Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 44/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 139/2014

av den 12 februari 2014

om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), ändrad genom förordning (EG) nr 1108/2009 (2), särskilt artikel 8a.5, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 216/2008 syftar till att upprätta och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa.

(2)

För genomförandet av förordning (EG) nr 216/2008 krävs detaljerade genomförandebestämmelser, i synnerhet avseende regleringen av säkerheten på flygplatser för att en hög och enhetlig säkerhetsnivå ska kunna upprätthållas inom den civila luftfarten i unionen samtidigt som målet att generellt förbättra flygplatssäkerheten iakttas.

(3)

Den kräver att kommissionen senast den 31 december 2013 antar nödvändiga genomförandebestämmelser för fastställande av villkoren för utformning och säker drift av flygplatser som avses i artikel 8a.5.

(4)

För att en smidig övergång och en hög säkerhetsnivå ska kunna säkerställas inom den civila luftfarten i unionen bör genomförandebestämmelserna återspegla aktuell kunskapsnivå och bästa praxis inom området flygplatser, ta hänsyn till Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) standarder och rekommenderade förfaranden och därigenom respektera Icaos respektive klassificering inom regelsystemet, och erfarenheter av flygplatsdrift världen över samt vetenskapliga och tekniska framsteg inom området flygplatser, stå i proportion till flygplatsens storlek, trafik, kategori och komplexitet samt till typen och omfattningen av verksamheten på flygplatsen, tillhandahålla den flexibilitet som krävs för anpassad tillämpning, samt ta hänsyn till de fall där flygplatsens infrastruktur har upprättats före denna förordnings ikraftträdande i enlighet med de olika kraven i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

(5)

Flygplatsindustrin och medlemsstaternas förvaltningar måste få tillräckligt med tid för att anpassa sig till det nya regelverket och kontrollera den fortsatta giltigheten av certifikat som utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

(6)

För att säkerställa att gemensamma krav tillämpas enhetligt är det viktigt att gemensamma normer tillämpas av de behöriga myndigheterna och i tillämpliga fall av byrån vid bedömningen av om dessa krav uppfylls. Byrån ska utarbeta godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material för att främja nödvändig enhetlighet vid tillsyn. De gemensamma kraven bör borga för identiska förfaranden hos de behöriga myndigheterna inom olika luftfartsområden. De bör dock inte hindra att något olika förfaranden tillämpas om och när så är nödvändigt eller fördelaktigt, till exempel då flygplatser och luftfart kontrolleras av olika organ. Säkerhetsmålet för dessa krav bör inte påverkas av hur de olika tekniska bestämmelserna uppfylls.

(7)

För hantering av hinder i flygplatsens närhet samt annan verksamhet som sker utanför flygplatsen får varje medlemsstat utse olika myndigheter och andra organ som ska ansvara för övervakning, bedömning och minimering av risker. Syftet med denna förordning är inte att ändra den nuvarande fördelningen av uppgifter inom medlemsstaterna. En sammanhängande organisation av befogenheterna avseende skyddet av flygplatsernas influensområde samt övervakning och minimering av risker orsakade av människor bör emellertid säkerställas i varje medlemsstat. Det bör därför säkerställas att de myndigheter som har anförtrotts ansvaret att skydda flygplatsernas influensområde har tillräckliga befogenheter för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

(8)

På en flygplats bör särskilda tjänster som avses i kapitel B i bilaga IV (Del-ADR.OPS) tillhandahållas. I vissa fall tillhandahålls dessa tjänster inte direkt av flygplatsoperatören utan av en annan organisation eller ett statligt organ, eller en kombination av dessa. I sådana fall bör flygplatsoperatören, som är ansvarig för driften av flygplatsen, ha avtal med och kopplingar till dessa organisationer eller organ för att kunna säkerställa tillhandahållandet av tjänster enligt de krav som anges i bilaga IV. När sådana avtal och kopplingar har upprättats bör flygplatsoperatören anses ha fullgjort sitt ansvar, och bör inte anses vara direkt ansvarig för överträdelser som begås av ett annat organ som ingår i arrangemanget, under förutsättning att alla tillämpliga krav och skyldigheter i denna förordning som är relevanta för dess ansvar enligt arrangemanget har uppfyllts.

(9)

Förordning (EG) nr 216/2008 rör enbart flygplatscertifikat som ska utfärdas av den behöriga myndigheten när det gäller flygsäkerhetsaspekter. Icke flygsäkerhetsrelaterade aspekter av befintliga nationella flygplatscertifikat berörs därför inte.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundas på yttrandet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om följande:

a)

Villkoren för att fastställa och meddela den sökande den certifieringsgrund som gäller för en flygplats enligt bilaga II och bilaga III.

b)

Villkoren för att utfärda, vidmakthålla, ändra, begränsa, tillfälligt upphäva eller återkalla certifikat för flygplatser, certifikat för organisationer med ansvar för att driva flygplatser inklusive driftsbegränsningar på grund av flygplatsens utformning enligt bilaga II och bilaga III.

c)

Villkoren för att driva en flygplats i enlighet med de väsentliga grundläggande krav som anges i bilaga Va och i förekommande fall i bilaga Vb till förordning (EG) nr 216/2008 enligt bilaga IV.

d)

Certifikatinnehavarens skyldigheter enligt bilaga III.

e)

Villkoren för att acceptera och konvertera befintliga flygplatscertifikat som utfärdats av medlemsstaterna.

f)

Villkoren för beslutet att inte tillåta de undantag som anges i artikel 4.3b i förordning (EG) nr 216/2008 inklusive kriterierna för fraktflygplatser, meddelande till undantagna flygplatser och granskning av beviljade undantag.

g)

De villkor under vilka verksamheter ska förbjudas, begränsas eller underställas vissa villkor av säkerhetsskäl enligt bilaga III.

h)

Vissa villkor och förfaranden för förklaring från och tillsyn av leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan enligt artikel 8a.2 e i förordning (EG) nr 216/2008 enligt bilaga II och III.

2.   De behöriga myndigheter som deltar i certifiering och tillsyn av flygplatser, flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan ska uppfylla kraven i bilaga II.

3.   Flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan ska uppfylla kraven i bilaga III.

4.   Flygplatsoperatörer ska uppfylla kraven i bilaga IV.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   flygplats: visst område (inklusive byggnader, installationer och utrustning) på land eller vatten eller på en fast eller flytande struktur, on- eller off-shore, som är avsett att användas helt eller delvis för landning, start och manövrering av luftfartyg.

2.   flygplan: motordrivet luftfartyg som är tyngre än luft och som får sin lyftkraft i första hand från aerodynamiska reaktioner på ytor som förblir fasta under givna flygförhållanden.

3.   luftfartyg: anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner, med undantag av dess reaktioner mot jordytan.

4.   platta: begränsat område avsett för att ta emot luftfartyg i samband med på- eller avstigning av passagerare, lastning eller lossning av post eller gods eller för tankning, parkering eller underhållsarbete.

5.   ledningstjänst för trafik på plattan: tjänst som tillhandahålls för att leda luftfartygs och fordons aktiviteter och rörelser på en platta.

6.   revision: systematiskt, oberoende och dokumenterat förfarande för att erhålla bevis och utvärdera dem objektivt för att fastställa i vilken utsträckning kraven har uppfyllts.

7.   certifieringsspecifikationer: tekniska standarder som antagits av byrån och som anger sätt att visa efterlevnaden av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser och som kan användas av organisationer i samband med certifiering.

8.   behörig myndighet: i respektive medlemsstat utsedd myndighet med de befogenheter och skyldigheter som krävs för certifiering och tillsyn av flygplatser, inklusive den personal och de organisationer som deltar i sådan verksamhet.

9.   kontinuerlig tillsyn: uppgifter som den behöriga myndigheten ska utföra när som helst för genomförandet av tillsynsprogrammet i syfte att kontrollera att villkoren för certifikatets utfärdande fortfarande är uppfyllda under ett certifikats giltighetsperiod.

10.   avvikelse-, acceptans- och åtgärdsdokument (DAAD): dokument som upprättats av den behöriga myndigheten för att sammanställa bevis för att motivera acceptans av avvikelser från de certifieringsspecifikationer som utfärdas av byrån.

11.   inspektion: oberoende utvärdering genom observation och bedömning, i lämplig omfattning åtföljd av mätning, testning eller kalibrering, för att kontrollera om gällande krav är uppfyllda.

12.   rörelse: antingen en start eller en landning.

13.   hinder: alla fasta (tillfälliga eller permanenta) och rörliga objekt, eller delar därav som

är placerade i ett område som är avsett för luftfartygs markrörelser, eller

genomtränger de ytor som definierats för att skydda luftfartyg under flygning, eller

är placerade utanför de definierade ytorna och har bedömts vara farliga för lufttrafik.

14.   hinderbegränsande yta: yta som definierar de gränser fram till vilka föremål kan nå i luftrummet.

15.   skyddsyta: yta för system för visuell glidbaneindikering över vilken föremål eller delar av befintliga föremål är tillåtna endast när den behöriga myndigheten anser att det nya föremålet eller delen skärmas av ett befintlig fast föremål.

Artikel 3

Tillsyn av flygplatser

1.   Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ till behörig(a) myndighet(er) inom medlemsstaten med de befogenheter och skyldigheter som krävs för certifiering och tillsyn av flygplatser, inklusive den personal och de organisationer som medverkar i sådan verksamhet.

2.   Den behöriga myndigheten ska vara oberoende av flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan. Detta oberoende ska uppnås genom separering, åtminstone på funktionsnivå, mellan den behöriga myndigheten och dessa flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter opartiskt och öppet.

3.   Om en medlemsstat utser mer än ett organ till behörig myndighet ska följande villkor vara uppfyllda:

a)

Varje behörig myndighet ska ansvara för särskilt definierade uppgifter och ett bestämt geografiskt område.

b)

Myndigheterna ska samordnas så att effektiv tillsyn av alla flygplatser och flygplatsoperatörer samt leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan kan säkerställas.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter har den kunskap och de resurser som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

5.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheternas personal inte utför tillsynsaktiviteter när det kan visas att detta direkt eller indirekt skulle kunna leda till en intressekonflikt, framför allt i samband med personliga eller finansiella intressen.

6.   Den personal som den behöriga myndigheten har auktoriserat att utföra certifierings- och/eller tillsynsuppgifter ska minst ha rätt att

a)

kontrollera register, data, processer och allt annat material som är relevant för utförande av certifierings- och/eller tillsynsuppgiften,

b)

kopiera eller göra utdrag ur sådana register, data, processer och annat material,

c)

be om en muntlig redovisning på platsen,

d)

få tillträde till flygplatser, relevanta lokaler, driftställen och andra relevanta områden eller transportmedel,

e)

utföra tillsyner, undersökningar, tester, övningar, utvärderingar och inspektioner,

f)

vidta eller initiera verkställighetsåtgärder enligt vad som är lämpligt.

7.   Uppgifterna i punkt 6 ska utföras i enlighet med den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.

Artikel 4

Information till Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande ska medlemsstaterna meddela Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) namn, plats, Icao-kod, namn på flygplatsoperatörer och antalet passagerare och fraktrörelser för de flygplatser som omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr 216/2008 och denna förordning.

Artikel 5

Undantag

1.   Medlemsstaten ska informera byrån om beslut att bevilja undantag i enlighet med artikel 4.3b i förordning (EG) nr 216/2008 inom en månad efter det att beslutet har fattats. Informationen till byrån ska innehålla en förteckning över berörda flygplatser, namnet på flygplatsoperatören och antalet passagerare och fraktrörelser på flygplatsen under det aktuella året.

2.   Medlemsstaten ska varje år granska trafiksiffrorna för en undantagen flygplats. Om trafiksiffrorna för flygplatsen i fråga har överskridit de som föreskrivs i artikel 4.3b i förordning (EG) nr 216/2008 under de senaste på varandra följande tre åren ska medlemsstaten informera byrån och återkalla undantaget.

3.   Kommissionen får i följande fall när som helst besluta att inte medge undantag:

a)

De allmänna säkerhetsmålen i förordning (EG) nr 216/2008 är inte uppfyllda.

b)

Relevanta siffror för passagerar- och godstrafik har överskridits under de tre senaste på varandra följande åren.

c)

Undantaget är inte förenligt med annan relevant EU-lagstiftning.

