Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

22.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1197/2011

av den 21 november 2011

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4 (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om resultaten av ICAO:s analyser av granskningsrapporter inom ramen för det omfattande USOAP-programmet samt projekt för tekniskt stöd som genomförts i länder som påverkats av förordning (EG) nr 2111/2005. Kommittén har informerats om förfrågningar om mer tekniskt stöd och samarbete i syfte att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet för att åtgärda brister som resulterar i att tillämpliga internationella normer inte följs.

(6)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

(8)

Till följd av Easas analys av information från Safa-rampinspektioner som utförts på luftfartyg från vissa EU-lufttrafikföretag, från standardiseringsinspektioner som Easa utfört samt från områdesspecifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter har en del medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har informerats om dessa åtgärder. Cypern beslutade att den 5 augusti 2011 återkalla drifttillståndet för lufttrafikföretaget Eurocypria Airlines. Italien meddelade att de operativa licenserna för lufttrafikföretagen Livingston och ItaliAirlines skulle fortsätta att vara indragna. Frankrike beslutade att återkalla drifttillståndet för Blue Line den 6 oktober 2010. Grekland beslutade att återkalla drifttillståndet för First Airways den 21 oktober 2010, för Athens Airways den 20 juli 2011, för Air Go Airlines den2 september 2011, för Argo Airways den 9 september 2011, och att begränsa giltigheten för tillståndet för lufttrafikföretaget Hellenic Imperial Airways till fem månader till den 2 februari 2012 som ett resultat av den pågående skärpta bevakningen av dess luftverksamhet och underhåll. Förenade kungariket bekräftade att den skärpta övervakningen av lufttrafikföretagen Jet2.com, Oasis och Titan Airways inte hade avslöjat några ytterligare säkerhetsbrister. Nederländerna beslutade att dra in drifttillståndet för Solid-air den 28 september och för Amsterdam Airlines den 4 november 2011. Tyskland beslutade att återkalla drifttillståndet för ACH Hamburg GmbH den 29 juni 2011. I väntan på den förmodade personalförstärkningen av LBA under 2012, fortsätter LBA att inrikta sin tillsyn på de lufttrafikföretag där riskerna bedöms som högst. Portugal meddelade att drifttillståndet för lufttrafikföretaget Luzair löpte ut den 19 september 2011 och att det för närvarande sker prövning av nytt tillstånd. Vidare meddelade man att den skärpta övervakningen av White Airways inte har avslöjat några säkerhetsbrister och att tillsynen av företaget nu sker på normalt sätt. Slutligen beslutade Sverige den 16 september 2011 att dra in drifttillståndet för lufttrafikföretaget Flyg Centrum AB och att lufttrafikföretagen Nova Air och AirSweden Aviation AB har lämnat in planer med avhjälpande åtgärder som för närvarande granskas av behöriga svenska myndigheter. Under tiden står dessa företag under skärpt bevakning.

(9)

Efter antagandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2011 av den 19 april 2011 (4) visar två analyser av Easa av uppgifter från Safa-inspektioner att flera lufttrafikföretag som godkänts i Spanien fortfarande uppvisar flera än en allvarlig brist per inspektion. Detta ledde till att kommissionen fortsatte med det formella samråd med de spanska behöriga myndigheterna (Aesa) som inleddes den 14 mars 2011.

(10)

Vid ett möte den 19 oktober 2011 informerade Aesa kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att ta itu med de spanska lufttrafikföretagens säkerhetsbrister på ett hållbart sätt. Framförallt informerade Aesa kommissionen om att lufttrafikföretaget Flightline efter att ha vidtagit avhjälpande åtgärder hade fått sitt drifttillstånd förnyat, men att tillståndet inte omfattar luftfartyg av typen Metro III. I fråga om lufttrafikföretaget Zorex S.A hade Aesa inlett åtgärder för att dra in tillståndet och tillfälliga åtgärder för att stoppa dess verksamhet i maj 2011. Åtgärderna avbröts efter det att företaget hade vidtagit avhjälpande åtgärder. Efter nya belägg för att företaget inte tar itu med säkerhetsbristerna i tillräcklig omfattning inleddes nya åtgärder för att dra in tillståndet den 7 oktober 2011. Asea hade redan upptäckt frågetecken kring lufttrafikföretaget Alba Stars säkerhetsresultat och hade skärpt tillsynen. Med sina egna kontroller och inspektioner som underlag anser Asea att övriga spanska lufttrafikföretag som uppvisade dåliga resultat från Safa-inspektioner inte utgjorde någon omedelbar säkerhetsrisk, men att tillsynen av dem skulle fortsätta att vara skärpt.

(11)

Aesa meddelade att drifttillstånden för Baleares Link Express och Eurocontinental återkallades den 27 juni 2011.

(12)

Under mötet med flygsäkerhetskommittén uppdaterade Aesa kommittén om vilka åtgärder som vidtagits. De informerade om att drifttillståndet för Zorex S.A. hade dragits in den 7 november 2011, att man genomfört särskilda inspektioner av lufttrafikföretaget Alba Star den 24 oktober 2011 utan att allvarligare avvikelser hade upptäckts och de två senaste Safa-inspektionerna inte hade avslöjat några brister. Dessutom hade inspektioner skett av lufttrafikföretaget IMD Airways S.L. den 20 och 24 oktober samt den 3 och 4 november 2011 utan allvarligare brister.

(13)

Mot bakgrund av de åtgärder som Aesa vidtagit för att ta itu med de upptäckta säkerhetsbristerna hos spanska lufttrafikföretag, anses det att myndigheterna kontrollerar dessa företags verksamhet tillräckligt för att undvika allvarliga säkerhetsrisker och därför behövs inga ytterligare åtgärder. Under tiden kommer kommissionen tillsammans med Easa att fortsätta att övervaka säkerhetsresultatet för spanska lufttrafikföretag.

