Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 295/2012

av den 3 april 2012

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4 (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras på grundval av detta.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om resultaten av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) analys av granskningsrapporter inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP-programmet). Medlemsstaterna uppmanades att prioritera rampinspektioner av lufttrafikföretag med licens i stater för vilka Icao har konstaterat allvarliga säkerhetsproblem eller vars system för säkerhetstillsyn enligt Easas slutsatser har allvarliga brister. Utan hinder av de samråd som kommissionen håller inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2055, kommer detta att göra det möjligt att få ytterligare information som säkerhetsnivån när det gäller lufttrafikföretag med licens i dessa stater.

(6)

Easa har inför flygsäkerhetskommittén presenterat de tekniska stödprojekt som genomförts i länder som påverkas av förordning (EG) nr 2111/2005. Kommittén har informerats om de förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och intensifierat samarbete som har gjorts i syfte att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet att åtgärda fall där tillämpliga internationella normer inte följs. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och Easa.

(7)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Till följd av Easas analys av information från rampinspektioner som utförts på vissa luftfartyg som är godkända i Europeiska unionen, från standardiseringsinspektioner som Easa utfört samt från områdesspecifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter har några medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har informerats om dessa åtgärder. Tyskland lämnade information om att flera tyska lufttrafikföretag står under intensifierad övervakning, däribland Air Alliance Express och Air Traffic GmbH Dusseldorf. Lettland informerade om att Inversijas drifttillstånd återkallats den 19 januari 2012. Italien informerade om att Itali Airlines drifttillstånd återkallats och att lufttrafikföretaget Livingstons operativa licens förblir indragen. Grekland informerade om att indragningen av lufttrafikföretaget Hellenic Imperial Airways kommersiella licens hade hävts den 28 februari 2012 men att licensen fortfarande står under utökad tillsyn, och att intensifierad övervakning även införts för lufttrafikföretagen Sky Wings Airlines och Hermes Airlines. Nederländerna informerade om att drifttillståndet för Solid-air hade återkallats den 28 december 2011 och att Amsterdam Airlines drifttillstånd återkallats den 6 februari 2012. Spanien informerade om att drifttillståndet för Zorez förblir upphävt sedan 7 november 2011. Sverige informerade om att drifttillståndet för AirSweden Aviation AB återkallades den 10 januari 2012, att drifttillståndet för lufttrafikföretaget Flyg Centrum AB återkallades den 16 december 2011 och lufttrafikföretaget Nova Air fortsätter att stå under utökad tillsyn. Rumänien informerade om att drifttillståndet för Direct Aero Services skulle återkallas före den 20 mars 2012.

(9)

Till följd av det beslut som fattades vid flygkommitténs senaste möte i november 2011 (4) rapporterade Albaniens behöriga myndigheter att det går framåt med genomförandet av deras handlingsplan, men med några förseningar när det gäller den långsiktiga anställningen av kvalificerade inspektörer. Albanien uppmanas att påskynda åtgärderna för att utveckla tillsynsmyndighetens kapacitet. Easa kommer att fortsätta att följa framskridandet med de avhjälpande åtgärderna och kommer att göra en grundlig uppföljningsinspektion i oktober 2012 för att kontrollera att handlingsplanerna genomförts tillfredsställande. Flygsäkerhetskommittén kommer att göra en ny bedömning av situationen på grundval av resultaten av denna inspektion.

(10)

Frankrikes behöriga myndigheter rapporterade att de inte kunde utfärda tillstånd till Comlux Aruba N.V, ett lufttrafikföretag som är godkänt i Aruba, på grund av de säkerhetsbrister som konstaterats vid bedömningen av det teknisk frågeformulär som lämnats in av operatören i syfte att få landningstillstånd i medlemsstaten; Frankrike anmälde sin slutsats till medlemsstaterna genom Safa-databasen (5).

(11)

Mot bakgrund av bristerna inledde kommissionen samråd med Arubas behöriga myndigheter och lufttrafikföretaget, och uttryckte allvarliga tvivel om huruvida Comlux Aruba N.V:s drift i EU kan anses vara säker; kommissionen har begärt förtydliganden avseende de åtgärder som de behöriga myndigheterna respektive lufttrafikföretaget vidtagit för att åtgärda bristerna.

(12)

Arubas behöriga myndigheter och lufttrafikföretaget lämnade skriftlig information och deltog den 20 februari 2012 i ett möte med kommissionen, Easa och vissa ledamöter av flygsäkerhetskommittén. De säkerhetsbrister som konstaterats av Frankrike förefaller visserligen ha åtgärdats, men på grundval av den information som lämnades konstaterades andra problem vad avser operatörens huvudsakliga driftställe. Lufttrafikföretaget uppgav att dess kontor i Aruba är begränsat till endast två sekreterare och att huvudkontoret, där den operativa kontrollen av flygningarna och den kontinuerliga luftvärdigheten utövas inte är lokaliserad till Aruba. De behöriga myndigheterna i Aruba uppgav dock att de hade vidtagit en översyn av den civila luftfartslagstiftningen för att säkra att lufttrafikföretag som är godkända i Aruba har sitt huvudsakliga driftställe i den staten och att Comlux Aruba uppmanats att senast den 1 augusti 2102 visa att dess huvudsakliga driftställe är etablerat i Aruba.