4.   Om kommissionen fastställt att undantag inte är tillåtet ska den berörda medlemsstaten återkalla undantaget.

Artikel 6

Konvertering av certifikat

1.   Certifikat som utfärdats av behörig myndighet före den 31 december 2014 på grundval av nationell lagstiftning ska förbli giltiga tills de utfärdas i enlighet med denna artikel eller, om inga sådana certifikat utfärdas, till och med den 31 december 2017.

2.   Om följande villkor är uppfyllda ska den behöriga myndigheten, före utgången av den period som anges i punkt 1, utfärda certifikat för berörda flygplatser och flygplatsoperatörer:

a)

Den certifieringsgrund som avses i bilaga II har fastställts med hjälp av de certifieringsspecifikationer som utfärdats av byrån, inklusive fall av motsvarande säkerhetsnivå och särskilda förutsättningar som har angetts och dokumenterats.

b)

Certifikatinnehavaren har visat att krav i certifieringsspecifikationerna som skiljer sig från de nationella krav som ligger till grund för utfärdandet av det befintliga certifikatet är uppfyllda.

c)

Certifikatinnehavaren har visat att de krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser som gäller för innehavarens organisation och drift och som skiljer sig från de nationella krav som ligger till grund för utfärdandet av det befintliga certifikatet är uppfyllda.

3.   Genom undantag från punkt 2 b får den behöriga myndigheten besluta att avstå från kravet att styrka efterlevnad om den anser att det medför en överdriven eller oproportionerligt stor ansträngning.

4.   Den behöriga myndigheten ska under minst fem år bevara de dokument som rör förfarandet för konvertering av certifikat.

Artikel 7

Avvikelser från certifieringsspecifikationerna

1.   Den behöriga myndigheten får, om följande villkor är uppfyllda, fram till den 31 december 2024 acceptera ansökningar om certifikat som innehåller avvikelser från de certifieringsspecifikationer som utfärdats av byrån:

a)

Avvikelserna uppfyller inte kraven för motsvarande säkerhetsnivå enligt ADR.AR.C.020 eller kraven för speciella förutsättningar enligt ADR.AR.C.025 i bilaga II till denna förordning.

b)

Avvikelserna fanns innan denna förordning trädde i kraft.

c)

Avvikelserna uppfyller de grundläggande krav som anges i bilaga Va till förordning (EG) nr 216/2008, vid behov kompletterat av riskreducerande och korrigerande åtgärder.

d)

En stödjande säkerhetsbevisning har gjorts för varje avvikelse.

2.   Den behöriga myndigheten ska i ett avvikelse-, acceptans- och åtgärdsdokument (DAAD) sammanställa de bevis som styrker att de villkor som avses i punkt 1 har uppfyllts. DAAD ska bifogas certifikatet. Den behöriga myndigheten ska ange giltighetstiden för DAAD.

3.   Flygplatsoperatören och den behöriga myndigheten ska kontrollera att de villkor som avses i punkt 1 fortfarande är uppfyllda. Om så inte är fallet ska DAAD ändras, tillfälligt upphävas eller återkallas.

Artikel 8

Skydd av flygplatsens influensområden

1.   Medlemsstaterna ska se till att samråd genomförs med avseende på säkerheten när det gäller förslag till att bygga konstruktioner inom gränserna för de hinderbegränsande ytorna, skyddsytorna och andra ytor i anslutning till flygplatsen.

2.   Medlemsstaterna ska se till att samråd genomförs med avseende på säkerheten när det gäller förslag till att bygga konstruktioner utanför gränserna för de hinderbegränsande ytorna, skyddsytorna och andra ytor i anslutning till flygplatsen och som överskrider den höjd som fastställts av medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaterna ska se till att skyddet av flygplatser som ligger nära nationsgränsen samordnas med andra medlemsstater.

Artikel 9

Övervakning av flygplatsens influensområde

Medlemsstaterna ska se till att samråd genomförs avseende mänsklig aktivitet och markanvändning, till exempel när det gäller

a)

exploatering eller förändring av markanvändningen inom flygplatsens influensområde,

b)

exploatering som kan skapa turbulens på grund av hinder och som skulle kunna utgöra en fara för luftfartyg,

c)

användning av farliga, förvirrande och vilseledande ljus,

d)

användning av starkt reflekterande ytor som kan orsaka bländning,

e)

skapande av områden som kan attrahera fågel och vilt som utgör en fara för luftfartyg,

f)

källor till osynlig strålning eller förekomsten av rörliga eller fasta föremål som kan störa eller negativt påverka prestanda hos systemen för flygkommunikation, -navigation eller -övervakning.

Artikel 10

Hantering av risker i samband med vilt och fågel

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att risken för kollisioner med vilt och fågel utvärderas genom att

a)

inrätta ett nationellt förfarande för registrering och rapportering av kollisioner mellan vilt och fågel och luftfartyg,

b)

samla in information från luftfartygsoperatörer, flygplatspersonal och andra källor gällande förekomsten av vilt och fågel som kan utgöra en potentiell risk för luftfartyg, och

c)

kompetent personal löpande utvärderar de risker som förorsakas av fågel och vilt.

2.   Medlemsstaterna ska se till att rapporter om kollisioner med fågel och vilt samlas in och skickas vidare till Icao för införande i Icaos databas för kollisioner med fåglar (IBIS – Bird Strike Information System).

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   De behöriga myndigheter som deltar i certifiering och tillsyn av flygplatser, flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan ska före den 31 december 2017 uppfylla kraven i bilaga II till denna förordning.

3.   Bilagorna III och IV ska gälla för flygplatser som har certifierats i enlighet med artikel 6 från och med dagen för utfärdandet av certifikatet.

4.   Flygplatser vars certifieringsförfarande inletts före den 31 december 2014, men som inte har fått ett certifikat utfärdat senast den dagen, ska få ett certifikat utfärdat först då de uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

5.   Punkterna ADR.AR.C.050 och ADR.OR.B.060 i bilagorna II och III till den här förordningen ska gälla från och med den dag då genomförandebestämmelserna gällande tillhandahållandet av ledningstjänster för trafik på plattan träder i kraft. Punkt ADR.AR.A.015 i bilaga II och punkt ADR.OR.A.015 i bilaga III ska gälla för leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan från och med den dag då genomförandebestämmelserna gällande tillhandahållandet av ledningstjänster för trafik på plattan träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 51.


BILAGA I

Definitioner av begrepp som används i bilagorna II–IV

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   godtagbart sätt att uppfylla kraven (AMC): icke-bindande standarder som antas av byrån för att visa sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

2.   tillgänglig start-stoppsträcka (ASDA): längden på den tillgängliga startrullsträckan plus längden på utrullningsområdet, om ett sådant finns.

3.   flygplatskontrolltjänst: flygkontrolltjänst (ATC) för trafiken på en flygplats.

4.   flygplatsutrustning: all utrustning och alla apparater, tillhörigheter, programvaror eller tillbehör som används eller som är avsedda att användas för att underlätta verksamhet med luftfartyg på en flygplats.

5.   flygdata: framställning av fakta, begrepp eller instruktioner för luftfarten på ett formaliserat sätt som är lämpligt för kommunikation, tolkning eller behandling.

6.   flygbriefingtjänst: tjänst som inrättats inom det definierade täckningsområdet för att tillhandahålla den flyginformation och de data som krävs för en säker, regelbunden och effektiv luftfart.

7.   flygtrafiktjänster: sammanfattande benämning på flygtrafiklednings-, kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster, flygvädertjänst och flygbriefingtjänst.

8.   flygtrafikledningstjänster: sammanfattande benämning på olika flyginformations-, alarmerings-, flygrådgivnings- och flygkontrolltjänster (områdes-, inflygnings- och flygplatskontrolltjänst).

9.   flygkontrolltjänst (ATC): tjänst som tillhandahålls för att

mellan luftfartyg, och

inom manöverområdet mellan luftfartyg och hinder, och

10.   uppställningsplats för luftfartyg: särskilt område på en platta som är avsett för att parkera ett luftfartyg.

11.   taxningsväg på platta: del av en platta endast avsedd för taxning till och från uppställningsplats för luftfartyg.

12.   alternativa sätt att uppfylla kraven: sätt som innebär alternativ till ett befintligt godtagbart sätt att uppfylla kraven eller som innebär nya sätt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser för vilka inga tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven har antagits av byrån.

13.   alarmeringstjänst: verksamhet med uppgift att underrätta relevanta organisationer när luftfartyg behöver räddningstjänst samt i behövlig omfattning hjälpa sådana organisationer.

14.   taxibana på platta: en del av taxibansystemet belägen på en platta avsedd att medge taxning som korsar plattan.

15.   hinderfritt stigområde: rektangulärt område på mark eller vatten som kontrolleras av lämpligt organ och som valts ut eller förberetts som ett lämpligt område över vilket ett flygplan kan utföra en del av sin inledande stigning till angiven höjd.

16.   farligt gods: artiklar eller ämnen som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö och som redovisas i förteckningen över farligt gods i de tekniska instruktionerna eller som klassificeras enligt de tekniska instruktionerna.

17.   datakvalitet: konfidensgrad eller konfidensnivå för att tillhandahållna data uppfyller de krav som användaren har i fråga om noggrannhet, upplösning och integritet.

18.   uppgivna avstånd:

tillgänglig startrullsträcka (TORA)

tillgänglig startsträcka (TODA)

tillgänglig start-stoppsträcka (ASDA)

tillgänglig landningssträcka (LDA).

19.   flyginformationstjänst: tjänst som tillhandahålls för att ge råd och information för ett säkert och effektivt genomförande av flygningar.

20.   principerna om mänskliga faktorn: principer för utformning, certifiering, utbildning, drift och underhåll inom luftfarten som syftar till att skapa ett säkert gränssnitt mellan människan och andra systemkomponenter genom att ta lämplig hänsyn till mänskliga prestationer.

21.   mänskliga prestationer: förmåga och begränsningar hos människan som påverkar säkerheten och effektiviteten för luftfartsverksamhet.

22.   instrumentbana: en av följande typer av bana avsedd för luftfartyg som använder instrumentinflygningsrutiner:

1.   bana för icke-precisionsinflygning: instrumentbana med visuella hjälpmedel och ett icke-visuellt hjälpmedel som åtminstone ger tillräcklig kursvägledning för en rak inflygning.

2.   bana för precisionsinflygning, kategori I: instrumentbana med icke-visuella hjälpmedel och visuella hjälpmedel avsedd för verksamhet med en beslutshöjd (DH) inte understigande 60 m (200 ft) och antingen en sikt på minst 800 m eller en bansynvidd (RVR) inte understigande 550 m.

3.   bana för precisionsinflygning, kategori II: instrumentbana med icke-visuella hjälpmedel och visuella hjälpmedel avsedd för verksamhet med en beslutshöjd (DH) understigande 60 m (200 ft) men inte understigande 30 m (100 ft) och en bansynvidd (RVR) inte understigande 300 m.

4.   bana för precisionsinflygning, kategori III: instrumentbana med icke-visuella hjälpmedel och visuella hjälpmedel till och längs banans yta som är

23.   integritet: grad av säkerhet att flygdata och dess värde inte har förlorats eller ändrats sedan framtagandet eller sedan en tillåten ändring har genomförts.

24.   tillgänglig landningssträcka (LDA): den längd på banan som har fastställts tillgänglig och lämplig som rullsträcka för ett flygplan som landar.

25.   processer vid dålig sikt (LVP): processer för att säkerställa säker drift på en flygplats under inflygning lägre än standard (LTS) kategori I, annan än standard (OTS) kategori II, kategori II och III samt start i dålig sikt (LVTO).

26.   start i dålig sikt (LVTO): start med en bansynvidd (RVR) understigande 400 m men lägst 75 m.

27.   operationer vid förhållanden lägre än standard (LTS) kategori I: en instrumentinflygnings- och landningsoperation kategori I med tillämpning av en beslutshöjd (DH) av kategori I och med en bansynvidd (RVR) som är lägre än vad som normalt skulle gälla i samband med den tillämpliga beslutshöjden, men inte under 400 m.