(14)

ICAO genomförde en omfattande säkerhetskontroll av Albanien inom ramen för sitt allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP) i december 2009. Kontrollen avslöjade ett stort antal betydande brister när det gäller Albaniens behöriga myndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten. Vid tidpunkten för offentliggörandet av ICAO:s slutrapport från denna granskning, ansåg ICAO att mer än 59 % av ICAO-normerna inte hade genomförts. Inom vissa kritiska områden, exempelvis åtgärdande av säkerhetsbrister, var över 80 % av ICAO-normerna inte genomförda. De behöriga albanska myndigheterna har inte heller lyckats lägga fram tillräckliga planer med avhjälpande åtgärder, vilket visas av att ICAO ansåg att mer än 90 % av de avhjälpande åtgärder som myndigheterna lämnade in till ICAO i augusti 2010 inom områdena lagstiftning, organisation, tillstånd, drift, luftvärdighet och undersökningar av olyckor och incidenter var oacceptabla. Myndigheterna har inte heller rapporterat om genomförandet av dessa planer.

(15)

I januari 2010 genomförde Easa en omfattande standardiseringsinspektion i Albanien. Den slutgiltiga inspektionsrapporten avslöjade allvarliga brister inom alla områden, som krävde omedelbara åtgärder. Enligt Easa har dock de behöriga albanska myndigheterna (ACAA) lagt fram en omfattande åtgärdsplan som ansågs godtagbar och som man kom överens om den 29 april 2010 samt en serie avhjälpande åtgärder som stegvis ska genomföras till slutet av 2011 samtidigt som omedelbara åtgärder ska vidtas för att ta itu med säkerhetsbristerna. Som ett resultat av flygsäkerhetskommitténs utfrågningar av ACAA i mars (5) och juni 2010 (6) uppmanades de albanska behöriga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att i rätt tid genomföra de åtgärdsplaner som överenskommits med Easa och prioritera att lösa de brister som leder till försämrad säkerhet om de inte åtgärdas så snart som möjligt. Man betonade i synnerhet att det var ytterst viktigt att skynda på arbetet med att utöka myndighetens kapacitet och säkra att det görs säkerhetstillsyn av alla lufttrafikföretag som är certifierade i Albanien i enlighet med tillämplig säkerhetslagstiftning och att verkställighetsåtgärder vidtas vid behov.

(16)

Easa fortsatte de aktiva samråden med Albaniens behöriga myndigheter för att följa upp planerna med de avhjälpande åtgärder som dessa myndigheter presenterat för att åtgärda de betydande brister som Easa konstaterat under den omfattande standardiseringsinspektionen i Albanien i januari 2010. Easa genomförde därför i juli 2011 uppföljningskontroller inom områdena luftvärdighet och luftfart. Slutrapporten från dessa kontroller, som skickades till ACAA dels den 10 augusti, dels den 2 september 2011, visade att planen med avhjälpande åtgärder inte hade genomförts i tid och att det fanns nya brister. I fråga om luftvärdighet fastslår Easa att tre brister från inspektionen i januari 2010 inte åtgärdats av Albaniens behöriga myndigheter och att tre andra brister inte heller hade åtgärdats trots att de albanska myndigheterna hävdat motsatsen (7). Enligt Easa påverkade fyra av dessa brister säkerheten. Följaktligen har ACAA inte kunnat utöva sitt tillsynsansvar för flygvärdigheten, eftersom ACAA inte har anlitat kvalificerad personal för den uppgiften och eftersom tidigare kontrakt med extern personal, som skulle kompensera för den bristen, gick ut i januari 2011. Det har alltså saknats tillsyn över lagstiftningen om luftvärdighet i Albanien och över innehavarna av drifttillstånd vid tidpunkten för inspektionen. I fråga om lufttrafik fastslår Easa att fyra brister från inspektionen i januari 2010 inte åtgärdats av Albaniens behöriga myndigheter och att två andra brister inte heller hade åtgärdats trots att de albanska myndigheterna hävdat motsatsen (8). Enligt Easa påverkade fem av dessa brister säkerheten. Följaktligen har Albaniens behöriga myndigheter inte kunnat utöva luftfartstillsyn, eftersom ACAA inte har anlitat kvalificerad personal för den uppgiften och eftersom tidigare kontrakt med extern personal, som skulle kompensera för den bristen, har rivits upp. Tillämpningen av lagstiftningen om luftvärdighet i Albanien och översynen av innehavarna av drifttillstånd är alltså vacklande och många säkerhetskritiska element övervakas inte.

(17)

Vidare har de behöriga myndigheterna i Italien, som sedan september 2010 driver ett omfattande samarbetsprojekt med de behöriga myndigheterna i Albanien, meddelat att de albanska myndigheterna, på grund av brist på kompetent personal, hittills inte utnyttjat den hjälp som erbjuds för att bygga upp teknisk och administrativ kapacitet.

(18)

Mot bakgrund av ovanstående fortsatte kommissionen med aktiva samråd med ACAA och krävde att skriftlig information om säkerhetstillsynen av de lufttrafikföretag som är godkända i Albanien skulle lämnas in senast den 11 oktober 2011. Ytterligare samråd hölls den 21 oktober 2011 med franska och italienska behöriga myndigheter och med stöd från Easa. ACAA bjöds in till flygsäkerhetskommittén och hördes den 9 november 2011. ACAA kunde varken lämna information om vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda de brister som ICAO rapporterat, eller bevis för att de brister som Easa hade upptäckt vid sina standardiseringsinspektioner hade åtgärdats i rätt tid eller var föremål för avhjälpande åtgärder som Easa ansåg tillräckliga. Easa bekräftade att bara ett fåtal åtgärder bedömdes som acceptabla och bara på driftsområdet. De albanska behöriga myndigheterna bekräftade att landet saknar behöriga inspektörer och att de i fråga om tillsynsansvar förlitar sig på enbart tre deltidsanställda externa konsulter som har korttidskontrakt till december 2011. ACAA kunde inte heller visa tillsynens kontinuitet eller att det inte fanns intressekonflikter mellan kontraktsanställda. Inte heller kunde ACAA informera om hur omfattande tillsynen av luftvärdigheten varit och erkände att säkerhetstillsynen legat nere flera månader under 2010 och 2011 beroende på kontraktsproblem med dessa experter.

