Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Denna upphör enligt F (2017:193) att gälla den 1 juli 2017.

Utfärdad den 19 december 2002.
Utkom från trycket den 30 december 2002

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning ges bestämmelser om kommuners och landstings rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar.

1 a §

Migrationsverket skall träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Överenskommelserna får avse dels mottagande av barn som Migrationsverket skall anvisa till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl., dels tillfälligt mottagande av barn i avvaktan på att barnet kan anvisas en kommun.

SFS 2006:216

1 b §

En kommun som träffat en överenskommelse enligt 1 a § har rätt till en årlig ersättning om 500 000 kronor. Ersättningen skall betalas före utgången av januari månad under det kalenderår för vilken överenskommelsen gäller. För överenskommelser som avser delar av ett kalenderår skall ersättningen per påbörjad månad uppgå till en tolftedel av årsbeloppet. Ersättningen skall då betalas ut inom en månad från dagen för överenskommelsens ikraftträdande.

SFS 2006:216

1 c §

[Upphävd g. F (2007:620).]

SFS 2007:620

2 §

Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas av Migrationsverket.

Ersättning för kostnader

3 §

En kommun har rätt till ersättning för bistånd som den har betalat enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

4 §

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun rätt till ersättning för kostnader för transport till förläggning för asylsökande eller kostnader för transport av ensamkommande barn till den kommun som anvisats av Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS 2006:216

5 §

En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och som därför har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och, under de förutsättningar som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Ersättning enligt första och andra styckena betalas med

  • 62 000 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen,

  • 50 700 kronor per år för en elev i förskoleklass,

  • 99 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och

  • 113 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kommun eller ett landsting för extra kostnader för barn i förskola eller elever med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för utbildningsverksamhet.

SFS 2016:1207

6 §

Vad som sägs i 5 § ska tillämpas även i det fall en fristående förskola eller skola har tagit emot ett sådant barn i förskola eller en sådan elev som avses i 5 § första och andra styckena, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 25 § skollagen (2010:800). I sådant fall ska det belopp som betalas till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till den fristående förskolan eller skolan.

SFS 2011:563

7 §

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar landet. Ersättning lämnas också för vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården påbörjats före 18 års ålder.

För barn som vårdas med stöd av socialtjänstlagen i ett hem för vård eller boende eller i ett stödboende och som anvisats till en kommun enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun rätt till ersättning med

  • 1 900 kronor per barn och dygn om barnet vårdas i ett hem för vård eller boende, och

  • 1 000 kronor per barn och dygn om barnet vårdas i ett stödboende.

Ett stödboende får inte ingå i sådana överenskomna platser för boende för ensamkommande barn som ger rätt till ersättning enligt 7 b §.

SFS 2016:83

7 a §

En kommun som anvisats ett barn av Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har rätt till ersättning för kostnader för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) som avser ett ensamkommande barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättning betalas med 39 000 kronor vid placering i familjehem och med 31 000 kronor vid placering i hem för vård eller boende, i stödboende eller i boende som avses i 2 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS 2016:83

7 b §

En kommun som träffat en överenskommelse som avses i 1 a § får också träffa överenskommelse med Migrationsverket om hur många platser för boende som avses i 2 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som kommunen ska hålla tillgängliga och därmed få ersättning för. I dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningen ska betalas ut i efterskott för varje kvartal.

SFS 2013:467

8 §

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för god man till ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

9 §

För utlänningar som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning för bistånd som den har betalat enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ett landsting har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader för utlänningar som avses i första stycket. Detta gäller inte, om utlänningen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS 2006:121

9 a §

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för det bistånd som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall till en person som vistas här med stöd av en ansökan eller beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

SFS 2006:121

9 b §

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjukvård som det lämnat till personer som vistas här med stöd av ansökan eller beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

SFS 2006:121

10 §

Ersättning enligt någon av 3–7 a, 7 b i den del som avser tilläggsersättning med 300 kronor, och 8–9 b §§ betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

SFS 2016:83

Ersättning för stödinsatser

Rubriken införd g. SFS2002-1118

Extraordinära kostnader

11 §

Utöver ersättning enligt 3–9 §§ får Migrationsverket lämna ersättning till kommuner som haft betydande extraordinära kostnader för personer som avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Sådan ersättning betalas efter ansökan.

Ersättning för stödinsatser

Beträffande rubriken, se SFS2006-0178

11 a §

Ersättning får ges till kommuner för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen (2001:453) till barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättningen består av en fast och en rörlig del och får ges till den kommun där barnet vistas.

Den fasta delen skall motsvara 10 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen skall motsvara 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet barn som är registrerade hos Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och som vistas i respektive kommun. Fördelningen och storleken på de belopp som betalas ut till respektive kommun skall utgå från antalet barn som är registrerade hos Migrationsverket den 30 april varje år. Ersättningen betalas ut under maj månad.

SFS 2006:178

Övriga bestämmelser

12 §

En ansökan om ersättning enligt någon av 3–7, 7 b i den del som avser tilläggsersättning med 300 kronor, 8–9 b och 11 §§ ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En ansökan om ersättning enligt 7 a § ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det att utredningen slutfördes.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

SFS 2016:83

13 §

Ersättning som en kommun eller ett landsting mottagit enligt denna förordning får krävas åter helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen eller landstinget lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

En upplysning om bestämmelserna enligt denna paragraf skall tas in i beslutet om ersättning.

14 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting.

SFS 2007:619

15 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2014:10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1118

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:451

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1072

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:701

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2004.

SFS 2004:1163

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1359

(Utkom d. 29 dec. 2004.)

SFS 2005:1066

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:121

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:178

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:216

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1414

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:619

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 juli 2007.

SFS 2007:620

(Utkom d. 29 juni 2007.)

Regeringen föreskriver att 1 c § förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

SFS 2007:1247

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1293

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1434

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1457

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:563

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1196

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:841

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2013:467

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet för vård av barn som vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och som anvisats till en kommun enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS 2013:768

(Utkom d. 22 okt. 2013.)

SFS 2013:996

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2014:10

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2014.

SFS 2014:1403

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2015:897

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2016:83

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2016.

3. I fråga om schabloniserade ersättningar för hem för vård eller boende och belagda platser som avser tid före d. 1 jan. 2016 får ansökan göras till och med d. 31 dec. 2016 trots den nya bestämmelsen i 12 §.

SFS 2016:1207

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.