Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a kap. 12 § utlänningslagen (2005:716) skall ha följande lydelse.

3 a kap.

3 a kap. 12 §

2Ett föreläggande enligt 11 § får förenas med vite.
Fråga om utdömande av vite prövas av migrationsdomstol på ansökan av Migrationsverket.
Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

SFS 2006:448

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)
Bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280.
Senaste lydelse 2006:219.