28.   manöverområde: den del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs start, landning och taxning; i manöverområdet ingår dock inte plattor.

29.   meteorologiska tjänster: de anläggningar och tjänster som förser luftfartyget med väderprognoser, information och observationer samt andra meteorologiska upplysningar och uppgifter som tillhandahålls av staterna för att användas i samband med flygning.

30.   markör: ett föremål som visas ovan marknivå för att märka ut ett hinder eller en gränslinje.

31.   färgmarkering: en symbol eller grupp av symboler som visas på färdområdets yta för att förmedla flyginformation.

32.   färdområde: den del av en flygplats som ska användas för start, landning och taxning av luftfarkoster och som utgörs av manöverområdet och plattan/plattorna.

33.   navigationstjänster: anläggningar och tjänster som förser luftfartyget med information om positionering och tid.

34.   icke-instrumentbana: en bana som är avsedd för luftfartyg som använder visuella inflygningsrutiner.

35.   operationer vid förhållanden annan än standard (OTS) kategori II: en precisionsinflygning och landning med hjälp av ILS eller MLS där vissa eller alla delar av ljussystemet för precisionsinflygning av kategori II inte är tillgängliga, och med

en beslutshöjd (DH) understigande 200 ft men inte lägre än 100 ft, och

en bansynvidd (RVR) inte understigande 350 m.

36.   tillsynsintervall: en tidsperiod när den fortsatta efterlevnaden av kraven ska kontrolleras.

37.   snabbavfartstaxibana: taxibana som ansluter till banan med en spetsig vinkel och är avsedd att medge landande flygplan att lämna banan i högre fart än vad som är möjligt via andra avfarter och på så sätt minska den tid banan är upptagen.

38.   bana: ett bestämt rektangulärt område på en markflygplats som konstruerats för att luftfartyg ska kunna landa och starta.

39.   typ av bana: instrumentbana eller icke-instrumentbana.

40.   bansynvidd (RVR): det avstånd på vilket piloten i ett luftfartyg på banans centrumlinje kan se banans dagermarkeringar eller bankantljus eller centrumlinjeljus.

41.   säkerhetsledningssystem: en systematisk strategi för att leda säkerheten, inklusive nödvändiga organisatoriska strukturer, redovisningsformer, strategier, riktlinjer och processer.

42.   utrullningsområde: ett angivet rektangulärt område på marken i slutet av den tillgängliga startrullsträckan som förberetts som ett lämpligt område där luftfartyget kan stanna om starten skulle avbrytas.

43.   tillgänglig startsträcka (TODA): längden på den tillgängliga startrullsträckan plus längden på det hinderfria stigområdet (CWY), om ett sådant finns.

44.   tillgänglig startrullsträcka (TORA): den längd på banan som har förklarats tillgänglig och lämplig som rullsträcka för ett flygplan som startar.

45.   taxibana: en angiven väg på en markflygplats som anordnats för taxning av luftfartyg och som ska erbjuda en förbindelse mellan en del av flygplatsen och en annan, inklusive

taxningsväg till uppställningsplats,

taxibana på platta,

snabbavfartstaxibana.

46.   tekniska instruktioner: den senaste gällande upplagan av Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Dok 9284-AN/905), inklusive bilagan och eventuella tillägg, som godkänts och offentliggjorts av Icao.

47.   certifikatets villkor: termen avser

Icaos flygplatsbeteckning,

driftsvillkor (VFR/IFR, dag/natt),

bana – angivna avstånd,

bantyp(er) och inflygningsbanor,

flygplatsens referenskod,

omfattning för flygoperationer med högre referenskodbokstav än flygplatsens,

tillhandahållande av ledningstjänster för trafik på plattan (ja/nej),

kategori på brand- och räddningstjänst.

48.   visuella hjälpmedel: indikatorer och signaldon, färgmarkeringar, ljus och skyltar eller kombinationer av sådana.


BILAGA II

Del om myndighetskrav – flygplatser (Del-ADR.AR)

KAPITEL A – ALLMÄNNA KRAV (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Syfte

I denna bilaga beskrivs kraven för de behöriga myndigheter som deltar i certifiering och tillsyn av flygplatser, flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan.

ADR.AR.A.005 Behörig myndighet

Den behöriga myndighet som utses av medlemsstaten där flygplatsen är belägen ska ansvara för

a)

certifiering och tillsyn över flygplatsen och dess flygplatsoperatör,

b)

tillsyn över leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan.

ADR.AR.A.010 Tillsynsdokumentation

a)

Den behöriga myndigheten ska förse sin personal med relevanta lagstiftningsakter, standarder, föreskrifter, tekniska publikationer och tillhörande dokument för att de ska kunna utföra sina uppgifter och fullgöra sina skyldigheter.

b)

Den behöriga myndigheten ska ställa lagstiftningsakter, standarder, föreskrifter, tekniska publikationer och tillhörande dokument till flygplatsoperatörers och andra berörda parters förfogande för att underlätta för dem att uppfylla tillämpliga krav.

ADR.AR.A.015 Sätt att uppfylla kraven

a)

Byrån ska utarbeta godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC) som kan användas för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser. När de godtagbara sätten att uppfylla kraven tillämpas uppfylls också motsvarande krav i genomförandebestämmelserna.

b)

Alternativa sätt att uppfylla kraven (AMOC) kan användas för att uppfylla kraven i genomförandebestämmelserna.

c)

Den behöriga myndigheten ska utarbeta ett system för att löpande utvärdera att de AMOC som tillämpas av myndigheten själv eller av flygplatsoperatörer eller leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan under myndighetens tillsyn uppfyller kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

d)

Den behöriga myndigheten ska utvärdera de AMOC som föreslås av en flygplatsoperatör eller leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan i enlighet med ADR.OR.A.015 genom att analysera den dokumentation som tillhandahålls och vid behov genomföra en inspektion av flygplatsoperatören, flygplatsen eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan.

När den behöriga myndigheten anser att de AMOC som föreslagits av flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan överensstämmer med genomförandebestämmelserna ska den utan oskälig fördröjning

1.

meddela den sökande att AMOC kan tillämpas och i förekommande fall ändra den sökandes certifikat eller godkännande i enlighet därmed,

2.

informera byrån om deras innehåll, inklusive kopior av relevant dokumentation,

3.

informera övriga medlemsstater om de AMOC som har accepterats, och

4.

vid behov informera övriga flygplatser i den behöriga myndighetens medlemsstat.

e)

När den behöriga myndigheten själv utnyttjar AMOC i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser ska den

1.

redovisa dem för flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan som den utövar tillsyn över, och

2.

utan oskälig fördröjning meddela byrån.

Den behöriga myndigheten ska förse byrån med en fullständig beskrivning av de AMOC, inklusive eventuella ändringar av processer, som kan vara relevanta, samt en säkerhetsbevisning som visar att genomförandebestämmelserna har följts.

ADR.AR.A.025 Information till byrån

a)

Den behöriga myndigheten ska utan oskälig fördröjning meddela byrån eventuella betydande problem med tillämpningen av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

b)

Den behöriga myndigheten ska förse byrån med information av betydelse för säkerheten som härrör från de händelserapporter den har mottagit.

ADR.AR.A.030 Omedelbar reaktion på säkerhetsproblem

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG (1) ska den behöriga myndigheten införa ett system för att på lämpligt sätt samla in, analysera och sprida säkerhetsinformation.

b)

Byrån ska införa ett lämpligt system för att analysera all relevant säkerhetsinformation som tas emot och utan oskälig fördröjning förse medlemsstaterna och kommissionen med all information, inklusive rekommendationer eller korrigerande åtgärder som ska vidtas för att de ska kunna reagera snabbt på ett säkerhetsproblem som gäller flygplatser, flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

c)

När den behöriga myndigheten har mottagit den information som anges i a och b ska den vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda säkerhetsproblemet, bland annat utfärda säkerhetsföreskrifter i enlighet med ADR.AR.A.040.

d)

De åtgärder som vidtas i enlighet med c ska omedelbart meddelas de flygplatsoperatörer eller leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan som måste följa dem enligt förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser. Den behöriga myndigheten ska också informera byrån om de åtgärderna och, om gemensamma åtgärder krävs, berörda medlemsstater.

ADR.AR.A.040 Säkerhetsföreskrifter

a)

Om den behöriga myndigheten har konstaterat förekomsten av en säkerhetsbrist som kräver omedelbara åtgärder ska den utfärda säkerhetsföreskrifter, inklusive visa att kraven uppfylls i eventuella ändrade eller nya certifieringsspecifikationer (CS) som fastställts av byrån och som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga.

b)

En säkerhetsföreskrift ska skickas till de berörda flygplatsoperatörerna eller leverantörerna av ledningstjänster för trafik på plattan. Säkerhetsföreskriften ska minst innehålla följande information:

1.

Beskrivning av säkerhetsbristen.

2.

Angivande av berörd konstruktion, utrustning eller operation.

3.

De åtgärder som krävs, inklusive motiveringar, samt de ändrade eller nya CS som ska uppfyllas.

4.

Tidsgräns för att uppfylla kraven i de begärda åtgärderna.

5.

Datum för ikraftträdande.

c)

Den behöriga myndigheten ska skicka en kopia av säkerhetsföreskriften till byrån.

d)

Den behöriga myndigheten ska kontrollera att flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan uppfyller kraven i tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

KAPITEL B – LEDNING (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Ledningssystem

a)

Den behöriga myndigheten ska inrätta och vidmakthålla ett ledningssystem som minst omfattar följande:

1.

Dokumenterade strategier, riktlinjer och processer för att beskriva organisation, resurser och metoder för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser. Riktlinjerna och processerna ska hela tiden uppdateras och fungera som grundläggande arbetsdokument inom den behöriga myndigheten för alla relaterade uppgifter.

2.

Tillräcklig personal, inklusive flygplatsinspektörer, för att utföra myndighetens uppgifter och fullgöra dess skyldigheter. Personalen ska ha de kvalifikationer som krävs för att utföra de tilldelade uppgifterna och besitta de kunskaper och erfarenheter och ges den grundutbildning, internutbildning och återkommande utbildning som krävs för att säkerställa att kvalifikationsnivån bibehålls. Ett system ska finnas för att planera personalens tillgänglighet så att alla relaterade uppgifter kan genomföras på rätt sätt.

3.

Tillräckliga resurser i fråga om utrustning och kontorslokaler för att utföra de tilldelade uppgifterna.

4.

Ett formellt förfarande för att övervaka att ledningssystemet uppfyller relevanta krav och att rutinerna är adekvata, inklusive inrättandet av ett internt tillsynsförfarande och ett förfarande för hantering av säkerhetsrisker.

b)

Den behöriga myndigheten ska för varje aktivitetsområde som ingår i ledningssystemet utse en eller flera personer med övergripande ledningsansvar för den/de relevanta uppgiften/uppgifterna.

c)

Den behöriga myndigheten ska fastställa förfaranden för deltagande i ett ömsesidigt utbyte av all nödvändig information och hjälp från andra berörda kompetenta myndigheter.

ADR.AR.B.010 Fördelning av uppgifter till behöriga organ

a)

Uppgifterna i samband med första certifiering eller fortsatt tillsyn av personer eller organisationer som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser ska av medlemsstaterna endast tilldelas behöriga organ. När den behöriga myndigheten tilldelar uppgifter ska den säkerställa att den har gjort följande:

1.

Inrättat ett system för att initialt och löpande kontrollera att det behöriga organet uppfyller kraven i bilaga V till förordning (EG) nr 216/2008.

Detta system och resultaten av kontrollerna ska dokumenteras.

2.

Undertecknat ett avtal med det behöriga organet som godkänts av båda parter på lämplig ledningsnivå och som klart anger

i)

vilka uppgifter som ska utföras,

ii)

vilka försäkringar, rapporter och register som ska tillhandahållas,

iii)

de tekniska villkor som ska uppfyllas vid utförandet av uppgifterna,

iv)

tillhörande ansvarsförhållanden, och

v)

hur den information som samlas in i samband med fullgörandet av uppgifterna skyddas.

b)

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att det interna tillsynsförfarande och säkerhetsledningsförfarande som krävs enligt ADR.AR.B.005 a 4 omfattar alla uppgifter i samband med certifiering och fortsatt tillsyn som utförs för dess räkning.

