Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Passförordning (1979:664)

Vanligt pass

Passansökan

1 §

Passansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.
Följande handlingar ska ges in tillsammans med ansökan.
 • 1. Tidigare utfärdat och alltjämt gällande pass för den sökande, om det inte har förstörts eller förkommit. Har passet förstörts eller förkommit, ska det i ansökan lämnas uppgift på heder och samvete om hur det har skett och, i de fall då passet har förkommit, om vilka åtgärder som har vidtagits för att återfå det. Om den sökande av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, behöver det inte ges in förrän i samband med att det nya passet lämnas ut.
 • 2. För barn som är under arton år, handling som styrker uppgift om vem som är vårdnadshavare, om denna uppgift inte framgår av för passmyndigheten tillgängliga uppgifter.
 • 3. Vårdnadshavares medgivande, om sådant ska lämnas enligt 7 § 2 passlagen (1978:302).
Den sökande är skyldig att på ett tillförlitligt sätt styrka sin identitet i samband med ansökan. SFS 2009:386

2 §

För barn under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck. SFS 2009:386
Passhinderundersökning m.m.

3 §

Passmyndigheten ska pröva om det finns hinder enligt passlagen (1978:302) mot att pass utfärdas för den sökande. När ärendet handläggs av en passmyndighet utom riket, ska Polismyndigheten på den myndighetens begäran kontrollera om det finns någon omständighet som avses i 7 § 3–11 eller 10 § passlagen i fråga om den sökande.
Om ett passärende gäller utfärdande av pass för ett barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande, ska passmyndigheten inhämta ett yttrande från en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrandet ska inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har starkast anknytning till. Ett yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart att passansökan ska godkännas.
Ett passärende som gäller utfärdande av pass för barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket passlagen, ska handläggas skyndsamt av passmyndigheten.
Om det vid passhinderundersökningen kommer fram någon omständighet som föranleder att underrättelse ska lämnas enligt 8 § passlagen, att anmälan ska göras enligt 10 § andra stycket samma lag eller att någon annan förberedande åtgärd ska vidtas, ska det göras skyndsamt. En passmyndighet utom riket kan för ett sådant ändamål få hjälp av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Finns det skäl till avslag på passansökan enligt 7 § 7 passlagen, ska passmyndigheten inhämta yttrande från berörd åklagarmyndighet innan ärendet avgörs. SFS 2015:490

3 a §

Om det finns passhinder enligt 7 § 8, 9 eller 10 passlagen (1978:302) och passmyndigheten överväger att utfärda pass enligt 9 §, ska myndigheten inhämta yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning från den myndighet som avses i 21 § passlagen eller, i fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, från berörd chefsöverläkare.
För den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska passmyndigheten även inhämta beslut i fråga om tillstånd att under viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 10 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. SFS 2015:490
Giltighetstid

4 §

Vanligt pass skall i följande fall ges kortare giltighetstid än vad som anges i 3 § andra stycket första meningen passlagen (1978:302):
 • 1. När passet utfärdas för sökande som kan antas komma att förlora sitt svenska medborgarskap. Ett sådant pass skall ges giltighet endast till den tidpunkt då sökanden kan beräknas förlora medborgarskapet.
 • 2. När det i ett passtillstånd har föreskrivits att pass för sökanden får utfärdas endast med begränsad giltighetstid. I ett sådant fall skall passet ges den giltighetstid som har föreskrivits i tillståndet.
SFS 2005:659

5 §

Särskilt pass

Passtyper

6 §

Särskilt pass får, utöver vad som anges i 3 § tredje stycket första meningen passlagen (1978:302), utfärdas som en provisorisk resehandling enligt förordningen (1997:698) om Europeiska unionens provisoriska resehandling. SFS 2016:136

7 §

8 §

9 §

10 §

Provisoriskt pass

11 §

Provisoriskt pass får, utöver vad som anges i 7 a § andra stycket passlagen (1978:302), utfärdas
 • 1. av passmyndighet inom Sverige, om sökanden har behov av pass omedelbart för en resa,
 • 2. av passmyndighet utom Sverige
 • a) för sökande som inte kan styrka sitt svenska medborgarskap eller har förlorat det utan att förvärva medborgarskap i en annan stat,
 • b) när det finns annat särskilt skäl för utfärdande av provisoriskt pass.
Pass som utfärdas för direkt resa till Sverige med stöd av 11 § passlagen (1978:302) ska utfärdas som provisoriskt pass. SFS 2016:136

12 §

En passmyndighet utom riket kan i fråga om provisoriskt pass medge att inställelse sker hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse.
Det som föreskrivs i 1 och 3 §§ gäller även i fråga om provisoriskt pass med följande undantag.
 • 1. Tidigare utfärdat pass behöver inte ges in vid ansökan.
 • 2. Passmyndigheter utom riket behöver inte begära kontroll som avses i 3 § första stycket.
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får, för passmyndigheter utom riket, meddela föreskrifter om att den sökande ska skriva sitt namn i passformuläret i samband med att passet lämnas ut och i närvaro av den som lämnar ut passet. Polismyndigheten får meddela motsvarande föreskrifter när det gäller pass som utfärdas inom riket. Föreskrifterna får dock inte avse den som inte kan skriva sitt namn. SFS 2014:1130

