Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1146/2012

av den 3 december 2012

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4 (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (3) av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller, då detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (4).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har fått uppdateringar från kommissionen om pågående gemensamma samråd som inletts inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och dess genomförandeförordning (EG) nr 473/2006 (5) med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag i följande stater: Algeriet, Aruba, Bangladesh, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kina, Komorerna, Kuba, Curaçao, Egypten, Etiopien, Georgien, Guinea-Bissau, Lesotho, Malawi, Mali, Nepal, Pakistan, Ryssland, Sint Maartins, Ukraina, Jemen, Eritrea, Libyen, Afghanistan, Angola, Benin, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Nordkorea, Ekvatorialguinea, Gabon, Ghana, Honduras, Indonesien, Iran, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Liberia, Madagaskar, Mauretanien, Moçambique, Filippinerna, Rwanda, São Tomé och Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Surinam, Swaziland, Venezuela och Zambia.

(6)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om resultaten av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) analys av granskningsrapporter inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP-programmet). Medlemsstaterna uppmanades att prioritera rampinspektioner av lufttrafikföretag med licens i stater för vilka Icao har konstaterat allvarliga säkerhetsproblem eller vars system för säkerhetstillsyn enligt Easas slutsatser har allvarliga brister. Utan hinder av de samråd som kommissionen håller inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2055, kommer detta att göra det möjligt att få ytterligare information om säkerhetsnivån när det gäller lufttrafikföretag med licens i dessa stater.

(7)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om resultaten av analyser av rampinspektioner utförda inom ramen för programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa-programmet) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (6).

(8)

Easa har inför flygsäkerhetskommittén presenterat de tekniska stödprojekt som genomförts i länder som påverkas av åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Kommittén har informerats om de förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och intensifierat samarbete som har gjorts i syfte att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet att åtgärda fall där tillämpliga internationella normer inte följs. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och Easa.

(9)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

(11)

Till följd av Easas analys av information från Safa-rampinspektioner som utförts på luftfartyg tillhörande vissa EU-lufttrafikföretag, från standardiseringsinspektioner som Easa utfört samt från specifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter har en del medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har informerats om dessa åtgärder. Grekland informerade om att drifttillståndet för Sky Wings hade dragits in, eftersom godkännandet av bolagets förvaltningsorganisation för kontinuerlig luftvärdighet (continuous airworthiness management organisation, CAMO) hade dragits in den 7 oktober 2012. Luxemburg informerade om att drifttillståndet för Strategic Airlines återkallades den 8 oktober 2012 och att företaget hade upphört att existera. Spanien informerade om att lufttrafikföretaget IMD Airways hade genomfört avhjälpande åtgärder och att det fortfarande står under utökad övervakning. Slovenien informerade om att drifttillståndet för Linxair Business Airlines återkallades den 2 oktober 2012.

(12)

Med beaktande av resultaten från rampinspektionerna som utfördes under 2008 och 2009 inom ramen för Safa-programmet på det luftfartyg som Air Algérie bedriver verksamhet med, inledde kommissionen formella samråd med Algeriets behöriga myndigheter (DACM) i december 2009 i enlighet med förordning (EG) nr 590/2010 (7) och förordning (EG) nr 1071/2010 (8). Dessa formella samråd ledde till tillfredsställande lösningar för att avhjälpa säkerhetsbrister på kort sikt samt till utveckling av en gedigen plan med avhjälpande och förebyggande åtgärder från DACM:s och lufttrafikföretaget Air Algéries sida som ska leda till hållbara lösningar. Säkerhetsnivån hos Air Algérie fortsatte att verifieras genom resultaten från Safa-programmet och månatliga rapporter från DACM till kommissionen om resultatet av övervakningen av lufttrafikföretaget samt om hur långt genomförandet av ovannämnda åtgärdsplaner med avhjälpande och förebyggande åtgärder kommit.

(13)

Mot bakgrund av den goda utveckling som framgår av resultaten av Safa-inspektionerna sedan november 2010, frånvaron av allvarliga säkerhetsbrister och genomförandet av avhjälpande och förebyggande åtgärder enligt planen, beslöt kommissionen i juli 2012 att avsluta de formella samråden med DACM i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

(14)

I februari 2012 förband sig Arubas behöriga myndigheter att införa ändringar i sitt nationella rättssystem och vidta administrativa åtgärder gentemot Comlux Aruba så att den operativa kontrollen av Comlux Aruba från och med den 1 augusti 2012 skulle utövas från Aruba.

(15)

Den 15 oktober 2012 genomförde kommissionen, Easa och vissa medlemmar i flygsäkerhetskommittén samråd i Bryssel med Arubas behöriga myndighet för att få den senaste informationen i frågan. Myndigheterna informerade om och lade fram bevis på att man ändrat lagstiftningen om flygverksamhet för att skärpa kraven på fastställandet av huvudsakligt verksamhetsställe i Aruba. Myndigheterna bekräftade även att den operativa kontrollen av Comlux Aruba NV nu skedde från Aruba. Det har dessutom skett förändringar av lufttrafikföretagets organisation och i fråga om ansvarsfrågor. Vidare har drifttillståndet begränsats till ett luftfartyg av typen B767. Tillståndet kommer att förnyas årligen under förutsättning att tillsynen av de organisatoriska förändringarna visar att de verkligen skett.

(16)

Kommissionen noterade det arbete som redan utförts av myndigheterna i Aruba och uppmuntrar dem att fortsätta ansträngningarna för att förstärka tillsynen av den civila luftfarten i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(17)

Lufttrafikföretag godkända i Republiken Kongo har ingått i bilaga A sedan november 2009. Kommissionen och Easa genomförde den 12 oktober 2012 ett möte med Republiken Kongos behöriga myndigheter (Anac). Under mötet presenterade Anac uppgifter om hur långt man kommit i arbetet med att avhjälpa de säkerhetsbrister som konstaterats av Icao vid den översyn som skedde 2008 inom ramen för det allmänna programmet för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP-programmet).

(18)

Anac lade fram bevis för kommissionen på att drifttillståndet för Société Nouvelle Air Congo hade löpt ut och bekräftade att företaget hade upphört med sin verksamhet. På grundval av de gemensamma kriterierna bör företaget därför strykas från bilaga A.

(19)

Anac har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillstånd har beviljats följande lufttrafikföretag: Canadian Airways’ Congo, Eméraude, Equajet och Mistral Aviation. Anac har emellertid inte lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag garanteras i enlighet med internationella säkerhetsnormer, och på grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det att dessa lufttrafikföretag bör föras in i bilaga A.

(20)

Kommissionen noterade det arbete som redan utförts av myndigheterna i Republiken Kongo och uppmuntrar dem att fortsätta ansträngningarna för att få till stånd en tillsyn av civil luftfart i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(21)

Lufttrafikföretag godkända i Demokratiska republiken Kongo har ingått i bilaga A sedan mars 2006 (9). De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har tagit initiativ för att återuppta samråd med kommissionen och Easa och är fast beslutna att genomföra en noggrann genomgång och en komplett översyn av luftfartsindustrin samt av den nationella tillsynsmyndigheten.

(22)

De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo informerade om att ett drifttillstånd hade beviljats följande lufttrafikföretag: Air Fast Congo, Fly Congo, Katanga Express, Katanga Wings, Mango Airlines och Will Airlift. Anac har emellertid inte lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag garanteras i enlighet med internationella säkerhetsnormer, och på grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det att dessa lufttrafikföretag bör föras in i bilaga A.

