna

Corporate Air

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

Cyclone airways

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

Far East Aviation Services

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. Cruz and Company, Inc.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

Huma Corporation

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

Inaec Aviation Corp.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

Island Aviation

2009009

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER-{}-

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

Lion Air, Incorporated

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

Macro asia air taxi services

2010029

Okänd

Republiken Filippinerna

Mindanao Rainbow Agricultural Development Services

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

Omni aviation corp.

2010033

Okänd

Republiken Filippinerna

Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc.

4AS9800006

PEC

Republiken Filippinerna

Pacific Airways Corporation

4AN9700007

Okänd

Republiken Filippinerna

Pacific Alliance Corporation

4AN2006001

Okänd

Republiken Filippinerna

Philippine Airlines

2009001

PAL

Republiken Filippinerna

Philippine Agricultural aviation corp.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

Royal air charter services Inc.

2010024

Okänd

Republiken Filippinerna

Royal Star Aviation, Inc.

2010021

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Okänd

Republiken Filippinerna

Southstar aviation company, inc.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

Spirit of Manila Airlines Corporation

2009008

MNP

Republiken Filippinerna

Subic international air charter

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

Subic seaplane, inc.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

Topflite airways, inc.

4AN9900012

Okänd

Republiken Filippinerna

Transglobal Airways Corporation

2009007

TCU

Republiken Filippinerna

World aviation, corp.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WcC Aviation Company

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOkota aviation, inc.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZenitH Air, Inc.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

Zest Airways Incorporated

2009003

RIT

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, däribland

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Sudan

Sudan Airways

Okänt

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

MJA

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Okänd

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Okänd

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

Icao-flygbolagskod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom: P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan förutom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen B-767; 4 luftfartyg av typen B-757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 5 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom: 9G-TOP och 9G-RAC

Republiken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Boeing B-737-300, 2 luftfartyg av typen ATR 72-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-320 och 3 luftfartyg av typen DHC 6-300

Hela flottan förutom: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiken Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200

Hela flottan förutom: TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom:

14 luftfartyg av typen A-300, 8 luftfartyg av typen A-310, 1 luftfartyg av typen B-737

Hela flottan förutom:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom: TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon; Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom: 3 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(3)  Air Astana får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(4)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(5)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 15.