(13)

Kommissionen noterar detta och kommer att följa de administrativa och rättsliga åtgärder som vidtas av Arubas behöriga myndigheter för att garantera att lufttrafikföretag som är godkända i Aruba har etablerat sitt huvudsakliga driftställe i Aruba.

(14)

Lufttrafikföretag med drifttillstånd utfärdat i Demokratiska republiken Kongo har ingått i bilaga A sedan mars 2006 (6). Det har inkommit information om att Demokratiska republiken Kongos behöriga myndigheter har utfärdat ett nytt drifttillstånd till Jet Congo Airways. De behöriga myndigheterna har inte svarat på en begäran om information från kommissionen och har inte lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av det nya lufttrafikföretaget är fullt förenlig med tillämpliga internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att detta lufttrafikföretag också bör införas i bilaga A.

(15)

Flera olyckor med dödlig utgång har rapporterats involvera lufttrafikföretag som är godkända i Demokratiska republiken Kongo sedan det förra mötet i flygsäkerhetskommittén. Den 30 januari 2012 kraschade ett luftfartyg av typen Antonov 28 med registreringsnummer 9Q-CUN som flögs för TRACEP Congo Aviation. Olyckan ledde till att luftfartyget totalförstördes och personer omkom. Den 12 februari 2012 kraschade ett luftfartyg av typen Gulfstream IV med registreringsnummer N25A som flögs för Katanga Express. Olyckan ledde till att luftfartyget totalförstörde och sex personer omkom. De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har dock inte svarat på kommissionens begäran om information om de preliminära resultaten av olycksutredningarna.

(16)

Samtliga lufttrafikföretag som är godkände i Ekvatorialguinea har ingått i bilaga A sedan mars 2006 (7). Den 22 februari 2012 höll kommissionen och Easa ett samrådsmöte med Ekvatorialguineas behöriga myndigheter (DGAC). Under mötet presenterade DGAC uppgifter om hur långt man dittills kommit i arbetet med att avhjälpa de säkerhetsbrister som konstaterats av Icao vid den översyn som skedde 2007 inom ramen för det allmänna programmet för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP-programmet).

(17)

DGAC har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att driftstillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines och EGAMS. Eftersom dessa lufttrafikföretag som var godkända i Ekvatorialguinea därefter har upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(18)

DGAC har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillstånd har beviljats lufttrafikföretaget Punto Azul. DGAC har emellertid inte lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av detta lufttrafikföretag garanteras i enlighet med internationella säkerhetsnormer, och på grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det att detta lufttrafikföretag bör föras in i bilaga A.

(19)

Kommissionen noterade det arbete som redan utförts av myndigheterna i Ekvatorialguinea och uppmuntrar dem att fortsätta ansträngningarna för att få till stånd en civil luftfartstillsyn som är förenlig med internationella säkerhetsnormer.

(20)

Samråden med de indonesiska myndigheterna (DGCA) fortsätter. Syftet är att övervaka DGCA:s framsteg mot att garantera tillsyn av alla lufttrafikföretag som är godkända i Indonesien i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Den 7 februari 2012 hölls en videokonferens mellan kommissionen, Easa och DGCA. DGCA bekräftade att de fortsätter att göra framsteg och informerade om ytterligare verkställighetsåtgärder rörande vissa lufttrafikföretag under deras tillsyn: Kartika Airlines, Mimika Air, Riau Airlines och Survei Udara Penas har fått sina drifttillstånd indragna.

(21)

DGCA informerade också om och lade fram bekräftelse för att Megantaras drifttillstånd hade återkallats den 13 augusti 2010. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att detta lufttrafikföretag bör strykas från bilaga A.

(22)

DGCA informerade vidare om att nya drifttillstånd hade utfärdats till TransNusa Aviation Mandiri den 19 augusti 2011, Enggang Air Service den 1 mars 2010, Surya Air den 8 april 2011, Ersa Eastern Aviation den 9 september 2011 och Matthew Air Nusantara den 20 september 2011. DGCA har emellertid inte lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag garanteras i enlighet med internationella säkerhetsnormer och på grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det att dessa lufttrafikföretag bör föras in i bilaga A.

(23)

Kommissionen noterade att Indonesiens behöriga myndigheter fortsätter att göra framsteg och uppmuntrar dem att fortsätta det sunda arbetet med att upprätta en civil luftfartstillsyn som är helt förenlig med internationella säkerhetsnormer, och kommer att se över fallet inför flygsäkerhetskommitténs nästa möte.