(23)

De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har inte lämnat bevis för att övriga lufttrafikföretag som nämns i bilaga A har upphört med sin verksamhet. På grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det därför att dessa lufttrafikföretag även fortsättningsvis ska ingå i bilaga A.

(24)

Kommissionen noterade det arbete som redan utförts av de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo och uppmuntrar dem att fortsätta ansträngningarna för att få till stånd en tillsyn av civil luftfart i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Kommissionen är samtidigt besluten att ytterligare utveckla den konstruktiva dialog som nyligen återupptogs.

(25)

Icao genomförde en granskning av Nederländska Antillerna (10) 2008 och upptäckte allvarliga brister i säkerhetstillsynen. Framförallt saknade landets behöriga myndigheter tillräcklig teknisk personal för att kunna utföra sin säkerhetstillsyn av besättningens certifikat, drift av luftfartyg, flygtrafiktjänster och flygplatser.

(26)

Efter en bedömning i september 2011 utförd av Förenta staternas federala luftfartsmyndighet (FAA) inom ramen för Iasa-programmet, nedgraderades Curaçao och Sint Maartins från kategori 1 till kategori 2, eftersom FAA anser att de inte uppfyller internationella säkerhetsnormer i tillräcklig utsträckning.

(27)

Slutligen avslöjade rampinspektioner under överinseende från Safa-programmet (11) under perioden maj 2011–maj 2012 en felfrekvens på fler än ett allvarligt fel per inspektion.

(28)

Detta ledde till att kommissionen inledde samråd med de behöriga myndigheterna i Curaçao och Sint Maartins och i juli 2012 skrev till dem och begärde uppgifter om vilka avhjälpande åtgärder som hade vidtagits eller planerades. Samråden pågår.

(29)

De behöriga myndigheterna i Curaçao och Sint Maartins svarade kommissionen och lämnade en detaljerad beskrivning av pågående avhjälpande åtgärder och vilka som planerats för att ta itu med de säkerhetsbrister som upptäcktes vid Icaos och FAA:s granskning.

(30)

Nederländerna informerade flygsäkerhetskommittén om att de gav tekniskt stöd till både Curaçao och Sint Maartins för att bistå dem i deras arbete att inrätta ett system för säkerhetstillsyn som uppfyller Icaos normer.

(31)

Kommissionen noterar de åtgärder som vidtagits av Curaçaos och Sint Maartins behöriga myndigheter och uppmanar dem att med bestämdhet fortsätta med sina insatser för att komma tillrätta med bristerna i sitt system för tillsyn av luftfartssäkerhet. Om de misslyckas, måste kommissionen vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005. Genom prioriterade rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet kommer medlemsstaterna att fortsätta att noggrant övervaka att de avhjälpande åtgärderna ger resultat.

(32)

Alla lufttrafikföretag godkända i Ekvatorialguinea är belagda med verksamhetsförbud i unionen och ingår sedan mars 2006 i bilaga A. De behöriga myndigheterna i Ekvatorialguinea informerade kommissionen om att ett drifttillstånd hade utfärdats för lufttrafikföretaget Tango Airways. Eftersom det saknas belägg för att de behöriga myndigheternas kapacitet att garantera tillsyn av lufttrafikföretag som godkänts i Ekvatorialguinea i enlighet med tillämpliga säkerhetsnormer ändrats, bör lufttrafikföretaget föras upp i bilaga A på grundval av de gemensamma kriterierna.

(33)

Som ett resultat av de säkerhetsbrister som hittades vid Icaos granskning av Eritrea i november 2010 underrättade Icao samtliga avtalsslutande parter i Chicagokonventionen om tre allvarliga säkerhetsproblem inom områdena drift, luftvärdighet och flygtrafiktjänster. I sin slutgranskningsrapport skrev Icao dessutom att i 79,9 % av fallen hade internationella säkerhetsnormer inte tillämpats på effektivt sätt.

(34)

Med beaktande av dessa resultat inledde kommissionen formella samråd med Eritreas behöriga myndigheter (ER-CAA) för att få upplysningar om vilka åtgärder ER-CAA hade vidtagit för att komma tillrätta med de säkerhetsbrister som Icao-granskningen hade blottlagt.

(35)

I en skrivelse informerade ER-CAA kommissionen om att två allvarliga säkerhetsproblem i fråga om luftvärdighet och flygtrafiktjänster visserligen hade åtgärdats, men att det tredje allvarliga säkerhetsproblemet som rörde certifieringsprocessen för utfärdande av drifttillstånd ännu inte hade lösts och att det krävs ett valideringsbesök från Icao för att lösa problemet. Svaren från ER-CAA innehöll dock varken information om de avhjälpande åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med det allvarliga säkerhetsproblemet eller information om drifttillsynen av lufttrafikföretag från Eritrea. Bägge dessa företag har eritreanskt drifttillstånd för att bedriva flygningar till EU.

(36)

Kommissionen bjöd upprepade gånger in ER-CAA till samrådsmöten för att få ytterligare klargöranden om tillsynen av innehavare av drifttillstånd i Eritrea. ER-CAA avböjde dock att delta.

(37)

ER-CAA bjöds in till flygsäkerhetskommittén och presenterade sina synpunkter den 21 november 2012. ER-CAA bekräftade att deras åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder hade godkänts av Icao. ER-CAA ansåg vidare att eftersom de ändrat sin primära luftfartslagstiftning och utfärdat flera förordningar om civil luftfart, hade det allvarliga säkerhetsproblemet lösts. Det framgick inte klart om Eritrea hade begärt ett valideringsbesök från Icao, även om de får stöd från Icaos regionala säkerhetskontor. Flygsäkerhetskommittén ansåg dock att ER-CAA inte kunde visa att de vidtagit tillräckliga åtgärder för att ta itu med alla aspekter på det allvarliga säkerhetsproblemet. De kunde inte heller bringa klarhet i fråga om tillsynsarrangemangen kopplade till de luftfartyg som listas på drifttillstånd utfärdade av Eritrea som omfattar luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från utländska lufttrafikföretag. Detta leder till att dessa luftfartyg listas på flera drifttillstånd, vilket bryter mot internationella säkerhetsnormer.

(38)

Alla lufttrafikföretag som är godkända i Eritrea bjöds in till flygsäkerhetskommittén, men bara ett av dem, Eritrean Airlines, genomförde presentationer för flygsäkerhetskommittén den 21 november 2012. Eritrean Airlines bekräftade att det bedriver verksamhet med två luftfartyg av typen A320 till Rom som hyrts in med besättning, men kunde inte ge flygsäkerhetskommittén tillfredsställande information om drifttillsynen och kontroll över verksamheten.

(39)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén erkände de insatser som gjorts för att ta itu med säkerhetsbristerna inom Eritreas civila luftfart. På grundval av de gemensamma kriterierna och i väntan på att man på ett effektivt sätt ska vidta erforderliga avhjälpande åtgärder för att ta itu med de brister som Icao konstaterat, och framför allt den allvarliga säkerhetsbristen som ännu inte åtgärdats, anser kommissionen att Eritreas behöriga myndigheter i dagsläget inte klarar att tillämpa och kontrollera efterlevnaden av nödvändiga säkerhetsnormer när det gäller de lufttrafikföretag som faller under deras myndighetskontroll. Följaktligen bör samtliga lufttrafikföretag som är godkända i Eritrea omfattas av verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(40)

När det olösta allvarliga säkerhetsproblemet lösts på ett tillfredsställande sätt enligt Icao, och de större bristerna som upptäckts vid Icaos kontrollbesök åtgärdats på ett tillfredsställande sätt, är kommissionen beredd att med hjälp av Easa och stöd från medlemsstaterna genomföra en säkerhetsinspektion på plats för att validera de framsteg som gjorts och förbereda en genomgång av ärendet för flygsäkerhetskommittén.