(19)

De behöriga myndigheterna i Albanien uppgav dock att den grundlag som fastställde ACAA ändrades den 10 november 2011 för ökad finansiellt oberoende och för att personalen skulle få bättre anställningsvillkor och för att en internationell anbudsinfordran för tekniskt bistånd under fem år ska anordnas med målet att kontrakt ska undertecknas i början av 2012. Myndigheterna erkände att användningen av externa kontraktsanställda inte ersätter behovet av att rekrytera heltidsanställda kvalificerade inspektörer till myndigheten så att den kan sköta säkerhetstillsynen och sade sig vara beredd att rekrytera sådan personal så snart som möjligt.

(20)

Lufttrafikföretaget Albanian Airlines, som är godkänt i Albanien, bjöds in till flygsäkerhetskommittén och hördes den 9 november 2011 i närvaro av ACAA. Även om drifttillståndet utvidgades den 17 juni 2011 genom tillägget av ett tredje luftfartyg av typen BAE-146 med registrering ZA-MAN, presenterades inga belägg för att de albanska behöriga myndigheterna hade utfört någon förhandskontroll innan de utfärdade luftvärdighetsgodkännandet och innan luftfartyget lades till drifttillståndet. Dessutom, även om drifttillståndet förnyades den 27 juli 2011 av de albanska behöriga myndigheterna, presenterades inga belägg för att myndigheterna hade utfört någon förhandskontroll av luftvärdigheten innan tillståndet förnyades. Även i fråga om driften var förhandskontrollerna begränsade. Trots att Albanian Airlines hade inrättat ett fungerande kvalitetsförvaltningssystem, presenterades inga belägg för att de brister som ACAA och Easa upptäckte under 2011 hade åtgärdats i rätt tid. Det gällde framförallt bristeri fråga om driftshandböcker och utbildning av flygbesättningen. ACAA informerade och lämnade den 10 november skriftliga belägg för det omedelbara återkallandet av drifttillståndet för lufttrafikföretaget Albanian Airlines. Flygsäkerhetskommittén noterade detta beslut från de albanska behöriga myndigheterna.

(21)

Lufttrafikföretaget Belle Air, som är godkänt i Albanien, bjöds in till flygsäkerhetskommittén och hördes den 9 november 2011 i närvaro av ACAA. Belle Air angav att av fem luftfartyg i drift är bara ett luftfartyg av typen Boeing DC-9-82 registrerat i Albanien. De övriga luftfartygen av typen Airbus A318/319/320/321 och ATR72 är registrerade i Frankrike med registrering F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE, F-ORAG. Belle Air kunde visa att luftfartygen registrerade i Frankrike förvaltas av en organisation för luftvärdighetsförvaltning på kontraktsbasis. Organisationen är godkänd av behöriga franska myndigheter som bekräftade luftvärdigheten och att flygbesättningen var godkänd inom ramen för deras säkerhetstillsyn. Belle Air visade också att företaget hade fastställt interna verksamhetskontroller, framförallt genom system för säkerhets- och kvalitetsförvaltning. ACAA informerade och lämnade den 10 november 2011 skriftliga belägg för det omedelbara återkallandet av drifttillståndet för luftfartyget med registrering ZA-ARD som Belle Air hade bedrivit verksamhet med fram till den dagen, och att luftfartyget hade fått omedelbart flygförbud till dess luftfartyget är godkänt. Flygsäkerhetskommittén noterade detta beslut från de albanska behöriga myndigheterna.

(22)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén är medvetna om de ansträngningar som görs för att reformera det civila luftfartssystemet i Albanien, framförallt inrättandet av ett nytt rättsligt ramverk i linje med internationella och europeiska säkerhetsnormer, de åtgärder som vidtagits för att ta itu med dels de säkerhetsbrister som ICAO, Easa rapporterat, dels de brister som uppmärksammats vid samråden, de åtgärder som ACAA vidtagit samt åtagandet att utan dröjsmål fast anställa kvalificerade inspektörer.

(23)

ACAA begärde även formellt stöd från den behöriga myndigheten i Italien, som skulle ske inom ramen för ett samarbetsavtal mellan dessa myndigheter, för att förstärka ACAA:s administrativa och tekniska kapacitet i fråga om säkerhetstillsyn, framförallt när det gäller luftverksamhet. De italienska behöriga myndigheterna informerade flygsäkerhetskommittén om att de var villiga att omedelbart inleda samarbetet så att ACAA på ett effektiv sätt skulle kunna utöva tillsyn över lufttrafikföretag som ingår i deras ansvarsområde tills ACAA förfogar över den kvalificerade personal som är nödvändig för att de ska kunna sköta uppgiften utan hjälp.

(24)

Mot bakgrund av ovanstående anses, på basis av de gemensamma kriterierna, inga ytterligare åtgärder vara nödvändiga. Medlemsstaterna kommer dock att kontrollera att relevanta säkerhetsnormer verkligen efterlevs genom att prioritera rampinspektioner av luftfartyg från lufttrafikföretag godkända i Albanien enligt förordning nr 351/2008.

(25)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén uppmanar Albanien att göra betydande framsteg i fråga om att bygga upp ACAA:s tekniska och administrativa kapacitet och uppmanar ACAA att samarbeta fullt ut och öppet med ICAO och Easa för att uppnå snabba och betydande framsteg av genomförandet av tillräckliga handlingsplaner med avhjälpande åtgärder för att ta itu med de konstaterade bristerna. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén kommer att i sinom tid göra en ny bedömning av situationen.

(26)

I enlighet med förordning (EG) nr 273/2010 (9) tillåts TAAG Angolan Airlines, godkänt i Angola, bedriva verksamhet i EU enbart med fyra luftfartyg av typen 737-700 med registrering D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH och D2-TBJ och med tre luftfartyg av typen Boeing 777-200 med registrering D2-TED, D2-TEE och D2-TEF. TAAG meddelade att förnyelsen av dess flotta innebar att luftfartyg av typen Boeing B747 helt och hållet fasades ut och i juni/juli 2011 ersattes av två luftfartyg av typen Boeing 777-300 med registrering D2-TEG och D2-THE. TAAG begärde att även dessa luftfartyg skulle få flyga i EU.