(24)

I oktober 2010 inledde kommissionen diskussioner med Libyens behöriga myndigheter (LCAA) mot bakgrund av den dödsolycka som inträffade den 13 maj 2010 med en Airbus A330 som flögs för Afriqiyah Airways och mot bakgrund av de verifierade bevisen på säkerhetsbrister som enligt Safaprogrammet konstaterats avseende Afriqiyah Airways (8) och United Aviation (9). Diskussionerna avbröts av det libyska inbördeskriget.

(25)

Samråden återupptogs i oktober 2011 och LCAA uppgav att de hade dragit in samtliga libyska drifttillstånd och skulle genomföra en omcertifieringsprocess innan de upphävde indragningen av drifttillstånden. Under de granskningar som ingår i omcertifieringsprocessen konstaterade LCAA betydande säkerhetsbrister hos Afriqiyah Airways, framför allt bristande pilotutbildning, underbemanning inom underhållspersonalen och otillräcklig underhållsutrustning. Kort efter granskningen utfärdade dock LCAA drifttillstånd för Afriqiyah Airways.

(26)

Den 22 februari 2012 höll kommissionen, Easa och flera ledamöter i flygsäkerhetskommittén ytterligare samråd med LCAA, Afriqiyah Airways, Libyan Airlines och Global Aviation. LCAA har dock inte lämnat in den information som hittills begärts, i synnerhet förteckningen över samtliga lufttrafikföretag som är registrerade i Libyen, samtliga respektive drifttillstånd och tillhörande driftspecifikationer, de granskningsrapporter som upprättats innan indragningarna upphävdes samt handlingar som styrker att de brister som konstaterats under granskningarna åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Myndigheterna uppgav också att det uppstått svårigheter i utredningarna av Afriqiyah Airways olycka och att dessa hittills inte lett till några slutsatser.

(27)

Libyens transportminister, LCAA, Afriqiyah Airways och Libyan Airlines presenterade sina synpunkter för flygsäkerhetskommittén den 20 mars 2012. Transportministern erkände att det libyska flygsäkerhetssystemet inte uppfyller Icaos normer. Han lade fram planer som syftar till att avhjälpa situationen inom ramen för ett treårigt program, där man tar hjälp av extern flygsäkerhetsexpertis.

(28)

Transportministern meddelade under flygsäkerhetskommitténs möte, vilket bekräftades skriftligen av LCAA den 22 mars 2012, att libyska lufttrafikföretag på grund av de säkerhetsbrister i Libyens tillsynssystem som konstaterats inte kommer att ha tillstånd att flyga till Europeiska unionen, Norge, Island och Schweiz åtminstone fram till den 22 november 2012 och att deras drifttillstånd kommer att ändras så att dessa restriktioner framgår av drifttillståndet. Han meddelade vidare att en kommitté hade bildats i syfte att driva återuppbyggnaden av det libyska flygsäkerhetssystemet. Han meddelade att Libyens behöriga myndigheter kommer att samarbeta nära med kommissionen och lämna regelbundna uppdateringar som styrker att arbetet går framåt.

(29)

Kommittén noterade de libyska myndigheternas beslutsamhet och begärde att LCAA senast den 20 april 2012 skulle lämna en plan med avhjälpande åtgärder till kommissionen. Planen skulle fullt tillmötesgå alla begäranden om dittills utebliven information och innehålla särskilda insatser för att åtgärda bristerna i tillsynssystemet och måldatum för insatserna.

(30)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén erkände de särskilda svårigheterna i Libyen efter konflikten och noterade transportministerns fasta beslutsamhet att få till stånd en återuppbyggnadsprocess. Kommissionen uppmuntrar LCAA att fortsätta sin öppna och konstruktiva dialog med kommissionen sedan konfliktens slut. Om LCAA inte skulle klara att verkställa de restriktioner de meddelat, tvingas kommissionen emellertid att vidta omedelbara säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005.

(31)

Flygsäkerhetssituationen i Libyen kommer att granskas av flygsäkerhetskommittén vid dess planerade möte i november 2012. Då kommer man att bedöma i vilken mån de åtgärder som vidtagits av Libyens behöriga myndigheter är verkningsfulla.