(41)

Honduras behöriga myndigheter begärde i juni 2012 att Rollins Air skulle tas bort från säkerhetslistan eftersom dess drifttillstånd dragits in. De lade den 21 november 2012 fram bevis för att drifttillståndet för Rollins Air, som hade dragits in under sex månader, hade löpt ut och slutligen upphävts den 24 september 2012. På grundval av de gemensamma kriterierna bör Rollins Air strykas från bilaga A.

(42)

Samråden med de behöriga indonesiska myndigheterna (DGCA) fortsätter. Syftet är att övervaka DGCA:s framsteg mot att garantera att tillsyn av alla lufttrafikföretag som är godkända i Indonesien sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(43)

Den 18 oktober 2012 hölls en videokonferens mellan kommissionen, Easa och DGCA. Under konferensen presenterade DGCA en uppdatering av vissa lufttrafikföretag som står under deras tillsyn. De informerade om att följande fem lufttrafikföretag hade certifierats: Jayawijaya Dirantara den 16 april 2012, Pacific Royale Airways den 29 maj 2012, Citilink Indonesia den 22 juni 2012, Angkasa Super Services den 7 juni 2012 och Air Born Indonesia den 6 mars 2012. Men eftersom DGCA inte har lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer, görs på grundval av de gemensamma kriterierna bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör föras in i bilaga A.

(44)

Vidare informerade DGCA om att PT Sampoerna Air Nasantara hade bytt namn till PT Pegasus Air Services och att PT Nyaman Air hade bytt namn till PT Heavy Lift, och att deras namn därför borde ändras i bilaga A.

(45)

DGCA informerade också om och lade fram bekräftelse på att drifttillståndet för Dirgantara Air Service hade återkallats den 25 maj 2012. På grundval av de gemensamma kriterierna bör därför lufttrafikföretaget strykas från bilaga A.

(46)

DGCA informerade också om ett bedömningsbesök från FAA i Indonesien som ägde rum i september 2012. Enligt FAA hade systemet för tillsyn av luftfartssäkerhet förbättrats under de senaste åren, men man lämnade också flera observationer och rekommendationer i fråga om utbildning av inspektörer, övervakning av luftfartsverksamhet som bedrivs av utländska operatörer, strategier och förfaranden när det gäller efterlevnad, framför allt i fråga om tillämpningen av böter, och behovet av att förbättra vissa lokala anläggningar. DGCA lovade att tillhandahålla en kopia av den formella inspektionsrapporten så snart den var klar.

(47)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterade de tydliga framsteg som gjorts av Indonesiens behöriga myndigheter och fortsätter att uppmuntra deras arbete med att få till stånd ett luftfartssystem som helt och hållet uppfyller Icaos normer.

(48)

Samråd med behöriga myndigheter i Kazakstan har fortsatt. Myndigheterna har lämnat in flera redogörelser, som kommissionen, biträdd av Easa, hade som underlag för ett samrådsmöte den 17 oktober 2012. Flygsäkerhetskommittén hörde de behöriga myndigheterna den 21 november 2012 som också lämnade redogörelser.

(49)

De meddelade att man håller på med en omfattande reform av luftfartssektorn som inleddes 2009 i syfte att förbättra flygsäkerheten. Efter antagandet av en ny lag om civil luftfart i juli 2010 och antagandet av fler än 100 specifika luftfartsbestämmelser, gör nu de behöriga myndigheterna framsteg i genomförandet. De fortsätter också med kapacitetsbyggandet genom att inrätta ett centrum för bedömning av flygsäkerhet och rekrytera fler kvalificerade inspektörer. Ett arbete som ska fortsätta under kommande månader. De gör också framsteg när det gäller omcertifiering av luftfartyg och operatörer.

(50)

Myndigheterna informerade om att de fortsätter att vidta åtgärder på efterlevnadsområdet. Genom order från transport- och kommunikationsdepartementet av den 3 juli 2011 om inrättande av regler för drift av Republiken Kazakstans civilflyg, förbjuds från och med den 1 november 2012 sovjetbyggda luftfartyg som inte uppfyller Icaos säkerhetsnormer att bedriva verksamhet inom det kazakstanska luftrummet. Följaktligen förbjöd de behöriga myndigheterna i Kazakstan driften av sju luftfartyg av typen Yak-40, två luftfartyg av typen Antonov 12, fem luftfartyg av typen Antonov 24 och ett luftfartyg av typen Tu-134 (12).

(51)

Myndigheterna informerade också kommissionen om att fem luftfartyg hade avslutat sin verksamhet och kunde bevisa att deras drifttillstånd hade löpt ut och inte förnyats. Det rör sig om följande fem: Asia Wings, Minas, Skybus, Skyjet och Sayakhat Airlines. På grundval av de gemensamma kriterierna bör dessa lufttrafikföretag därför strykas från bilaga A.

(52)

Myndigheterna informerade vidare kommissionen om att fyra lufttrafikföretag som tidigare ägnat sig åt kommersiella lufttransporter hade upphört med sin verksamhet, dragit ned sina flottor och omcertifierats som bruksflyg. Lufttrafikföretagen är följande: Aero Aircompany, AK Suncare Aircompany, Kazair West, Ust-Kamenogorsk Air division of EKA. På grundval av de gemensamma kriterierna bör dessa lufttrafikföretag därför strykas från bilaga A.

(53)

Myndigheterna informerade om att, på order från premiärministern, kan inga nya drifttillstånd beviljas innan de behöriga myndigheterna helt och hållet kan uppfylla sina skyldigheter gentemot Icao.

(54)

Den 21 november 2012 frågades Air Astana ut av flygsäkerhetskommittén i syfte att företaget skulle informera om sin flotta som för närvarande förnyas, vilket den också gjorde. Företaget informerade om att flera luftfartyg hade fasats ut och att nya luftfartyg fasas in i dagens flottor bestående av B767-, B757-, A320-serier och Fokker 50. Dessa flottor är redan upptagna i bilaga B. Air Astana hävdade, och kunde bevisa, att man förbättrat flottans säkerhet. De behöriga myndigheterna i Kazakstan hävdade att verksamheten hos de lufttrafikföretag som innehar drifttillstånd är föremål för en viss fortlöpande säkerhetstillsyn. De behöriga myndigheterna i Aruba kunde också bevisa att det sker fortlöpande säkerhetstillsyn i enlighet med internationella säkerhetsnormer av luftvärdigheten hos det luftfartyg som är registrerat i Aruba och som finns på Air Astanas drifttillstånd. Myndigheterna anser att luftvärdigheten är tillfredsställande. Vidare bekräftade medlemsstaterna och Easa att de rampinspektioner som utförts vid europeiska flygplatser inom ramen för Safa-programmet inte gav anledning till oro. I enlighet med de allmänna kriterierna bör bilaga B ändras så att, inom ramen för dagens verksamhetsnivå, drift med luftfartyg av typen B767-, B757-, A320-serier och Fokker 50 som listas eller kommer att listas på Air Astanas drifttillstånd tillåts under förutsättning av luftfartyget är registrerat i Aruba och att drifttillståndet och alla ändringar av det lämnas till kommissionen och Eurocontrol i rätt tid.

(55)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att Air Astana uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 965/2012. Om sådana kontroller, eller annan relevant säkerhetsinformation, skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) 2111/2005.

