Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:12 Utkom från trycket den 31 januari 2006Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547);utfärdad den 19 januari 2006.Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 a § utlänningsförordningen (1989:547)Förordningen omtryckt 1995:254. skall ha följande lydelse.1 a §1 a § Senaste lydelse 2002:1113.En utlänning som är medborgare i en Schengenstat och som kommer till Sverige direkt från en sådan stat, behöver inte ha pass vid inresa eller vistelse i landet. En utlänning behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige om han eller hon harpermanent uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd som meddelats efter prövning enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529), ellerbeviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av 2 a kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen. En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vistelse i Sverige, om han följer med en vuxen person, vars pass innehåller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tidsbegränsade uppehållstillstånd som beviljats före den 15 november 2005.På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)