(27)

TAAG Angolan Airlines inkom med skriftliga redogörelser och hördes av flygsäkerhetskommittén den 9 november 2011. TAAG visade sin förmåga att sköta driften av luftfartyg av typen Boeing B777-200 och 777-300 på ett säkert och tryggt sätt och i rätt tid.

(28)

Angolas behöriga myndigheter (Inavic) bekräftade för flygsäkerhetskommittén, och presenterade även belägg, att utvidgningen av TAAG:s flotta till att även omfatta luftfartyg av typen B777-300 hade godkänts. Vidare meddelade Inavic att tillsyn av lufttrafikföretaget sker regelbundet och att inga säkerhetsbrister upptäckts vid kontrollerna. De pågående undersökningarna av de behöriga myndigheterna av incidenten som skedde i december 2010 över Lissabon och Lunad har inte avslöjat några brister i TAAG:s drift eller underhåll eller lett till några särskilda rekommendationer riktade till företaget.

(29)

De behöriga myndigheterna i Portugal rapporterade att inga säkerhetsbrister hade hittats vid rampinspektioner i Portugal av luftfartyg som drivs av TAAG.

(30)

På grundval av de gemensamma kriterierna konstateras att TAAG även fortsättningsvis bör få bedriva trafik till EU med ytterligare två luftfartyg av typen Boeing B777-300ER med registrering D2-TEG och D2-TEH som följaktligen bör läggas till i bilaga B. Lufttrafikföretagets flygverksamhet till Europeiska unionen bör dock fortsatt bli föremål för lämpliga kontroller för att säkerställa att gällande säkerhetsnormer följs genom prioritering av regelbundna rampinspektioner av dess luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(31)

Till följd av Easas analys av resultaten av Safas rampinspektioner (10) som utförts på luftfartyg som lufttrafikföretaget Al Wafeer Air, godkänt i Saudi-Arabien, använder för flygningar till EU, som avslöjade upprepad allvarlig bristande överensstämmelse med internationella säkerhetsnormer, inledde kommissionen formella samråd med Saudi-Arabiens behöriga myndigheter den 5 augusti 2011. Myndigheterna meddelade den 14 september att drifttillståndet för Al Wafeer Air hade dragits in och lovade att driften skulle återupptas först när det fanns garantier för att de brister som upptäckts via Safa-programmet hade åtgärdats. Kommissionen kommer att fortsätta sina samråd med de behöriga myndigheterna i Saudi-Arabien för att följa upp fallet.

(32)

Den 8 september 2011 inledde kommissionen samråd med de behöriga myndigheterna i Pakistan för att åtgärda de brister inom området luftvärdighet som gjorts vid flera rampinspektioner (11) av luftfartyg som sedan september 2010 används av Pakistan International Airways PIA för flygningar till EU. Dessa samråd inleddes som ett resultat av en analys av dessa Safa-inspektioner som utförts av Easa, framförallt en Safa-inspektion som utfördes av de franska behöriga myndigheterna (12) av ett luftfartyg av typen Airbus A310 med registrering AP-BGO som ledde till att luftfartyget bogserades tomt till Pakistan för att få felen åtgärdade.

(33)

I sitt svar av den 17 september 2011 lämnar Pakistans behöriga myndigheter (PCAA) information om vilka åtgärder de vidtagit för att komma tillrätta med de konstaterade bristerna. Svaret innehöll detaljer av en plan med avhjälpande åtgärder, som tagits fram av PIA, och som innehöll 15 specifika åtgärder som lufttrafikföretaget planerade att vidta. De flesta av dem skulle ha genomförts före den 30 oktober 2011.

(34)

Den 31 oktober 2011 uppdaterade PCAA kommissionen om hur långt PIA kommit i fråga om att genomföra planen med avhjälpande åtgärder och om åtgärder som vidtagits av PCAA. Av de 15 åtgärder som ingår i PIA CAP hade åtta genomförts och resterande sju skulle vara klara senast den 15 december 2011. PCAA hade infört ett program med tretton punkter som omfattar säkerhetskulturen hos PIA, luftvärdigheten hos deras luftfartyg samt åtgärder för att uppnå systematiska förbättringar hos företaget.

(35)

Medlemsstaterna uppmuntrar kommissionen att fortsätta sina samråd med de behöriga pakistanska myndigheterna och med lufttrafikföretaget för att se till att eventuella avhjälpande åtgärder är hållbara på lång sikt. Medlemsstaterna kommer fortsättningsvis att kontrollera att Egypt Air uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008. Men om dessa inspektioner visar att PIA:s åtgärder inte är tillräckliga för att åtgärda säkerhetsbristerna, måste kommissionen handla för att minimera säkerhetsrisker.

(36)

Till följd av två analyser av Easa av uppgifter från Safa-inspektioner av vilka det framgick att flera lufttrafikföretag i Ryssland fortsatte att uppvisa fler än en allvarlig brist per inspektion samt det faktum att vissa av dessa luftfartyg varit inblandade i dödsolyckor under 2011, genomförde kommissionen samråd med ryska behöriga myndigheter (Federal Air Transport Agency – Fata) inom ramen för det toppmöte mellan EU och Ryssland om luftfart som organiserades i Sankt Petersburg den 12 och 13 oktober 2011.

(37)

För att kunna få fram detaljerad information om säkerhetsresultat hos lufttrafikföretag som bedriver verksamhet till unionen och säkerheten hos vissa typer av luftfartyg från ryska lufttrafikföretag som varit inblandade i dödsolyckor i Ryssland under 2010 och 2011 hölls ytterligare samråd med dessa myndigheter den 27 oktober. Vid dessa samråd hördes även två lufttrafikföretag som godkänts av myndigheterna (VIM AVIA (VIM AIRLINES) och TATARSTAN AIRLINES) av kommissionen, Easa, Eurocontrol och en medlemsstat.