(32)

Lufttrafikföretag med drifttillstånd i Mauretanien har ingått i bilaga A sedan november 2010 (10). De behöriga myndigheterna i Mauretanien (ANAC) meddelade att de utfärdat ett nytt drifttillstånd för lufttrafikföretaget Mauritania Airlines, dock utan att visa att tillsynen av detta lufttrafikföretag fullt ut överensstämmer med gällande internationella säkerhetsnormer. Lufttrafikföretagets drifttillstånd utfärdades den 8 maj 2011 utan att några handlingar lades fram som styrker att de många brister som konstaterats vid det ursprungliga godkännandet av lufttrafikföretaget (skrivbordsgranskning av drift- och underhållsförfaranden i april 2011 och en granskning på plats den 3–5 maj 2011) hade åtgärdats på ett verkningsfullt sätt innan drifttillståndet utfärdades. Drifttillstånd utfärdades också utan att man först försäkrade sig om att operatören hade rätt godkännanden för att fortgående garantera luftvärdighet och underhåll. Vidare lämnades inga handlingar som styrker att lufttrafikföretaget omfattas av kontinuerlig tillsyn i enlighet med internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att detta lufttrafikföretag också bör införas i bilaga A.

(33)

ANAC informerad också om att Mauritania Airways drifttillstånd löpte ut den 15 december 2010 och inte hade förnyats eftersom lufttrafikföretaget upphört med sin verksamhet. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att detta lufttrafikföretag bör strykas från bilaga A.

(34)

Mauretanien informerade om att kraftfulla åtgärder har vidtagits för att få till stånd positiva förändringar i säkerhetstillsynen, däribland en ändring av den civila luftfartslagstiftningen så att den överensstämmer med Chicagokonventionens bilagor och ändringar i ANAC:s förvaltning, struktur och personal. Förfarandena för godkännande och kontinuerlig tillsyn av lufttrafikföretag har också uppdaterats och kommer att bli tillämpliga inom den närmaste framtiden.

(35)

Icao konstaterar att Mauretanien har arbete kvar innan man åtgärdat alla brister, men menade att Mauretanien bör lyckönskas till den fasta beslutsamhet att avhjälpa säkerhetsbristerna som framstod tydligt under granskningen 2008 Landet har regelbundet tillhandahållit uppdateringar av sin plan med avhjälpande åtgärder och betydande framsteg rapporteras. Icaos samordnade valideringsbesök som planeras till maj 2012 kommer att vara ett viktigt led i valideringen av framstegen.

(36)

Kommissionen välkomnar de framsteg som rapporterats av Mauretaniens behöriga myndigheter när det gäller att rätta till de brister som konstaterats av Icao och uppmuntrar myndigheterna att fortsätta sina insatser med beslutsamhet och i vederbörligt samarbete med Icao. Flygsäkerhetskommittén kommer att göra en ny bedömning av situationen på grundval av resultaten av Icaos samordnade valideringsbesök.

(37)

Kommissionen har fortsatt samråden med Pakistans behöriga myndigheter (PCAA) och Pakistan International Airways (PIA), och sammanträdde med dem den 20 februari 2102 för att granska vilka framsteg som gjorts när det gäller att vidta de åtgärder som beskrivs i deras handlingsplan med avhjälpande åtgärder.

(38)

PCAA rapporterade och lade fram handlingar som styrker att de ökat tillsynsnivån vad gäller PIA, att de vidtagit regleringsåtgärder genom att dra in vissa underhållslicenser och att de hade begärt betydande ändringar av PIA:s kvalitetsförvaltningssystem. De rapporterade om det tillfredsställande resultatet av Icaos kontroll i juni 2011 och förklarade sina planer på att anta ny lagstiftning som innehåller Easas del 145-regler.

(39)

PIA rapporterade att de åtgärder som anges i deras handlingsplan nu fullgjorts, förutom de omfattande kontrollerna av fyra luftfartyg som för närvarande undergår underhåll. De bekräftade att ett omfattande utbildningsprogram pågår för tillfället och att det kommer att fortsätta.

(40)

Easa informerade flygsäkerhetskommittén om att Safas konstateranden efter inspektioner av PIA:s luftfartyg lett till att förfarandet för upphävande av Easas del 145-godkännande av underhållsorganisation inleddes den 11 november 2011. Easa noterade visserligen att PIA:s plan med avhjälpande åtgärder verkade ha ringat in de relevanta säkerhetsproblemen, men man kunde inte lita på att PCAA på ett verkningsfullt sätt kommer att övervaka PIA:s underhållsprestanda och Easa hade inget val annat än att dra in Easas del 145-godkännande den 6 mars 2012.

(41)

Kommissionen noterade de framsteg som gjorts både från PCAA:s och PIA:s sida när det gäller att åtgärda de konstaterade säkerhetsbristerna, men betonade att om en betydande händelse som ger upphov till nya farhågor inträffar måste åtgärder för att motverka säkerhetsrisken vidtas. Medlemsstaterna kommer därför att genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 av den 16 april 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG avseende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen (11).

