Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden

Denna förordning har enligt F (2005:203) upphört att gälla den 1 maj 2005.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2005:203).

Utfärdad den 1 februari 2001.
Utkom från trycket den 13 februari 2001.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond.

2 §

Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets beslut om inrättande av en europeisk flyktingfond skall prövas av Migrationsverket efter att verket har hört Integrationsverket.

3 §

Migrationsverket skall betala ut stöd som beslutats enligt 2 §.

4 §

Migrationsverket skall i enlighet med vad som anges i rådets beslut om inrättande av en europeisk flyktingfond vidta de åtgärder som behövs för kontroll, övervakning och utvärdering av de insatser som fått stöd enligt denna förordning.

5 §

Migrationsverket får efter att ha hört Integrationsverket meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

6 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:22

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2001.