(38)

Vid dessa samråd meddelade Fata att vissa typer av luftfartyg, Tupolev TU-134, Tupolev TU-154B2 och TU-154M, som några ryska lufttrafikföretag bedriver verksamhet med hade omfattats av olika åtgärder, till exempel i fråga om deras luftvärdighet, obligatorisk information om luftvärdigheten hos monterad utrustning, samt driftrutiner. Fata informerade även kommissionen om att viss utrustning som är obligatorisk på internationella flygningar (GPWS/TAWS) kommer att bli obligatorisk även för inhemska flygningar inom Ryssland från och med den 1 januari 2012.

(39)

Vid mötet med flygsäkerhetskommittén den 8 november 2011 informerade Fata om följande verkställighetsåtgärder som hade vidtagits för lufttrafikföretag som myndigheten utövar tillsyn över:

(a)

Följande tolv lufttrafikföretag som bedriver kommersiella lufttransporter till unionen har fått sina drifttillstånd indragna:

2nd Aviation Unit Sverdlovsk (ICAO-beteckning UKU), återkallelse den 2 mars 2011, MOSKVA (ICAO-beteckning MOA) återkallelse den 23 mars 2011, AVIAL NB (ICAO-beteckning NVI), återkallelse den 15 juli 2011, AVIAENERGO (ICAO-beteckning ERG), återkallelse den 18 juli 2011, CONTINENT (ICAO-beteckning CNE), återkallelse den 2 augusti 2011 i samband med uttalanden från berörda operatörer.

RUSAIR (ICAO-beteckningr CGI), återkallelse den 13 juli 2011 på grundval av fakta efter olyckan den 20 juni 2011 med luftfartyget av typen TU-134 som lufttrafikföretaget bedrev verksamhet med.

YAK SERVICE (ICAO-beteckning AKY), återkallelse den 23 september 2011 på grundval av fakta efter olyckan den 7 september 2011 med luftfartyget av typen YAK-42 som lufttrafikföretaget bedrev verksamhet med och resultaten av en inspektion av lufttrafikföretaget som Fata utförde den 22 september 2011.

AEROSTARZ (ICAO-beteckning ASE), återkallelse den 28 oktober 2011, AVIANOVA (ICAO-beteckning VNV), återkallelse den 10 oktober 2011, KAVMINVODYAVIA (ICAO-beteckning MVD), återkallelse den 27 september 2011 mot bakgrund av resultaten från inspektioner av dessa lufttrafikföretag av Fata den 20 oktober 2011, den 4 oktober 2011 och den 27 september 2011.

SKY EXPRESS (ICAO-beteckning SXR), återkallelse den 31 oktober 2011 som ett resultat av industriella indikatorer, företagets finansiella tillstånd samt resultaten av en inspektion av lufttrafikföretaget som Fata utförde den 6 oktober 2011.

AERORENT (ICAO-beteckning), återkallelse den 7 november 2011 efter det att godkännandekraven inte hade följt och resultaten av en inspektion av lufttrafikföretaget som Fata utförde den 27 september 2011.

(b)

Följande sex lufttrafikföretag som bedriver kommersiella lufttransporter till unionen har fått sina drifttillstånd ändrade genom tillägg av driftsrestriktioner genom direktiv från Fata den 2 november 2011:

AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA och VIM AVIA (VIM AIRLINES).

(40)

I fråga om resultaten från vissa operatörer – Yakutia and Tatarstan Airlines – vars verksamhet kontinuerligt har övervakats sedan 2007 och som frågades ut av kommissionen och ledamöter i flygsäkerhetskommitten i april 2008, uppmärksammade kommissionen Fata på resultaten från Easas analys av de Safa-rampinspektioner som visar att vissa svagheter i fråga om luftvärdighet och drift inte har rättats till genom de avhjälpande åtgärderna. Fata meddelade att man hade begärt av de behöriga regionala myndigheterna med tillsynsansvar för dessa lufttrafikföretag att de skulle undersöka resultaten från Safa-inspektionerna och se till att lufttrafikföretagen genomförde lämpliga avhjälpande åtgärder för att åtgärda upptäckta brister.

(41)

Bägge lufttrafikföretagen hördes av flygsäkerhetskommittén den 8 november 2011 då de kunde visa att de åtgärdat de brister som upptäckts vid Safa-rampinspektioner. De hävdade även att de hade avbrutit flygverksamheten till unionen som ett resultat av Fatas beslut den 2 november 2011.

(42)

I fråga om lufttrafikföretaget VIM AVIA (VIM AIRLINES) uppmärksammade kommissionen Fata på två frågor som gav anledning till farhågor om företagets efterlevnad av relevanta säkerhetsnormer. Frågorna gällde dels korrespondens från franska behöriga myndigheter till Fata som uppföljning av en inspektion på en fransk flygplats (13) där man upptäckte flera allvarliga säkerhetsbrister som ledde till att luftfartyget fick startförbud och att myndigheterna beslöt att returflygning skulle ske som överföringsflygning. Vidare återkallades den 24 maj 2011 det underhållsgodkännande som Easa utfärdat (EASA 145.0410) efter det att det hade dragits in den 24 september 2010 mot bakgrund av att VIM AVIA (VIM AIRLINES) inte hade åtgärdat bristerna i enlighet med tillämplig lagstiftning (14). De icke åtgärdade brister som ledde till att underhållsgodkännandet återkallades bekräftade de brister i fråga om luftvärdighet som uppmärksammats vid flera Safa-inspektioner vid flygplatser i unionen (15), främst de som rörde oupptäckta brister eller skador samt kända defekter och skador som varken bedömts eller övervakats samt skador eller defekter som låg utanför acceptabla underhållsgränser.