(42)

Lufttrafikföretag med godkännande i Filippinerna har ingått i bilaga A sedan den 31 mars 2010 (12). Filippinernas behöriga myndigheter (CAAP) har informerat om att nya drifttillstånd utfärdats till lufttrafikföretagen Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. och Island Helicopter Services. CAAP har inte svarat på kommissionens förfrågningar om information på lämpligt sätt, då de inte meddelat dessa lufttrafikföretags drifttillstånd tillsammans med fullständiga driftspecifikationer. CAAP har inte heller kunnat visa att godkännandet och den kontinuerliga tillsynen av dessa lufttrafikföretag är helt förenliga med tillämpliga internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag bör införas i bilaga A.

(43)

Flera olyckor med dödlig utgång har rapporterats involvera lufttrafikföretag som är godkända i Filippinerna sedan det förra mötet i flygsäkerhetskommittén. Den 10 december 2011 kraschade ett luftfartyg av typen Beechcraft 65-80 med registreringsnummer RP-C824 som flögs av Aviation Technology Innovator. Luftfartyget störtade över Felixberto Serranos Elemantary School nära Manila. Olyckan ledde till att luftfartyget totalförstördes och minst 14 personer omkom. CAAP svarade inte på kommissionens begäran om information om de preliminära resultaten av olycksutredningen. CAAP rapporterade endast att drifttillståndet hade ”avaktiverats/återlämnats”, utan att uppge sedan när eller överlämna tillhörande styrkande handlingar. En annan olycka med dödlig utgång skedde den 4 mars 2012. Olyckan involverade ett luftfartyg av typen Cessna 172S med registrerings nummer RP-C209 som flögs av Avia Tours. Olyckan ledde till att luftfartyget totalförstördes och två personer omkom. CAAP lämnade visserligen preliminär information om olyckan, men drifttillståndets giltighet kunde inte bekräftas då den preliminära olycksrapporten anger att drifttillståndet är giltigt till den 14 augusti 2012, medan det av den information som CAAP lämnat framgår att drifttillståndet löpte ut den 14 februari 2012.

(44)

CAAP meddelade att flera operatörer har ett ”inaktivt/återlämnat” drifttillstånd eller har omcertifierats enligt PCAR del-11 för att användas för bruksflyg. CAAP kunde dock inte lägga fram handlingar som styrker att de motsvarande drifttillstånden har återkallats och bevis för att dessa operatörer inte längre deltar i kommersiella lufttransporter. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa operatörer även fortsättningsvis ska ingå i bilaga A.

(45)

Förenta staternas federala luftfartsmyndighet (FAA) utförde i januari 2012 en enveckas teknisk granskning i Filippinerna i syfte att bedöma CAAP:s framsteg mot efterlevnad av de internationella säkerhetsnormerna. CAAP lämnade inte någon utförlig information om resultaten av översynen. Inga förändringar har dock kunnat konstateras i FAA:s bedömning av Filippinerna som tillsvidare förblir i kategori 2, dvs. att de inte uppfyller de internationella säkerhetsnormerna.

(46)

Kommissionen har aktivt fortsatt samråden de ryska behöriga myndigheterna (Federal Air Transport Agency, FATA) efter det möte i flygsäkerhetskommittén som hölls i november 2011 (13) där FATA informerade om och lämnade handlingar som styrker att de flygningar som utförs av lufttrafikföretagen Aviastar-TU, UTAir-Cargo, Tatarstan Airlines, Daghestan Airlines, Yakutia och Vim Avia (Vim Airlines) helt eller delvis belagts med restriktioner. Syftet med samråden är att följa upp utvecklingen.

(47)

Den 19 december 2011 och den 21 februari 2012 hölls samrådsmöten i Bryssel mellan FATA och kommissionen, Easa och vissa ledamöter av flygsäkerhetskommittén. Då FATA bedömde resultaten från inspektionerna avseende följande lufttrafikföretag som tillfredsställande, informerade man om sin avsikt att häva restriktionerna för en del av deras flottor: Tatarstan Airlines (luftfartyg av typen Boeing B737-500, B737-400, B737-300, Tupolev 154M och Yakovlev Yak-42), Aviastar-TU (luftfartyg av typen Tupolev Tu-204) och Yakutia (luftfartyg av typen Boeing B757-200, B737-300 och B737-800).

(48)

FATA kunde också styrka ytterligare verkställighetsåtgärder. Drifttillståndet för Daghestan Airlines hade återkallats den 19 december 2011 till följd av farhågor som väckts efter den granskning som gjorts av lufttrafikföretaget. FATA upplyste också om att man begärt att UTAir-Cargo skulle vidta ytterligare avhjälpande åtgärder innan restriktionerna för flottan kunde hävas.

(49)

För att säkerställa att FATA:s åtgärder leder till hållbara säkerhetsförbättringar kommer medlemsstaterna även fortsättningsvis att kontrollera att ryska lufttrafikföretag faktiskt efterlever nödvändiga säkerhetsnormer; man kommer att prioritera rampinspektioner på dessa lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008 och kan komma att vidta åtgärder mot bakgrund av dessa i syfte att se till att kraven verkställs. Kommissionen kommer att fortsätta att följa resultaten.