(56)

Kommissionen fortsätter att stödja den omfattande reformen av den civila luftfarten som myndigheterna i Kazakstan inlett och uppmanar dem att fortsätta ansträngningarna att få till stånd en tillsyn av civil luftfart i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Kommissionen uppmuntrar därför myndigheterna att fortsätta genomförandet av åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder som överenskommits med Icao, och att man ska fokusera på de två olösta allvarliga säkerhetsproblemen och omcertifieringen av samtliga operatörer. När de olösta allvarliga säkerhetsproblemen lösts på ett tillfredsställande sätt enligt Icao, är kommissionen beredd att med hjälp av Easa och stöd från medlemsstaterna genomföra en säkerhetsinspektion på plats för att validera de framsteg som gjorts och förbereda en genomgång av fallet för flygsäkerhetskommittén.

(57)

De lufttrafikföretag som är etablerade i Kirgizistan är sedan 2006 belagda med verksamhetsförbud. Med bistånd från Easa genomförde kommissionen den 5 oktober 2012 ett samrådsmöte med de behöriga myndigheterna i Kirgizistan. Under mötet framhöll myndigheterna att man antagit ett nytt regelverk och att man prioriterade att se till att lufttrafikföretagen togs bort från listan.

(58)

De behöriga myndigheterna informerade om att följande lufttrafikföretag hade bytt namn: Eastok Avia till Air Bishkek och Dames till State Aviation Enterprise under the Ministry of Emergency Situations (SAEMES). Bilaga A bör därför ändras i enlighet med detta.

(59)

De behöriga myndigheterna informerade om att drifttillstånd har beviljats följande lufttrafikföretag: Manas Airways, Supreme Aviation och Sky KG Airlines. De lämnade dock inga bevis för att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag säkerställs i enlighet med internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bör därför dessa lufttrafikföretag införas i bilaga A.

(60)

De behöriga myndigheterna i Kirgizistan lade för kommissionen fram bevis för att följande lufttrafikföretag hade fått sina drifttillstånd återkallade: Trast Aero, Asian Air och Kyrgyzstan Airlines. De informerade om att drifttillstånden för Aerostan och Itek Air hade löpt ut och inte förnyats. På grundval av de gemensamma kriterierna bör dessa lufttrafikföretag därför strykas från bilaga A.

(61)

Efter överenskommelse med de behöriga myndigheterna i Kirgizistan är kommissionen fast besluten att med hjälp av Easa och stöd från medlemsstaterna organisera en säkerhetsinspektion i Kirgizistan för att på plats kontrollera tillämpningen av de nya reglerna och att tillsynen av vissa lufttrafikföretag godkända i Kirgizistan är tillfredsställande.

(62)

Samråd med Libyens behöriga myndigheter (LCAA) fortsätter i syfte att få bekräftat att Libyen fortsätter sin reformering av sitt säkerhetssystem för civil luftfart, och framför allt ser till att säkerhetstillsynen av samtliga luftfartyg godkända i Libyen är förenlig med internationella säkerhetsnormer.

(63)

LCAA och representanter från Afriqiyah, Libyan Airlines och Buraq Air träffade den 15 oktober 2012 kommissionen, Easa och vissa medlemmar ur flygsäkerhetskommittén för att informeras om framstegen. LCAA informerade om att de hade vidtagit regleringsåtgärder genom att återkalla drifttillståndet (13) för 16 av 26 libyska lufttrafikföretag. De hade anställt konsulter på kort sikt och använt sig av Icao-stöd på lång sikt för att få tekniskt stöd. Dessutom var de i färd med att rekrytera ytterligare piloter och ingenjörer som inspektionspersonal.

(64)

LCAA informerade vidare om att de inlett en omcertifieringsprocess i fem steg för alla libyska lufttrafikföretag och att man skulle inleda omcertifieringen med Libyan Airlines och Afriqiyah. LCAA planerar att rapportera om hur arbetet fortlöper och inkomma med granskningsrapporter när dessa är tillgängliga. Samtidigt har de för avsikt att utveckla och tillämpa ett årligt tillsynssystem som garant för att deras lufttrafikföretag kommer att fortsätta efterleva Icao-normer.

(65)

Den 21 november 2012 hörde flygsäkerhetskommittén presentationer från LCAA, Libyan Airlines och Afriqiyah. LCAA betonade att verksamhet med dålig säkerhet inte skulle tolereras i Libyen. De bekräftade de uppgifter som lämnats vid mötet den 16 oktober, framför allt att undersökningsrapporten om olyckan med Afriqiyah A330 skulle offentliggöras före februari 2013, att omcertifieringsprocessen ska slutföras för Libyan Airlines och Afriqiyah i december 2012 och för återstående lufttrafikföretag senast i december 2013. De informerade också om att de skulle fortsätta vidta åtgärder på efterlevandeområdet för att minimera säkerhetsrisker, i likhet med när ett A320-flygplan belades med tillfälligt flygförbud.

(66)

Libyan Airlines meddelade att både dess säkerhetsstyrningssystem och personalutbildning hade förbättrats.

(67)

Afriqiyah informerade flygsäkerhetskommittén om sitt kvalitetssäkringssystem och användning av externa utbildningsorganisationer. Lufttrafikföretaget angav också att, som en följd av olyckan med A330-planet, hade flygscheman ändrats för att minska risker med trötta piloter, ett pilotutbildningsprogram om förfaranden för avbrutna landningar hade inletts och extern expertis hade kallats in för att utveckla säkerhetsprogram. Lufttrafikföretaget hade också uttryckt önskemål om att bedriva flygningar till Spanien, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Tyskland och Österrike, när väl LCAA häver sina restriktioner.

(68)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén uppskattade den gedigna plan som LCAA utarbetat för att ta itu med säkerhetsbristerna i deras luftfartssystem, de realistiska tidsplanerna för åtgärderna samt de framsteg som gjorts. De noterade att LCAA kommer att behålla dagens restriktioner för alla libyska lufttrafikföretag i fråga om flygningar till EU, Norge, Schweiz och Island tills omcertifieringen i fem steg är klar och eventuella allvarligare säkerhetsbrister åtgärdats. När det skett, och efter överenskommelse med kommissionen, skulle enskilda lufttrafikföretag kunna få tillåtelse att återuppta kommersiell flygning till EU, Norge, Schweiz och Island.

(69)

För alla lufttrafikföretag som omcertifierats, förband sig LCAA att till kommissionen lämna detaljerad information om omcertifieringsprocessen och träffa kommissionen och medlemsstaterna för att i detalj diskutera relevanta granskningar, säkerhetsbrister, avhjälpande åtgärder som vidtagits och avslutning av fall, tillsammans med detaljer i planerna för den fortlöpande säkerhetstillsynen innan man lättar på restriktioner. Om informationen inte övertygar kommissionen och medlemsstaterna om att omcertifieringsprocessen är fullgjord och en hållbar fortlöpande säkerhetstillsyn i enlighet med Icao-normer finns, måste kommissionen vidta åtgärder för att förhindra de aktuella lufttrafikföretagen från att använda EU:s, Norges, Schweiz och Islands luftrum. Om kommissionen behöver ytterligare upplysningar, kan den besluta att genomföra ett besök på plats före eventuella lättningar av restriktioner.

(70)

I fråga om lufttrafikföretag som därefter får tillåtelse att bedriva verksamhet till EU, kommer medlemsstaterna att fortsätta kontrollera att de uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 965/2012. Om sådana kontroller, eller annan relevant säkerhetsinformation, skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) 2111/2005.