(43)

Vid sin redogörelse inför flygsäkerhetskommittén kunde VIM AVIA (VIM AIRLINES) inte visa att lufttrafikföretaget förfogar över ett fungerande säkerhetsförvaltningssystem som gör att operatören på ett korrekt sätt kan upptäcka, utvärdera, hantera och kontrollera risker så att en säker drift kan garanteras. VIM AVIA (VIM AIRLINES) hävdade att de avbrutit flygverksamheten till unionen som ett resultat av Fatas beslut den 2 november 2011.

(44)

Genom information från Eurocontrol har flygsäkerhetskommittén erfarit att samtliga tre lufttrafikföretag – VIM AVIA (VIM AIRLINES), YAKUTIA och TATARSTAN AIRLINES har bedrivit flygverksamhet till unionen även efter den 2 november 2011. Flygsäkerhetskommittén informerades också om att ett lufttrafikföretag, AERO RENT, vars drifttillstånd återkallats av Fata, genomförde kommersiella flygningar från EU efter dagen för beslutet om återkallande.

(45)

Mot bakgrund av detta begärde kommissionen omedelbara förklaringar från Fata för att få garantier för att de olika verkställighetsåtgärderna, till exempel återkallande av drifttillstånd och införande av driftsrestriktioner i fråga om ryska lufttrafikföretag, verkligen efterlevs.

(46)

Efter att ha granskat den dokumentation som lufttrafikföretaget lämnat in och ha lyssnat på företagets presentation för flygsäkerhetskommittén, tvivlar kommissionen och flygsäkerhetskommittén på att VIM AVIA (VIM AIRLINES) är kapabel att återuppta verksamhet till Europeiska unionen tills de har fått nödvändiga verifierade belägg för att företaget fullt ut har genomfört hållbara avhjälpande åtgärder som svar på brister upptäckta vid Safa-inspektioner och Fatas kontinuerliga övervakning.

(47)

Den 10 november 2011 begärde kommissionen information från Fata för att senast den 14 november få försäkringar om att de berörda luftföretagens verksamhet till unionen begränsades tills de hade visat att de på ett hållbart sätt löst alla brister dels från Safa-inspektioner, dels från Fatas kontinuerliga övervakning. Fata lämnade den 14 november in verifierade belägg för att verksamheten för lufttrafikföretaget VIM AVIA (VIM AIRLNES) till den 12 april 2012 kommer att begränsas och att verksamheten för de övriga fem ryska lufttrafikföretagen är begränsad tills de har visat för Fata att de har åtgärdat alla säkerhetsbrister som upptäcks vid Safa-rampinspektioner. Fata bekräftade även att de vidtog nödvändiga åtgärder för att se till att alla lufttrafikföretag som är föremål för driftsbegräsningar följer Fatas beslut.

(48)

Mot bakgrund av den information Fata lämnat in anses det för närvarande, i enlighet med de gemensamma kriterierna, att det inte behövs ytterligare åtgärder i fråga om VIM AVIA (VIM AIRLINES). I mars 2012 kommer kommissionen i flygsäkerhetskommittén att på nytt granska detta lufttrafikföretags resultat.

(49)

Flygsäkerhetskommittén vill fortsätta att föra en konstruktiv dialog med Fata om alla ärenden som rör säkerhet. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén kommer att noga övervaka resultaten från de lufttrafikföretag vars verksamhet till unionen har begränsats av Fata för att säkerställa att de återupptar sin verksamhet först när de visat att de åtgärdat alla brister som upptäckts vid rampinspektioner i EU. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén kommer genom tekniska samråd med Fata fortsätta att hitta hållbara lösningar på säkerhetsbrister som upptäckts vid Safa-rampinspektioner. Samtidigt kommer medlemsstaterna att kontrollera att ryska lufttrafikföretag uppfyller relevanta säkerhetsnormer genom prioritering av rampinspektioner av luftfartyg som tillhör dessa lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008 och kommissionen kommer att noga övervaka de åtgärder som lufttrafikföretagen vidtar.

(50)

På basis av en analys av resultaten från Safa-inspektioner som sedan 2010 utförts av vissa lufttrafikföretag certifierade i Hashemitiska konungariket Jordanien, inledde kommissionen samråd med de behöriga myndigheterna för civil luftfart i Hashemitiska konungariket Jordanien (Carc) den 1 september 2012. Samrådet syftade till att kommissionen skulle få garantier för att de säkerhetsbrister som påtalades vid dessa Safa-inspektioner hade åtgärdats på ett hållbart sätt och, om så inte var fallet, att lämpliga åtgärder hade vidtagits för att minska de upptäckta säkerhetsriskerna.

(51)

Carcs svar av den 19 september 2011 innehöll inga klara belägg för att de berörda lufttrafikföretagen hade genomfört avhjälpande och förebyggande åtgärder. Bristen på information om analysen av de underliggande orsakerna till säkerhetsbristerna och allt sämre resultat från Safa-inspektionerna som observerats i fråga om flera lufttrafikföretag godkända i Hashemitiska konungariket Jordanien ger upphov till frågan om de behöriga myndigheterna är kapabla att genomföra kontinuerlig tillsyn av de lufttrafikföretag som certifierats av myndigheterna.

(52)

Kommissionen begärde ytterligare information den 6 oktober 2011 och bjöd in Carc till ett möte i Bryssel den 21 oktober 2011 för att klargöra ovanstående frågor. Under detta möte beskrev Carc flera åtgärder som dess myndighet hade inlett i september 2011 för att förbättra tillsynen av lufttrafikföretag som är godkända i Jordanien och se till att resultaten av rampinspektioner som utförts inom ramen för Safa beaktas vid tillsynen av jordanska lufttrafikföretag så att säkerhetsbrister som upptäckts vid dessa inspektioner åtgärdas på ett hållbart sätt. Vid mötet gavs dock inga tillfredsställande upplysningar om lufttrafikföretaget Jordan Aviations säkerhetsresultat.

