Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Utkom från trycket den 15 november 2005
utfärdad den 3 november 2005.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om transitering i samband med att en tredjelandsmedborgare, som har avvisats eller utvisats från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, återsänds med flyg via Sverige.

Med tredjelandsmedborgare avses i lagen en person som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.

SFS 2011:1210

2 §

Polismyndigheten är centralmyndighet enligt rådets direktiv 2003/110/ EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg.

SFS 2014:656

3 §

Polismyndigheten ska

 1. utse en eller flera kontaktpunkter inom myndigheten för de flygplatser i Sverige som kan bli aktuella för transitering,

 2. ta emot ansökningar om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med flyg och om bistånd i samband med transiteringen, och

 3. besluta i fråga om tillstånd till och bistånd vid transitering genom Sverige.

SFS 2014:656

4 §

Ett beslut om transitering ska meddelas inom 48 timmar från det att ansökan kom in till Polismyndigheten.

Om det finns särskilda skäl får tiden i första stycket förlängas, dock med högst 48 timmar.

Om ett beslut inte har fattats inom de i första och andra styckena angivna tidsfristerna, får den ansökande medlemsstaten genomföra transiteringen av tredjelandsmedborgaren efter anmälan till Polismyndigheten.

Bistånd vid en sådan transitering behöver dock inte lämnas om sådana omständigheter som utgör skäl att återkalla ett tillstånd enligt 6 § har framkommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet.

SFS 2014:656

5 §

En ansökan om transitering genom Sverige får avslås om

 1. tredjelandsmedborgaren som skall transiteras är åtalad för brott eller är efterlyst för att avtjäna ett straff i Sverige,

 2. transiteringen genom andra stater eller återsändande till destinationslandet inte går att genomföra,

 3. transiteringen kräver att tredjelandsmedborgaren förflyttar sig mellan flygplatser i Sverige,

 4. det av praktiska skäl inte är möjligt att lämna det begärda biståndet vid den begärda tidpunkten, eller

 5. tredjelandsmedborgaren kan antas utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller folkhälsan eller skada Sveriges internationella relationer.

6 §

Ett tillstånd till transitering får återkallas, om sådana omständigheter som enligt 5 § utgör skäl att avslå en ansökan om transitering har framkommit.

7 §

Har tillstånd till transitering meddelats får Polismyndigheten

 1. hämta tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet och ledsaga honom eller henne till anslutande flyg, och

 2. ta emot, förvara och vidarebefordra en tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra resehandlingar under transiteringen.

SFS 2014:656

8 §

En transitering skall genomföras inom kortast möjliga tid från det att transiteringen påbörjas och får inte överstiga 24 timmar.

Om det finns särskilda skäl får tiden för transiteringen förlängas, dock med högst 48 timmar.

9 §

En tredjelandsmedborgare som har avvisats eller utvisats från Sverige och som transiteras via en annan medlemsstat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, ska omedelbart återtas till Sverige på begäran av den staten om

 1. tillståndet att bevilja transitering har återkallats,

 2. tredjelandsmedborgaren under transiteringen har rest in i den staten utan tillstånd, eller

 3. fortsatt transitering eller återsändande till destinationslandet inte går att genomföra.

SFS 2011:1210

10 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:754

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2005.

SFS 2006:945

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2006:945 träder enligt F 2008:1093 i kraft d. 12 dec. 2008.)

SFS 2011:1210

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2011:1210 träder enligt F 2011:1507 i kraft d. 1 jan. 2012.)

SFS 2011:1507

(Utkom d. 23 dec. 2011.)

SFS 2014:656

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.