Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Utkom från trycket den 22 november 2005
utfärdad den 10 november 2005.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Förordningen gäller inte i fråga om Sametinget och organisationer som företräder den nationella minoriteten samer.

SFS 2007:1136

Syftet med statsbidraget

2 §

Syftet med statsbidraget är att stödja och underlätta verksamheten för de organisationer som företräder nationella minoriteter.

SFS 2007:1136

Bidragsformer

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 7–8 a §§ med en lika stor fast del per nationell minoritet och en rörlig del som grundas på antalet lokalföreningar eller avdelningar.

SFS 2007:1136

Definitioner

4 §

Med en minoritetsorganisation avses i denna förordning en riksorganisation eller en organisation av riksintresse som

 1. företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och

 2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.

Med en minoritetsorganisation avses också en sådan organisation som bedriver verksamhet med det syfte som anges i första stycket 2 och som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen till övervägande delen utgörs av sådana riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som anges i första stycket.

SFS 2009:727

5 §

Med en riksorganisation avses i denna förordning en organisation som har minst fem lokalföreningar eller avdelningar på olika orter i Sverige.

6 §

Med en lokalförening eller en avdelning inom en minoritetsorganisation avses i denna förordning en sådan förening eller avdelning

 1. som är införd i minoritetsorganisationens register över lokalföreningar eller avdelningar,

 2. i vilken medlemmarna och organ utsedda av medlemmarna beslutar om lokalföreningens eller avdelningens verksamhet och ekonomi, och

 3. som bedriver verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

7 §

Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår avser det statliga budgetåret.

8 §

Statsbidrag får lämnas till en minoritetsorganisation som ansöker om bidrag och som

 1. har stadgar och styrelse eller motsvarande organ,

 2. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,

 3. är demokratiskt uppbyggd,

 4. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år, och

 5. strävar efter att kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen.

För den rörliga delen av statsbidraget krävs dessutom att minoritetsorganisationen har minst två egna lokalföreningar eller avdelningar.

Vid bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till om organisationen får annat statsbidrag för sin verksamhet.

SFS 2009:727

8 a §

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

SFS 2007:1136

Ansökan om bidrag

9 §

Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

SFS 2009:1300

10 §

En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen på en blankett som Länsstyrelsen i Stockholms län tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för organisationen och ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 oktober året före bidragsåret.

Tillsammans med ansökan ska organisationen lämna sina stadgar och en verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt uppgifter om sammansättningen i styrelsen eller motsvarande organ.

Organisationen är skyldig att lämna länsstyrelsen även de andra handlingar och uppgifter som länsstyrelsen anser krävs för prövning av ansökan.

SFS 2009:1300

11 §

Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 10 §, skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Redovisning

12 §

En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län i varje enskilt fall bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, av auktoriserad eller godkänd revisor.

SFS 2010:1725

12 a §

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Länsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

SFS 2009:1300

Återbetalning och återkrav

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2009-1300

13 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,

 4. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som avses i 12 §, eller

 5. villkor i beslutet inte har följts.

SFS 2009:1300

13 a §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Länsstyrelsen i Stockholms län besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

SFS 2009:1300

Överklagande

14 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om ansökan om bidrag får dock inte överklagas.

SFS 2020:393

Bemyndigande

Rubriken införd g. SFS2007-1136

15 §

Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2009:1300

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:765

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2005 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.

2. För ansökningar om statsbidrag för bidragsåret 2006 gäller som sista ansökningsdag d. 16 jan. 2006.

SFS 2007:1136

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Bestämmelsen i 12 a § tillämpas i fråga om årsredovisningen första gången 2009.

SFS 2009:727

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009.

Bestämmelserna i 12 § i sin nya lydelse tillämpas första gången för ekonomiska redovisningar av bidrag som beviljas 2010.

SFS 2009:1300

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Bestämmelserna i 12 a § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för 2011.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2010:1725

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2020:393

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.