(53)

När det gäller Jordan Aviation pekar Safa-rapporten på betydande brister i förvaltningen av luftvärdighet och drift av luftfartyg av typen Boeing B-767. Det gäller framförallt en Safa-inspektion av B767 med registrering JY-JAG i Frankrike (16) där man upptäckte allvarliga luftvärdighetsbrister som ledde till att luftfartyget gjorde en tom överflygning för underhåll. Antalet brister vid varje Safa-inspektion, samt att säkerhetsbristerna kvarstår sedan 2010, visar att det finns allvarliga säkerhetsproblem. Detta har lett till att Carc och operatören Jordan Aviation bjöds in för att lämna redogörelser för flygsäkerhetskommittén i november 2011.

(54)

Under utfrågningen genomförd av flygsäkerhetskommittén den 9 november 2011, erkände Carc och Jordan Aviation de fördelar som fanns med samråden med kommissionen, biträdd av Easa och medlemsstaterna. Samråden sporrade bägge organisationerna att fastställa en åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder för att ta itu med de säkerhetsbrister som upptäckts vid Safa-inspektionerna och med de svagheter som framkommit under deras interna kontroller. Kommittén är medveten om de ansträngningar som gjorts för att hitta hållbara lösningar på säkerhetsbristerna och noterade Carcs och Jordan Aviations åtagande att genomföra sina planer.

(55)

Kommittén välkomnar visserligen luftrafikföretagets steg i rätt riktning, men tvivlar samtidigt på Jordan Aviations förmåga att mildra säkerhetsriskerna kopplade till den kommersiella driften av luftfartyget av typen Boeing B-767. Med tanke på det stora antalet upprepade säkerhetsbrister som upptäckts vid rampinspektioner av luftfartyg av typen Boeing B-767 som Jordan Aviation bedriver verksamhet med och företagets bristande förmåga att genomföra en avhjälpande och förebyggande åtgärdsplan, samt avsaknaden av tillräcklig säkerhetstillsyn från Carcs sida, anses det, på basis av de gemensamma kriterierna, att Jordan Aviation böra införas i bilaga B. Vidare bör dess verksamhet begränsas så att inga luftfartyg av typen Boeing B-767 får användas. Lufttrafikföretaget bör tillåtas flyga in i unionen med andra typer av luftfartyg som finns på företagets drifttillstånd enligt bilaga B.

(56)

Medlemsstaterna uppmuntrar kommissionen att fortsätta sina samråd med de behöriga myndigheterna i Hashemitiska konungariket Jordanien för att se till att internationella säkerhetsnormer tillämpas på ett effektivt sätt av dessa myndigheter och att eventuella avhjälpande och förebyggande åtgärder som vidtas av alla berörda lufttrafikföretag är hållbara på lång sikt. Under tiden ska medlemsstaterna fortsätta att genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs, i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008.

(57)

Kommissionen är beredd att stödja insatserna från Carc och Jordan Aviation genom ett kontrollbesök tillsammans med medlemsstaterna och Easa. Vid besöket ska man kontrollera Jordan Aviations säkerhetsresultat samt de framsteg Carc gjort i fråga om tillsynen av lufttrafikföretag som är godkända i Hashemitiska konungariket Jordanien.

(58)

Kommissionen inledde formella samråd med företaget Rollins Air som godkänts av behöriga myndigheter i Honduras efter information från behöriga myndigheter i Frankrike om att de beslutat att inte utfärda trafikrättigheter för Rollins Air i avvaktan på att de säkerhetsbrister som upptäcktes vid en teknisk bedömning av det tekniska frågeformuläret skulle åtgärdas, och ytterligare information från Rollins Air som skulle ligga till grund för att få landningstillstånd (utfärdande av en så kallad Safa-standardrapport).

(59)

Företaget uppmanades att klargöra följande frågor och den 8 november 2011 genomföra redogörelser för flygsäkerhetskommittén: a) bevis för att ett flygdataanalysprogram som uppfyller ICAO-bestämmelserna har införts, b) bevis för att Frankrike inklusive dess utomeuropeiska territorier ingick i de områden som godkänts för drift med luftfartyg av typen L1011-500 med registrering HR-AVN, enligt godkännande av Frankrikes behöriga myndighet, c) bevis för att de piloter som deltog i den avsedda flygningen under den senaste 12-månadersperioden hade klarat kompetenskontrollen och d) att flygbesättningen som lufttrafikföretaget föreslog var äldre än ICAO:s godkända åldersgränser.

(60)

Varken Rollins Air eller den behöriga myndigheten i Honduras (DGAC) närvarade vid flygsäkerhetskommitténs möte. DGAC hade gett fullmakt åt Honduras representation till Konungariket Belgien att underrätta flygsäkerhetskommitténs om myndighetens officiella hållning den 9 november 2011. Enligt hållningen inledde DGAC ett förfarande för att avbryta registreringen av luftfartyg HR-AVN i Honduras nationella register, dessutom tillåts Rollins Air inte längre bedriva verksamhet med det luftfartyget. Rollins Air bedriver dock verksamhet med fler luftfartyg av den typen och ingen information lämnades om ovanstående frågor.

(61)

Kommittén beaktade att Honduras av den amerikanska federala luftfartsmyndigheten FAA är klassificerat i kategori 2 i dess IASA-program, vilket indikerar systematiska brister hos Honduras behöriga myndigheter när det gäller att utöva tillsyn och certifiering i fråga om lufttrafikföretag som ingår i deras ansvarsområde.

(62)

Följaktligen, och på basis av de gemensamma kriterierna, anses det att Rollins Air bör föras in i bilaga A i avvaktan på att man lämnar in belägg för att man åtgärdat bristerna i rapporten från de franska myndigheterna.

(63)

De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo (ANAC) meddelade att man utfärdade ett nytt drifttillstånd för lufttrafikföretaget Equatorial Congo Airlines S.A. den 23 september 2011, dock utan att visa att godkännandet och tillsynen av detta lufttrafikföretag fullt ut överensstämmer med gällande internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att Equatorial Congo Airlines S.A. bör införas i bilaga A.

(64)

Det finns verifierade belägg för att de behöriga myndigheterna i Republiken Kongo (AAC) utfärdade ett nytt drifttillstånd till lufttrafikföretaget Stellar Airways, däremot finns det inga belägg för att godkännandet och tillsynen av detta lufttrafikföretag fullt ut överensstämmer med gällande internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att Stellar Airways bör införas i bilaga A.

