Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver1 att 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 5 §

En utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till högskoleutbildning här skall beviljas uppehållstillstånd för studietiden om han eller hon
  • 1. har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt,
  • 2. har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, och
  • 3. inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.
Uppehållstillstånd enligt första stycket skall beviljas för minst ett år eller den kortare tid studierna avser. Pågår studierna längre tid än ett år skall tillståndet förlängas med minst ett år i taget eller den kortare tid studierna avser, under förutsättning att villkoren i första stycket är uppfyllda och att den studerande gör godtagbara framsteg i sina studier.

SFS 2006:1578

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMLars Nilsson(Utrikesdepartementet)
Jfr rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (EUT L 375, 23.12.2004, s. 12 Celex 32004L0114).