ADR.AR.B.015 Förändringar av ledningssystemet

a)

Den behöriga myndigheten ska ha ett system för att identifiera ändringar som påverkar dess förmåga att utföra sina uppgifter och skyldigheter på det vis som anges i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser. Systemet ska göra det möjligt för myndigheten att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ledningssystemet förblir användbart och effektivt.

b)

Den behöriga myndigheten ska skyndsamt uppdatera sitt ledningssystem så att det avspeglar varje ändring av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande.

c)

Den behöriga myndigheten ska meddela byrån ändringar som påverkar dess förmåga att utföra sina uppgifter och skyldigheter på det vis som anges i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

ADR.AR.B.020 Registrering

a)

Den behöriga myndigheten ska inrätta ett system för registrering som gör det möjligt att på ett lämpligt sätt lagra, komma åt och spåra

1.

ledningssystemets dokumenterade strategier, riktlinjer och processer,

2.

uppgifter om personalens utbildning, kvalifikationer och behörighet,

3.

fördelningen av uppgifter till behöriga organ som omfattar de delar som krävs enligt ADR.AR.B.010 samt närmare information om de fördelade uppgifterna,

4.

certifieringsförfarandet för och den fortsatta tillsynen över flygplatser och flygplatsoperatörer,

5.

Försäkransförfarandet för och den fortsatta tillsynen över leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan,

6.

dokumentation avseende fall av likartad säkerhetsnivå (ELOS) och särskilda villkor som ingår i certifieringsgrunden (CB) samt alla avvikelse-, acceptans- och åtgärdsdokument (DAAD),

7.

utvärdering av och meddelande till byrån om AMOC som föreslås av flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan samt utvärdering av AMOC som används av den behöriga myndigheten själv,

8.

avvikelser, korrigerande åtgärder och datum för hävningsåtgärder samt observationer,

9.

vidtagna verkställighetsåtgärder,

10.

säkerhetsinformation och uppföljningsåtgärder,

11.

utnyttjandet av flexibilitetsbestämmelser i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 216/2008.

b)

Den behöriga myndigheten ska föra en förteckning över alla utfärdade certifikat och mottagna försäkringar.

c)

Register över certifiering av en flygplats och flygplatsoperatör eller försäkran från leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan ska föras under hela certifieringens eller försäkrans löptid, enligt vad som är tillämpligt.

d)

Register avseende a 1 till a 3 och a 7 till a 11 ska föras under minst fem år med beaktande av gällande lagstiftning om uppgiftsskydd.

KAPITEL C – TILLSYN, CERTIFIERING OCH VERKSTÄLLIGHET (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Tillsyn

a)

Den behöriga myndigheten ska kontrollera

1.

att CB och samtliga krav som gäller för flygplatser och flygplatsoperatörer är uppfyllda innan ett godkännande eller certifikat utfärdas,

2.

fortsatt uppfyllelse av CB och tillämpliga krav för flygplatser, flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan som omfattas av skyldigheten att lämna en försäkran, och

3.

att lämpliga säkerhetsåtgärder genomförts enligt vad som anges i ADR.AR.A.030 c och d.

b)

Kontrollen ska

1.

verifieras med dokumentation som är särskilt avsedd att vägleda anställda med ansvar för tillsyn när de ska genomföra sina uppgifter,

2.

förse flygplatsoperatörer och leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan med resultaten av olika aktiviteter i samband med tillsyn,

3.

grundas på revisioner och inspektioner, inklusive oanmälda inspektioner om det bedöms som lämpligt, och

4.

förse den behöriga myndigheten med de bevis som behövs om ytterligare åtgärder krävs, inklusive de åtgärder som anges i ADR.AR.C.055.

c)

Vid tillsynen ska resultaten av tidigare tillsynsaktiviteter och angivna säkerhetsprioriteringar beaktas.

d)

Den behöriga myndigheten ska samla in och behandla all information som bedöms som användbar för tillsynen, inklusive oanmälda inspektioner i förekommande fall.

e)

Inom ramen för tillsynsbefogenheterna kan den behöriga myndigheten besluta att det krävs ett förhandsgodkännande i enlighet med ADR.OPS.B.075 för eventuella hinder, exploatering och annan aktivitet inom flygplatsens influensområden som kan utgöra en fara för säkerheten och negativt påverka driften vid en flygplats.

ADR.AR.C.010 Tillsynsprogram

a)

Den behöriga myndigheten ska för varje flygplatsoperatör och leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan som redovisar sin verksamhet för den behöriga myndigheten

1.

inrätta och vidmakthålla ett tillsynsprogram som omfattar de tillsynsaktiviteter som krävs enligt ADR.AR.C.005,

2.

tillämpa ett lämpligt tillsynsintervall som inte överskrider 48 månader.

b)

Tillsynsprogrammet ska inom ramen för varje tillsynsintervall omfatta revisioner och inspektioner, inklusive oanmälda inspektioner i förekommande fall.

c)

Tillsynsprogrammet och tillsynsintervallet ska återspegla flygplatsoperatörens säkerhetsnivå och flygplatsens riskexponering.

d)

Tillsynsprogrammet ska omfatta uppgifter om vilka datum revisioner och inspektioner planeras och när revisioner och inspektioner har utförts.

ADR.AR.C.015 Certifieringsförfarandets inledning

a)

När en ansökan om första utfärdande av ett certifikat inkommer till den behöriga myndigheten ska myndigheten granska ansökan och kontrollera att gällande krav är uppfyllda.

b)

Om det gäller en befintlig flygplats ska den behöriga myndigheten föreskriva de villkor som ska gälla för flygplatsoperatörens verksamhet under certifieringsperioden om inte den behöriga myndigheten beslutar att verksamheten vid flygplatsen måste stoppas. Den behöriga myndigheten ska informera flygplatsoperatören om den förväntade tidsplanen för certifieringsförfarandet och slutföra certifieringen inom kortast möjliga tidsperiod.

c)

Den behöriga myndigheten ska fastställa och meddela CB till den sökande i enlighet med ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Certifieringsgrund

Den behöriga myndigheten ska fastställa och meddela den sökande CB, som ska innehålla följande:

a)

CS som utfärdats av byrån och som den behöriga myndigheten anser vara tillämpbara avseende flygplatsens utformning och typ av drift som gäller vid tidpunkten när ansökan görs för certifikatet, om inte

1.

den sökande väljer att tillämpa ändringar som trätt i kraft senare, eller

2.

den behöriga myndigheten anser att det är nödvändigt att uppfylla kraven i sådana senare ändringar.

b)

Alla bestämmelser för vilka den behöriga myndigheten har godtagit att sökanden förevisar en motsvarande säkerhetsnivå (ELOS).

c)

Alla speciella förutsättningar (SC) som föreskrivs i enlighet med ADR.AR.C.025 och som den behöriga myndigheten anser ska ingå i CB.

ADR.AR.C.025 Speciella förutsättningar

a)

Den behöriga myndigheten ska föreskriva särskilda detaljerade tekniska specifikationer, så kallade SC, för en flygplats om CS som utfärdats av byrån enligt ADR.AR.C.020 a är olämpliga eller otillräckliga för att säkerställa efterlevnad av de grundläggande (ER) kraven i bilaga Va till förordning (EG) nr 216/2008, eftersom

1.

CS inte kan uppfyllas på grund av fysiska, topografiska eller liknande begränsningar relaterade till flygplatsens läge,

2.

flygplatsen har ny eller speciell utformning, eller

3.

erfarenheter från driften av flygplatsen eller andra flygplatser med liknande utformningar har visat att säkerheten inte kan äventyras.

b)

SC ska innehålla sådana tekniska specifikationer, inklusive begränsningar eller processer som ska följas, vilka den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av de grundläggande krav (ER) som anges i bilaga Va till förordning (EG) nr 216/2008.

ADR.AR.C.035 Utfärdande av certifikat

a)

Den behöriga myndigheten kan kräva att få göra de inspektioner, tester, säkerhetsbedömningar eller övningar som den anser vara nödvändiga innan den utfärdar certifikatet.

b)

Den behöriga myndigheten ska utfärda antingen

1.

ett gemensamt flygplatscertifikat, eller

2.

två separata certifikat, ett för flygplatsen och ett för flygplatsoperatören.

c)

Den behöriga myndigheten ska utfärda det/de certifikat som anges i b när flygplatsoperatören på ett för den behöriga myndigheten tillfredställande sätt har visat att kraven i ADR.OR.B.025 och ADR.OR.E.005 har uppfyllts.

d)

Certifikatet ska anses inkludera flygplatsens CB, flygplatsens verksamhetshandbok och vid behov alla övriga driftsvillkor eller begränsningar som anges av den behöriga myndigheten och alla DAAD.

e)

Certifikatet ska gälla tills vidare. Behörigheter för de aktiviteter som flygplatsoperatören har rätt att utföra ska anges i certifikatsvillkoren som åtföljer certifikatet.

f)

Om uppgifter tilldelas andra berörda organisationer bör de tydligt fastställas och förtecknas.

g)

Avvikelser, andra än nivå 1 och som inte har stängts innan certifikat utfärdats, ska säkerhetsbedömas och om nödvändigt minimeras och en åtgärdsplan med korrigerande åtgärder av avvikelserna ska godkännas av den behöriga myndigheten.

h)

För att göra det möjligt för en flygplatsoperatör att genomföra ändringar utan förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten i enlighet med ADR.OR.B.040 d ska den behöriga myndigheten beskriva omfattningen av sådana ändringar och hur de ska hanteras och meddelas.

ADR.AR.C.040 Ändringar

a)

När den behöriga myndigheten får en ansökan om ändring i enlighet med ADR.OR.B.40 som kräver förhandsgodkännande ska den behöriga myndigheten granska ansökan och vid behov meddela flygplatsoperatören följande:

1.

Tillämpbara CS som utfärdats av byrån, som gäller för den föreslagna ändringen och som har trätt i kraft det datum ansökan inges, om inte

a)

den sökande väljer att tillämpa ändringar som trätt i kraft senare, eller

b)

den behöriga myndigheten anser att det är nödvändigt att uppfylla kraven i sådana senare ändringar.

2.

Alla övriga CS som utfärdats av byrån som den behöriga myndigheten anser vara direkt relaterade till den föreslagna ändringen.

3.

Alla speciella förutsättningar och ändringar av speciella förutsättningar, som utfärdats av byrån i enlighet med punkt ADR.AR.C.025, som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga.

4.

Den ändrade CB, om den påverkas av den föreslagna ändringen.

b)

Den behöriga myndigheten ska godkänna ändringen när flygplatsoperatören, på ett sätt som är godtagbart för den behöriga myndigheten, har visat att den uppfyller kraven i ADR.OR.B.040 och i förekommande fall i ADR.OR.E.005.

c)

Om den godkända ändringen påverkar villkoren i certifikatet ska den behöriga myndigheten ändra dem.

d)

Den behöriga myndigheten ska godkänna villkoren för flygplatsoperatörens verksamhet under tiden som ändringen sker.

e)

Utan att detta ska påverka några andra åtgärder för genomförande ska den behöriga myndigheten beakta behovet av att tillfälligt upphäva, begränsa eller återkalla certifikatet om flygplatsoperatören genomför ändringar som kräver förhandsgodkännande utan att ha erhållit godkännande från den behöriga myndigheten på det sätt som anges i punkt a.

f)

För ändringar som inte kräver förhandsgodkännande ska den behöriga myndigheten bedöma den information som lämnas i anmälan som skickas av flygplatsoperatören i enlighet med ADR.OR.B.040 d för att kontrollera att de tillämpas korrekt och kontrollera att de uppfyller kraven i CS och andra lämpliga krav som gäller för ändringen. Om några av kraven inte är uppfyllda ska den behöriga myndigheten

1.

underrätta flygplatsoperatören om den bristande efterlevnaden och begära ytterligare ändringar, och

2.

vid avvikelser på nivå 1 eller nivå 2 agera i enlighet med ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Försäkran från leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan

a)

När den behöriga myndigheten tar emot en försäkran från en leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan som har för avsikt att tillhandahålla sådana tjänster vid en flygplats, ska den behöriga myndigheten bekräfta mottagandet och kontrollera att försäkran innehåller all den information som krävs i Del-ADR.OR.

b)

Om försäkran inte innehåller den begärda informationen eller innehåller information som visar att de tillämpliga kraven inte uppfyllts ska den behöriga myndigheten informera leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan och flygplatsoperatören om avvikelsen och begära ytterligare information. Vid behov ska den behöriga myndigheten genomföra en inspektion hos leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan och flygplatsoperatören. Om avvikelsen bekräftas ska den behöriga myndigheten vidta de åtgärder som anges i ADR.AR.C.055.

c)

Den behöriga myndigheten ska föra ett register över försäkringar som avges av de leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan som myndigheten utövar tillsyn över.

