Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Utfärdad den 5 juni 1997
Utkom från trycket den 19 juni 1997

1 §

I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden.

SFS 2006:99

2 §

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas om följande beslut enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll:

  1. beslut om utvisning med förbud för utlänningen att återvända till Sverige,

  2. beslut i fråga om inhibition, och

  3. beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd.

SFS 2014:1151

3 §

En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har meddelats ett återreseförbud enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller motsvarande äldre bestämmelser, får ansöka om upphävande av återreseförbudet. En sådan ansökan ska lämnas in till regeringen. Regeringen ska ta ställning till ansökan inom sex månader från det att den lämnades in.

SFS 2013:533

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:409

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).

SFS 1998:40

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 1999:1144

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2006:99

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2013:533

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2014:1151

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.