(65)

Kommissionen informerades om att de behöriga myndigheterna i Filipperna (CAAP) skulle ha utfärdat ett nytt drifttillstånd för lufttrafikföretag som Aeromajestic och Interisland Airlines. Kommissionen skickade den 26 oktober 2011 en begäran om information om giltigheten hos företagets tillstånd. Myndigheterna har inte svarat och har inte heller kunnat visa att deras godkännande eller tillsyn överensstämmer med gällande internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag bör införas i bilaga A.

(66)

Trots kommissionens uppmaning har det hittills inte inkommit några uppgifter som styrker att bristerna fullt ut åtgärdats av övriga lufttrafikföretag som är uppförda på den gemenskapsförteckning som uppdaterades den 19 april 2011 och av de myndigheter som ansvarar för tillsynen av dessa lufttrafikföretag. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag även i fortsättningen ska beläggas med verksamhetsförbud (bilaga A) eller driftsrestriktioner (bilaga B).

(67)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2011.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Joaquín ALMUNIA

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  EUT L 104, 20.4.2011, s. 10.

(5)  Skälen 55–58 i förordning (EG) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 30.

(6)  Skälen 24–30 i förordning (EG) nr 590/2010 av den 5 juli 2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 9.

(7)  Easas standardiseringsinspektion AIR.AL.06.2011, hänvisningar till brister: AL#10418(d), 10419(d), 10423(c), 10426(c), 10427(d), 10428(d).

(8)  Easas standardiseringsinspektion AIR.AL.06.2011, hänvisningar till brister: F1(d), F5(d), F6(d), F7(c), F9(d), F10(d).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 25, se framförallt punkterna 59–68.

(10)  DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, CAA-UK-2010-0993.

(11)  AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010-102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010-958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, CAA-UK-2011-185, CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, CAA-UK-2011-398, CAA-UK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, DGAC/F-2010-2518, DGAC/F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, DGAC/F-2011-608, DGAC/F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, DGAC/F-2011-1370, DGAC/F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534, LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003

(12)  DGAC/F-2011-1811.

(13)  DGAC/F-2011-2145.

(14)  Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003, EUT L 315, 28.11.2003, s. 1

(15)  SDAT-2011-0058; ENAC-IT-2011-0027 ENAC-IT-2011-0180 SCCA-2010-0002; GDCA-2010-0028; AESA-E-2010-0922; CAAHUN-2011-0023; ENAC-IT-2011-0510 AESA-E-2010-0690; ENAC-IT-2010-0649 LBA/D-2011-0594 CAA-NL-2011-0143 DGAC/F-2011-2145; ENAC-IT-2010-0796 CAA-NL-2011-0141 SCCA-2011-0009; CAA-N-2011-0013; ENAC-IT-2011-0020 ENAC-IT-2011-0103 GDCA-2011-0029; SAFA-BUL-2011-0064; SAFA-DGAC/F-2011-0445; SAFA-BUL-2011-0015; HCAAGR-2011-0039; ENAC-IT-2011-0092; LBA/D-2010-1312; BUL-2010- 0105; SCCA-2010-0008; CAA-SR-2011-0044; HCAAGR-2010-0397; DGAC/F-2010-2689; .HCAAGR-2010-0414

(16)  DGAC/F-2011-269.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolags-kod

Operatörens hemmastat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Republic of Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänt

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som införts i bilaga B, inklusive

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Okänt

CEL

Ekvatorialguinea

EGAMS

Okänt

EGM

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ingen uppgift

Ekvatorialguinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ingen uppgift

Ekvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, inklusive

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive

Republiken Kazakstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republiken Kazakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiken Kazakstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republiken Kazakstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republiken Kazakstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republiken Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republiken Kazakstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republiken Kazakstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republiken Kazakstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republiken Kazakstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republiken Kazakstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

ASIAN AIR

36

AZZ

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiken Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Republiken Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiken Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Okänt

KGA

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiken Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Mauretaniens tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Mauretanien

MAURITANIA AIRWAYS

MTW

Republiken Mauretanien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 of 2010

MXE

Republiken Moçambique

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

HELICOPTEROS CAPITAL

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

CFA MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

UNIQUE AIR CHARTER

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

SAFARI AIR

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

ETA AIR CHARTER LDA

04 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

CFM-TTA SA

07 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

AERO-SERVICOS SARL

08 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

VR CROPSPRAYERS LDA

06 of 2010

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Filippinerna

AEROMAJESTIC

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

BEACON

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republiken Filippinerna

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM AERO

4AN2000001

Okänd

Republiken Filippinerna

CORPORATE AIR

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

HUMA CORPORATION

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

INTERISLAND

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Okänd

Republiken Filippinerna

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republiken Filippinerna

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republiken Filippinerna

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Okänd

Republiken Filippinerna

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republiken Filippinerna

WORLD AVIATION, CORP.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOKOTA AVIATION, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZENITH AIR, INC.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Okänt

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

MJA

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Okänd

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Okänd

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan förutom TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ, TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen B-767; 4 luftfartyg av typen B-757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 5 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom 9G-TOP och 9G-RAC

Republiken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Boeing B-737-300, 2 luftfartyg av typen ATR 72-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-320 och 3 luftfartyg av typen DHC 6-300

Hela flottan förutom 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiken Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom LET 410 UVP

Hela flottan förutom D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200

Hela flottan förutom TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom 14 luftfartyg av typen A-300, 8 luftfartyg av typen A-310, 1 luftfartyg av typen B-737

Hela flottan förutom

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Hashemitiska konungariket Jordanien

Hela flottan förutom 8 luftfartyg av typen Boeing B-737, 2 luftfartyg av typen Airbus A-310, 1 luftfartyg av typen Airbus A-320

Hela flottan förutom

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Hashemitiska konungariket Jordanien

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom 5 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(3)  Air Astana får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(4)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(5)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 15.