Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) skall ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 5 §

1Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) är avgiften 500 kr för personer som fyllt 18 år och 250 kr för personer som inte fyllt 18 år.
Avgift skall dock inte tas ut av
  • 1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §§ eller 22 kap. utlänningslagen,
  • 2. personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,
  • 3. personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005,
  • 4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
  • 5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,
  • 6. medborgare i Bulgarien och Rumänien,
  • 7. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
  • 8. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige,
  • 9. förundersökningsledare som söker uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.
Avgift enligt första stycket skall inte tas ut om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det.

SFS 2006:1061

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.
På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGBo Nordelius(Utrikesdepartementet)
Senaste lydelse 2006:262.