Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 8 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 4 a §, av följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 4 §

1Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall och med de belopp som framgår av tredje och fjärde styckena samt 4 a och 5 §§.
För de ansökningar som skall ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.
För prövning av ansökan gäller i övrigt 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Ärendeslag 
Avgift kr 
Främlingspass (2 kap. 12 §) 
750  
Provisoriskt främlingspass (2 kap. 14 §) 
500  
Nödfallsvisering (3 kap. 2 §) 
det belopp i svenska kronor som motsvarar 60 euro 
Sjömansvisering (3 kap. 4 §) 
det belopp i svenska kronor som motsvarar 60 euro 
Gruppvisering i form av nödfalls- visering och sjömansvisering, 
det belopp i svenska kronor som motsvarar 60 euro 
därutöver för varje person  
det belopp i svenska kronor som motsvarar 1 euro 
Avgift skall inte tas ut för prövning av ansökan om
  • – främlingspass för en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige,
  • – nödfallsvisering för de utlänningar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § 4,
  • – nödfallsvisering för barn under sex år,
  • – nödfallsvisering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och medföljande lärare som företar resor för studier eller utbildning, eller
  • – nödfallsvisering för forskare som avser att bedriva vetenskaplig forskning inom den europeiska gemenskapen.

8 kap. 4 a §

För medborgare i Ryssland och Ukraina tas avgift för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige ut med det belopp i svenska kronor som motsvarar 35 euro i stället för det belopp motsvarande 60 euro som anges i 4 § tredje stycket.

SFS 2006:1415

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMLars Nilsson(Utrikesdepartementet)
Senaste lydelse 2006:302.