ADR.AR.C.055 Avvikelser, observationer, korrigerande åtgärder och verkställighetsåtgärder

a)

Den behöriga myndighet som utövar tillsyn enligt ADR.AR.C.005 a ska ha ett system för att analysera avvikelsernas säkerhetskonsekvenser.

b)

En avvikelse på nivå 1 ska utfärdas av den behöriga myndigheten om en betydande avvikelse upptäcks i förhållande till flygplatsens CB, de tillämpbara kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser, de processer och handböcker som utnyttjas av flygplatsoperatörerna eller leverantörerna av ledningstjänster för trafik på plattan, villkoren i certifikatet eller själva certifikatet eller innehållet i en försäkran som minskar säkerheten eller allvarligt äventyrar säkerheten.

Avvikelserna på nivå 1 ska omfatta

1.

underlåtenhet att ge den behöriga myndigheten tillträde till lokaler som tillhör flygplatsen och flygplatsoperatörerna eller leverantörerna av ledningstjänster för trafik på plattan enligt vad som anges i ADR.OR.C.015 på normal arbetstid och efter två skriftliga anmodanden,

2.

förfalskning av de styrkande handlingar som ingetts för att erhålla eller vidmakthålla ett certifikat,

3.

bevis på oegentligheter eller bedrägligt utnyttjande av ett certifikat, och

4.

avsaknad av verksamhetsansvarig.

c)

En avvikelse på nivå 2 ska utfärdas av den behöriga myndigheten om den upptäcker betydande avvikelser i samband med kraven i flygplatsens CB eller de tillämpliga kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser, de processer och handböcker som tillämpas av flygplatsoperatörerna eller leverantörerna av ledningstjänster för trafik på plattan, villkoren i certifikatet eller själva certifikatet eller innehållet i en försäkran som skulle kunna minska eller eventuellt äventyra säkerheten.

d)

När en avvikelse upptäcks under tillsyn eller på annat sätt ska den behöriga myndigheten, utan att det ska påverka några ytterligare åtgärder som krävs enligt förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser, skriftligen informera flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan om avvikelsen och begära korrigerande åtgärder för att rätta till den/de avvikelse(r) som upptäckts.

1.

Om det gäller en avvikelse på nivå 1 ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara och lämpliga åtgärder för att förhindra eller begränsa verksamheten och om så är lämpligt vidta åtgärder för att återkalla certifikatet eller avföra försäkran från registret eller begränsa eller tillfälligt upphäva certifikatet eller försäkran, helt eller delvis, beroende på avvikelsens omfattning, till dess framgångsrika korrigerande åtgärder har vidtagits av flygplatsoperatören eller av leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan.

2.

Om det gäller avvikelse på nivå 2 ska den behöriga myndigheten

a)

bevilja flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan en åtgärdsperiod för korrigerande åtgärder som ingår i en åtgärdsplan som är lämplig för avvikelsens omfattning, och

b)

utvärdera den korrigerande åtgärden och åtgärdsplanen som föreslagits av flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan och acceptera dessa om utvärderingen visar att de är tillräckliga för att korrigera avvikelserna.

3.

Om flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan underlåter att skicka in en acceptabel åtgärdsplan för korrigerande åtgärder eller att genomföra den korrigerande åtgärden inom den tidsperiod som beviljats eller förlängts av den behöriga myndigheten ska avvikelsen höjas till nivå 1 och de åtgärder som anges i d 1 vidtas.

4.

Den behöriga myndigheten ska registrera alla funna avvikelser och de verkställighetsåtgärder som eventuellt har vidtagits samt alla korrigerande åtgärder och datum för hävningsåtgärder för att avhjälpa avvikelsen.

e)

För fall som inte innebär avvikelser på nivå 1 eller 2 kan den behöriga myndigheten utfärda observationer.


(1)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.


BILAGA III

Del om organisationskrav – Flygplatsoperatörer (Del-ADR.OR)

KAPITEL A – ALLMÄNNA KRAV (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Syfte

I denna bilaga anges de krav som ska följas av

a)

en flygplatsoperatör som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller certifiering, drift, handböcker och andra ansvarsområden, och

b)

en leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan.

ADR.OR.A.010 Behörig myndighet

Vad gäller denna del ska den myndighet som utses av medlemsstaten där flygplatsen befinner sig vara behörig myndighet.

ADR.OR.A.015 Sätt att uppfylla kraven

a)

Alternativa sätt att uppfylla kraven (AMOC) än de som angetts av byrån kan användas av en flygplatsoperatör eller en leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

b)

När en flygplatsoperatör eller en leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan önskar använda ett alternativt sätt att uppfylla kraven (AMOC) i stället för de godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC) som angetts av byrån för att säkra efterlevnaden av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser, ska den, innan det tillämpas, förse den behöriga myndigheten med en fullständig beskrivning av AMOC. Beskrivningen ska omfatta alla ändringar av handböcker eller processer som kan vara relevanta, samt en säkerhetsbevisning som visar att kraven i genomförandebestämmelsen uppfylls.

Flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan kan tillämpa dessa AMOC under förutsättning att de först godkänns av den behöriga myndigheten och efter att ha mottagit meddelandet som anges i ADR.AR.A.015 d.

c)

Om ledningstjänsterna för trafik på plattan inte tillhandahålls av flygplatsoperatören själv ska användningen av AMOC av den som erbjuder sådana tjänster i enlighet med a och b även kräva ett förhandsgodkännande av operatören på den flygplats där tjänsterna tillhandahålls.

KAPITEL B – CERTIFIERING (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Certifieringsskyldigheter för flygplatser och flygplatsoperatörer

Innan flygplatsoperatören inleder sin verksamhet vid en flygplats eller om ett undantag enligt artikel 5 har återkallats, ska flygplatsoperatören ha erhållit tillämpliga certifikat utfärdade av den behöriga myndigheten.

ADR.OR.B.015 Ansökan om certifikat

a)

Ansökan om certifikat ska ske i den form och på det sätt som fastställs av den behöriga myndigheten.

b)

Den sökande ska förse den behöriga myndigheten med följande:

1.

Sitt officiella namn och företagsnamn samt sin adress och e-postadress.

2.

Information och uppgifter om

i)

flygplatsens placering,

ii)

typen av verksamhet på flygplatsen, och

iii)

flygplatsens utformning och utrustning i enlighet med tillämpliga certifieringsspecifikationer (CS) som fastställts av byrån.

3.

Eventuella föreslagna avvikelser från de tillämpliga CS som fastställts av byrån.

4.

Dokumentation som visar hur flygplatsoperatören ska uppfylla tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser. Dokumentationen ska innehålla rutiner som ingår i flygplatsens verksamhetshandbok, som beskriver hur förändringar som inte kräver förhandsgodkännande ska hanteras och meddelas den behöriga myndigheten. Senare ändringar av dessa rutiner ska kräva ett förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten.

5.

Bevis för att resurserna för att driva flygplatsen i enlighet med tillämpliga krav är tillräckliga.

6.

Dokumentation som beskriver den sökandes relation till flygplatsens ägare och/eller markägaren.

7.

Namnet på och relevant information om verksamhetsansvarig och andra utsedda personer enligt ADR.OR.D.015.

8.

En kopia på flygplatsens verksamhetshandbok enligt kravet i ADR.OR.E.005.

c)

Information enligt 7 och 8 kan lämnas vid en senare tidpunkt om det är godtagbart för den behöriga myndigheten. Informationen ska dock lämnas innan certifikatet utfärdas.

ADR.OR.B.025 Styrkande av efterlevnad

a)

Flygplatsoperatören ska göra följande:

1.

Utföra och dokumentera alla åtgärder, inspektioner, tester, säkerhetsbedömningar och övningar som krävs och visa för den behöriga myndigheten att

i)

den meddelade certifieringsgrunden (CB), CS som gäller för en förändring, alla säkerhetsföreskrifter och tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser efterlevs,

ii)

flygplatsen, liksom dess hinderbegränsande ytor och skyddsområden och andra områden som hör till flygplatsen, inte har några egenskaper som gör flygplatsen osäker, och

iii)

flygplatsens flygprocesser har godkänts.

2.

Förse den behöriga myndigheten med information om de metoder som används för att styrka efterlevnaden.

3.

Redovisa för den behöriga myndigheten att kraven i a 1 är uppfyllda.

b)

Relevant information om utformning, inklusive ritningar, rapporter från inspektioner, tester och andra relevanta rapporter ska förvaras av flygplatsoperatören och ställas till den behöriga myndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i ADR.OR.D.035 och på begäran av den behöriga myndigheten.

ADR.OR.B.030 Certifikatets villkor och certifikatinnehavarens behörigheter

Flygplatsoperatören ska uppfylla de krav som definieras och bifogats i certifikatet.

ADR.OR.B.035 Fortsatt giltighet för ett certifikat

a)

Ett certifikat ska förbli giltigt under följande förutsättningar:

1.

Flygplatsoperatören fortsätter att uppfylla de relevanta kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser och flygplatsen uppfyller kraven i certifieringsgrunden med beaktande av bestämmelserna i samband med hantering av avvikelser som anges i ADR.OR.C.020.

2.

Den behöriga myndigheten bereds tillträde till flygplatsoperatörens organisation enligt ADR.OR.C.015 för att fastställa den fortsatta efterlevnaden av kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

3.

Tillståndet inte har återlämnats eller återkallats.

b)

När certifikatet återkallas eller återlämnas ska det omedelbart lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten.

ADR.OR.B.037 Fortsatt giltighet för försäkran från leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan

En försäkran från en leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan i enlighet med ADR.OR.B.060 ska förbli giltig under förutsättning att

a)

leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan och tillhörande utrustning uppfyller relevanta krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser med beaktande av bestämmelserna om hantering av avvikelser som anges i ADR.OR.C.020,

b)

den behöriga myndigheten beviljas tillträde till organisationen som används av leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan enligt ADR.OR.C.015 för att fastställa den fortsatta efterlevnaden av kraven i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser, och

c)

försäkran inte har återkallats av leverantören av sådana tjänster eller avregistrerats av den behöriga myndigheten.

ADR.OR.B.040 Ändringar

a)

Alla ändringar som påverkar

1.

certifikatets villkor, dess CB och säkerhetskritisk flygplatsutrustning, eller

2.

viktiga delar av flygplatsoperatörens ledningssystem enligt vad som anges i ADR.OR.D.005 b,

ska kräva förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten.

b)

För andra ändringar som kräver förhandsgodkännande enligt förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser ska flygplatsoperatören ansöka om och erhålla ett godkännande från den behöriga myndigheten.

c)

Ansökan om en ändring i enlighet med a och b ska lämnas in innan en sådan ändring genomförs så att den behöriga myndigheten ska kunna fastställa den fortsatta efterlevnaden av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser och vid behov ändra certifikatet och de villkor som hör till certifikatet.

Ändringen får endast genomföras efter ett formellt godkännande från den behöriga myndigheten i enlighet med ADR.AR.C.040.