(71)

Lufttrafikföretag godkända i Mauretanien har ingått i bilaga A sedan november 2010 (14). Mauretainens behöriga myndigheter (Anac) har sedan dess bedrivit aktiva samråd med kommissionen, och upprepade gånger informerat om hur reformeringen av regelverket för civil luftfart fortlöper. Två möten har hållits med Anac och Mauritania Airlines. Dels den 24 september, dels den 10 oktober 2012. Flygsäkerhetskommittén hörde Anac och Mauritania Airlines International i Mauretanien den 21 november 2012.

(72)

Anac meddelade att kraftfulla åtgärder vidtagits för att reformera säkerhetstillsynen och att flera framsteg redan kunde noteras: framför allt inrättandet av en ny kod för civil luftfart, ändring av lagstiftningen i fråga om civil luftfart för att anpassa den till bilagorna till Chicagokonventionen, förändringar av Anacs förvaltning, struktur och personal samt inrättandet av en fullständig uppsättning förfaranden för certifiering och fortlöpande övervakning av luftfartyg.

(73)

Anac informerade om att de vidtagit effektiva åtgärder på efterlevandeområdet. Anac informerade framför allt om att Mauritania Airways drifttillstånd hade löpt ut den 15 december 2010 och inte hade förnyats eftersom lufttrafikföretaget upphört med sin verksamhet. Vidare informerade man om att lufttrafikföretaget Class Aviations certifikat och undantag återkallades i januari 2011.

(74)

I april och september 2012 gjorde Icao två kontrollbesök i Mauretanien för att utvärdera Mauretaniens framsteg. Slutrapporterna från dessa besök visar att det gjorts stora framsteg: efterlevnaden av internationella säkerhetsnormer har förbättrats med 47 %. Den 1 oktober 2012 bekräftade Icao för kommissionen de ovanligt stora framsteg som Anac gjort. Besöken visade dock också att det finns ett behov av att fortsätta genomföra alla avhjälpande åtgärder, främst med avseende på övervakningskraven och åtgärdande av säkerhetsbrister där Icao ansåg att man i 51 % och 58 % av fallen inte hade tillämpat internationella säkerhetsnormer tillräckligt effektivt. Anac framhöll att man avser att fortsätta sina insatser för att ytterligare förbättra efterlevnaden av Icao-normerna.

(75)

Vid samråden med Anac bedömde kommissionen särskilt hur robust säkerhetstillsynen av Mauritania Airlines International var. Brister hade upptäckts redan i den första certifieringen av Mauritania Airlines International, eftersom företagets drifttillstånd utfärdades den 8 maj 2011 utan att man lämnade bevis för att de talrika säkerhetsbrister som upptäcktes under den första certifieringen av lufttrafikföretaget, framför allt RVSM-auktorisationer, bristen på övervakning av flygdata och bristen på markpersonal, hade åtgärdats innan drifttillståndet utfärdades. ANAC och Mauritania Airlines International rapporterade dock den 25 oktober 2012 och lämnade bevis för att alla brister hade åtgärdats. Anac lämnade också bevis för att lufttrafikföretaget omfattas av tillräcklig kontinuerlig tillsyn i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(76)

Flygsäkerhetskommittén välkomnar de stora framsteg som Mauretaniens behöriga myndigheter rapporterar om i fråga om att åtgärda både de brister Icao påpekat och de brister som hittades vid den första certifieringen av Mauritania Airlines International. Med tanke på de effektiva åtgärder på efterlevandeområdet som Anac beslutat om och genomfört i fråga om de övriga lufttrafikföretag som upphört att existera, och på grundval av de gemensamma kriterierna, bedöms det att alla lufttrafikföretag godkända i Mauretanien bör strykas från bilaga A.

(77)

Anac hävdade och bekräftade skriftligen att Mauritania Airlines International på kort sikt inte har för avsikt att återuppta flygningar till EU, förutom till Las Palmas de Gran Canaria (Spanien), och inte före februari 2013.

(78)

De spanska behöriga myndigheterna meddelade att de gett tekniskt stöd till Anac och bekräftade att de inte hade några invändningar mot att flygningar återupptogs till Las Palmas de Gran Canaria.

(79)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att luftfartyg med drifttillstånd i Mauretanien uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EG) nr 965/2012.

(80)

Kommissionen planerar att, med hjälp av Easa och stöd från medlemsstaterna, genomföra en bedömning på plats för att kontrollera att Anacs åtgärder genomförs på ett tillfredsställande sätt.

(81)

Om rampinspektioner eller annan relevant säkerhetsinformation skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) 2111/2005.

(82)

Lufttrafikföretag godkända i Filippinerna har ingått i bilaga A sedan den 31 mars 2010 (15). Samråd med de behöriga filippinska myndigheterna (Caap) har sedan dess hållits för att få information om hur reformeringen av regelverket för civil luftfart fortlöper. Flera svar har lämnats från myndigheterna och en videokonferens genomfördes den 18 november 2012 mellan kommissionen, med stöd från Easa, och Caap.

(83)

Caap informerade om att Icao i oktober 2012 genomförde ett samordnings-kontrollbesök på plats, och lämnade synpunkter på de preliminära resultaten, som visade att den totala efterlevnaden av Icao-normer förbättrats med 7 %. Det allvarliga säkerhetsproblem som Icao meddelade alla parter i Chicagokonventionen när det gäller säkerhetstillsyn av lufttrafikföretag är dock fortfarande olöst och ytterligare säkerhetsproblem påpekades av Icao när det gäller luftfartygsregister.

(84)

Caap bekräftade att AviaTour Fly’In den 18 augusti 2012 var inblandat i en andra dödsolycka förutom den dödsolycka som inträffade i mars 2012 (16). Caap lämnade inga tillfredsställande svar på kommissionens begäran om information. Framförallt kunde man inte lämna upplysningar om giltigheten hos drifttillståndet för lufttrafikföretaget, som enligt tidigare inlämnade uppgifter skulle upphöra att gälla den 14 augusti 2012, och om resultaten från pågående haveriundersökningar av bägge olyckorna.

(85)

Kommissionen hade informerats om att lufttrafikföretagen South West Air Corporation, Airgurus och Skyjet hade startat kommersiell lufttransport, däremot hade Caap inte svarat på kommissionens förfrågningar om information på lämpligt sätt, framför allt hade de inte informerat tillfredsställande om dessa lufttrafikföretags drifttillstånd tillsammans med fullständiga driftspecifikationer. Caap har inte heller kunnat visa att certifieringen och den kontinuerliga tillsynen av dessa lufttrafikföretag är helt förenliga med tillämpliga internationella säkerhetsnormer. På grundval av de gemensamma kriterierna bör därför dessa lufttrafikföretag införas i bilaga A.

(86)

Kommissionen fortsätter att stödja reformen av den civila luftfarten som de behöriga myndigheterna i Filipperna inlett och uppmanar dem att fortsätta ansträngningarna att få till stånd en tillsyn av civil luftfart i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Kommissionen uppmuntrar därför myndigheterna att fortsätta genomförandet av åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder som överenskommits med FAA och Icao, och att de ska fokusera på de olösta allvarliga säkerhetsproblemen och omcertifiering av samtliga operatörer de ansvarar för, samt på effektiva åtgärder på efterlevandeområdet om det uppstår säkerhetsbrister eller överträdelser av tillämplig lagstiftning. När FAA har ändrat sin bedömning av Filippinernas efterlevnad av internationella säkerhetsnormer och alla allvarliga säkerhetsproblemen lösts på ett tillfredsställande sätt enligt Icao, är kommissionen beredd att med hjälp av Easa och stöd från medlemsstaterna genomföra en säkerhetsinspektion på plats för att validera de framsteg som gjorts och förbereda en genomgång av ärendet för flygsäkerhetskommittén.

