Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att 8 kap. 4 § utlänningsförordningen (2006:97) skall ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 4 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall och med de belopp som framgår av tredje stycket och 5 §.
För de ansökningar som skall ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.
För prövning av ansökan gäller i övrigt 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Ärendeslag 
Avgift kr 
Främlingspass (2 kap. 12 §) 
750 
Provisoriskt främlingspass (2 kap. 14 §) 
500 
Nödfallsvisering (3 kap. 2 §) 
315 
Sjömansvisering (3 kap. 4 §) 
315 
Gruppvisering i form av nödfallsvisering och sjömansvisering, 
315 
därutöver för varje person 
10 
Avgift skall inte tas ut för prövning av ansökan om främlingspass för en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige.
Avgift skall inte tas ut för beviljande av nödfallsvisering för de utlänningar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § 4.

SFS 2006:302

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.
På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)