Under tiden ändringarna genomförs ska flygplatsoperatören agera enligt de villkor som godkänts av den behöriga myndigheten.

d)

Ändringar som inte kräver förhandsgodkännande ska hanteras och meddelas den behöriga myndigheten på det sätt som anges i det förfarande som godkänts av den behöriga myndigheten enligt ADR.AR.C.035 h.

e)

Flygplatsoperatören ska förse den behöriga myndigheten med relevant dokumentation i enlighet med f och ADR.OR.E.005.

f)

Som en del av sitt ledningssystem enligt definitionen i ADR.OR.D.005 ska en flygplatsoperatör som föreslår en ändring av flygplatsen, dess verksamhet, organisation eller ledningssystem

1.

fastställa de inbördes relationerna med alla berörda parter samt planera och genomföra en säkerhetsbedömning i samverkan med de organisationerna,

2.

på ett systematiskt sätt bereda antaganden och riskreducerande åtgärder i samråd med eventuella påverkade parter,

3.

säkerställa att en säkerhetsbevisning görs av förändringarna, som bland annat omfattar nödvändig samverkan med berörda parter, och

4.

säkerställa att kompletta och giltiga argument, bevis och säkerhetskriterier fastställs och dokumenteras för att stödja säkerhetsbedömningen och säkerställa att ändringen innebär en förbättring av säkerheten närhelst det är praktiskt genomförbart.

ADR.OR.B.050 Fortsatt efterlevnad av byråns certifieringsspecifikationer

Efter det att byrån har fastställt ändringar av CS ska flygplatsoperatören

a)

utföra en granskning för att klarlägga alla CS som gäller för flygplatsen, och

b)

vid behov inleda en förändringsprocess i enlighet med ADR.OR.B.040 och tillämpa de ändringar som krävs på flygplatsen.

ADR.OR.B.060 Försäkran från leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan

a)

Operatörer som tillhandahåller ledningstjänster för trafik på plattan, som tillåtits deklarera sin förmåga och sina möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med de tjänster som tillhandahålls, och som ingått ett avtal med flygplatsoperatören om tillhandahållande av sådana tjänster på en flygplats, ska

1.

på ett formulär som tillhandahålls av den behöriga myndigheten, förse den behöriga myndigheten med all relevant information och deklarera att alla tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser efterlevs,

2.

förse den behöriga myndigheten med en förteckning över de AMOC som utnyttjas i enlighet med ADR.OR.A.015 b,

3.

upprätthålla efterlevnaden av de tillämpliga kraven och den information som lämnades i försäkran,

4.

informera den behöriga myndigheten om alla ändringar i försäkran eller metoderna för att uppfylla kraven som används genom att inge en ändrad försäkran, och

5.

tillhandahålla sina tjänster i enlighet med flygplatsens verksamhetshandbok och följa alla relevanta bestämmelser i den.

b)

Innan leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan slutar tillhandahålla sådana tjänster ska den behöriga myndigheten och flygplatsoperatören meddelas.

ADR.OR.B.065 Verksamhetens upphörande

En flygplatsoperatör som har för avsikt att upphöra med att bedriva verksamhet vid en flygplats ska

a)

meddela den behöriga myndigheten så snart som möjligt,

b)

informera lämplig leverantör av flygbriefingtjänster om detta,

c)

återlämna certifikatet till den behöriga myndigheten den dag verksamheten upphör, och

d)

säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika oavsiktlig användning av flygplatsen av luftfartyg, om inte den behöriga myndigheten har godkänt att flygplatsen används i andra syften.

KAPITEL C – OPERATÖRENS ÖVRIGA SKYLDIGHETER (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Flygplatsoperatörens skyldigheter

a)

Flygplatsoperatören har ansvar för säker drift och underhåll på flygplatsen i enlighet med

1.

förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser,

2.

villkoren i certifikatet,

3.

innehållet i flygplatsens verksamhetshandbok, och

4.

alla andra relevanta handböcker för flygplatsens utrustning som finns tillgängliga på flygplatsen.

b)

Flygplatsens operatör ska antingen direkt eller genom arrangemang med organisationer som tillhandahåller sådana tjänster säkerställa att

1.

flygtrafiktjänster som är lämpliga för flygplatsens flygverksamhet och operativa villkor tillhandahålls, och

2.

utformning och översyn av flygprocesser genomförs i enlighet med tillämpliga krav.

c)

Flygplatsoperatören ska samordna sin verksamhet med den behöriga myndigheten för att säkerställa att relevant information för luftfartygens säkerhet offentliggörs och ingår i flygplatsens verksamhetshandbok, i förekommande fall. Detta ska innefatta

1.

undantag eller avvikelser som beviljats från tillämpliga krav,

2.

bestämmelser för vilka en likartad säkerhetsnivå (ELOS) godtogs av den behöriga myndigheten som en del av CB, och

3.

särskilda villkor och begränsningar med avseende på flygplatsens användning.

d)

Om ett riskabelt förhållande uppkommer vid flygplatsen ska flygplatsoperatören utan oskäligt dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de delar av flygplatsen som kan äventyra säkerheten inte används av luftfartyg.

ADR.OR.C.015 Tillträde

För att fastställa efterlevnaden av relevanta krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser ska flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan bevilja alla personer som auktoriserats av den behöriga myndigheten tillträde

a)

till alla anläggningar, dokument, register, uppgifter, rutinbeskrivningar eller annat material med betydelse för dess verksamhet som omfattas av kravet på certifiering eller försäkran, oavsett om de upphandlats eller inte, och

b)

för att utföra eller bevittna alla åtgärder, inspektioner, test, utvärderingar eller övningar som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga.

ADR.OR.C.020 Avvikelser och korrigerande åtgärder

En flygplatsoperatör eller leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan som erhållit meddelande om avvikelser ska

a)

identifiera den bakomliggande orsaken till avvikelsen,

b)

utarbeta en plan för korrigerande åtgärder, och

c)

styrka att den korrigerande åtgärden genomförts på ett sätt som tillfredsställer den behöriga myndigheten inom den period som överenskommits med myndigheten enligt vad som anges i ADR.AR.C.055 d.

ADR.OR.C.025 Omedelbar reaktion på säkerhetsproblem – efterlevnad av säkerhetsföreskrifter

En flygplatsoperatör eller leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan ska genomföra alla säkerhetsåtgärder och tillämpa alla säkerhetsföreskrifter som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med ADR.AR.A.030 c och ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Händelserapportering

a)

Flygplatsoperatören och leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan ska till den behöriga myndigheten och alla andra organisationer enligt vad som krävs av den stat där flygplatsen är belägen, rapportera alla olyckor, allvarliga incidenter och händelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 (1) och direktiv 2003/42/EG.

b)

Operatören ska rapportera alla fel, tekniska brister, överskridanden av tekniska begränsningar eller andra omständigheter som har äventyrat eller kan komma att äventyra säkerheten och som inte har resulterat i en olycka eller allvarlig incident till den behöriga myndigheten och till tillverkaren av flygplatsutrustning, utan att detta ska påverka tolkningen av a.

c)

De rapporter som anges i a och b ska utformas på ett sätt som fastställs av den behöriga myndigheten och innehålla all viktig information om förhållandet som är känd för flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan utan att detta ska påverka tolkningen av förordning (EU) nr 996/2010 och direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 (2) och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 (3).

d)

Rapporter ska lämnas så snart det är praktiskt möjligt, men under alla omständigheter inom 72 timmar från det att flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan har konstaterat det förhållande som rapporten avser, om inte exceptionella omständigheter förhindrar detta.

e)

Om det är relevant ska flygplatsoperatören eller leverantören av ledningstjänster för trafik på plattan utarbeta en uppföljningsrapport för att lämna uppgifter om åtgärder som den har för avsikt att vidta för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden, så snart åtgärderna har bestämts. Rapporten ska utformas på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten.

ADR.OR.C.040 Brandskydd

Flygplatsens operatör ska fastställa förfaranden för att förbjuda

a)

rökning inom färdområdet, andra operativa områden på flygplatsen eller områden av flygplatsen där bränsle eller andra brännbara material förvaras,

b)

eldning eller verksamhet som skulle kunna skapa en brandrisk inom

1.

områden av flygplatsen där bränsle eller annat brännbart material förvaras,

2.

färdområdet eller andra operativa områden på flygplatsen om det inte godkänts av flygplatsoperatören.

ADR.OR.C.045 Nyttjande av alkohol, psykoaktiva ämnen och läkemedel

a)

Flygplatsens operatör ska fastställa förfaranden avseende förbrukningen av alkohol, psykoaktiva ämnen och mediciner för

1.

personal som deltar i drift, räddning och brandbekämpning och underhåll av flygplatsen, och

2.

personer som inte ledsagas och som arbetar inom färdområdet eller andra av flygplatsens operativa områden.

b)

Förfarandena ska omfatta kraven att sådana personer

1.

inte får nyttja alkohol under tjänstgöringstid, och

2.

inte får utföra några av sina arbetsuppgifter under påverkan av

i)

alkohol eller psykoaktiva ämnen eller

ii)

läkemedel som kan påverka vederbörandes förmåga på ett sätt som strider mot säkerheten.

KAPITEL D – LEDNING (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Ledningssystem

a)

Flygplatsoperatören ska införa och vidmakthålla ett ledningssystem som innefattar system för säkerhetsledning.

b)

Ledningssystemet ska innehålla

1.

klart definierade ansvar och befogenheter för hela flygplatsoperatörens organisation, inklusive ett direkt säkerhetsansvar för den högsta ledningen,

2.

en beskrivning av flygplatsoperatörens allmänna filosofi och principer med avseende på säkerhet, en så kallad säkerhetspolicy, som ska undertecknas av verksamhetsansvarige,

3.

ett formellt förfarande som säkerställer att risker i samband med driften upptäcks,

4.

ett formellt förfarande som säkerställer analys, utvärdering och minimering av säkerhetsriskerna i samband med de verksamheter som bedrivs på flygplatsen,

5.

metoder för att utvärdera säkerhetsnivån för flygplatsoperatörens organisation med hänvisning till säkerhetsledningssystemets säkerhetsindikatorer (SPI) och säkerhetsmål (SPT) och för att utvärdera säkerhetsriskkontrollernas effektivitet,

6.

ett formellt förfarande för att

i)

identifiera ändringar inom flygplatsoperatörens organisation, ledningssystem, flygplatsen eller dess drift som kan påverka fastställda förfaranden, rutiner och tjänster,

ii)

beskriva rutinerna för att säkerställa att flygplatsens säkerhetsstandard är uppfylld innan ändringar införs, och

iii)

ta bort eller ändra säkerhetsriskkontroller som inte längre behövs eller är ineffektiva på grund av ändringar i driftsmiljön,

7.

formella förfaranden för att granska det ledningssystem som anges i a, upptäcka orsakerna till att säkerhetsledningssystemet ger sämre resultat än normalt, fastställa konsekvenserna av sådana undermåliga resultat för driften och undanröja eller minimera orsakerna,

8.

ett system för säkerhetsutbildning som säkerställer att de personer som deltar i drift, räddningstjänst, underhåll och ledning av flygplatsen är utbildade och behöriga att utföra de uppgifter som ingår i säkerhetsledningssystemet,

9.

formella kommunikationsmetoder som säkerställer att de anställda är fullt medvetna om säkerhetsledningssystemet, förmedlar säkerhetskritisk information och förklarar varför vissa säkerhetsåtgärder vidtas och varför säkerhetsrutiner införs eller ändras,

10.

metoder för samordning av säkerhetsledningssystemet med flygplatsens beredskapsplan, och av flygplatsens beredskapsplan med beredskapsplanerna hos de organisationer som flygplatsen måste samarbeta med i samband med tillhandahållandet av flygplatstjänster, och

11.

ett formellt förfarande för att övervaka organisationens uppfyllande av relevanta krav.

c)

Flygplatsoperatören ska dokumentera alla centrala förfaranden i ledningssystemet.

d)

Ledningssystemet ska vara proportionellt mot organisationens storlek och dess aktiviteter och ta hänsyn till riskerna i samband med dessa verksamheter.

e)

Om flygplatsoperatören även innehar ett certifikat för att tillhandahålla flygtrafiktjänster ska den säkerställa att ledningssystemet omfattar alla aktiviteter inom ramen för certifikatet.