12 a §

För provisoriskt pass gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck.
För provisoriskt pass som utfärdas av en passmyndighet utom riket gäller undantag från skyldigheten i samma paragraf att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av den sökandes ansikte. Vid en ansökan om provisoriskt pass hos en passmyndighet utom riket ska i stället ett välliknande fotografi av den sökande ges in i två exemplar. SFS 2009:386

13 §

Provisoriskt pass får utfärdas att gälla för den tid den sökande behöver ett sådant pass. Giltighetstiden får dock inte överstiga sju månader. Passets giltighetsområde ska begränsas till den sökandes behov av pass. Om skälen till att passet utfärdades har upphört, ska passet tas om hand av en passmyndighet. SFS 2016:136
Extra pass

14 §

Extra pass får utfärdas för den som innehar ett vanligt pass och som för sitt arbete eller av annat särskilt skäl har behov av mer än ett giltigt pass. SFS 2005:659

15 §

I ärende om utfärdande av extra pass gäller 1–3 §§ i tillämpliga delar. Vid passansökan skall ges in skriftlig redogörelse av sökanden eller hans arbetsgivare angående de omständigheter som medför behov av extra pass.

16 §

Extra pass får utfärdas att gälla för den tid under vilken behov av detta kan beräknas föreligga, dock inte med längre giltighetstid än den som gäller för passinnehavarens vanliga pass. SFS 2005:659
Tjänstepass och diplomatpass

17 §

Tjänstepass och diplomatpass får utfärdas endast av chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar till det. Det som föreskrivs i 18–22, 24, 25 och 27 §§ gäller inte ett sådant pass.
I ärenden om tjänstepass och diplomatpass får en kontroll göras av om det finns något sådant hinder som avses i 7 § 3–11 passlagen (1978:302) mot att utfärda pass för den sökande. Polismyndigheten ska utföra en sådan kontroll på begäran av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). SFS 2015:490

Gemensamma bestämmelser

Passtillstånd

18 §

Myndighet, som enligt 21 eller 22 § passlagen (1978:302) prövar frågan om passtillstånd, skall ta upp sådan fråga på ansökan av den som saken rör eller på anmälan från passmyndighet enligt 10 § andra stycket passlagen.
Beslut i ärende om passtillstånd skall meddelas skyndsamt. Har beslutet föranletts av anmälan från passmyndighet, skall en avskrift av beslutet översändas till passmyndigheten. Går beslutet sökanden emot, skall avskriften dock översändas först sedan beslutet har vunnit laga kraft.
Vad som föreskrivs i andra stycket gäller i tillämpliga delar även i fråga om avgörande som meddelas med anledning av besvär över beslut i ärende om passtillstånd. SFS 1981:257

19 §

Anmälan av chefsöverläkare enligt 20 § 1 passlagen (1978:302) ska göras till Polismyndigheten. Chefsöverläkaren ska återkalla anmälan om de omständigheter som har föranlett den inte längre finns. SFS 2014:1130
Utfärdande och utlämnande av pass m.m.

20 §

Pass utfärdas enligt ett särskilt formulär. SFS 1997:1202

21 §

Ett pass skall så snart som möjligt efter utfärdandet lämnas ut till sökanden personligen. När pass skall lämnas ut av passmyndighet utom riket, kan myndigheten medge att det sker hos ombud för myndigheten. SFS 1997:1202

22 §

När en passmyndighet utom riket har tagit emot en ansökan om pass, ska ett exemplar av ansökningsblanketten tillsammans med ett fotografi snarast sändas till Polismyndigheten. SFS 2014:1130

22 a §

En passinnehavare har rätt att hos en passmyndighet kontrollera den information som har sparats i lagringsmediet i passet. SFS 2005:659
Register m.m.

23 §

Polismyndigheten ska föra ett passregister och ett register över omständigheter som avses i 20 § 1 och 3 passlagen (1978:302).
Polismyndigheten ska på begäran lämna ut ett fotografi av en enskild från passregistret till Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, svensk ambassad, svenskt lönat konsulat, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. SFS 2014:1130

23 a §

När en domstol eller en åklagare meddelar beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § rättegångsbalken eller upphäver ett sådant beslut, ska en kopia av beslutet genast skickas till Polismyndigheten. Myndigheten ska också genast underrättas när reseförbudet eller anmälningsskyldigheten upphör med anledning av anhållande eller häktning.
Har en domstol i samband med dom meddelat beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § rättegångsbalken eller beslutat att en sådan åtgärd ska bestå, ska domstolen även lämna uppgift till Polismyndigheten när domen fått laga kraft.
I förordningen (2015:488) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen finns bestämmelser om underrättelse till Polismyndigheten om vissa beslut enligt lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen. SFS 2015:490

23 b §

När rätten enligt konkurslagen (1987:672) har meddelat beslut om skyldighet för gäldenären eller någon annan att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass eller har upphävt ett sådant beslut, ska rätten genast skicka en kopia av beslutet till Polismyndigheten.
Om rätten enligt 6 kap. 8 § konkurslagen beslutar att den berörde ska återfå passet, ska rätten underrätta Polismyndigheten om beslutet. SFS 2014:1130
Återkallelse av pass m.m.

