Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

Denna förordning upphör enligt F (2008:778) att gälla den 1 november 2008.

Utkom från trycket den 10 juli 2007
utfärdad den 28 juni 2007.

1 §

Migrationsverket får efter ansökan besluta om statligt bidrag (återetableringsstöd) till en utlänning, om

  1. utlänningen har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

  2. utlänningen avser att självmant återvända till ett land eller en del av ett land som på grund av svåra motsättningar har mycket begränsade förutsättningar för återetablering av återvändande, och

  3. det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i det land han eller hon avser att återvända till.

Med avslag enligt första stycket 1 jämställs avskrivning efter det att utlänningen har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd.

SFS 2007:1295

2 §

Återetableringsstöd får lämnas endast om ansökan har getts in i nära anslutning till att ansökan om uppehållstillstånd avslagits.

Migrationsverket får medge undantag från första stycket om det bedöms vara nödvändigt för att uppfylla en internationell överenskommelse som Sverige har ingått eller om det bedöms vara av särskild betydelse för arbetet med att främja ett självmant återvändande.

SFS 2007:1295

3 §

Återetableringsstöd får ges även till make eller sambo som följer med till det land dit utlänningen avser att återvända. Återetableringsstöd får också ges till utlänningens medföljande barn som inte har fyllt 18 år. Om det finns särskilda skäl får återetableringsstöd därutöver ges till annan medföljande anhörig som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige.

4 §

Återetableringsstöd får inte ges till den som är svensk medborgare och inte heller till den som tidigare fått sådant stöd.

5 §

Återetableringsstöd lämnas i mån av tillgång på medel.

6 §

Återetableringsstöd får betalas ut med 20 000 kronor för den som har fyllt 18 år och med 10 000 kronor för den som inte har fyllt 18 år, dock med högst 50 000 kronor per familj. Återetableringsstödet skall betalas ut i samband med återvändandet.

7 §

Migrationsverket får besluta att återkräva återetableringsstöd helt eller delvis, om mottagaren inte återvänder självmant eller efter återvändandet reser in olagligt i Sverige. Detsamma gäller om mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att återetableringsstöd felaktigt har lämnats eller har lämnats med för högt belopp.

8 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:640

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007 och gäller till och med d. 31 dec. 2008.

SFS 2007:1295

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008 och gäller till och med d. 31 dec. 2008.