Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare

Utkom från trycket den 15 november 2005
utfärdad den 3 november 2005.

1 §

En ansökan om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med och om biståndsåtgärder i samband med transitering enligt lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

SFS 2014:1191

2 §

Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten när tidsfristen för att meddela ett beslut om transitering enligt 4 § andra stycket lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare har förlängts.

SFS 2014:1191

3 §

[Upphävd g. F (2014:1191).]

SFS 2014:1191

4 §

[Upphävd g. F (2014:1191).]

SFS 2014:1191

5 §

Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten om tid och plats för en icke-ledsagad tredjelandsmedborgares utresa när en transitering har genomförts. Om det har inträffat någon allvarlig händelse under transiteringen, ska den ansökande myndigheten även underrättas om detta.

SFS 2014:1191

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:755

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2005.

SFS 2014:1191

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.