Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) skall införas en ny paragraf, 8 kap. 3 a §, samt närmast före 8 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

Referensbelopp

8 kap. 3a §

Det referensbelopp som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)1 skall vara 370 kronor per dag.

SFS 2006:300

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.
På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGLars Nilsson(Utrikesdepartementet)
EUT L 105, 13.4.2006, s. 1 (Celex 32006L0562).