ADR.OR.D.007 Behandling av flygdata och flyginformation

a)

Som en del av sitt ledningssystem ska flygplatsoperatören införa och underhålla ett system för kvalitetsstyrning som omfattar

1.

verksamheter som avser flygdata och

2.

dess verksamhet för tillhandahållande av flyginformation.

b)

Flygplatsoperatören ska utarbeta förfaranden för att uppfylla säkerhetsledningsmålen med avseende på

1.

verksamhet avseende flygdata och

2.

verksamhet avseende tillhandahållande av flyginformation.

ADR.OR.D.010 Upphandlad verksamhet

a)

Verksamheter som upphandlas omfattar all verksamhet inom flygplatsoperatörens behörighet i enlighet med villkoren i certifikatet som utförs av andra organisationer som antingen själva är certifierade för att utföra sådana verksamheter eller, om de inte är certifierade, arbetar med flygplatsoperatörens godkännande. När någon del av flygplatsoperatörens verksamhet upphandlas ska operatören säkerställa att den tjänst eller utrustning eller det system som upphandlas eller köps in uppfyller tillämpliga krav.

b)

När en flygplatsoperatör lägger ut någon del av sin verksamhet på en organisation som inte själv är certifierad i enlighet med denna del för att utföra den aktuella verksamheten, ska den organisation det gäller arbeta under tillsyn av och efter godkännande från flygplatsoperatören. Flygplatsoperatören ska säkerställa att den behöriga myndigheten får tillträde till den kontrakterade organisationen för att kontrollera den fortsatta efterlevnaden av tillämpliga krav.

ADR.OR.D.015 Personalkrav

a)

Flygplatsoperatören ska utse en verksamhetsansvarig som har behörighet att se till att all verksamhet kan finansieras och utföras i enlighet med tillämpliga krav. Den verksamhetsansvarige ska vara ansvarig för att implementera och underhålla ett effektivt ledningssystem.

b)

Flygplatsoperatören ska utse personer med ansvar för ledning och övervakning av följande områden:

1.

Flygplatsens operativa tjänster.

2.

Flygplatsens underhåll.

c)

Flygplatsoperatören ska utse en person eller grupp av personer som har ansvaret för utveckling, underhåll och daglig ledning av säkerhetsledningssystemet.

De personerna ska agera fristående från andra chefer inom organisationen, ha direkt tillgång till den verksamhetsansvariga och de personer som har ansvar för säkerhetsfrågorna och rapportera till den verksamhetsansvariga.

d)

Flygplatsoperatören ska ha tillräcklig och kvalificerad personal för de planerade uppgifterna och aktiviteterna som ska utföras i enlighet med tillämpliga krav.

e)

Flygplatsoperatören ska utse ett tillräckligt antal handledare för angivna uppgifter och ansvarsområden med beaktande av organisationens struktur och antalet verksamma anställda personer.

f)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att personer som deltar i drift, underhåll och ledning av flygplatsen har lämplig utbildning i enlighet med utbildningsprogrammet.

ADR.OR.D.017 Program för utbildning och kompetenskontroll

a)

Flygplatsoperatören ska implementera och tillämpa ett utbildningsprogram för personer som deltar i drift, underhåll och ledning av flygplatsen.

b)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att personer som inte ledsagas och som arbetar inom färdområdet eller andra av flygplatsens operativa områden har lämplig utbildning.

c)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att personer som anges under a och b ovan har visat sin förmåga att utföra sina tilldelade uppgifter genom att tillämpa kompetenskontroller med lämpliga intervall för att säkra fortsatt kompetens.

d)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att

1.

instruktörer och handledare med lämpliga kvalifikationer och erfarenhet anlitas för att genomföra utbildningsprogrammet och

2.

att det finns lämpliga lokaler och resurser för att genomföra utbildningen.

e)

Flygplatsoperatören ska

1.

föra lämpliga register över kvalifikationer, utbildning och kompetenskontroll för att kunna styrka efterlevnaden av detta krav,

2.

på begäran ställa sådana register till den berörda personalens förfogande och

3.

om en person anställs av en annan arbetsgivare, på begäran ställa uppgifterna om den personen till den nya arbetsgivarens förfogande.

ADR.OR.D.020 Krav på lokaler och utrustning

a)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att tillräckliga och lämpliga lokaler och utrustning finns tillgängliga för personalen och den personal som anställts av parter med vilka operatören har tecknat avtal om leverans av drifts- och underhållstjänster för flygplatsen.

b)

Flygplatsoperatören ska utse lämpliga områden på flygplatsen som ska användas för förvaring av farligt gods som transporteras genom flygplatsen, i enlighet med de tekniska instruktionerna.

ADR.OR.D.025 Samordning med andra organisationer

Flygplatsoperatören ska

a)

säkerställa att flygplatsens ledningssystem omfattar samordning och gränssnitt med säkerhetsrutinerna hos andra organisationer som är verksamma inom eller som tillhandahåller tjänster på flygplatsen, och

b)

säkerställa att sådana organisationer har rutiner på plats som uppfyller tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser och de krav som anges i flygplatsens verksamhetshandbok.

ADR.OR.D.027 Säkerhetsprogram

Flygplatsoperatören ska

a)

implementera, leda och tillämpa program för att främja säkerheten och utbytet av säkerhetsrelevant information och

b)

uppmuntra att organisationer som är verksamma på eller som tillhandahåller tjänster åt flygplatsen deltar i sådana program.

ADR.OR.D.030 System för händelserapportering

a)

Flygplatsoperatören ska implementera och tillämpa ett system för händelserapportering för alla anställda och organisationer som är verksamma på eller som tillhandahåller tjänster åt flygplatsen för att främja säkerheten på och en säker användning av flygplatsen.

b)

Flygplatsoperatören ska, i enlighet med ADR.OR.D.005 b 3

1.

kräva att den personal och de organisationer som anges i a använder systemet för händelserapportering för den obligatoriska rapporteringen av alla olyckor, allvarliga tillbud eller händelser, och

2.

säkerställa att systemet för händelserapportering kan användas för den frivilliga rapporteringen av alla brister, fel och säkerhetsrisker som skulle kunna påverka säkerheten.

c)

Systemet för händelserapportering ska skydda identiteten för den som rapporterar, uppmuntra frivillig rapportering och omfatta möjligheten att skicka in rapporter anonymt.

d)

Flygplatsoperatören ska

1.

registrera alla rapporter som skickats in,

2.

analysera och utvärdera rapporterna på det sätt som är lämpligt för att ta itu med säkerhetsbrister och kartlägga trender,

3.

säkerställa att alla organisationer som är verksamma på eller som erbjuder tjänster åt flygplatsen, som berörs av den aktuella säkerhetsfrågan, deltar i analysen av sådana rapporter och att alla korrigerande och/eller förebyggande åtgärder som angetts verkligen tillämpas,

4.

vid behov genomföra utredningar av rapporter och

5.

avstå från att skuldbelägga i linje med principerna om en ”rättvisekultur”.

ADR.OR.D.035 Registrering

a)

Flygplatsoperatören ska införa ett lämpligt system för registrering som omfattar all verksamhet som genomförs enligt förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser.

b)

Registrens format ska anges i flygplatsens verksamhetshandbok.

c)

Registren ska förvaras på ett sätt som säkerställer skydd från skador, ändring eller stöld.

d)

Registren ska förvaras under minst fem år, med undantag av nedanstående register som ska förvaras enligt följande:

1.

Flygplatsens CB, de AMOC som används och flygplatsens eller flygplatsoperatörens aktuella certifikat, under hela certifieringens löptid.

2.

Avtal med andra organisationer: så länge som avtalen gäller.

3.

Handböcker för flygplatsutrustning eller system som används på flygplatsen: så länge som de används på flygplatsen.

4.

Rapporter om säkerhetsbedömning: under systemets/processens/verksamhetens livstid.

5.

Journaler som avser personalens utbildning, kvalifikationer och hälsa samt kompetenskontroller, om sådana finns: under minst fyra år efter anställningens upphörande eller till dess deras anställningsområde har reviderats av den behöriga myndigheten.

6.

Aktuell version av riskregistret.

e)

Samtliga uppgifter ska omfattas av tillämplig dataskyddslagstiftning.

KAPITEL E – FLYGPLATSENS VERKSAMHETSHANDBOK OCH DOKUMENTATION (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Flygplatsens verksamhetshandbok

a)

Flygplatsoperatören ska utarbeta och vidmakthålla en verksamhetshandbok för flygplatsen.

b)

Innehållet i flygplatsens verksamhetshandbok ska återspegla CB och de krav som anges i denna del och, i förekommande fall, i del ADR.OPS och får inte strida mot villkoren i certifikatet. Verksamhetshandboken för flygplatsen ska innehålla eller hänvisa till all nödvändig information för säker användning, drift och underhåll av flygplatsen och dess utrustning samt dess hinderbegränsande ytor, skyddsytor och andra områden i anslutning till flygplatsen.

c)

Verksamhetshandboken för flygplatsen kan utformas i separata delar.

d)

Flygplatsens operatör ska säkerställa att all flygplatspersonal och alla andra relevanta organisationers personal har enkel tillgång till de delar av flygplatsens verksamhetshandbok som är relevanta för deras arbetsuppgifter och ansvar.

e)

Flygplatsoperatören ska

1.

informera den behöriga myndigheten om kommande ändringar och revisioner av flygplatsens verksamhetshandbok innan de träder i kraft när det gäller punkter som kräver förhandsgodkännande i enlighet med ADR.OR.B.040 och säkerställa att de inte träder i kraft innan den behöriga myndighetens godkännande har erhållits, eller

2.

förse den behöriga myndigheten med de avsedda ändringarna och revisionerna av flygplatsens verksamhetshandbok före datum för ikraftträdande om den föreslagna ändringen eller revisionen av verksamhetshandboken enbart kräver ett meddelande till den behöriga myndigheten i enlighet med ADR.OR.B.040 d och ADR.OR.B.015 b.

f)

När ändringar eller revisioner krävs av säkerhetsskäl kan de offentliggöras och tillämpas omedelbart, under förutsättning att det eventuella godkännande som krävs har begärts och oavsett vad som sägs i punkt e.

g)

Flygplatsoperatören ska

1.

granska innehållet i flygplatsens verksamhetshandbok och se till att den hålls uppdaterad och vid behov ändras,

2.

föra in alla ändringar och revisioner som krävs av den behöriga myndigheten och

3.

göra flygplatsens anställda och alla andra relevanta organisationer medvetna om de förändringar som är relevanta för deras arbetsuppgifter och ansvarsområden.

h)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att all information som hämtas från ett annat godkänt dokument, och alla ändringar därav, på rätt sätt återspeglas i flygplatsens verksamhetshandbok. Detta förhindrar inte flygplatsoperatören att använda uppgifter och processer som medför strängare krav i flygplatsens verksamhetshandbok.

i)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att

1.

flygplatsens verksamhetshandbok är skriven på ett språk som är acceptabelt för den behöriga myndigheten och

2.

att all personal kan läsa och förstå språket i de delar av flygplatsens verksamhetshandbok och andra driftsdokument som avser deras uppgifter och ansvarsområden.

j)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att flygplatsens verksamhetshandbok

1.

undertecknas av flygplatsens verksamhetsansvarig,

2.

trycks eller förekommer i digital form och är lätt att revidera,

3.

har ett system för versionskontroll som tillämpas och som redovisas i flygplatsens verksamhetshandbok och

4.

är användarvänlig och organiseras på ett sätt som underlättar dess utarbetande, användning och revidering.

k)

Flygplatsoperatören ska förvara minst en komplett och aktuell kopia av flygplatsens verksamhetshandbok på flygplatsen och ställa den till den behöriga myndighetens förfogande för kontroll.

l)

Innehållet i flygplatsens verksamhetshandbok ska vara på följande sätt:

1.

Allmänt.

2.

Flygplatsens ledningssystem samt behörighets- och utbildningskrav.

3.

Detaljerade uppgifter om flygplatsområdet.

4.

Detaljerade uppgifter om flygplatsen som ska rapporteras till flygbriefingtjänsten.

5.

Detaljerade uppgifter om flygplatsens driftsrutiner, dess utrustning och säkerhetsåtgärder.