(50)

FATA bekräftade att VIM AVIA:s hela flotta (åtta luftfartyg av typen Boeing B757-200) fortsätter att stå under driftrestriktioner som utesluter flygningar till EU (landning och överflygning) i avvaktan på att en plan med avhjälpande åtgärder genomförs fullt ut.

(51)

Vid ovannämnda möte den 21 februari 2012 presenterade Vim Avia säkerhetsinvesteringar, särskilt vad gäller utbildning, men kunde inte visa att man lyckats införa ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Lufttrafikföretaget kunde ännu inte visa att investeringarna var driftsklara och verkningsfulla.

(52)

FATA informerade om att operatören väntades ha fullföljt alla korrigerande och avhjälpande åtgärder den 1 april 2012. FATA uppgav att man därefter kommer att inspektera lufttrafikföretaget för att kontrollera om alla brister har åtgärdats på ett verkningsfullt sätt, i syfte att besluta om man ska häva den nuvarande restriktionerna. FATA samtyckte till att tillhandahålla kommissionen framstegsrapporterna om lufttrafikföretagets genomförande av de korrigerande åtgärderna och resultaten av de därpå följande inspektionerna.

(53)

Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av de faktiska verkställighetsåtgärder som Rysslands behöriga myndigheter vidtagit verkar det vara för tidigt att göra en ny bedömning av lufttrafikföretagets situation. Kommissionen kommer att granska Vim Avias situation i ett kommande möte i flygsäkerhetskommittén, på grundval av de rapporter som lämnas av Rysslands behöriga myndigheter och på deras beslut i fråga om förlängningen av de nuvarande restriktionerna.

(54)

Det finns bevis för en lång rad allvarliga säkerhetsbrister hos lufttrafikföretaget Conviasa, som är godkänt i Venezuela. Bristerna konstaterades av behöriga myndigheter i Spanien vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (14). Conviasa har visat bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbristerna. Conviasa svarade varken inom utsatt tid eller på lämpligt sätt på alla de brister som anmälts av Spaniens civila luftfartsmyndighet. De upprepade underlåtelserna att uppfylla normerna tyder på systematiska säkerhetsbrister på området drift och underhåll.

(55)

Conviasa har haft flera olyckor, däribland två med dödlig utgång. Den ena involverade ett luftfartyg av typen ATR42 med registreringsnummer YV-1010 den 13 december 2010 och den andra ett luftfartyg av typen Boeing B737-200 med registreringsnummer YV-102T den 30 augusti 2008. Venezuelas behöriga myndigheter har inte meddelat kommissionen resultaten av utredningarna om orsaken till olyckorna och kommissionen känner inte heller till om det utfärdats några rekommendationer för att förhindra ytterligare olyckor.

(56)

Mot bakgrund av ovan nämnda brister inledde kommissionen i augusti 2011 samråd med Venezuelas behöriga myndigheter och uttryckte allvarliga tvivel om huruvida Conviasas drift kan anses vara säker; kommissionen har begärt förtydliganden avseende de åtgärder som de behöriga myndigheterna respektive lufttrafikföretaget vidtagit för att åtgärda bristerna.

(57)

Myndigheterna har inte inom utsatt tid svarat på lämpligt sätt på kommissionens förfrågningar rörande säkerhetstillsynen av Conviasa, då den begärda informationen aldrig lämnades in. Det rör sig i synnerhet om information om olycksutredningens framskridande, rekommendationer som följer av utredningarna, åtgärder som vidtagits med avseende på de eventuella olycksorsakerna och lufttrafikföretagets driftspecifikationer, krav och restriktioner som åtföljer drifttillståndet.

(58)

Conviasa och Venezuelas behöriga myndigheter presenterade sina synpunkter vid flygsäkerhetskommitténs möte den 21 mars 2012. Lufttrafikföretaget uppger att det har vidtagit åtgärder för att förstärka de interna kontrollerna, utbildningen och genomförandet av ett säkerhetsstyrningssystem. Ytterligare åtgärder övervägs inför framtiden. Det uppgav att det har reagerat på samtliga brister som konstaterats vid rampinspektioner. Kommittén noterade att det pågick ett omfattande samarbete mellan lufttrafikföretaget och Spaniens behöriga myndigheter. Lufttrafikföretaget kunde dock inte förklara de upprepade konstaterandena av bristande normuppfyllelse av liknande art vid senare inspektioner. Lufttrafikföretaget kunde inte heller lämna någon information om orsakerna till de ovannämnda dödsolyckorna eller om åtgärder som vidtagits för att förhindra att de upprepas. Lufttrafikföretaget kunde inte presentera grundläggande information om sin flotta och kunde inte tillhandahålla driftspecifikationer, krav och restriktioner som åtföljer drifttillståndet.