(87)

Kommissionen, assisterad av Easa, genomförde den 30 september – 4 oktober 2012 ett kontrollbesök i Hashemitiska konungariket Jordanien för att verifiera att de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna för civilflyg (Carc) och lufttrafikföretaget Jordan Aviation (PSC) för att ta itu med de säkerhetsbrister som beskrivs i förordning (EG) nr 1197/2011 har genomförts på ett tillfredsställande sätt.

(88)

Under besöket demonstrerade Carc för kontrollgruppen effektiviteten hos åtgärdsplanen med avhjälpande och förebyggande åtgärder som utarbetats och genomförts efter det att lufttrafikföretaget Air Jordan belagts med driftsrestriktioner av EU. Carc visade också att de nu kunde uppfylla sina skyldigheter enligt Icao-normerna när det gäller tillsyn av operatörer som de hade utfärdat drifttillstånd till. Kontrollgruppen rapporterade att Carc verkar trovärdiga i sitt åtagande att genomföra åtgärdsplanen med avhjälpande och förebyggande åtgärder, att de uppnått betydande resultat och att de har ett öppet, samarbetsvilligt och konstruktivt tillvägagångssätt för att ta itu med brister i sina förfaranden. Kontrollgruppen fick visserligen information om att befintliga tillsynsförfaranden kan garantera att lufttrafikföretagen vidtar effektiva avhjälpande åtgärder i rätt tid om säkerhetsbrister upptäcks, men gruppen hittade andra brister, främst i fråga om förfarandet för godkännande av minimiutrustningslista samt godkännandet av transport av farligt gods.

(89)

Sedan november 2011 har lufttrafikföretaget Jordan Aviation varit föremål för utökad övervakning via Carc genom kraftigt fokus på rampinspektioner, kontroller längs flygrutter, kontroller av luftvärdigheten hos luftfartyg och av förvaltningsorganisationen för kontinuerlig luftvärdighet. Under en årlig kontroll gjordes det också en bedömning av om Jordan Aviation uppfyllde det jordanska regelverket för civilflyg. Resultaten från dessa kontroller pekade på en kraftig förbättring av förvaltningen av den kontinuerliga luftvärdigheten. Efter en begäran från lufttrafikföretaget att lägga till en ny typ av luftfartyg (Airbus A330-200) till sin flotta, gjorde Carc en bedömning av om Jordan Aviation hade förmåga att flyga en ny luftfartygstyp. Ändringen av drifttillståndet var klart den 9 maj 2012 och Airbus A330-200 lades till driftspecifikationerna för Jordan Aviations drifttillstånd.

(90)

Under besöket fick kontrollgruppen bevis för effektiviteten hos den åtgärdsplan med avhjälpande och förebyggande åtgärder som Jordan Aviation utvecklat och tillämpat. Även om lufttrafikföretaget kunde visa att systemet för hantering av fortsatt luftvärdighet nu är tillräckligt för att se till att dess luftfartyg fortsätter att vara luftvärdiga, hittade kontrollgruppen andra saker som borde åtgärdas, främst när det gäller förfarandena för driften av en ny rutt och personalplanering.

(91)

Som ett resultat av en begäran från Carc och Jordan Aviation om en ny bedömning av driftsrestriktioner som införts genom förordning (EG) nr 1197/2011 och med tanke på att villkoren för den var uppfyllda, uppmanades Carc och Jordan Aviation att lägga fram sina synpunkter för flygsäkerhetskommittén. Utfrågningen skedde den 21 november 2012. Under mötet presenterade Carc och Jordan Aviation mer i detalj också åtgärdsplanen som ska avhjälpa de brister som upptäcktes vid besöket på plats.

(92)

Flygsäkerhetskommittén välkomnade de förbättringar som Carc och Jordan Aviation åstadkommit av genomförandet av internationella säkerhetsnormer och ansåg att ytterligare driftsbegränsningar av lufttrafikföretaget inte längre än nödvändiga. På grundval av de gemensamma kriterierna bör därför detta lufttrafikföretag strykas från bilaga B.

(93)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer uppfylls genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 965/2012.

(94)

Lufttrafikföretaget Air Madagascar är belagt med driftsrestriktioner och ingår i bilaga B i enlighet med förordning (EG) nr 390/2011. Samråd med de behöriga myndigheterna i Madagaskar och med Air Madagascar har sedan dess hållits för att få information om hur genomförandet av de avhjälpande åtgärderna fortlöper.

(95)

Icao genomförde ett kontrollbesök under perioden 21–25 maj 2012 som visade att det gjorts vissa framsteg, då den bristande tillämpningen av Icao-normer sjunkit från 70,7 % till 44,4 %. Besöken visade dock också att det finns ett behov av att fortsätta genomföra alla avhjälpande åtgärder, främst i fråga om utbildning av teknisk personal, övervakningskraven och åtgärdande av säkerhetsbrister där Icao ansåg att man i 67 %, 58 % och 86 % av fallen inte hade tillämpat internationella säkerhetsnormer tillräckligt effektivt.

(96)

ACM och lufttrafikföretaget Air Madagascar begärde att få bli utfrågade av flygsäkerhetskommittén, vilket skedde den 20 november 2012. De presenterade de framsteg som gjorts av genomförandet av sina respektive åtgärdsplaner. ACM informerade också om att de ingått ett tvåårskontrakt för att få externt tekniskt stöd för sin säkerhetstillsyn. Flygsäkerhetskommittén tog del av resultatrapporten och välkomnade de ansträngningar som ACM gjort för att förbättra sin kapacitet för att uppfylla sina åtaganden i fråga om Icao-krav.

(97)

Flygsäkerhetskommittén uppmuntrar ACM att fortsätta insatserna för att åtgärda de fall där brister uppdagades vid Icaos kontrollbesök, och då framför allt på området övervakning av lufttrafikföretag godkända i Madagaskar. När man kommit tillräckligt långt med den åtgärdsplan som lämnats av ACM och Air Madagascar är kommissionen beredd att göra en utvärdering på plats av läget med hjälp av Easa och medlemsstaterna.

(98)

Kommissionen, assisterad av Easa och vissa medlemsstater, genomförde den 4 – 8 juni 2012 ett kontrollbesök i Ryssland för att verifiera att de åtgärder som vidtagits av de behöriga ryska myndigheterna (Fata) och lufttrafikföretaget VIM AVIA, som är godkänt i Ryssland, för att ta itu med de säkerhetsbrister som beskrivs i förordningarna (EU) nr 1197/2011 (17) och 295/2012 (18) har tillämpats på ett tillfredsställande sätt. Kontrollbesöket omfattade besök vid både Fatas och VIM AVIA:s huvudkontor samt vid lufttrafikföretagets underhållsavdelningar vid Domodedovoflygplatsen och en rampinspektion av ett av luftfartygen i flottan. Besöken visade att i stort sett har VIM AVIA gjort framsteg i fråga om att inrätta ett kvalitetsstyrningssystem. Men i fråga om VIM AVIA:s åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder ansåg man att tre av de tolv åtgärderna inte var tillräckligt genomförda. VIM AVIA uppmanades att gå igenom och komplettera sin åtgärdsplan innan de återupptar flygningar till EU.

(99)

Den 20 juni 2012 informerade Fata kommissionen att lufttrafikföretaget från och med den dagen hade blivit godkänt på nytt att flyga till och från EU, eftersom det hade genomfört avhjälpande åtgärder på dessa tre områden.

