Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1954:818) med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland

Utfärdad: 1954-12-30

Kungl. Maj:t har, med stöd av utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193), funnit gott förordna som följer.

Tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland, tillhörande befolkningen å finskt område nära gränsen till Sverige, att överskrida gränsen å annan ort än passkontrollort må tills vidare, intill dess Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, utan hinder av vad i nämnda paragraf stadgas, tecknas å av finsk myndighet utfärdad legitimationshandling. Tillståndet skall utfärdas att gälla viss tid, högst ett år, samt angiva det ställe där utlänningen må överskrida gränsen och den tid på dygnet då överskridandet må äga rum. Tillståndet skall utfärdas utan avgift.

Sedan legitimationshandlingen försetts med dylikt tillstånd skall den gälla som gränspassersedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1954:818

(Utkom d. 5 jan. 1955.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.