(59)

Mot bakgrund av ovanstående och på grundval av de gemensamma kriterierna anses det att Conviasa inte uppfyller de relevanta säkerhetsnormerna och därför bör tas med i bilaga A.

(60)

Det finns bevis för säkerhetsbrister hos lufttrafikföretaget Línea Turística Aerotuy, som är godkänt i Venezuela. Bristerna upptäcktes av Frankrike i samband med rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet (15).

(61)

Línea Turística Aerotuy har haft flera olyckor, däribland en med dödlig utgång. Olyckan skedde den 17 april 2009 och involverade ett luftfartyg av typen Cessna 208B med registreringsnummer YV-1181

(62)

Mot bakgrund av ovan nämnda brister inledde kommissionen i augusti 2011 samråd med Venezuelas behöriga myndigheter och uttryckte allvarliga tvivel om huruvida Línea Turística Aerotuys drift kan anses vara säker; kommissionen har begärt förtydliganden avseende de åtgärder som de behöriga myndigheterna respektive lufttrafikföretaget vidtagit för att åtgärda bristerna. Myndigheterna svarade inte på lämpligt sätt inom utsatt tid.

(63)

Línea Turística Aerotuy och Venezuelas behöriga myndigheter presenterade sina synpunkter vid flygsäkerhetskommitténs möte den 21 mars 2012. Synpunkterna åtföljdes av skriftlig information. Lufttrafikföretaget lämnade in sitt drifttillstånd tillsammans med de fullständiga driftspecifikationer som åtföljer detta. Lufttrafikföretaget uppgav att det hade vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats vid rampinspektioner, och att åtgärderna hade varit till de behöriga franska myndigheternas tillfredsställelse; handlingar som styrkte detta överlämnades. Lufttrafikföretaget kunde lämna de begärda förtydligandena om den dödsolycka som nämns ovan, och de behöriga myndigheterna överlämnade olycksrapporten åtföljd av slutsatser och rekommendationer. Venezuelas behöriga myndigheter uppgav också att rekommendationerna från olycksutredningsrapporten tillsammans med resultaten från rampinspektionerna vederbörligen hade beaktats i tillsynen av lufttrafikföretaget.

(64)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterar lufttrafikföretagets respons och dess öppenhet om åtgärdandet av de konstaterade säkerhetsbristerna. Medlemsstaterna kommer dock att fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretaget uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008 och kan således komma att vidta åtgärder för att säkerställa att kraven verkställs.

(65)

Det finns bevis för säkerhetsbrister hos lufttrafikföretaget Estelar Latinoamérica, som är godkänt i Venezuela. Bristerna upptäcktes av Frankrike i samband med rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet (16).

(66)

Mot bakgrund av dessa brister inledde kommissionen i augusti 2011 samråd med Venezuelas behöriga myndigheter och uttryckte allvarliga tvivel om huruvida Estelar Latinoamericas drift kan anses vara säker; kommissionen har begärt förtydliganden avseende de åtgärder som de behöriga myndigheterna respektive lufttrafikföretaget vidtagit för att åtgärda bristerna. Myndigheterna svarade inte på lämpligt sätt inom utsatt tid.

(67)

Estelar Latinoamerica och Venezuelas behöriga myndigheter presenterade sina synpunkter vid flygsäkerhetskommitténs möte den 21 mars 2012. Synpunkterna åtföljdes av skriftlig information. Lufttrafikföretaget lämnade in sitt drifttillstånd tillsammans med fullständiga driftspecifikationer. Lufttrafikföretaget uppgav att det hade vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats vid rampinspektioner, och att åtgärderna hade varit till de behöriga franska myndigheternas tillfredsställelse; handlingar som styrkte detta överlämnades. De behöriga myndigheterna påpekade att de garanterar att resultaten av rampinspektionerna vederbörligen beaktas vid tillsynen av lufttrafikföretaget.

(68)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterar lufttrafikföretagets respons och dess öppenhet om åtgärdandet av de konstaterade säkerhetsbristerna. Medlemsstaterna kommer dock att fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretaget uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 351/2008 och kan således komma att vidta åtgärder för att säkerställa att kraven verkställs.

(69)

Det har hittills inte inkommit några uppgifter till kommissionen som skulle kunna bekräfta att övriga lufttrafikföretag som den 21 november 2011 var upptagna i gemenskapsförteckningen eller de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa lufttrafikföretag skulle ha vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag även i fortsättningen ska beläggas med verksamhetsförbud (bilaga A) eller driftsrestriktioner (bilaga B).

(70)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 3 april 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  Skälen 14–25 i förordning (EU) nr 1197/2011, EUT L 303, 22.11.2010, s. 15.

(5)  Standardrapport nr DGAC/F-2011-1879

(6)  Skälen 60–64 i förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006, EUT L 84, 23.3.2006, s. 18.