(100)

Efter att ha granskat de ytterligare åtgärder som rapporterats, tvivlade kommissionen på att företaget hade kunnat genomföra dem på så kort tid. De behöriga ryska myndigheterna informerades också om de otillfredsställande resultaten från en rampinspektion i Spanien den 26 juni 2012 (19). Resultaten avslöjade brister i VIM AVIA:s kontinuerliga luftvärdighet och underhållsavdelningar. De ryska behöriga myndigheterna uppmanades också att lämna information om en allvarlig incident som drabbade VIM AVIA den 24 juni 2012.

(101)

Mot bakgrund av ovanstående höll kommissionen, Easa och vissa medlemsstater i flygsäkerhetskommittén den 19 oktober 2012 i Bryssel ett möte med de behöriga ryska myndigheterna och VIM AVIA. VIM AVIA rapporterade att avhjälpande åtgärder hade vidtagits och avslutats för samtliga utestående frågor som nämns i slutrapporten från kontrollbesöket i Ryssland i juni 2012 och lade efter mötet fram bevis för åtgärder för avslutning av fallen. Fata informerade om att två undersökningar hade inletts efter en allvarlig incident som drabbade VIM AVIA den 24 juni 2012 och lade fram en sammanfattning av slutsatserna.

(102)

Spanien informerade flygsäkerhetskommittén om att alla brister som framkommit vid senare rampinspektioner av VIM AVIA i Spanien hade åtgärdats. Spanien informerade också om ett möte som hållits i Madrid med representanter från VIM AVIA och uppmärksammade företagets samarbetsvilja.

(103)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer uppfylls genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg på europeiska flygplatser. Om dessa rampinspektioner skulle visa att säkerhetsbristerna hos VIM AVIA upprepas, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005.

(104)

Den 9 maj 2012 skrev Rwandas behöriga myndigheter till kommissionen och lämnade bevis för att drifttillståndet för Silverback Cargo Freighters återkallades den 30 oktober 2009. På grundval av de gemensamma kriterierna bör därför Cargo Freighters strykas från bilaga A.

(105)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterar dock att Rwanda fortfarande inte har åtgärdat ett allvarligt säkerhetsproblem som upptäcktes 2007 vid Icaos granskning inom ramen för USOAP-programmet och som Icao meddelade alla stater som är parter i Chicagokonventionen. Kommissionen uppmuntrar därför Rwandas behöriga myndigheter att fortsätta sina ansträngningar att ta itu med säkerhetsbrister och kommer att fortsätta att noggrant övervaka luftfartssäkerheten i Rwanda för att se till att olösta säkerhetsbrister åtgärdas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med texten i bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Joaquín ALMUNIA

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(4)  EUT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.

(6)  EUT L 296 25.10.2012, s. 1.

(7)  EUT L 170, 6.7.2010, s. 9.

(8)  EUT L 306, 23.11.2010, s. 44.

(9)  Skälen 60–64 i förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006, EUT L 84, 23.3.2006, s. 18.

(10)  I oktober 2010 upplöstes Nederländska Antillerna (som ingick i konungariket Nederländerna) och två nya länder skapades: Curaçao och Sint Maartins. Konungariket Nederländerna består nu av fyra länder: Nederländerna (i Europa), Aruba, Curaçao och Sint Maartins. Curaçao och Sint Maartins är de rättsliga efterträdarna till Nederländska Antillerna och har därför samma luftfartygsregister. Sedan oktober 2010 ska bägge länderna organisera sin egen luftfartstillsyn och de har därför skapat var sin behörig myndighet. De bägge länderna bedömds parallellt, eftersom de är så inbördes beroende.

(11)  CAA-NL-2012-30, CAA-NL-2012-154, CAA-NL-2012-155, CAA-NL-2012-156, CAA-NL-2012-161, CAA-NL-2012-162; DGAC/F-2011-1628, DGAC/F-2011-1640, DGAC/F-2011-2007, DGAC/F-2011-2329, DGAC/F-2012-230, DGAC/F-2012-231, DGAC/F-2012-603, DGAC/F-2012-693.

(12)  Sju luftfartyg av typen Yak-40, två luftfartyg av typen Antonov 12, fem luftfartyg av typen Antonov 24, ett luftfartyg av typen Tu-134.

(13)  International Company, Tobruk Air Transport, Awsaj Aviation Service, Kalat Aleker Air Company, Alajniha Air Transport, Nayzak Air Transport, Qurina Air Services, Libyan Air Cargo, Air One Nine, Gulf Pearal Airlines, Horizon Airline, North African Air Transport, Madina Air, Assanad Aviation, Benina Air, Awas Aviation.

(14)  Skälen 43–51 i förordning (EU) nr 1071/2010 av den 22 november 2010, EUT L 306, 23.11.2010, s. 49.

(15)  Skäl 74–87 i förordning (EU) nr 273/2010 av den 30 mars 2010, EUT L 84, 31.3.2010, s. 32.

(16)  Skäl 43 i förordning (EU) nr 295/2012 av den 3 april 2012, EUT L 98, 4.4.2012, s. 17.

(17)  EUT L 303, 22.11.2011, s. 14.

(18)  EUT L 98, 4.4.2012, s. 13.

(19)  Nr. AESA-E-2012-392.


BILAGA

BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icao-flygbolagskod

Operatörens stat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A.”CONVIASA”

VCV-DB-10

VCV

Venezuela

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänt

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som införts i bilaga B, inklusive

Republiken Angola

AEROJET

AO 008–01/11

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003–01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

Air Gicango

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006–01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

Diexim

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004–01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005–01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002–01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

ingen uppgift

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Okänd

Republiken Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Okänd

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06–003

EKA

Republiken Kongo

EQUAJET

RAC06-007

Okänd

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06–014

Okänd

Republiken Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06–001

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0039/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2010

CAA

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

FIL

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Okänt

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

JET CONGO AIRWAYS

Okänt

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Underskrift från regeringen (ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

Safe AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TRACEP CONGO / TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

Punto Azul

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Eritreas tillsynsmyndigheter, inklusive

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, EkspresTransportasiAntarbenua, Indonesia Air Asia och Metro Batavia, däribland

Republiken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135–055

Okänd

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135–020

Okänt

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135–012

Okänd

Republiken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICES

135–050

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135–022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135–028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135–029

Okänd

Republiken Indonesien

CITILINK INDONESIA

121–046

Okänd

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135–030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135–013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135–010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135–014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135–038

Okänt

Republiken Indonesien

Enggang Air Service

135–045'

Okänd

Republiken Indonesien

Ersa Eastern Aviation

135–047

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135–018

GHS

Republiken Indonesien

HEAVY LIFT

135–042

Okänd

Republiken Indonesien

Indonesien AIR TRANSPORT

121–034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135–019

Okänd

Republiken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121–044

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135–043

Okänd

Republiken Indonesien

KAL STAR

121–037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121–003

KAE

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135–016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121–010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121–020

Okänd

Republiken Indonesien

Matthew Air Nusantara

135–048

Okänd

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121–002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135–007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135–011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121–022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135–041

Okänd

Republiken Indonesien

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121–045

Okänd

Republiken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135–036

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121–008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135–026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135–025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121–016

RIU

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135–004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135–044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135–015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121–035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135–006

Okänd

Republiken Indonesien

SURYA AIR

135–046

Okänd

Republiken Indonesien

TransNusa Aviation Mandiri

121–048

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135–021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121–038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135–009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121–018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121–006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135–040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121–012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL Airlines

AK-0317-12

CID

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR / avia-zhaynar

AK-067-12

SAP

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republiken Kazakstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republiken Kazakstan

LUK AERO (TIDIGARE EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republiken Kazakstan

MEGA Airlines

AK-0462-12

MGK

Republiken Kazakstan

Prime aviation

AK-0448-11

PKZ

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

Avia Traffic Company

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

Click Airways

11

CGK

Republiken Kirgizistan

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Republiken Kirgizistan

AIR BISHKEK (TIDIGARE EASTOK AVIA)

15

Europeiska miljöbyrån.

