Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

Rubriken har denna lydelse enl. F 1999:593.

Utfärdad: 1986-11-27

Omtryck i SFS 1999:593

Statliga myndigheters ansvar

1 §

Myndigheterna skall fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utformar sin verksamhet och när de bedriver den.

Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Myndigheterna skall i sin verksamhet särskilt motverka alla former av etnisk diskriminering.

SFS 1999:593

Serviceskyldighet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1986-0856

2 §

Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder.

SFS 1999:593

Samråd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1986-0856

3 §

[Upphävd g. F (2007:497).]

SFS 2007:497

4 §

Myndigheterna ska delta i överläggningar enligt lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen när ombudsmannen finner det lämpligt.

SFS 2008:952

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:856

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987, då förordningen (1976:310) om åtgärder för invandrare m.fl. upphör att gälla.

SFS 1999:593

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999.

SFS 2007:497

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

SFS 2008:952

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.