Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden

Uppgifter

1 §

Utlänningsnämnden handlägger ärenden enligt utlänningslagen (1989:529) och lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som överklagas till nämnden från Migrationsverket eller som överlämnas till nämnden av verket för avgörande. SFS 2000:405

Myndighetens ledning

2 §

Utlänningsnämndens generaldirektör är chef för myndigheten.
Generaldirektören får utse någon av de övriga ordförandena till ställföreträdare för sig.

Organisation

3 §

I Utlänningsnämnden skall finnas minst
 • 1. två ordförande utöver generaldirektören,
 • 2. tre ersättare för ordförande,
 • 3. femton andra ledamöter.
Vad som sägs om ordförande i 5–7 §§ skall gälla även i fråga om ersättare för ordförande. SFS 2004:293

Verksförordningens tillämpning

4 §

Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Utlänningsnämnden:
 • 6 - 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
 •  18 § om interna föreskrifter,
 •  19 - 20 §§ om personalansvarsnämnden,
 •  26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
 •  27 - 28 §§ om myndighetens föreskrifter,
 •  30 § om ärendeförteckning,
 •  31 § om myndighetens beslut,
 •  35 § om överklagande.
Bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas dock endast i administrativa ärenden. SFS 1996:431

5 §

Utlänningsnämnden är beslutför med en ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra stycket eller av 7 §.
Uppkommer i ett ärende en fråga av principiell betydelse eller en fråga om att ändra nämndens praxis, får ordförande eller nämnden i den sammansättning som anges i första stycket besluta att ärendet skall avgöras av minst två ordförande och minst fyra andra ledamöter.
Generaldirektören skall delta i avgörandet av ett ärende som hänskjutits till avgörande i en sådan utökad sammansättning, om inte synnerligt hinder möter.

6 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 29 kap rättegångsbalken om omröstning i brottmål. Ordföranden eller ordförandena säger dock sin mening först.

7 §

En ordförande får ensam avgöra
 • 1. frågor om inhibition,
 • 2. frågor om förvar eller uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529),
 • 3. frågor om avvisning eller avskrivning av ett ärende,
 • 4. frågor som rör ett ärendes beredning,
 • 5. frågor om offentligt biträde,
 • 6. andra frågor, om prövningen är av enkelt slag.
Nämnden får i arbetsordning eller särskilda beslut lämna över till andra som tjänstgör hos nämnden att pröva frågor som avses i första stycket 3–5. På samma sätt får nämnden lämna över till en tjänsteman med juris kandidatexamen eller juristexamen samt särskild erfarenhet av verksamheten att ensam avgöra ärenden om svenskt medborgarskap och ärenden om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § första stycket 1, 3, 6 och 7 samt andra stycket 1 och 2 utlänningslagen, om prövningen är av enkelt slag. Ärenden om uppehållstillstånd får dock lämnas över endast under förutsättning att ansökan görs från ett annat land än Sverige och inte rör personer som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). SFS 2005:764

9 §

Om generaldirektören inte bestämmer något annat, avgörs ärendena efter föredragning av någon som tjänstgör hos nämnden.

Handläggningen av administrativa ärenden

10 §

Generaldirektören avgör administrativa ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.
Generaldirektören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av generaldirektören.

11 §

Anställningar m. m.

12 §

Generaldirektören och övriga ordförande anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar beslutas av Utlänningsnämnden.
Ersättare för ordförande samt andra ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid. SFS 2004:293

13 §


SFS 1996:431

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

SFS 1996:1388

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1997:423

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

SFS 1998:1319

Denna förordning träder i kraft den 10 november 1998.

SFS 2000:405

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2000:729

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2000.

SFS 2004:293

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004.

SFS 2005:764

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2005.

SFS 2006:97

Förordning 1991:1817 upphävd genom .