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

Kirgizistan

03

LYN

Republiken Kirgizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republiken Kirgizistan

Sky Way air

39

SAB

Republiken Kirgizistan

SUPREME AVIATION

40

SGK

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Moçambique

Aero-Servicos sarl

MOZ-08

Okänd

Republiken Moçambique

Aerovisao de Mozambique

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

CFA Moçambique

MOZ-10

Okänd

Republiken Moçambique

CFM-Transportes e trabalho aereo sA

MOZ-07

Okänt

Republiken Moçambique

Emilio Air Charter lda

MOZ-05

Okänd

Republiken Moçambique

ETA Air Charter LDA

MOZ-04

Okänd

Republiken Moçambique

Helicopteros Capital

MOZ-11

Okänt

Republiken Moçambique

KAYA AIRLINES

MOZ-09

Okänd

Republiken Moçambique

Mozambique Airlines (linhas aereas de moçambique)

MOZ-01

LAM

Republiken Moçambique

Mozambique Express/MEX

MOZ-02

MXE

Republiken Moçambique

Unique Air Charter

MOZ-13

Okänd

Republiken Moçambique

Safari Air

MOZ-12

Okänd

Republiken Moçambique

VR Cropsprayers lda

MOZ-06

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Filippinerna

AEROEQUIPEMENT AVIATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

AEROMAJESTIC

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

Aerowurks Aerial SprAying Services

2010030

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR ASIA PHILIPPINES

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

AIRGURUS

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

Air Philippines Corporation

2009006

GAP

Republiken Filippinerna

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Okänd

Republiken Filippinerna

Airtrack Agricultural Corporation

2010027

Okänd

Republiken Filippinerna

Asia Aircraft Overseas Philippines Inc.

4AN9800036

Okänd

Republiken Filippinerna

Aviation Technology Innovators, Inc.

4AN2007005

Okänd

Republiken Filippinerna

AVIATOUR’S FLY’N INC.

200910

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA aviation corp.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

Beacon

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

BENDICE transport management inc.

4AN2008006

Okänd

Republiken Filippinerna

Canadian helicopters philippines inc.

4AN9800025

Okänd

Republiken Filippinerna

Cebu Pacific Air

2009002

CEB

Republiken Filippinerna

CERTEZA INFOSYSTEMS CORP.

2011040

Okänd

Republiken Filippinerna

Chemtrad Aviation Corporation

2009018

Okänd

Republiken Filippinerna

CM aero SERVICES

20110401

Okänd

Republiken Filippinerna

Corporate Air

Okänt

Okänt

Republiken Filippinerna

Cyclone airways

4AN9900008

Okänd

Republiken Filippinerna

Far East Aviation Services

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

F.F. Cruz and Company, Inc.

2009017

Okänd

Republiken Filippinerna

Huma Corporation

2009014

Okänd

Republiken Filippinerna

Inaec Aviation Corp.

4AN2002004

Okänd

Republiken Filippinerna

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Okänd

Republiken Filippinerna

Island Aviation

2009009

SOY

Republiken Filippinerna

Island HELICOPTER SERVICES

2011043

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER–

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

Lion Air, Incorporated

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

Macro asia air taxi services

2010029

Okänd

Republiken Filippinerna

MID-SEA EXPRESS

Okänd

Republiken Filippinerna

Mindanao Rainbow Agricultural Development Services

2009016

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Okänd

Republiken Filippinerna

Omni aviation corp.

2010033

Okänd

Republiken Filippinerna

Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc.

4AS9800006

PEC

Republiken Filippinerna

Pacific Airways Corporation

4AN9700007

Okänd

Republiken Filippinerna

Pacific Alliance Corporation

4AN2006001

Okänd

Republiken Filippinerna

Philippine Airlines

2009001

PAL

Republiken Filippinerna

Philippine Agricultural aviation corp.

4AN9800015

Okänd

Republiken Filippinerna

Royal air charter services Inc.

2010024

Okänd

Republiken Filippinerna

Royal Star Aviation, Inc.

2010021

Okänd

Republiken Filippinerna

SKYJET

Okänt

Okänt

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009 004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Okänd

Republiken Filippinerna

Southstar aviation company, inc.

4AN9800037

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHWEST AIR CORPORATION

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

Spirit of Manila Airlines Corporation

2009008

MNP

Republiken Filippinerna

Subic international air charter

4AN9900010

Okänd

Republiken Filippinerna

Subic seaplane, inc.

4AN2000002

Okänd

Republiken Filippinerna

Topflite airways, inc.

4AN9900012

Okänd

Republiken Filippinerna

Transglobal Airways Corporation

2009007

TCU

Republiken Filippinerna

World aviation, corp.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

WcC Aviation Company

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

YOkota aviation, inc.

Okänt

Okänd

Republiken Filippinerna

ZenitH Air, Inc.

2009012

Okänd

Republiken Filippinerna

Zest Airways Incorporated

2009003

RIT

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome and Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Okänt

MJA

Republiken Sudan

ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO)

023

ETC

Republiken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Unkown

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republiken Sudan

Sudan Airways

Okänt

SUD

Republiken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Okänd

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (2)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

Icao-flygbolagskod

Operatörens stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan förutom TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (4)

AK-0443-11

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen B-767; 5 luftfartyg av typen B-757; 10 luftfartyg av typen A319/320/321; 4 luftfartyg av typen Fokker 50

Hela flottan förutom Luftfartyg i B-767-flottan, så som anges på drifttillståndet, luftfartyg i B-757-flottan, luftfartyg i A319/320/321-flottan, så som anges på drifttillståndet, luftfartyg i Fokker 50-flottan, så som anges på drifttillståndet

Aruba (Konungariket Nederländerna)

Airlift International (GH) Ltd

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom 9G-TOP och 9G-RAC

Republiken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom 2 luftfartyg av typen Boeing B-737-300, 2 luftfartyg av typen ATR 72–500, 1 luftfartyg av typen ATR 42–500, 1 luftfartyg av typen ATR 42–320 och 3 luftfartyg av typen DHC 6–300

Hela flottan förutom 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiken Madagaskar

Air Service Comores

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom LET 410 UVP

Hela flottan förutom D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (5)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Boeing B-767-200,

Hela flottan förutom TR-LHP

Republiken Gabon

IRAN AIR (6)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom 14 luftfartyg av typen A-300, 8 luftfartyg av typen A-310, 1 luftfartyg av typen B-737

Hela flottan förutom

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Islamiska republiken Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom TR-AAG, ZS-AFG

Republiken Gabon; Republiken Sydafrika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom 5 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republiken Angola


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(3)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(4)  Air Astana får för sin nuvarande trafik inom EU bara använda de specifika luftfartygstyper som förtecknas ovan, under förutsättning att de är registrerade i Aruba och att alla ändringar av drifttillståndet lämnas i rätt tid till kommissionen och Eurocontrol.

(5)  Gabon Airlines får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här för sin nuvarande trafik i Europeiska unionen.

(6)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010, EUT L 170, 6.7.2010, s. 15.