Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:127) om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annat land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd

Denna förordning har enligt förordning (1997:127) upphört att gälla vid utgången av april 1998.

Utfärdad den 3 april 1997.
Utkom från trycket den 15 april 1997

1 §

Statens invandrarverk får besluta om statligt bidrag till utlänningar som vägrats uppehållstillstånd i Sverige och som skall lämna landet för att bosätta sig i ett annat land. Ett sådant bidrag får endast ges en gång till samma person.

2 §

Bidrag får efter ansökan ges till en utlänning som enligt ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 4 kap. 1 - 3 §§ utlänningslagen (1989:529) som har vunnit laga kraft skall lämna Sverige om

  1. verkställighet av beslutet inte kunnat genomföras inom två år från det beslutet vann laga kraft,

  2. utlänningen tidigare beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 a § utlänningslagen,

  3. utlänningen tidigare beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av att det bedömts ha förelegat verkställighetshinder, eller

  4. det i samband med beslutet om avvisning eller utvisning förordnats att verkställighet av beslutet inte får ske mot utlänningens vilja inom viss tid som bestämts längre än vad som följer av 8 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen, och utlänningen under den angivna fristen frivilligt rättar sig efter beslutet.

Bidrag får inte ges om utlänningen genom att hålla sig undan eller på annat sätt själv medverkat till att beslutet inte kunnat verkställas.

3 §

Bidrag får ges endast till en utlänning som saknar medel att själv bekosta resan till bosättningslandet och uppehället där under den första tiden efter ankomsten. För att få bidrag måste utlänningen visa att han eller hon tas emot i det land där bosättningen är avsedd att ske.

4 §

Bidrag får även ges till make eller maka samt barn under 18 år till den som har rätt till bidrag. Om det finns särskilda skäl, får bidrag ges även till annan anhörig eller sambo som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige. Bidrag får inte ges till svensk medborgare.

5 §

Bidrag får lämnas med högst 5 000 kronor för varje person dock med sammanlagt högst 30 000 kronor per familj.

6 §

Statens invandrarverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997 och gäller till utgången av april 1998.