Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Medborgarskapskungörelse (1969:235)

Medborgarskapskungörelsen

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1979:140.</kgp:reprint>

Denna kungörelse har enligt förordning (2001:218) upphört att gälla den 1 juli 2001.

Ansökan och anmälan

1 §

En ansökan enligt 6, 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall ges in till Migrationsverket, om sökanden är folkbokförd i Sverige. Om sökanden inte är folkbokförd här, skall ansökan ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat. En ansökan enligt 6 § som avser en utlänning som är under 15 år och adopterad av en svensk medborgare skall dock alltid ges in till Migrationsverket.

En anmälan enligt 2 a § samma lag som avser ett barn som inte är folkbokfört i landet skall ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat. Anmälan skall anses gjord samma dag som den kom in till en sådan myndighet.

SFS 2000:394

Utredning

3 §

Myndighet som tar emot anmälan eller ansökan enligt lagen om svenskt medborgarskap skall göra den utredning som behövs för ärendets prövning. I ärende enligt 6 § samma lag skall utredningen avse sökandens personliga förhållanden samt frågan i vilken omfattning han fullgjort honom ålagd underhållsskyldighet och uppfyllt sina förpliktelser mot det allmänna.

SFS 1979:140

Underrättelser m.m.

5 §

När någon genom anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap förvärvat svenskt medborgarskap, skall den myndighet som har beslutat i ärendet skyndsamt underrätta skattemyndigheten i det län där den som genom anmälningen förvärvat svenskt medborgarskap är eller senast har varit folkbokförd och svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat som mottagit anmälningen. I underrättelsen anges de barn för vilka anmälningen enligt 5 § nämnda lag medfört svenskt medborgarskap enligt vad som kan bedömas av handlingarna i ärendet.

SFS 1991:769

6 §

När någon efter ansökan enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap förvärvat svenskt medborgarskap, skall avskrift av beslutet skyndsamt sändas till skattemyndigheten i det län där sökanden är eller senast har varit folkbokförd samt till svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat som mottagit ansökningshandlingen. Detsamma gäller när ansökan enligt 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket nämnda lag bifalls.

SFS 1991:769

7 §

Har någon efter anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § lagen om svenskt medborgarskap eller efter ansökan enligt 6 § nämnda lag förvärvat svenskt medborgarskap, skall den myndighet som upptagit anmälningen eller ansökningen utfärda bevis om förvärvet.

SFS 1986:709

8 §

Har beslut som avses i 5 § efter fullföljd talan meddelats av allmän förvaltningsdomstol, skall domstolen fullgöra i nämnda paragraf föreskriven skyldighet.

SFS 1996:302

9 §

[har upphävts genom förordning (1996:34).]

SFS 1996:34

Avgifter för vissa ärenden

9 a §

Avgift tas ut för prövning av anmälan och ansökan enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap i de fall som framgår av andra stycket.

I fråga om anmälningsavgiftens och ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Förvärv av svenskt medborgarskap efter anmälan (2 a, 3 och 4 §§)

 

1

 

Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (6 §)

 
 

– för utlänning under 15 år som är adopterad av svensk medborgare

 

1

 

– för övriga

 

4

 

Förvärv av svenskt medborgarskap efter anmälan (7 a §)

 

1

 

Förvärv av svenskt medborgarskap efter anmälan (10 § b och c)

 

2

 

Avgift skall inte tas ut av statslösa som fått flyktingförklaring eller resedokument utfärdade av svensk myndighet.

SFS 1997:913

Tillämpning av 10 § a-c lagen om svenskt medborgarskap

10 §

Bestämmelserna i 10 § a–c lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall tillämpas i förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge.

SFS 1999:37

11 §

Anmälan enligt 10 § b eller c lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap görs enligt formulär som fastställs av Migrationsverket.

Har anmälan gjorts enligt 10 § b nämnda lag, skall länsstyrelsen inhämta utdrag av det allmänna kriminalregistret.

Föreskrifterna i 2 § första stycket, 3 § första meningen, 5 och 7–9 §§ denna kungörelse skall också tillämpas i fråga om anmälan som avses i denna paragraf.

SFS 2000:394

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:235

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1969.

Genom kungörelsen upphäves

1. kungörelsen d. 24 nov. 1950 (nr 614) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen d. 22 juni 1950 (nr 382) om svenskt medborgarskap,

2. kungörelsen d. 17 jan. 1969 (nr 6) om tillämpning av 10 § a–c lagen d. 22 juni 1950 (nr 382) om svenskt medborgarskap.

Är ansökan enligt 6, 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket lagen om svenskt medborgarskap under handläggning vid länsstyrelse vid tidpunkten för ikraftträdandet, skall länsstyrelsen efter verkställd utredning sända handlingarna till statens invandrarverk eller, när fråga är om ansökan enligt 11 § andra stycket samma lag, till Kungl. Maj:t. I sistnämnda fall skall länsstyrelsen bifoga eget yttrande i ärendet.

SFS 1979:140

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979.

I fråga om anmälan som avses i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:139) om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap tillämpas bestämmelserna i 1 § andra stycket, 2 § första stycket, 3 § första punkten och 5 § andra stycket. Anmälan görs enligt formulär som fastställs av statens invandrarverk.

SFS 1986:709

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1991:769

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1996:34

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1996.

SFS 1996:302

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1996.

SFS 1997:674

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1997.

SFS 1997:913

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1999:37

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 1999.

SFS 2000:394

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.