ADR.OR.E.010 Dokumentationskrav

a)

Flygplatsoperatören ska säkerställa tillgängligheten för ytterligare dokumentation som krävs med tillhörande ändringar.

b)

Flygplatsoperatören ska kunna distribuera verksamhetsinstruktioner och annan information utan dröjsmål.


(1)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  EUT L 294, 13.11.2007, s. 3.

(3)  EUT L 295, 14.11.2007, s. 7.


BILAGA IV

Del om driftskrav – Flygplatser (Del-ADR.OPS)

KAPITEL A – FLYGPLATSDATA (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Flygplatsdata

Flygplatsens operatör ska när så är lämpligt

a)

fastställa, dokumentera och bevara uppgifter av relevans för flygplatsen och tillgängliga tjänster,

b)

tillhandahålla uppgifter av relevans för flygplatsen och tillgängliga tjänster till användare och relevanta flygtrafikledningstjänster och leverantörer av flyginformations tjänster.

ADR.OPS.A.010 Krav på datakvalitet

Flygplatsoperatören ska ha formella avtal med organisationer som den utbyter flygdata och/eller flyginformation med.

a)

Alla uppgifter som är relevanta för flygplatsen och tillgängliga tjänster ska tillhandahållas av flygplatsoperatören med den kvalitet och integritet som krävs.

b)

När uppgifter som är relevanta för flygplatsen och tillgängliga tjänster offentliggörs ska flygplatsoperatören

1.

övervaka uppgifter som är relevanta för flygplatsen och tillgängliga tjänster som kommer från flygplatsoperatören och som sprids av relevanta leverantörer av flygtrafik- och flygbriefingtjänster,

2.

informera relevanta leverantörer av flygbriefingtjänster om alla ändringar som måste göras för att säkra korrekta och kompletta uppgifter som är relevanta för flygplatsen och tillgängliga tjänster som kommer från flygplatsoperatören,

3.

meddela relevanta leverantörer av flygtrafik- och flygbriefingtjänster när offentliggjorda uppgifter från flygplatsoperatören är inkorrekta eller olämpliga.

ADR.OPS.A.015 Samordning mellan flygplatsoperatörer och leverantörer av flygbriefingtjänster

a)

För att säkra att leverantörerna av flygbriefingtjänster får information som gör att de kan tillhandahålla aktuell information före flygning och uppfylla behovet av information under flygning ska flygplatsoperatören med minsta möjliga fördröjning se till att följande rapporteras till respektive leverantör av flygbriefingtjänster:

1.

Information om förhållandena vid flygplatsen, avlägsnande av obrukbara luftfartyg, räddningstjänst samt system för visuell glidbaneindikering.

2.

Driftstatus för tillhörande anläggningar, tjänster och navigationshjälpmedel på flygplatsen.

3.

All övrig information som anses vara av betydelse för driften.

b)

Innan flygnavigeringssystemet ändras ska flygplatsoperatören beakta den tid flygbriefingtjänsterna behöver för att förbereda, utarbeta och utfärda relevant material för spridning.

KAPITEL B – FLYGPLATSENS DRIFTTJÄNSTER, UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Tillhandahållande av tjänster

Tjänsterna som anges i kapitel B i denna bilaga ska tillhandahållas på flygplatsen av flygplatsoperatören direkt eller indirekt.

ADR.OPS.B.005 Flygplatsens beredskapsplanering

Flygplatsoperatören ska ha och tillämpa en beredskapsplan för flygplatsen som

a)

står i proportion till den flygverksamhet och andra verksamheter som bedrivs på flygplatsen,

b)

ger möjlighet att samordna lämpliga organisationer att reagera och vidta lämpliga insatser i händelse av en nödsituation som kan inträffa på en flygplats eller i dess närhet, och

c)

omfattar processer för periodiska tester av planens lämplighet och för att granska resultaten i syfte att förbättra planens effektivitet.

ADR.OPS.B.010 Räddningstjänst

a)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att

1.

anläggningar, utrustning och räddningstjänst på flygplatsen tillhandahålls,

2.

lämplig utrustning, släckmedel och tillräckligt med personal finns tillgängliga i tid,

3.

personalen som ska utöva räddningstjänst har rätt utbildning och utrustning och är behöriga att arbeta i flygplatsmiljön, och

4.

att hälsotillståndet för personalen som ska utöva räddningstjänst medger att de kan utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till typen av verksamhet.

b)

Flygplatsoperatören ska etablera och tillämpa ett utbildningsprogram för personer som deltar i flygplatsens räddningstjänst.

c)

Flygplatsoperatören ska genomföra kompetenskontroller med lämpliga intervall för att säkra fortsatt kompetens.

d)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att

1.

instruktörer och handledare med lämpliga kvalifikationer och erfarenhet anlitas för att genomföra utbildningsprogrammet och

2.

att det finns lämpliga lokaler och resurser för att genomföra utbildningen.

e)

Flygplatsoperatören ska

1.

föra lämpliga register över kvalifikationer, utbildning och kompetenskontroll för att kunna styrka efterlevnaden av detta krav,

2.

på begäran ställa sådana register till den berörda personalens förfogande och

3.

om en person anställs av en annan arbetsgivare, på begäran ställa uppgifterna om den personen till den nya arbetsgivarens förfogande.

f)

En tillfällig sänkning av skyddsnivån på flygplatsens räddningstjänst på grund av oförutsedda omständigheter ska inte kräva förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten.

ADR.OPS.B.015 Övervakning och inspektion av färdområdet och tillhörande anläggningar

a)

Flygplatsoperatören ska övervaka förhållandena i färdområdet och driftstatus för tillhörande anläggningar och rapportera förhållanden som är av betydelse för driften, oavsett om de är tillfälliga eller permanenta, till relevanta leverantörer av flygtrafik- och flygbriefingtjänster.

b)

Flygplatsoperatören ska regelbundet utföra inspektioner av färdområdet och tillhörande anläggningar.

ADR.OPS.B.020 Minskning av risken för kollisioner med vilt och fågel

Flygplatsoperatören ska

a)

utvärdera risken för kollisioner med vilt och fågel på flygplatsen och i dess omgivningar,

b)

utarbeta resurser och rutiner för att minimera risken för kollisioner mellan luftfartyg och vilt eller fågel på flygplatsen, och

c)

meddela de lämpliga myndigheterna om en utvärdering av vilt och fågel visar att förhållandena kring flygplatsen kan innebära risker i samband med vilt eller fågel.

ADR.OPS.B.025 Användning av fordon

Flygplatsoperatören ska fastställa och implementera processer för utbildning, utvärdering och godkännande av alla förare som arbetar på färdområdet.

ADR.OPS.B.030 Lednings- och kontrollsystem för markrörelser

Flygplatsoperatören ska säkerställa att det finns ett lednings- och kontrollsystem för markrörelser på flygplatsen.

ADR.OPS.B.035 Verksamhet under vinterförhållanden

Flygplatsoperatören ska säkerställa att resurser och rutiner etableras och tillämpas så att verksamheten vid flygplatsen kan bedrivas säkert under vinterförhållanden.

ADR.OPS.B.040 Mörkerflygningar

Flygplatsoperatören ska säkerställa att resurser och rutiner etableras och tillämpas så att verksamheten vid flygplatsen kan bedrivas säkert under mörker.

ADR.OPS.B.045 Verksamhet vid dålig sikt

a)

Flygplatsoperatören ska säkerställa att resurser och rutiner etableras och tillämpas så att verksamheten vid flygplatsen kan bedrivas säkert när det råder dålig sikt.

b)

Processer vid dålig sikt (LVP) kräver förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten.

ADR.OPS.B.050 Verksamhet under ogynnsamma väderförhållanden

Flygplatsoperatören ska säkerställa att resurser och rutiner som säkerställer att verksamheten vid flygplatsen kan bedrivas säkert under ogynnsamma väderförhållanden etableras och tillämpas.

ADR.OPS.B.055 Bränslehantering

Flygplatsoperatören ska kontrollera att de organisationer som ansvarar för lagring av bränsle och tankning av luftfartyg har processer som säkerställer att luftfartygen erhåller bränsle som är rent och av rätt specifikation.

ADR.OPS.B.065 Visuella hjälpmedel och elsystem på flygplatsen

Flygplatsoperatören ska tillämpa processer som säkerställer att flygplatsens visuella hjälpmedel och elsystem fungerar som avsett.

ADR.OPS.B.070 Säkerhet vid flygplatsarbeten

a)

Flygplatsoperatören ska fastställa och tillämpa förfaranden för att säkerställa att

1.

luftfartygens säkerhet inte påverkas av flygplatsarbeten, och

2.

säkerheten vid flygplatsarbeten inte påverkas av flygplatsens operativa verksamhet.

ADR.OPS.B.075 Skydd av flygplatser

a)

Flygplatsoperatören ska övervaka följande på flygplatsen och i dess influensområde:

1.

Hinderbegränsande ytor och skyddsytor som bestämts i enlighet med certifieringsgrunden (CB) samt andra ytor och områden i anslutning till flygplatsen för att, inom flygplatsoperatörens behörighetsområde, vidta lämpliga åtgärder i syfte att minimera riskerna i samband med penetrering av sådana ytor och områden.

2.

Hinderbelysning och färgmarkering av hinder för att i förekommande fall kunna vidta åtgärder inom behörighetsområdet.

3.

Risker i samband med mänsklig verksamhet och markanvändning för att i förekommande fall vidta åtgärder inom behörighetens ram.

b)

Flygplatsoperatören ska ha processer på plats för att minimera riskerna i samband med hinder, exploatering och annan aktivitet inom de övervakade områdena som skulle kunna påverka säkerheten för luftfartyg som opererar på, till eller från flygplatsen.

ADR.OPS.B.080 Varningsljus och markering av fordon och andra rörliga objekt

Flygplatsoperatören ska säkerställa att fordon och andra rörliga objekt, med undantag av luftfartyg, på flygplatsens färdområde är markerade och att de är försedda med varningsljus om de används under mörker eller när det råder dålig sikt. Utrustning och fordon som enbart används på plattor för service på luftfartyg kan undantas.

ADR.OPS.B.090 Användning av flygplatsen av luftfartyg med högre referenskodbokstav

a)

Förutom när det gäller nödsituationer för luftfartyg kan en flygplatsoperatör, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, medge att flygplatsen eller delar av den används av luftfartyg med en högre referenskodbokstav än de som anges i certifikatsvillkoren.

b)

Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ska bestämmelserna i ADR.OR.B.040 tillämpas.

KAPITEL C – FLYGPLATSUNDERHÅLL (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Allmänt

Flygplatsoperatören ska utarbeta och tillämpa ett underhållsprogram som omfattar förebyggande underhåll om det behövs för att underhålla flygplatsens anläggningar så de uppfyller de grundläggande (ER) kraven i bilaga Va till förordning (EG) nr 216/2008.

ADR.OPS.C.010 Beläggningar, andra markytor och dränering

a)

Flygplatsoperatören ska inspektera ytorna på alla färdområden inklusive beläggningar (banor, taxivägar och plattor), anslutande områden och dräneringar för att regelbundet kontrollera deras skick som en del av flygplatsens program för förebyggande och korrigerande underhåll.

b)

Flygplatsoperatören ska

1.

underhålla ytorna på alla färdområden i syfte att undvika och eliminera alla lösa föremål och allt skräp (FOD) som kan orsaka skador på luftfartyget eller försämra funktionaliteten för luftfartygssystem,

2.

underhålla ytan på banor, taxibanor och plattor för att förebygga att det bildas skadliga ojämnheter,

3.

vidta korrigerande åtgärder när friktionsegenskaperna för antingen hela banan eller en del av den ligger under en lägsta friktionsnivå när den inte är kontaminerad. Dessa mätningar ska utföras tillräckligt ofta för att fastställa en trend för banans friktionsegenskaper.

ADR.OPS.C.015 Visuella hjälpmedel och elsystem

Flygplatsoperatören ska etablera och tillämpa ett system för förebyggande och avhjälpande underhåll av flygplatsens visuella hjälpmedel och elsystem. Systemet ska säkerställa prestanda, synlighet och relevans.