Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till regioner, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård samt kostnader för tandvård och receptförskrivna läkemedel som de har för vissa utlänningar.

Ersättning enligt förordningen beslutas och betalas av Migrationsverket.

SFS 2019:1025

Ersättning till regioner och kommuner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1025

2 §

Ersättning får ges för hälso- och sjukvård som enligt andra och tredje stycket lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

För personer som fyllt arton år ges ersättning för omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

För personer som inte fyllt arton år samt för personer som avses i 4 § och som har beviljats uppehållstillstånd som föranleder folkbokföring i Sverige ges ersättning för hälso- och sjukvård samt tandvård.

SFS 2006:1011

3 §

Ersättning får ges för en hälsoundersökning per utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och som är registrerad hos Migrationsverket.

SFS 2002:84

4 §

För utlänningar som vistas på en förläggning får ersättning enligt 2 och 3 §§ ges även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om utlänningarna inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. För utlänningar som har sökt asyl och som inte vistas på förläggning när de beviljas uppehållstillstånd finns rätten till ersättning kvar under en månad från det att tillstånd har beviljats.

5 §

Ersättning enligt 2–4 §§ får inte ges för vård av utlänningar som enligt 12 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd enligt den lagen.

5 a §

Ersättning får ges för hälso- och sjukvård enligt 2 § andra och tredje styckena och för hälsoundersökning enligt 3 § som lämnas till utlänningar som avses i 11 kap. 2 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).

SFS 2006:120

6 §

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlänningar som bor inom regionen eller kommunen och som är registrerade hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen är

  • 3 740 kronor för personer till och med 18 år,

  • 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år, och

  • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

SFS 2019:1025

6 a §

En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablonersättning om 2 175 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

SFS 2018:1970

7 §

För vård åt utlänningar som avses i 2 § första stycket och 3 § får Migrationsverket betala ut särskild ersättning , om kostnaden för en vårdkontakt uppgår till mer än 100 000 kronor beräknad enligt riksavtalet för hälso- och sjukvård. Den särskilda ersättningen skall motsvara den kostnad som överstiger 100 000 kronor och skall beräknas enligt riksavtalets bestämmelser. Om behandling av vårdnadshavare är nödvändig för barnets vård inom barn- och ungdomspsykiatrin skall även kostnaderna för sådan behandling ingå i en vårdkontakt.

Särskild ersättning betalas ut efter ansökan till Migrationsverket efter avslutad vårdkontakt. Vid långvarig vårdkontakt får utbetalning ske kvartalsvis i efterskott.

SFS 2006:1011

7 a §

Ansökan om ersättning enligt 6 a § ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av det kvartal som är närmast efter hälsoundersökningen. Ansökan om ersättning enligt 7 § ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkontakten avslutades.

SFS 2008:124

8 §

Ersättning för hälsoundersökningar som görs av smittskyddsskäl får lämnas för utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättningen betalas efter ansökan i efterskott.

8 a §

För hälso- och sjukvård samt hälsoundersökning enligt 5 a § betalar Migrationsverket ut ersättning efter ansökan i efterskott.

Ersättning ges inte för vård till utlänningar som är folkbokförda i landet.

SFS 2000:411

Ersättning till öppenvårdsapotek

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0277

9 §

Öppenvårdsapotek har rätt till ersättning av staten för receptförskrivna läkemedel för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för utlänningar som avses i 11 kap. 2 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).

För utlänningar som vistas på en förläggning får ersättning för receptförskrivna läkemedel ges även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om utlänningarna inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. För utlänningar som har sökt asyl och som inte vistas på förläggning när de beviljas uppehållstillstånd finns rätten till ersättning kvar under en månad från det att tillstånd har beviljats.

Rätt finns inte till ersättning för utlänningar som enligt 12 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd enligt den lagen.

SFS 2011:1195

Skyldigheten att lämna uppgifter

10 §

Regioner och kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

SFS 2019:1025

Bemyndigande

11 §

Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Innan Migrationsverket beslutar sådana föreskrifter ska verket samråda med Sveriges Kommuner och Landsting.

SFS 2019:1025

Överklagande

12 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 a, 7 och 8–9 §§ får dock inte överklagas.

SFS 2018:971

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1357

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:675

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1997.

SFS 1998:1464

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1122

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:135

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2000.

SFS 2000:411

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:1327

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1255

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:84

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:1119

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:1073

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:265

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2004:1164

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2005:1067

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2006:120

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för avslutad vårdkontakt som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2006:1295

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2007:1246

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2008:124

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2008:1292

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2009:1433

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2010:277

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2010.

SFS 2010:1456

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2011:1195

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2012:840

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2013:997

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:9

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2014.

SFS 2014:1402

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2015:896

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:1206

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2017:1314

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2018:971

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1970

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2019:1025

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.