Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010

Denna förordning har enligt F (2008:57) upphört att gälla den 1 april 2008.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2008:57).

Utkom från trycket den 26 april 2005
utfärdad den 14 april 2005.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–20101) .

1)

EGT L 381, 28.12.2004, s. 52 (Celex 32004D0904).

2 §

Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010 skall prövas av Migrationsverket.

SFS 2007:510

3 §

Migrationsverket skall betala ut stöd som beslutats enligt 2 §.

4 §

Migrationsverket skall i enlighet med vad som anges i rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010 vidta de åtgärder som behövs för kontroll, övervakning och utvärdering av de insatser som fått stöd enligt denna förordning.

5 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2007:510

6 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:203

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:22) om den europeiska flyktingfonden. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den förordningen.

SFS 2007:510

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.