(7)  Skälen 65–69 i förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006, EUT L 84, 23.3.2006, s. 18.

(8)  DGAC/F-2010-1761; CAA-NL-2010-68 CAA-NL-2010-210 LBA/D-2010-656 DGAC/F-2010-850; ENAC-IT-2010-400 DGAC/F-2010-2060; DGAC/F-2010-1571; DGAC/F-2010-498.

(9)  LBA/D-2010-1258 DGAC/F-2010-841.

(10)  Skälen 43–51 i förordning (EU) nr 1071/2010 av den 22 november 2010, EUT L 306, 23.11.2010, s. 49.

(11)  EUT L 109, 19.4.2008, s. 7.

(12)  Skäl 74–87 i förordning (EU) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 32.

(13)  Skälen 36–49 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1197/2011 av den 21 november 2011, EUT L 303, 27.11.2011, s. 19.

(14)  Rapport nr AESA-E-2011-234, -326, -412, -553, -663, -715, -832, -895 och AESA-E-2012-1.

(15)  Rapport nr DGAC/F-2011-663, -972, -1159, -2385, -2636.

(16)  Rapport nr DGAC/F-2011-632, -990, -1636, -1863, -2332.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icao-flygbolagskod

Operatörens administrerande stat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A.”CONVIASA”

VCV-DB-10

VCV

Venezuela

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänt

VRB

Republiken Rwanda

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänt

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som införts i bilaga B, inklusive

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänt

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

CAA

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

FIL

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

JET CONGO AIRWAYS

Okänt

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, inklusive

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Okänd

Republiken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Okänd

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive

Republiken Kazakstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republiken Kazakstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republiken Kazakstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republiken Kazakstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republiken Kazakstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republiken Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republiken Kazakstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republiken Kazakstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republiken Kazakstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republiken Kazakstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republiken Kazakstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

ASIAN AIR

36

AZZ

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiken Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Republiken Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republiken Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Okänt

KGA

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republiken Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Islamiska republiken Mauretaniens tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska Republiken Mauretanien

MAURITANIA AIRLINES (MAURITANIA AIRLINES INTERNATIONAL)

001/2011/DG/ANAC

MAI

Islamiska Republiken Mauretanien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 år 2010

MXE

Republiken Moçambique

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 år 2010

Okänd

Republiken Moçambique

HELICOPTEROS CAPITAL

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

CFA MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

UNIQUE AIR CHARTER

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

SAFARI AIR

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

ETA AIR CHARTER LDA

04 år 2010

Okänd

Republiken Moçambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 år 2010

Okänd

Republiken Moçambique

CFM-TTA SA

07 år 2010

Okänd

Republiken Moçambique

AERO-SERVICOS SARL

08 år 2010

Okänd

Republiken Moçambique

VR CROPSPRAYERS LDA

06 år 2010

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Filippinerna

AEROEQUIPEMENT AVIATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

AEROMAJESTIC

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR ASIA PHILIPPINES

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

BEACON

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republiken Filippinerna

CERTEZA INFOSYSTEMS CORP.

2011040

Okänd

Republiken Filippinerna

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM AERO SERVICES

20110401

Okänd

Republiken Filippinerna

CORPORATE AIR

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

HUMA CORPORATION

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND HELICOPTER SERVICES

2011043

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Okänd

Republiken Filippinerna

MID-SEA EXPRESS

Okänd

Republiken Filippinerna

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Okänd

Republiken Filippinerna

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republiken Filippinerna

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Okänd

Republiken Filippinerna

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Okänd

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republiken Filippinerna

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009 004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republiken Filippinerna

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Okänd

Republiken Filippinerna

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republiken Filippinerna

WORLD AVIATION, CORP.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOKOTA AVIATION, INC.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZENITH AIR, INC.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

MJA

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO)

023

ETC

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Okänd

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

Okänt

SUD

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Okänd

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

Icao-flygbolags-kod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan förutom TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen B-767; 4 luftfartyg av typen B-757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 5 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom 9G-TOP och 9G-RAC

Republiken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Boeing B-737-300, 2 luftfartyg av typen ATR 72-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-320 och 3 luftfartyg av typen DHC 6-300

Hela flottan förutom 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiken Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom LET 410 UVP

Hela flottan förutom D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200,

Hela flottan förutom TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom 14 luftfartyg av typen A-300, 8 luftfartyg av typen A-310, 1 luftfartyg av typen B-737

Hela flottan förutom

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Hashemitiska konungariket Jordanien

Hela flottan förutom 8 luftfartyg av typen Boeing B-737, 2 luftfartyg av typen Airbus A-310, 1 luftfartyg av typen Airbus A-320

Hela flottan förutom

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Hashemitiska konungariket Jordanien

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon; Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom 5 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(3)  Air Astana får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(4)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(5)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 15.