Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige

Utfärdad: 1984-12-06

1 §

Migrationsverket får besluta om bidrag av allmänna medel till flyktingar för kostnader för resa till Sverige för vissa anhöriga till en flykting som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

SFS 2009:1161

2 §

Bidrag får lämnas till resa för anhörig som har sammanlevt med flyktingen utanför Sverige och som är

  1. make eller maka eller ogift barn under 20 år,

  2. förälder eller syskon till den som är minderårigt barn, om det med hänsyn till barnets behov föreligger särskilda skäl, eller

  3. annan person som under längre tid under äktenskapsliknande former har sammanlevt med flyktingen.

Om det finns synnerliga skäl, får bidrag lämnas även för andra anhöriga än som avses i första stycket.

Bidrag får dock inte lämnas, om den anhörige med stöd av särskilt regeringsbeslut om överföring av vissa flyktingar till Sverige har fått tillstånd att resa in i riket.

SFS 1987:879

3 §

Bidrag får lämnas endast om den anhörige har beviljats uppehållstillstånd före inresan i Sverige eller är undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd.

4 §

Bidrag får inte lämnas i den mån flyktingen eller den anhörige har medel att själv bekosta resan.

5 §

Bidrag får lämnas om ansökan görs innan resan har påbörjats. Om synnerliga skäl föreligger, får dock Migrationsverket besluta om bidrag även om ansökan inte har gjorts i förväg.

SFS 2000:397

6 §

Migrationsverkets beslut om bidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2000:397

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:936

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 och gäller till utgången av juni månad 1986.

(Förordningen skall fortsätta att gälla även efter denna tidpunkt enligt förordning 1986:338.)

SFS 1986:338

(Utkom 10 juni 1986.)

SFS 1987:879

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1987.

SFS 1989:550

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt 3 § utlänningslagen (1980:376).

SFS 2000:397

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2006:116

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt motsvarande äldre bestämmelser.

SFS 2009:1161

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.