Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land

Rubriken har denna lydelse enl. F 1997:1225.

Utfärdad: 1984-11-29

Omtryck i SFS 1997:1225

1 §

Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land. Ett sådant bidrag får endast ges en gång till samma person.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

SFS 2009:1162

2 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas till

  1. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som har överförts hit med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,

  2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

  3. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av sin anknytning till en utlänning som avses i 1 eller 2 och som inte är berättigad till bidrag enligt 4 §.

SFS 2006:115

3 §

Bidrag får endast lämnas om utlänningen saknar medel att själv bekosta resan samt om utlänningen visar att han eller hon tas emot i det land där bosättningen är avsedd att ske.

SFS 1997:1225

4 §

Bidrag får även ges till make eller maka samt barn under 18 år till den som har rätt till bidrag. Om det finns särskilda skäl, får bidrag lämnas även till annan anhörig eller sambo som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige.

SFS 1997:1225

5 §

Bidrag får lämnas för skäliga resekostnader.

Utöver bidrag för resekostnader får bidrag lämnas med högst 10 000 kr för varje vuxen person och med högst 5 000 kronor för varje barn under 18 år, dock med sammanlagt högst 40 000 kronor per familj.

Bidraget betalas ut i samband med att den som beviljats bidraget reser ut från Sverige.

SFS 1997:1225

6 §

Migrationsverkets beslut om bidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2000:396

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:890

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

SFS 1997:1225

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1998.

SFS 2000:396

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2006:115

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2009:1162

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.