24 §

Om det finns omständigheter som enligt 24 § första stycket passlagen (1978:302) bör medföra att framställning görs om att ett pass skall återkallas för den som avtjänar fängelsestraff eller står under övervakning efter dom på skyddstillsyn eller villkorlig frigivning från fängelse, skall Kriminalvården göra anmälan om det till övervakningsnämnden. På motsvarande sätt skall chefsöverläkare göra anmälan till Socialstyrelsen, om ett pass bör återkallas för en sådan patient som avses i 24 § andra stycket passlagen.
Framställning om passåterkallelse som har beslutats av en övervakningsnämnd eller Socialstyrelsen skall, sedan beslutet har vunnit laga kraft, översändas till passmyndigheten. Om det finns risk för att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslutet har vunnit laga kraft, skall passmyndigheten omedelbart underrättas om beslutet. Det gäller också i fråga om en sådan framställning som avses i 25 § passlagen. SFS 2005:1000

25 §

Passmyndighet, som enligt 16 § passlagen (1978:302) är behörig att besluta i ärende om återkallelse av pass eller begränsning av giltighet för pass, skall skyndsamt ta upp sådant ärende, om myndigheten får kännedom om omständighet som avses i 12 § passlagen eller framställning hos myndigheten görs enligt 24 eller 25 § samma lag. Är även annan passmyndighet behörig, skall den myndigheten underrättas om att ärendet har tagits upp.

26 §

26 a §

Om det finns skäl att återkalla ett pass enligt 12 § första stycket 5, 6 eller 7 passlagen (1978:302) och passmyndigheten överväger att i stället vidta någon åtgärd enligt 14 §, skall myndigheten inhämta yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning från den myndighet som avses i 21 § passlagen eller, i fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, från berörd chefsöverläkare.
För den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning skall passmyndigheten även inhämta beslut i fråga om tillstånd att under viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 10 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. SFS 2005:659
Indragning av pass

27 §

En passmyndighet får dra in ett förslitet, trasigt eller obehörigen ändrat pass eller ett pass som innehåller uppenbar felskrivning. Innehavaren är i sådana fall berättigad att utan avgift få ett nytt pass av samma slag som det indragna med det indragna passets återstående giltighetstid, dock inte med längre giltighetstid än fem år. SFS 2014:1130
Makulering av pass

28 §

En passmyndighet ska makulera ett gällande pass
 • 1. om passet har återkallats eller dragits in,
 • 2. när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än provisoriskt pass eller extra pass eller, om han eller hon av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, när det nya passet lämnas ut.
SFS 2014:1130

28 a §

Regeringskansliet får besluta i vilken utsträckning beskickningar och karriärkonsulat ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.
Regeringskansliet får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet. SFS 2008:383

Bemyndiganden

29 §

Polismyndigheten får, efter att ha hört Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av passlagen (1978:302) och denna förordning när det gäller pass som utfärdas inom riket. Regeringskansliet får, efter att ha hört Polismyndigheten, meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utom riket.
Regeringskansliet får i enskilda fall besluta om avvikelse från denna förordning, när det på grund av särskilda förhållanden är nödvändigt. SFS 2014:1130

Avgifter

30 §

För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande betala en ansökningsavgift enligt följande:
Ärendeslag
Ansökningsavgift
Vanligt pass 
350 kronor 
Provisoriskt pass 
980 kronor 
Extra pass 
350 kronor 
Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda i Regeringskansliet och vid Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt deras familjemedlemmar 
2 300 kronor 
För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna. SFS 2014:1130

SFS 1979:664

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980 - - -.

SFS 1989:769

 • Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.
 • Äldre föreskrifter tillämpas dock vid passmyndigheter inom riket i den mån dessa saknar möjlighet att tillföra det centrala passregistret uppgifter om utfärdande av pass från terminal.

SFS 1997:699

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.

SFS 1997:1202

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1999:1158

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2001:11

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

SFS 2003:929

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2004:510

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2004:1255

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

SFS 2005:659

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.
2. Provisoriskt pass, som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats, gäller fortfarande under den tid som anges i passet.

SFS 2005:1000

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2006:435

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2006:763

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2008:383

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2009:386

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2009.

SFS 2011:1121

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2014:1130

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:490

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

SFS 2016:136

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.